asyan.org
добавить свой файл
1

Бухгалтерський облік

Опис курсу:

Предметом курсу є: загальна теорія бухгалтерського обліку.

Мета курсу: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Косата І.А.

Курс складається з 15 тем, а саме:

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Облік грошових коштів.

Облік основних засобів.

Облік нематеріальних активів.

Облік запасів.

Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

Облік розрахунків з бюджетом.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Облік формування і змін власного капіталу та нерозпо­діленого прибутку.

Фінансова звітність підприємства.

Особливості організації обліку на підприємствах торгівлі та громадського харчування.

Облік собівартості та витрат обігу на підприємствах торгівлі та громадського харчування.

Облік доходів на підприємствах торгівлі та громадського харчування.
аудит

Опис курсу:

Предметом курсу є: діяльністьсуб'єктів господарювання.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Косата І.А.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Суть і предмет аудиту, сфера його дії.

Організація аудиторської практики в Україні.

Методи аудиторської перевірки.

Послідовність проведення аудиторської перевірки.

Аудиторські ризики.

Робочі документи аудитора.

Складання і оформлення аудиторських висновків.

господарське законодавство

Опис курсу:

Предметом курсу є: господарсько-правові відносини, правове регулювання господарської діяльності.

^ Мета курсу: надання знань щодо господарських правовідносини, правового статусу суб'єктів господарювання, поядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарських правовідносин; набуття студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: Борисов Г.В.

^ Курс складається з 8 тем, а саме:

Предмет, зміст і принципи господарського права.

Система господарського законодавства.

Правове регулювання господарських правовідносин.

Поняття в господарському законодавстві.

Історія становлення й розвитку господарського права.

Правові основи господарської діяльності в закордонних країнах.

Законодавче регулювання права на здійснення господарської діяльності.

Нормативні вимоги до господарської діяльності

^ Економіка праці й соціально-трудові відносини

Опис курсу:

Предметом курсу є: закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці.

^ Мета курсу: формування системи теоретичних і прикладних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Євтушенко В.А.

^ Курс складається з 15 тем, а саме:

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

Соціально-трудові відносини як система.

Ринок праці та його регулювання.

Продуктивність і ефективність праці.

Політика доходів і оплата праці.

Планування праці.

Організація праці.

Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.

Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

Система управління трудовими ресурсами суспільства.

Ефективність використання трудових ресурсів.

Оплата праці на підприємстві та її структура.

Організація та нормування праці на підприємстві.

Персонал в сучасній організації.
^ Економічний аналіз

Опис курсу:

Предметом курсу є: виробнича та фінансово-господарська діяльність організацій.

Мета курсу: засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів..

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Чуприна О.А.

^ Курс умовно розділен на три розділи та 9 тем, а саме:
Теоретичні основи економічного аналізу

Методологічні основи економічного аналізу

Організаційні основи економічного аналізу

Аналіз забезпечення підприємства виробничими ресурсами

Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг

Аналіз реалізації продукції, товарів й послуг

Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції

Комплексний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства
міжнародна економіка

Опис курсу:

Предметом курсу є: система мікро- та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі інтернаціоналізації та глобалізації

^ Мета курсу: формування системи знань з міжнородної економіки, умов,форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

^ Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Чуприна О.О.

Курс складається з 12 тем, а саме:

Сутність та закономірності розвитку міжнародної економіки.

Міжнародна торгівля.

Міжнароднаторгівля послугами.

Міжнародний рух капіталу.

Міжнародна трудова міграція.

Міжнародні науково-технічні відносини.

Світова валютна система.

Міжнародний розрахунок та платіжний баланс.

Міжнародні економічні організації.

Міжнародна економічна інтеграція.

Роль і значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці.

Глобалізація та економічний розвиток у світовому контексті.
міжнародне економічне право

Опис курсу:

Предметом курсу є: міжнародні економічні відносини між державами, їхніми союзами та міжнародними організаціями у сфері економічного співробітництва.

^ Мета курсу: формування системи знань у галузі міжнародних економічних відносин і про роль міжнародного економічного права в їх регулюванні.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

^ Форми контролю: залік.

Викладач: Борисов Г.В.

Курс складається з 14 тем, а саме:

Поняття, предмет і метод міжнародного економічного права.

Джерела міжнародного економічного права.

Принципи міжнародного економічного права.

Суб’єкти міжнародного економічного права.

Всесвітня організація торгівлі.

Регулювання спорів в міжнародному економічному праві.

Міжнародно-правова відповідальність в міжнародному економічному праві.

Міжнародні економічні договори.

Міжнародне торгове право.

Міжнародне валютне право.

Міжнародне інвестиційне право.

Міжнародне транспортне право.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Правове регулювання митної справи в Україні.
^ Міжнародні фінанси

Опис курсу:

Предметом курсу є: міжнародні фінансові потоки, їх взаємозв'язок і регулювання.

Мета курсу: формування системи знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Пєнська І.О.

^ Курс складається з 12 тем, асаме:

Система міжнародних фінансів

Еволюція світової валютної системи

Світовий фінансовий ринок та його структура

Валютні ринки та валютні операції

Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування

Ринок міжнародних інвестицій

Особливості функціонування євроринку

Фінанси транснаціональних корпорацій

Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Україна у світовому фінансовому ринку
основи охорони праці

Опис курсу:

Предметом курсу є: захист життя і здоров'я людини на виробництві.

Мета курсу: формування системи теоретичних і прикладних знань з правових, економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: Васильєва В.Ф.

^ Курс складається з 5 тем, асаме:

Місце і значення навчальної дисципліни. Вступ.

Правові та організаційні питання охорони праці.

Основи фізіології,гігієни праці та виробничої санітарії

Основи техніки безпеки

Пожежна безпека.
Підприємництво

Опис курсу:

Предметом курсу є: відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості створенного в суспільстві ВВП.

^ Мета курсу: надання знань з організації та функціонування податкової системи і проведення податкової політики.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

^ Форми контролю: іспит.

Викладач: доц., Крупська Л.П.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Підприємництво: загальна характеристика.

Підприємницька ідея і її економічне обґрунтування

Фірма як господарський суб'єкт ринкової економіки

Організаційно-правові форми суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

Державна реєстрація, реорганізація й ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

Витрати виробництва й прибуток фірми.

Модель поводження фірми в умовах зробленої конкуренції

Поводження фірми в умовах недосконалої конкуренції
податкова система

Опис курсу:

Предметом курсу є: відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості створенного в суспільстві ВВП.

^ Мета курсу: надання знань з організації та функціонування податкової системи і проведення податкової політики.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

^ Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент., Пєнська І.О.

Курс складається з 10 тем, а саме:

Функції податків та концепції податкової системи

Система оподаткування в Україні

Державна податкова служба України

Податок з доходів фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

Податок на додану вартість

Інші загальнодержавні податки та збори (обов’язкові платежі)

Місцеві та збори (обов’язкові платежі)

Спрощена система оподаткування (єдиний податок).

Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.
сучасне діловодство

Опис курсу:

Предметом курсу є: фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.

^ Мета курсу: формування системи знань з мметодології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

^ Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, реферати, ситуаційні вправи, ділову гру, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: викладач, Портнова Н.Ф.

Курс складається з 10 тем, а саме:

Діловодство.

Основні елементи роботи з документами.

Загальні положення реєстрації документів.

Контроль за виконанням документів.

Номенклатура справ.

Складання класифікатора документів.

Підготовка документів для наступного зберігання і використання.

Класифікація документів в управлінській діяльності.

Механізація ділових процесів.

Організація роботи менеджера по кадрам.