asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5

^ Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на засіданні відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права інституту держави та права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.

Окремі результати дисертаційного дослідження було оприлюднено на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного права та практики його застосування в сучасний період» (м. Хмельницький. 14-15 травня 2002 р.); Науково-практичній конференції «Новий Цивільний і Кримінальний кодекси - важливий етап кодифікації законодавства України» (Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2002 p.); Республіканському науково-практичному семінарі «Нові Цивільний та Господарський кодекси України і проблеми їх застосування» (м. Харків, 23 квітня 2003 p.); Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми» (м. Одеса, 15 травня 2003 р.); Науково-теоретичній конференції «Методологія приватного права» (м. Київ, 30 травня 2003 р.); 2-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности» (Российская Федерация, г. Москва, 26 марта 2004 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 29-30 квітня 2004 p.); Ill Міжнародній науково-методичній конференції «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 14-15 травня 2004 р.); І Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Свропейського Союзу» (м. Хмельницький, 11-12 березня 2005 р.); Українсько-німецькому правовому семінарі «Україна - Німеччина: погляд на законодавство, шляхи його вдосконалення та зближення в рамках європейського права» (м. Київ, 21-22 вересня 2005 р.): Науково-практичній конференції «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи» (м. Київ, 24 листопада 2005 p.); Міжнародній науковій конференції «Римське приватне право і сучасність» (м. Одеса, 19-20 травня 2006 р.); Круглому столі «Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України» (м. Київ, 25 травня 2006 p.); Ill Международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития материального и процессуального права в условиях судебно-правовой реформы» (Российская Федерация, г. Пенза, 29-30 июня 2006 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (м. Київ, 28-29 вересня 2006 p.); Науково-практичній конференції «Правові

9 проблеми правового забезпечення медичної діяльності (м. Харків, 26 жовгня 2006 р.); Всероссийских Державинских чтениях (Российская Федерация, г. Москва, 9-Ю ноября 2006 г.); Круглому столі «Регулювання немайнових га майнових відносин громадян в Цивільному кодексі України» (м. Донецьк, 6 лютого 2007 p.); Науково-практичному столі «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичної особи в умовах євроінтеграції» (м. Хмельницький, 12 жовтня 2007 p.); Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 p.).

Публікації. За темою дисертації та відповідно до її змісту всього опубліковано: 3 індивідуальні монографії; розділи у 7 науково-практичних коментарях ЦК України; глави у 6 підручниках та навчальних посібниках з цивільного права України: 42 статті в періодичних виданнях, 36 з яких опубліковано у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України; тези 18 доповідей на науково-практичних конференціях та інших наукових заходах: статті в «Юридичній енциклопедії».

^ Структура роботи. Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дисертаційного дослідження. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - 541 сторінка, з них основного тексту - 447 сторінок. Список використаних джерел нараховує 1273 найменування і займає 61 сторінку. До роботи додано шість додатків на 33 сторінках.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і завдання, його об'єкт і предмет, описано методи дослідження та його теоретичну основу, розкрито наукову новизну результатів дослідження, їх теоретичне та практичне значення, наведено відомості щодо апробації результатів дослідження та їх публікації.

^ Розділ перший <вагальнотеоретичні засади особистих немайнових прав фізичних осіб» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 1.1. «Особисті немайнові відносини в структурі предмета цив'тьного права» вміщено три пункти.

У пункті 1.1.1. «Генеза цшиїьно-правової доктрини щодо предмета цивіпьного права та включення до нього особистих немайнових відносин» порушено питання, пов'язані з розвитком цивілісгичних наукових поглядів щодо предмета цивільного права. Чільним є питанням включення до предмета цивільного права особистих немайнових відносин. Так, у роботі стверджено, що вперше питання щодо необхідності включення особистих немайнових відносин до структури предмета цивільного права було порушено в дореволюційний період. І на той час на тлі загального «майнового» підходу до формування предмега цивільного права висловлюватись позиції щодо необхідності розширення його предмета за рахунок включення до нього окремих особистих відносин (С. В. Пахман, Ю. С. Гамбаров, Й. О. Покровський та ін.). Після Жовтневої революції питання особистих відносини в системі приватного права, як і саме приватне право, стали другорядними, оскільки вважались «чужими радянському устрою» і таврувались як «буржуазні». Відновлення дискусії про необхідність розширення предмета цивільного права та включення до нього особистих немайнових відносин відбулось наприкінці 20-х

