asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

зо

недостовірну інформації, яка була поширена щодо померлої фізичної особи, права щодо визначення причин її смерті та подальшої долі її органів, права шодо розкриття чи втаємничення сфер приватного життя померлої особи, ЇЇ культурної та творчої спадщини тощо. При цьому доведено, що ці права не переходять до заінтересованих осіб у порядку правонаступництва, оскільки вони припиняють своє існування в момент смерті фізичної особи. Дослідивши ознаки та природу таких прав, дисертант робить висновок, що це є окремою категорією особистих немаЙнових прав, яку слід іменувати «посттанативні особисті немайнові >ірава». їх особливістю є те, що вони виникають унаслідок та в момент смерті фізичної особи в інших осіб, які конкретно визначені законом чи встановлені померлим. При цьому об'єктом цих прав буде не особисте немайнове благо померлої фізичної особи (оскільки воно теж припиняє існування у зв'язку із смертю фізичної особи), а нове особисге немайнове благо, яке носить назву «добре ім'я померлої особи» та виникає в момент її смерті. У роботі також досліджено й інші ознаки та особливості здійснення і захисту цієї категорії особистих немайнових прав.

У Висновках за результатами здійсненого дослідження викладено найбільш важливі наукові та прикладні результати, отримані в дисертації, а також пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цивільного і сімейного законодавств та практики їх застосування, зокрема:

 • цивільне право регулює та охороняє особисті немайнові відносини, які є первинними та самостійними в структурі його предмета;

 • особисті немайнові права фізичних осіб є суб'єктивними цивільними правами, ознаками яких є їх особистіший характер, немайновість, специфічний об'єкт та цілеспрямування на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб (інтересу);

 • змістом особистих немайнових прав є сукупність правомочностей особи-носія. які містять у собі як позитивний аспект (можливість юридично визнаватись володільцем відповідного особистого немайнового блага (благоволодіння) та використовувати його (благовикористання) в межах, що не суперечать закону та призначенню цього блага, а також спрямовані на задоволення інтересів особи-носія), так і низку неіативних правомочностей (вимагати від усіх інших учасників правовідносин не порушувати цього права), у тому числі правомочність захисту;
 • здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб як сталу існування та динаміки особистих немайнових прав фізичних осіб повинно відбуватись відповідно до системи принципів, яка носить комплексний характер і містить загальноправові, загадьноцивілістичні таспеціатьні принципи:

 • захист особистих немайнових прав здійснюється через систему способів захисту, які носять превентивно-присікальний, відновлювальний або ж компенсаційний характер;

- особисті немайнові права с не випадковою сукупністю суб'єктивних
цивільних прав, а чітко впорядкованою системою, яка зумовлена відповідними
чинниками поєднання у погоджене, впорядковане та єдине ціле і одночасний їх
поділ на відповідні внутрішньо диференційовані складові, наділені самі по собі
відносною самостійністю та автономністю функціонування.

- система особистих немайнових прав фізичних осіб дихотомічно поділяє їх
на типи: 1)універсальні (загальні) особисті немайнові права (які носять базовий
характер та натежать усім без винятку фізичним особам); ^ 2) окремі (спеціальні)

31 особисті немайнові права (якими наділені лише окремі фізичні особи, внаслідок здійснення ними певної поведінки або внаслідок наділення фізичної особи правовим модусом (спеціальним правовим статусом), або за інших обставин, що прямо передбачені законом).

- перший тип особистих немайнових прав фізичних осіб містить у собі такі ірупи: 1.1)універсальні (загальні) особисті немайнові права, що забезпечують фізіологічне (природне) існування фізичної особи; 1.2) універсальні (загальні) особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Перша група цього типу поділяється на такі роди: 1.1.1) права, що забезпечують природну (біопсгіхічну) цілісність фізичної особи (право на життя, право на здоров'я): 1.1.2) права, що забезпечують відтворюваність фізичної особи (репродуктивні права: право на репродуктивний вибір, право на репродуктивне здоров'я тощо); 1.1.3) права, що забезпечують природну відособленість фізичної особи (право на свободу природного існування, право на особисту недоторканність, право на особисту безпеку, право па особисту гідність). Що ж до другої групи цього типу, то вона поділяється на: 1.2.1) права, що забезпечують індивідуалізацію фізичної особи в суспільстві (право на ім'я; право на професійне (творче) ім'я; право на спеціалізований цифровий код чи інший нелітерний шифр фізичної особи; право на підпис; право на особистий герб (геральдичний знак): право на індивідуальність);

1.2.2) права, що забезпечують соціальний статус фізичної особи (право на честь та
право на репутацію); 1.2.3) права, що забезпечують свободу соціального буття
(право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на
свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості, право на вибір
роду занять); 1.2.4) права, що забезтчують особисту інформованість фізичної
особи (право на особисту інформацію); 1.2.5) права, що забезпечують приватність
фізичної особи (право на приватність).

