asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

____________________________

“______”_______________2009 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ БОЛОГІЇ і ФІЗІОЛОГІЇ

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки мікро- та наноелектроніка

для спеціальності фізична та біомедична електроніка

радіофізичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2009

^ Основи біології і фізіології

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки мікро- та наноелектроніка,

спеціальністю фізична та біомедична електроніка
„___” _______ , 2009. - с.

Розробники: к.б.н., доцент Федосова Світлана Миколаївна.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної і біомедичної електроніки та та комплексних інформаційних технологій

Протокол № від 2009р.
Завідувач кафедрою

фізичної і біомедичної електроніки та КІТ ____________________ (Катрич В.О.)

“_____”___________________ 2009 р

Схвалено методичною комісією радіофізичного факультету

Протокол № ___ від “____”________________2009 р.
“_____”________________2009 р. Голова______________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань


за вибором


Напрям підготовки

мікро- та наноелектроніка

Модулів – 3

Спеціальність

(професійне спрямування):

фізична та біомедична електроніка


Рік підготовки:

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

1-йЗагальна кількість годин - 135
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 72

самостійної роботи студента - 63

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


36 год.

год.

Практичні, семінарські

12 год.

год.

Лабораторні

24 год.

год.

Самостійна робота

63 год.

год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю:следующая страница >>