10 років XX сторіччя, і вже впродовж 40-х років XX ст. ідея про віднесення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права стала фактично загальновизнаною серед науковців. Водночас залишалось невирішеним питання, який вплив на особисті немайнові відносини має здійснювати цивільне право. У роботі розглянуто позиції «негативної», «позитивної» та «радикальної» концепції, виділені О. О. Красавчиковим. Стверджено, що після прийняття ЦК УРСР 1963 року цивілістична думка переважною більшістю зайняла позицію «позитивної» концепції, іцо віднайшло відображення вже в Основах цивільного законодавства Союзу РСР та республік від 31 травня 1991 року, потім було відображено в Модельному кодексі країн СНД і на нормативному рівні закріплено в ЦК України від 16 січня 2003 року. Водночас в роботі з'ясовано, шо така позиція українського законодавця є найбільш прогресивною не лише з-поміж країн пострадянського табору, але й у країнах Східної Європи.

У пункті 1.1.2. «Проблема визначення підстав включення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права» проаналізовано питання, пов'язані із з'ясуванням тих підстав, які визначають доцільність та необхідність віднесення особистих немайнових відносин саме до предмета цивільного права. У роботі розглянуто пропоновані позиції з цього питання, які за підставу такого включення вважають взаємооцінний характер (М. Д. Єгоров), суспільний стан учасників (С. С. Алексеев), можливість застосування єдиного методу (В. Г. Вердніков), можливість застосування єдиних способів захисту (В. Ф. Яковлев), рівність учасників (Ю, К. Толстой) тощо. Дисертант поділяє та розвиває думку тих науковців, які переконані, що підставою включення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права є їх приватно-правовий характер. При цьому така підстава є не лише необхідною та достатньою, але й первинною для віднесенн тих чи інших відносин до предмета цивільного права.

У пункті 1.1.3. «Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивіпьного права» досліджено питання, пов'язані з визначенням місця особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права. Автор зауважує, що вперше за всю історію цивільного нормотворення першість було віддано особистим немайновим відносинам порівняно з іншими, навіть із хрестоматійними для цивільного права майновими відносинами. Така зміна ролі та значення особистих немайнових відносин є логічною та такою, що повністю відповідає проголошеному в Конституції України принципу антропоцентризму, відповідно до якого людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються витими соціальними цінностями. У роботі також обгрунтовано висновок, то особисті немайнові відносини є первинними та самостійними за значенням у структурі предмета цивільного права, а їх юридичними ознаками є особистий характер, немайновість та абсолютність. Зроблено висновок, що особисті немайнові відносини є видом суспільних відносин, які складаються з приводу закріплення за їх учасниками особистих немайнових благ та можливості їх використання і є первинними та самостійними в структурі предмета цивільного права, грунтуються на засадах юридичної рівності їх учасників, їх вільного волевиявлення, спрямовані на забезпечення приватного немайнового інтересу їх учасників, позбавлені майново-грошового змісту, а також характеризуються абсолютним характером.

U

У підрозділі 1.2. «Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб» подано чотири пункти.

У пункті 1.2.1. «Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичних осіб» проаналізовано існуючі в літературі позиції щодо розуміння правової природи особистих немайнових прав. Автор піддає критиці позиції науковців, які вбачають в особистих немайнових правах правову природу особистого немайнового блага, елемента правоздатності чи особливого цивільного права. Натомість додатково обгрунтовано позицію тих авторів, які вважають, що особисте немайнове право фізичної особи носить правову природу суб'єктивного цивільного права. Окремо порушено також і питання галузевої належності особистих немайнових прав. Дисертант спростував твердження щодо конституційно-правової природи особистих немайнових прав фізичних осіб. Автор обстоює позицію, відповідно до якої позитивна регламентація тих чи інших прав у межах будь-якого галузевого законодавства не може бути визначальною для встановлення їх правової природи, адже при цьому неможливо буде встановити галузеву напежність тих прав, які мають «конкуренцію» у разі їх нормативного закріплення двома чи більше галузями законодавства Тому, на думку дисертанта, гатузева належність того чи іншого права повинна визначатись виключно з точки зору того, яка галузь права створює для відповідного правового явища загальні засади для його подальшого розвитку. Таким чином, особисті немайнові права фізичних осіб визначено як суб'єктивні цивільні права