- другий тип особистих немайнових прав фізичної особи поділяється на такі групи: 2.1) спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичної особи у сфері інтелектуальної діяльності (право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуатьної власності, право на ім'я творця та використання інших способів індивідуалізації творця, право на титулізацію, номіналізаш'ю та сакрарезацію об'єкта права інтелектуальної власності, право на недоторканність об'єкта права інтелектуальної власності, право на репутацію творця об'єкта права інтелекіл-альної власності); 2.2) спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичної особи у сфері сімейних відносин (2.2.1) особисті немайнові права то виникають у фізичних осіб до створення сім'ї та пов'язані з таким створенням; 2.2.2) особисті немайнові права які виникають в осіб під час перебування в сім'ї; 2.2.3) особисті немайнові права, що виникають після припинення (призупинення) сімейних відносин; 2.3) спеціальні (окремі) особисті немайнові права фізичної особи у сфері медичних відносин (2.3.1) права шо пов"язані з наданням медичної допомоги; 2.3.2) права що пов'язані з повною, достовірною, своєчасною та в доступній формі інформованістю пацієнта;

2.3.3) права що забезпечують медичну таємницю; 2.4) спеціальні (окремі) особисті
немайнові права дітей та інших фізичних осіб, що мають вади у дієздатності
(право на опіку, право на піклування, право на помічництво); 2.5) посттанативні
особисті немайнові права фізичнісс осіб.

32

Головним результатом проведеного дисертаційного дослідження стало те. що в роботі було здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове оригінальне вирішення наукової проблеми щодо розуміння сутності та ознак особистих немайнових прав фізичної особи, їх правової природи, галузевої належності, змісту, визначення особливостей їх здійснення та захисту, а також побудови завершеної, всебічно обґрунтованої системи.

У висновках запропоновано шляхи розв'язання практичних проблем та надано низку пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення правової регламентації особистих немайнових прав фізичних осіб, що віднайшло свое втілення у двох запропонованих законопроектах, а також пропозиції щодо практики застосування положень чинного законодавства.

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії:

 1. Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві: монографія /Хмельницький ін-т регіонального управління та права — К.: Науковий світ, 2001. — 306 с — Бібліогр.: с 207-304.

 2. Стефанчук Р. О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: монографія / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.— Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права 2006.— 170 с — Бібліогр.: с 149-169.

Рецензія:

Безклубий І. А. Цікава монографія про особисті немайнові права // Університетські

наукові записки. — 2006. — №3-4(19-20). — С 519-520.

3. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному
праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія /
НацІонатьна академія наук України; Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту
управління та права 2007. — 626 с — Бібліогр.: с 548-625.

Рецензії:

Кохановська О. В. Новий підхід до проблем особистих немайнових прав фізичних осіб // Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 (24). — С. 565-567: Кучеренко 1. Фундаментальне цивілістичне дослідження немайнових особистих прав фізичних осіб // Юридична Україна — 2007. — №11. — С 94-95.

 1. Стефан чу к Р. О. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті немайнові права що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права що забезпечують соціальне буття фізичної особи // Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова О. М. Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2003. — С 228-282.

 2. Стефанчук Р. А. Общие положения о личных неимущественных правах. Личные неимущественные права обеспечивающие естественное существование физического лица. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное бытиё физического лица // Гражданский кодекс Украины: Комментарий / Пол общ.

33 ред. Е. А. Харитонова, О. М. Калитенко. — Т. 1. — Харьков: Одиссей, 2003. — С. 387-486.

 1. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права // Цивільне право України: академічний курс: Підручник: у 2-х томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. — С. 142-166.

 2. Стефанчук Р. О. Відповідальніегь за шкоду, завдану життю та здоров'ю фізичної особи//Цивільне право України: академічний курс: Підручник: у 2-х томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т. 2. Особлива частина. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. — С. 347-359.

 3. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб // Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука — К.: Наукова думка Прецедент, 2004. — С 116-137.

 4. Стефанчук Р. О. Нематеріальні блага Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права шо забезпечують соціальне бутгя фізичної особи // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За ред. Я. М. Шевченко. — Ч. 1. — К: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. — С. 277-281,358-430.

 5. Стефанчук Р. О. Відшкодування шкоди (статті 1195-1208) // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За ред. Я. М. Шевченко. — Ч. 2. — К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - С. 713-744,751-770.

