asyan.org
добавить свой файл
1

Вимоги
до проектів та програм обласного Конкурсу
(основні аспекти)

1. Учасники конкурсу


Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міст (міст районного значення) Івано-Франківської області, які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти (програми).

2. Умови фінансування


Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету – 50 тис. гривень.

Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту (програми), поданих сільськими радами, не повинен перевищувати 90 відсотків загального бюджету, а селищними і міськими (міст районного значення) – 75 відсотків загального бюджету проекту (програми).
^

3. Вимоги до змісту проекту (програми)


Зміст проектів повинен передбачати:

 розробку нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села, селища, міста;

 здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких дасть змогу суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади;

 підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування;

 використання сучасних управлінських технологій;

 запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад на базі ринкових відносин та демократичних принципів;

 бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету та, за наявності, організаціями-партнерами.
^

4. Планування кошторису видатків


Кошторис видатків на реалізацію проекту може передбачати кошти, необхідні для:

– отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних тощо);

– розробки проектної і технічної документації;

– здійснення організаційно-технічних заходів (оплата персоналу, придбання оргтехніки та випуск газет і презентаційних матеріалів);

– придбання технічного устаткування тощо.
^

5. Пояснення до аплікативної форми підготовки проекту (програми)
для участі в обласному конкурсі проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування


Аплікативна форма визначає структуру та послідовність викладу змістовної частини проекту, формулює вимоги до нього. Проекти (програми), у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі.

^ Мета аплікативної форми проекту (програми) – стандартизувати форму проекту, що дозволить експертній комісії Конкурсу ефективно проводити експертну оцінку проектів. Основним завданням аплікативної форми є орієнтація розробника проекту відобразити ті складові його змісту, які у своїй сукупності обґрунтовують актуальність проблеми, її відповідність напрямам діяльності, які передбачені обласним конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

^

АПЛІКАТИВНА ФОРМА

Загальна частина


Інструкція розроблена на основі Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від 04.01.2011 № 40-2/2011.

Інструкція містить вимоги щодо заповнення аплікативної форми проекту (програми).

Проект подається українською мовою у друкованому вигляді у 2-х примірниках, шрифт Аrial, 12 пунктів з одинарним інтервалом між рядками та електронному варіанті (на диску). Нумерація проекту повинна бути наскрізна.

Основними напрямами, за якими розробляються проекти та програми, є:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) розвиток ефективних механізмів управління;

3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

5) розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування;

6) реформування системи житлово-комунального господарства;

7) розвиток мережі громадського транспорту;

8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів (організація щорічного проведення обласного огляду міст, селищ, сіл щодо благоустрою, підтримання громадського порядку тощо);

9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів;

12) розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

13) розвиток підприємництва;

14) модернізація інженерної інфраструктури;

15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних і техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

16) реформування системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення;

17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування.
^

Основними критеріями конкурсного відбору проектів-переможців є:


– інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності та їх технологічна обґрунтованість;

– наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб'єктів господарювання щодо шляхів їх вирішення;

– наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки ефективності реалізації відповідного проекту або програми, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом впровадження запропонованого претендентом проекту;

– обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, порівняння з аналогічними проектами та програмами інших учасників Конкурсу.
^

ПРОЕКТ

1. Анотація проекту (не більше 1 сторінки).


В анотації слід стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:

– назва проекту;

– актуальність проекту;

– перелік заходів проекту;

– очікувані результати проекту;

– обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела їх фінансування;

– організації-партнери, співвиконавці проекту.

Примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням проекту в цілому. При складанні анотації доцільно у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть та основний зміст за запропонованою вище схемою. Враховуючи наведене, розробникам проектів рекомендується складати анотацію після завершення написання проекту та складання відповідних додатків.
^

2. Докладний опис проекту.


2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 2 стор.).

У розділі надати наступну інформацію:

– стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті;

– детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складання цього проекту;

– визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

– підстави для визначення цільових груп та заходів;

– відповідність діяльності за проектом напрямам цього Конкурсу.
^ 2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Мета проекту потребує чіткого формулювання. Завдання повинні відобразити логіку розв'язання проблеми проекту.

Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для здійснення проекту і чи не існує більш доцільного чи більш раціонального способу досягнення мети проекту.
^ 2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту) (не більше 2 стор.).

Пропонується надати наступну інформацію про:

– методи реалізації проекту: за допомогою яких фінансових, економічних, майнових, правових, управлінських або інших механізмів він реалізовуватиметься;

– використання попереднього досвіду при виконанні цього проекту;

– процедуру оцінки досягнення результатів;

– розподіл функцій організацій-партнерів.
^ 2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту (не більше 1 стор.).

Тривалість проекту складатиме … (не більше 5 місяців).

Примітка: індикативний план заходів орієнтовано не на календарні дати. Необхідно зазначати “місяць 1”, “місяць 2” тощо. План заходів не передбачає детального опису заходів, а лише їх назви. План заходів повинен бути представлений у відповідності з моделлю, поданою нижче.


Тривалість заходу

Захід

Місце проведення
(село, селище, місто)

Організація-виконавець

Місяць 1

Підготовка заходу 1
Назва організації
Підготовка заходу 2Місяць 2

Підготовка заходу 1


Підготовка заходу 3
^ 2.5. Очікувані результати проекту (не більше 1 стор.).

До цього розділу слід включити таку інформацію:

– короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;

– сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

– сталість результатів проекту за такою схемою:

а) фінансова сталість (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);

б) інституційна сталість (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту);

в) політична сталість (чи приведе він до поліпшення ситуації у селі, селищі місті).
^

3. Бюджет проекту


Наведіть бюджет проекту, джерела фінансування тощо.

Учасник проекту самостійно визначає статті витрат за проектом відповідно до його цілей та завдань.

Додатки:


Додаток 1: Загальний бюджет проекту

Додаток 2. Очікувані джерела фінансування

Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту

Додаток 4. Інформація про партнерські організації (у разі наявності)
^

Бланк
органу місцевого самоврядування
Дирекції обласного конкурсу
проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування


ЗАЯВАПросимо прийняти проект (програму) _____________________________________

________________________________________________________________________

(назва проекту (програми)

________________________________________________________________________

до участі в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.


Додатки:1. Проект обсягом ________ стор. (2 примірники)

2. Електронний варіант проекту.

3. Рішення відповідної місцевої ради (завірена копія).Керівник органу місцевого
самоврядування, який подає проект


Керівник проекту

в особі ____________________________
__________________________________

в особі ____________________________
__________________________________

Адреса: ___________________________ __________________________________

Адреса: ___________________________ __________________________________

Контактний тел./факс: ____________
E-mail:___________________________

Контактний тел./факс: ____________
E-mail:___________________________

(підпис)

(підпис)

“____”_________________2011 р.

“____”_________________2011 р.

М.П.

М.П.