У пункті 1.2.2. «Особисте немайнове право та особистий немайновий інтерес як дві форми реалізації дозволеної поведінки в приватно-правовій сфері» визначено, чи є суб'єктивне цивільне право фізичної особи єдиною формою цивільно-правових дозволів у приватно-правовій сфері. У першу чергу дисертант звертає увагу на «охоронювании законом інтерес», що носить немайновий характер, та визначає його співвіднесеність із особистим немайновим правом. Аналізуючи основні концепції з цього питання, дисертант лишає критиці ті з них, які визначають охоронювании законом інтерес як складову суб'єктивного цивільного права (Р. ф. Ієринг), як його передумову та мету (С. М. Братусь) чи поєднують їх обидві (Ф. О. Богагирьов). Дисертант переконаний, що вказані поняття є близькими, але далеко не тотожними, і їх співвіднесеність повинна розглядатись саме в загатьному векторі дозволеної (правомірної") діяльності. Тому підтримано та поглиблено концепцію, відповідно до якої охоронювании законом інтерес, на відміну від суб'єктивного права, є простим правовим дозволом, шо має характер прагнення та не забезпечений конкретним юридичним обов'язком.

У пункті 1.2.3. «Моністична та плюралістична концепції особистих немайнових прав фізичних осіб» розглянуто підходи щодо розуміння кількісного складу особистих немайнових прав. Аналіз чинного законодавства дає підстави визначити дві основні концепції: моністичну та плюралістичну. Відповідно до моністичної концепції законодавство повинно охороняти не окремі особисті немайнові права фізичних осіб, а радше єдине особисте немайнове право. Відповідна концепція впроваджена в деяких країнах Західної Європи. Так, зокрема в законодавстві Німеччини передбачена охорона єдиного (загального) особистого права в результаті закріплення правової конструкції Pers6nlichkeitsrecht, яке набуває своєї форми лише в множинності напрацьованих судовою практикою типах випадків. Більш поширеною все ж є плюратісгична концепція, яка виходять із

12 необхідності закріплення множинності особистих немайнових прав. Підтримуючи в цілому плюралістичну концепцію, ми все ж вважаємо, що в цьому напрямку більш правильним був би законодавчий підхід, відповідно до якого нормативна база щодо особистих немайнових прав, по-перше, містила загальні консолідовані положення щодо особистих немайнових прав фізичних осіб, по-друге, передбачала широкий каталог конкретних особистих немайнових прав фізичних осіб, чим здійснювала їх позитивну регламентацію, а по-третє, створювала реальну можливість охорони особистого немайнового інтересу фізичних осіб, не конкретизуючи їх в певне суб'єктивне цивільне право.

У пункті 1.2.4. «Ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб як суб'єктивних цивільних прав» визначено видові відмінності особистих немайнових прав фізичних осіб від інших суб'єктивних цивільних прав. Унаслідок аналізу низки доктринальних та законодавчо закріплених ознак особистих немайнових прав фізичних осіб з'ясовано, що категорія суб'єктивних цивільних прав має такі характерні ознаки: 1)особистісність, яка полягає в їх нерозривному зв'язку із особою-носієм, у результаті чого фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав; 2) немайновість, яка свідчить про те, шо вони не мають економічної природи походження, економічного змісту, майново-грошової цінності (вартості) та в них відсутній економіко-майиовий еквівалент; 3) об'єктом цих прав виступає особисте немайнове благо; 4) цілеспрямування на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних чи соціальних потреб. Решта ознак, які виділено в літературі чи законодавстві, можуть бути або ж факультативними для характеристики окремих видів особистих немайнових прав, або ж взагалі непритаманними їм. Зокрема, особисті немайнові права не носять абсолютного характеру, хоча і віднаходять своє здійснення в абсолютних особистих немайнових правовідносинах. Окремо в роботі піддано критиці такі ознаки цієї категорії прав, як загальний (універсальний) та природний характер, спрямованість на індивідуалізацію особи, особливий характер виникнення та припинення тощо. З огляду на все вище наведене запропоновано визначити особисте немайнове право фізичної особи як суб'єктивне цивільне право, яке за своїм змістом є тісно та нерозривно пов'язане із особою носієм, не має економічної природи походження та економічного змісту, а також спрямоване на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних поіреб (інтересу) І об'єктом якого є особисте немайнове благо.