 6. Стефанчук Р. О. Поняття і види особистих немайнових прав // Цивільне право України: Підручник у 3-х книгах: Книга 1 / За ред. Є. О. Харитонова

A. 1. Дрішлюка — Одеса: Юридична література 2005. — С 113-125.

12. Стефанчук Р. О. Загальні положення про фізичну особу (статті 24-32).
Особисті немайнові права шо забезпечують соціальне буття фізичної особи //
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т.: Т. І. / За
відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луня. — К.:
Юрінком Інтер, 2005. — С 62-81,492-528.

ІЗ.Стефанчук Р. О. Відшкодування шкоди (статті 1195-1208) // Науково-практичний коменлар Цивільного кодексу України: У 2т.: Т.П. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.— К.: Юрінком Інтер, 2005. —С 911-932.

14. Стефанчук Р. О. Загальні положення про фізичну особу (статті 24-32).
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи //
Науково-практичний коменлар Цивільного кодексу України: У 2 т.: Т. І. — 2-е вид.,
перероб. і доп. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової,

B. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — С 62-81,492-528.

 1. Стефанчук Р. О. Відшкодування шкоди (статті 1195-1208) // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т.: Т. II. — 2-е вид., перероб. і доп. / За відповід. рсд. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — С 913-934.

 2. Стефанчук P. О. Особисті немайнові права фізичних осіб // Цивільне право України: академічний курс: Підручник: у 2-х томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко.— Т. 1. Загальна частина— Вид. 2-ге, доп. і перероб.— К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. — С. 172-229.

34 17. Стефанчук Р. О. Відповідальність за шкоду, завдану життю та здоров'ю фізичної особи // Цивільне право України: академічний курс: Підручник: у 2-х томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Видавничий дім «1н Юре», 2006. — С. 453-465.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Стефанчук Р. О. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2002. — № 1. — С 56-61.

 2. Стефанчук Р. О. Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства України //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С 139-143.

 3. Стефанчук Р. О. До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. —№ 1 (5). — С 61-66.

 4. Стефанчук Р. О. Право на життя як особисте немайнове право фізичних осіб // Право України. — 2003. — № 11. — С 115-119.

 5. Стефанчук Р. О. Право на психічне здоров'я та гарантії його реалізації та захисту // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2003. — № 3-4 (7-8). — С 70-78.

 6. Стефанчук Р. О. Сучасні перспективи розвитку медичного законодавства // Приватне право і підприємництво. — 2004. — Вип. 4. — С 141-144.

 7. Стефанчук Р. О. До питання про поняття та зміст права на гідність та честь //Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України. — Вип. 15. — К., 2004. — С 229-239.

 8. Стефанчук Р. О. Репродуктивні права фізичної особи: поняття, система, особливості здійснення //Вісник Львівського національного університету: серія «Право». — 2004. — Вип. 39. — С 296-304.

 9. Стефанчук Р. О. Injuria в римському праві як історико-правова передумова регулювання і охорони особистих немайнових відносин в сучасному цивільному праві //Актуальні проблеми держави і права — Вип. 23. —2004. — С 113-118.

 10. Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичної особи // Юридична Україна — 2004. — № 9. — С 24-32.

 11. Стефанчук Р. О. До питання правової регламентації, здійснення та захисту прав пацієнтів в Україні //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3 (11). — С 39-44.

12.Стефанчук Р. О. «Посттанативні» особисті немайнові права фізичної особи // Вісник Академії правових наук України. — 2005. — № 1. — С 97-107.

 1. Стефанчук P. О. Право на ім'я //Університетські наукові записки.— 2005. — №1-2(13-14). — С 83-97.

 2. Стефанчук Р. О. У продовження дискусії щодо існування медичного права як галузі права //Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2005. — Вип. 16. — С 409-418.

 3. Стефанчук Р. О. Право на особисту недоторканність (цивільно-правовий аспект) // Юридична Україна — 2005. — № 5. — С 64-68.

 4. Стефанчук Р. О. Зміст- особистих немайнових прав фізичної особи // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 7. — С 10-13. '

35

 1. Стефанчук P. О. Особисті немайнові права, що індивідуааізують фізичну особу та пов'язані із її іменем // Юридична Україна. — 2005. — № 7. — С 56-61.

 2. Стефанчук Р. О. До питання про особисті немайнові відносини як струкгурну складову предмета цивільного права // Вісник Академії правових наук України. — 2005. — №3. — С 136-149.

 3. Стефанчук Р. О. Сисгема особистих немайнових прав в сфері авторства //У ніверсилетські наукові записки. — 2005. — №3(15). — С 60-65.

