asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(методичні поради)
АЛГОРИТМ

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
1.За 3-4 місяця до атестації видається наказ по закладу «Про створення комісії з проведення самоаналізу освітньої діяльності дошкільного закладу» (термін державної атестації визначається управлінням освіти і науки луганської облдержадміністрації).
2.Комісією закладу, що буде проводити самоаналіз, складається робоча програма самоаналізу освітньої діяльності закладу, яка затверджується наказом по закладу.
3. Протягом місяця комісією закладу проводиться самоаналіз діяльності закладу (за останні 3 роки), проводиться оцінка діяльності закладу за протоколами самооцінки та складається звіт про проведений самоаналіз освітньої діяльності закладу.
4. Звіт про проведений самоаналіз освітньої діяльності оголошується на педагогічній раді закладу.
5. За 2 місяці до атестації звіт про самоаналіз подається в атестаційну комісію відповідного органу управління освітою.
6. Атестаційна комісія відповідного органу управління освітою протягом визначених 2-х тижнів проводить атестаційну експертизу діяльності закладу освіти, вивчає роботу закладу, оцінює її за протоколами експертизи.
7. Протягом 20 днів після роботи атестаційна комісія складає акт атестаційної експертизи, робить відповідні висновки, розробляє рекомендації щодо поліпшення стану діяльності закладу освіти.
Висновки та рекомендації оголошуються перед колективом на педагогічній раді.
8. За рекомендаціями атестаційної комісії складаються заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час атестації, які ухвалюються на педагогічний раді.

9. Обласна регіональна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації приймає рішення про атестацію навчального закладу.

10. Матеріали з атестації переплітаються у друкарні: 1 примірник надається в управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, 1 примірник залишається у закладі

11. Закладу освіти видається свідоцтво встановленого зразка.

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ,

ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИВЧЕННЮ ЕКСПЕРТНОЮ КОМІСІЄЮ

- Технічна документація дошкільного навчального закладу (технічний паспорт, план закладу, акт прийому до експлуатації, акти перевірки контурів заземлення електроустановок та опору ізоляції тощо);

- ^ Бухгалтерські документи (документи по обліку матеріальних цінностей, штатний розпис, тарифікаційні списки, кошторис доходів та видатків на поточний рік, табель щоденного відвідування дітьми закладу, графік відпусток працівників, графік роботи працівників закладу, книга реєстрації робочого часу, документи по даванню додаткових освітніх послуг тощо);

- ^ Документація керівника закладу (статут дошкільного закладу, графік особистого прийому, книга особистого прийому, книги наказів, книга обліку особового складу працівників, книга реєстрації вихідної документації, книга реєстрації вхідної документації, журнал обліку дітей дошкільного віку згідно мікрорайону, журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі, і графік роботи працівників, книга реєстрації відряджень, книга реєстрації приймання і передачі документів при зміні керівника, особові справи працівників, книги протоколів засідань ради навчального закладу, загальних зборів колективу, педагогічної ради, виробничих та профспілкових нарад, колективна угода (договір), матеріали щорічного звіту керівників перед громадськістю, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудові книжки, журнал обліку трудових книжок; статистичні звіти дошкільного навчального закладу (ф. 85 -к), діловий щоденник контролю тощо);

- ^ Документація методиста (картотеки передового педагогічного досвіду, публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної та методичної літератури, книга обліку педпосібників, ігрового та дидактичного обладнання, книга проведення консультацій, матеріали спільних заходів дошкільного закладу і школи, матеріали відкритих заходів, матеріали консультацій, методичні розробки, авторські розробки, публікації закладу у періодичних виданнях^ матеріали узагальнення досвіду роботи педагогів, плани семінарів, педгодин, консультацій ,щоденник педагогів з підвищення професійного рівня, методичні наробки творчої групи тощо);

- ^ Планування роботи дошкільного закладу (річний план закладу, перспективний план корекційно-відновлюваної роботи (спец групи), перспективний план підвищення кваліфікації, план заходів на літній оздоровчий період, плани роботи музичного керівника, практичного психолога, вчителя-логопеда тощо, план роботи творчої групи, плани освітньо- виховної роботи тощо),

- ^ Документи з атестації педагогічних працівників (наявність нормативно-правових документів з проведення курсової перепідготовки та атестації, накази з проведення атестації, протоколи засідань атестаційної комісії, річний план роботи з атестації педпрацівників, атестаційні листи педагогів, матеріали творчих звітів педагогів, перспективний план атестації та курсової підготовки педагогічних працівників тощо)

- ^ Документи щодо роботи з батьками (матеріали щодо передового досвіду сімейного виховання, матеріали групових батьківських куточків, протоколи загальних батьківських зборів, засідань батьківського комітету (піклувальної ради), протоколи групових батьківських зборів, соціальний паспорт закладу тощо;

- ^ Документація з організації харчування (наявність нормативно-правових документів з організації харчування, накази про організацію харчування, двотижневі меню, меню-розгортки, журнал бракеражу готової продукції, журнал бракеражу сирої продукції, журнал дотримання натуральних норм продуктів харчування (накопичувальна відомість), журнал обстеження робітників харчоблоку, журнал С-вітамінізації, книга заявок на продукти харчування, картотека страв, сертифікати якості продуктів харчування, договори з організаціями, які' постачають продукти харчування, матеріали щодо роботи з поліпшення організації харчування, моніторинг виконання норм харчування тощо);

- ^ Матеріали з моніторингу якості освіти (діловий щоденник аналізу освітньо-виховної роботи, діловий щоденник контролю керівника, протоколи педагогічних рад, відповідні накази, довідки за результатами тематичних та комплексних перевірок, матеріали з перевірки рівня знань, умінь та навичок вихованців, журнал обстеження звуковимови вихованців ясельних та молодших, дошкільних груп, журнал обстеження основних фізичних показників вихованців, матеріали контролю щодо проведення занять з фізичної культури, матеріали моніторингових досліджень знань, умінь, навичок дітей тощо);

- ^ Медичні документи (журнал антропометричних даних, журнал відвідування дітей, журнал обліку захворюваності, журнал обстеження дітей на педикульоз журнал сан- просвітницької роботи з батьками та співробітниками, листок здоров'я, медичні картки дітей, санітарні книжки працівників, план профілактичних щеплень, документи щодо стану фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, матеріали медико-педагогічних нарад, матеріали щодо загартування дітей тощо);

- Документація з охорони праці, техніки безпеки, безпеки життєдіяльності дітей, протипожежних заходів, цивільної оборони;

- Документація практичного психолога;

- Документація вчителя-логопеда;

- Документація інших вузьких спеціалістів.
Укладач Попова Нінель Миколаївна, заступник начальника відділу комплексного аналізу та прогнозування розвитку освіти управління освіти Луганської міської ради