^ Розділ другий «Статика та динаміка особистих немайнових прав фізичних осіб» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 2.1. «Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб» порушено питання, пов'язані з визначенням статичної структури особистого немайнового права фізичної особи, а також складу тих повноважень, що містяться в ньому. Аналізуючи існуючі концепції щодо поняття структури суб'єктивного цивільного права дисертант підтримує класичний «тричленний» підхід у розумінні структури суб'єктивного цивільного права 3 огляду на це воно складається із сукупності правомочностей на власні дії (позитивний зміст), правомочностей на дії інших осіб (негативний зміст) та правомочностей вимагати захисту цього суб'єктивного цивільного права у випадках, визначених законом.

13

Дисертант критично ставиться до закріпленого в ст. 271 ЦК Україні визначення змісту особистого немайнового права оскільки можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд, визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя не лише не наділено розрізняльною здатністю та не відповідає поняттю змісту суб'єктивного цивільного права, але й може застосовуватись при характеристиці змісту окремих майнових прав. Натомість здійснюється власна спроба виділення рис, властивих змісту лише суб'єктивного особистого немайнового права а також побудови структури суб'єктивного особистого немайнового права фізичних осіб, яка, на думку дисертанта повинна вибудовуватись залежно від функціональної належності, яку ставить законодавець стосовно цієї категорії прав. При цьому в роботі автор виходить з того, що, по-перше, особисте немайнове право повинно визнавати за фізичною особою якість носія відповідного особистого немайнового блага, тобто юридично «прикріпити» цей нематеріальний об"єкт до суб'єкта. По-друге, відповідне особисте немайнове право повинно забезпечити фізичній особі - носієві такого блага - можливість використовувати це благо. З огляду на це позитивну частину особистого немайнового права фізичної особи становлять дві основні правомочності: а) можливість бути визнаним носієм відповідного особистого немайнового блага («благоволодіння»); б) можливість використовувати це особисте немайнове благо для задоволення власних інтересів у порядку, способом та в межах, що не суперечать чинному законодавству та призначенню самого блага («благовикористання»). Крім позитивних повноважень, особа - носій особистого немайнового права наділена ще й низкою правомочностей негативного спрямування, зокрема, вимагати від усіх інших учасників правовідносин не порушувати цього права а також правомочністю захищати своє особисте немайнове право самостійно або за допомогою звернення до відповідних органів.

Підрозділ 2.2. «Здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб» складається з трьох пунктів.

У пункті 2.2.1. «Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб» розглянуто питання динаміки особистого немайнового права. Здійснюючи особисте немайнове право, фізична особа перетворює абстрактну можливість (правоздатність) на можливість конкретну (суб'єктивне цивільне право) та реальну дійсність (власне здійснення права). При цьому під понялтям «здійснення особистого немайнового права» дисертант розуміє усі можливі види поведінки носія відповідного суб'єктивного цивільного права які спрямовані як на реалізацію окремих повноважень, що станоалять змісг цього права, так і на здійснення цього права в цілому, що може відбуватись у визначеній законодавством формі.

Розглядаючи здійснення особистих немайнових прав, дисертант приєднується до висловлених у науковій літературі позицій - до умов такого здійснення слід відносити те, що: 1) особа повинна бути наділена необхідною цивільною правоздатністю; 2)особа повинна були наділена необхідним обсягом цивільної дієздатності: 3) поведінка щодо здійснення своїх цивільних прав повинна відповідати принципам здійснення суб'єктивних цивільних прав. Досліджуючи правоздатність як умову здійснення особистих немайнових прав, дисертант виходить із того, що вона носить природу суб'єктивного цивільного права певного спеціального роду (sui generis) та наділена такими ознаками, як рівність, невідчужуваність, необмежуваність тощо. Що ж до дієздатності, то, на думку