 4. Стефанчук Р. О. Визначення моменту виникнення права на життя: продовжуючи дискусію // Юридична Україна. — 2005. — № 10. — С 38-43.

 5. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб як суб'єктивні цивільні права//Держава і право.-- 2005. — Вип.28. — С. 341-352.

 6. Стефанчук Р. О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони привал ного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини //Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С 68-72.

 7. Стефанчук Р. О. Право на особисту безпеку (безпеку природного існування) фізичної особи як особисте немайнове право //Юридична Україна — 2005. — № 12. — С 32-36.

 8. Стефанчук Р. О. Право на самогубство: вершина гуманності чи юридичний нонсенс? // Приватне право і підприємництво. — 2006. — Вип. 5 — С 50-55.

 9. Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення //Університетські наукові записки. — 2006. — № 2 (18). — С 107-111.
 1. Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // У ніверсителоькі наукові записки. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С 114-123.

 2. Стефанчук Р. О. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України //Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Вип. 18. — К., 2007. — С 337-345.

 3. Стефанчук Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С 67-83.

 4. Стефанчук Р. О. Особистий немайновий інтерес як форма дозвільної поведінки у цивільному праві /У F-кономіка та право. — 2007. — № 1 (17). — С 91-

98.

30.Стефанчук Р. О. До питання розмежування понялъ «особи», «особистості» та «особистого» у філософії та праві // Приватне право і підприємництво. — 2007. — Вип.6 —С 19-3'і.

31.Стефанчук P.O. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна — 2007. — № 3. — С 48-57.

 1. Стефанчук Р. О. Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекги // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С 170-177.

 2. Стефанчук P. О. Проблеми у застосуванні спеціальних способів захисту особистих немайнових прав фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 7. — С 36-42.

36

 1. Стефанчук Р. О. Здоров'я фізичної особи як об'єкт її особистих немайнових прав //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 37. — С 299-307.

 2. Стефанчук Р. О. Філософсько-правові засади розвитку законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України //Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С 349-361.

 3. Стефанчук Р. О. До питання розуміння гідності фізичної особи та її правового режиму в контексті вітчизняних та європейських традицій права // Університетські наукові записки. — 2007. —№ 4 (24). — С 84-89.

Інші публікації, які додатково висвіпьіюють основний зміст дисертації:

1. Stefancuk R. Personliche NichtveiTnogensrechte naffirlicher Personcn als neues
Rechlsinstitut in der Zivilgesetzgebung der Ukraine //Osteuropa Recht.— 2006.—
No 1. —S. 22-33.

2. Stefanchuk R. The Implementation of all-European Standards in Human Rights
into the Postsocialist Countries's National Civil Legislation /''Legal Workshop of
Debrecen.— 2006.— 3rd year 1st issue, 1.January 2006 [Електронний ресурс].—
Режим доступу: www.law.klte.hu/jogimuhely/02_eng_index.htm.

3. Стефанчук P. А. Право на психическое здоровье как личное
неимущественное право // Юрист. — 2005. — № 8. — С. 90-94.

 1. Стефанчук Р. А. К вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ // Медицинское право. — 2005. — № 3. — С. 34-43.

 2. Стефанчук Р. А. Современное состояние и перспективы развития института личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Право и политика. — 2006. — № 2 (74). — С. 54-65.

 3. Стефанчук Р. А. Гражданский кодекс Украины — первая в Восточной Европе попытка систематизации законодательства о личных неимущественных правах //Сравнительное конституционное обозрение. — 2006. — № 3 (56). — С. 39-46.

 4. Стефанчук Р. О. Поняття особистих немайнових нрав фізичної особи за проектом Цивільного кодексу України /71 Іові Цивільний та Кримінальний кодекси -важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. — Івано-Франківськ, 2002. — С 72-74.

 5. Стефанчук Р. О. Цивільно-правові засади закріплення, здійснення та охорони права на життя як особистого нсмайнового права фізичних осіб // Методологія приватного права: Збірник наукових праць / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С 253-259.

 6. Стефанчук Р. Право на здоров'я як особисте немайнове право // Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-ііравові та економічні проблеми» (Одеса, 15 травня 2003 p.). — Одеса: Астропринт, 2003. —- С 111-114.

 7. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб як системна сукупність // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичиої конференції 29-30 квітня 2004 року. — К.,2004.— С 229-242.

 8. Стефанчук Р. О. До питання визначення правової природи та ознак особистих немайнових прав // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та

37 проблеми їх застосування: Матеріали науково-практичного семінару: Ч. І. (м. Харків, 23 квітня 2003 року) / Уклад.: М. І. Панов, В. 1. Борисова, В. Л. Яроцький та ін. — Харків: Націонатьна юридична академія України, 2004. — С 54-57.

 1. Стефанчук P. Цивільний кодекс України: до питання системного вдосконалення // Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної наукової конференції (19-20 травня 2006 p., м. Одеса). — Одеса: Фенікс, 2006. — С. 16-19.

 2. Стефанчук Р. А. Право физического лица па информацию о состоянии своего здоровья как личное неимущественное право: опыт Украины /7 Современное состояние и перспективы развития материального и процессуального права в условиях судебно-правовой реформы: Сборник статей III Международной научно-практической конференции. — Пенза, 2006. — С. 261-265.

 3. Стефанчук Р. О. Поняття, особливості та зміст особистого немайнового права фізичних осіб // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. — Львів: Видавництво ЛНУ, 2006. — С 435-438.
 1. Стефанчук Р. О. Сучасні тенденції розвитку цивільного законодавства в сфері особистих немайнових прав фізичних осіб до стандартів Європейського Союзу // Реалізація чинних Цивільного і господарського кодексів України: проблеми та перспективи: 36. наук, праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 p.). — К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С 310-313.

 2. Стефанчук Р. О. Моністична та плюралістична концепції щодо розуміння сутності особистих немайнових прав фізичних осіб // Молодь в юридичній науці: 36. тез міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П'яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006р., М.Хмельницький): у 5-тич.: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право.» Підтом2.— Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 144-147.
 1. Стефанчук Р. А. Проблемы кодификации гражданского законодательства в части регламентации специатьных (отдельных) личных неимущественных прав физических лиц // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка м. Київ, 28-29 вересня 2006 року). — К.: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — С 199-206.

 2. Стефанчук Р. О. Право на приватність за законодавством України та Німеччини: компаративістський аспект // У країна - Німеччина: розвиток законодавства в рамках європейського права / Ред. кол.: О. Копиленко, P. Обершмідт, С. Бритченко та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2006. —

С 178-187.

19. Стефанчук Р. О. Загальні проблеми розвитку законодавства України в
сфері забезпечення медичної діяльності // Проблеми правового забезпечення
медичної діяльності: Матеріали науково-практичної конференції, 26 жовтня 2006
року. — Харків, 2006. — С 40-41.

20. Стефанчук Р. О. Шляхи вдосконалення системи особистих немайнових
прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин // Наукові засади та практика
застосування нового Сімейного кодексу України: Збірник наукових праць за

38 матеріалами Круглого столу (м. Київ, 25 травня 2006 року). — Харків: Ксилон, 2007. —С 28-35.

21.СтефанчукР. А. Личные неимущественные права ребёнка и иных физических лиц с дефектами дееспособности в гражданском законодательстве Украины // Вторые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 9-10 ноября 2006 года): Сб. ст.: в 8 кн. — Кн. 5: Проблемы гражданского и семейного права / Отв. ред. Е. В. Богданов. — М: РПА МЮ РФ, 2007. — С. 148-150.

 1. Стсфанчук Р. О. Сучасні проблеми визначення ролі та значення особистих немайнових відносин у структурі цивільного права // Регулирование личных неимущественных отношений граждан в Гражданском кодексе Украины: Материалы круглого стола (6 февраля 2007 г.) / Отв. ред. Е. В. Зверева — Донецк: ДонУЭП, 2007. — С. 19-22.

 2. Стефанчук Р. О. Пропозиції щодо внесення змін до актів цивільного законодавства України у царині здійснення та захисту особисгих немайнових прав фізичних осіб у контексті приведення його до міжнародних стандартів // Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичної особи в умовах євроінтеграції: Науково-практичний стіл (м. Хмельницький, 12 жовтня 2007 року). — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2007. —40 с.

 3. Стефанчук Р. О. Право на герб (геральдичний знак) як особисте немайнове право // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. — Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення.— Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. — С. 252-253.

 4. Стефанчук Р. О. Наклеп. Образа. Персоніфікована інформація //Юридична енциклопедія.— К.: НАНУ; ІДіП; Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4. — С 36-37; 228; 507.

 5. Стефанчук Р. О. Право на захист честі, гідності і ділової репутації. Прайвесі. Псевдонім //Юридична енциклопедія.— К.: НАНУ: ІДіП; Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2003. —Т. 5. —С 20; 53; 190-191.

27.Стефанчук P. О. Шкода //Юридична енциклопедія.— К: НАНУ; ІДіП; Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — Т. 6. — С. 441 -442.<< предыдущая страница   следующая страница >>