14

дисертанта, до основи її змісту входить: І) правонабувальна та обов'язкостворю-вальна здатність - здатність своєю поведінкою набувати для себе цивільних прав та створювати цивільні обов'язки; 2) правоздійснювальна та обов'язковиконувана здатність - здатність своєю поведінкою здійснювати набуті права та виконувати створені обов'язки, у тому числі й нести відповідальність або інші негативні наслідки за невиконання чи неналежне виконання створених обов'язків; 3) право-, обов'язкозмінювальна здатність- здатність своєю поведінкою змінити створені права чи набуті обов'язки, а також, відповідно, змінити спосіб їх здійснення чи виконання; 4) право-, обов'язкоприпинювальна здатність - здатність своєю поведінкою припинити (призупинити) існування свого права чи його здійснення, а також існування свого обов'язку чи його виконання. Складовими частинами такої здатності можуть виступати: а) правовідмовлювальна та обов'язкозвільнювальна здатність, тобто здатність своєю поведінкою, у передбачених законом випадках, відмовитись від набутого права та бути звільненим від створеного обов'язку (ч. З ст. 12, ч. 4 ст. 14 ЦК України); б) право-, обов'язкопередавальна здатність, тобто здатність своєю поведінкою здійснити передачу своїх прав та обов'язків чи, відповідно, їх здійснення та виконання іншим особам; 5) право-, обов'язкопоновлю-вальна здатність- здатність своєю поведінкою відновити права, від яких було здійснено відмову, а також обов'язки, від яких було звільнення, а також відновити здійснення прав та виконання обов'язків, щодо яких ці дії були припинені (призупинені). Що ж до деліктоздатності, то, на думку дисертанта, ця складова цивільної дієздатності повинна бути охоплена визначеним више поняттям обов'язковиконувальної здатності.

У роботі окремо обірунтовано доцільність введення у цивільне законодавство правового модусу «юридична особа публічного права», під яким слід розуміти фізичну особу, яка є посадовою чи службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншим суб'єктом при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Введення такого правового модусу не лише дасть можливість збалансувати інтереси держави, суспільства та фізичної особи шляхом встаношіення певних обмежень у здійсненні та захисті цими особами їх особистих немайнових прав, але й відповідає європейському законодавству та практиці Європейського Суду з прав людини у цій сфері.

У пункті 2.2.2. «Принципи здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб» визначено систему основних начал, найбільш загальних керівних положень щодо особистих немайнових прав фізичних осіб. У роботі висловлено думку, що система принципів здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб буде носити характер складної трирівневої системи, до якої слід віднести: 1) систем}' загальноправових (конституційних) принципів здійснення суб'єктивних прав; 2) систему загальних цивільно-правових принципів здійснення 'суб'єктивних цивільних прав; 3) систему спеціальних принципів здійснення особистих немайнових прав. У свою чергу система спеціальних принципів здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб, на нашу думку, міститиме в собі такі з них: а) принцип невідчужуваності особистих немайнових прав; б) принцип спрямованості здійснення особистих немайнових прав з метою задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних чи соціальних потреб:

15 в) принцип первинності здійснення особистих немайнових прав; г) принцип самостійності здійснення особистих немайнових прав.

У контексті принципів здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб дисертант розглядає питання, пов'язані з правовими наслідками, які настають у разі нездійснення цих прав, їх здійснення шляхом зловживання правом, а також проблеми конкуренції особистих немайнових прав фізичних осіб у разі їх зіткнення.

У пункті 2.2.3. «Гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб» розглянуто питання правової забезпеченості особистих немайнових прав фізичних осіб нормами цивільного права. З-поміж інших гарантій, які впливають на забезпеченість здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб, дисертант звертає увагу на юридичні гарантії, які, маючи забезпечення засобами правового впливу, створюють фундаментальну базу для захищеності суб'єктивних прав. У роботі досліджено спеціааьні гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб. Так, аналізуючи гаку гарантію, як можливість вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення фізичною особою її особистих немайнових прав, дисертант звертає увагу на те, що гака поведінка вказаних осіб повинна здійснюватись відповідно до встановленої процедури. Водночас в основі вказаної процедури повинен лежати принцип повноти та своєчасності забезпечення здійснення права, тобто жодна із процедур не повинна перешкоджати своєчасному та повному здійсненню особистого права Інакше така процедура повинна бути визнана незаконною і скасована в передбаченому законом порядку. Розглядаючи гарантію, відповідно до якої юридичні особи, їх працівники зобов'язані утримуватися від дій, якими особисті немайнові права можуть бути порушені, дисертант вважає, що законодавцю слід узаконити загальну заборону на здійснення будь-якої діяльності учасників цивільних правовідносин, якою можуть бути порушенні особисті немайнові права шляхом презумпції її незаконності.

Розділ третій «Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних осіб» складається з двох підрозділів.<< предыдущая страница   следующая страница >>