asyan.org
добавить свой файл
1

Бобко О.М.

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті розглядаються наукові підходи щодо розуміння сутності та змісту поняття адміністративна діяльність. Визначено взаємозв’язок її системотвірних елементів.

Ключові слова: адміністрування, адміністративна діяльність, державне управління, управлінська діяльність.
Вступ. Специфіка взаємовідносин сучасної людини і навколишнього світу являє собою складний багатовекторний процес пізнання загальних законів розвитку Всесвіту. Водночас такі взаємовідносини виникають як результат діяльнісних властивостей людської істоти. Але людство не тільки пізнає, а й намагається трансформувати навколишнє середовище відповідно до власних знань та вподобань. У системі цих взаємовідносин за останнє століття спостерігається значна соціалізація об’єкта наукового пізнання. На практиці це означає, що все частіше наукові дослідження спрямовані на вивчення саме соціальних систем.

Важливим елементом управлінської діяльності в системі державного управління виступає адміністративна діяльність як один з основних системотвірних компонентів. Висвітлення теоретичних та практичних аспектів адміністративної діяльності знайшло своє відображення в роботах багатьох вчених.

^ Виклад основного матеріалу. Категорія «діяльність» широко обговорювалася в науковій та філософській літературі. Більшість авторів розуміють діяльність як спосіб існування соціальної дійсності. При цьому зміст людської діяльності в найбільш широкому розумінні – це процес взаємодії між суб’єктом і об’єктом з метою цілеспрямованого перетворення людиною тих чи інших матеріальних чи ідеальних форм буття [2, с. 49].

Кожна окрема наука розглядає діяльність відповідно до цілей та завдань досліджень, тому можна виокремити кілька основних позицій щодо розуміння поняття «діяльність», але спільним для всіх залишається системний підхід.

У сучасному філософському словнику зазначено, що діяльність виникає в трьох основних видах: матеріальна, духовна, суспільно-політична. Елементами діяльності є люди, їх потреби та інтереси, предмети діяльності, мотиви, цілі, способи та форми її здійснення [5, с. 15].

Для аналізу діяльності з позиції управління (управлінський підхід) найбільш важливою буде саме соціально-перетворювальна чи, як зазначено у філософському словнику, суспільно-політична складова діяльності.

Як зазначали ще В. Вільсон і Ф. Гуднау, у державному управлінні діяльність може бути лише двох видів: політична та адміністративна. Дихотомія співвідношення політики та управління, як зазначає Дуант Уалдо в книзі «Адміністративна держава», усе ще залишається сутнісною характеристикою державного управління. Стійку позицію має формула «політика – адміністрація», зміст якої полягає в тому, що державна діяльність поділена на дві частини – рішення та виконання. Такий поділ зумовив панування в сучасній теорії державного управління концепції нового державного управління, концепції політичних мереж та нової концепції «керівництва», яка сьогодні формується.

Основний зміст концепції нового державного управління полягає в тому, що адміністративні працівники мають вагомий вплив на прийняття політичних рішень. Відповідно до концепції політичних мереж прийнято вживати поняття «governance» у значенні «політичне управління». У концепції «керівництва» державне управління – не стільки виконавча функція влади, скільки один із суб’єктів суспільно-політичного процесу з вироблення узгоджених політичних рішень спільно зі структурами громадянського суспільства [4, с. 13].

Адміністративний – той, що пов’язаний з управлінням, адміністрацією [1, с. 23]. Етимологічний словник української мови зазначає, що слово «адміністративний», «адміністрація» походять від латинського «administratio», що означає прислужування, допомога, керування, адміністрація і є похідним від дієслова «administro» – прислуговую, допомагаю, керую, завідую, утвореного від префікса «ad-» («при-, до-») і дієслова «ministro» (служу, керую), що походить від «minister» – слуга, помічник [6, с. 49]. Адміністрація (лат. administratio – управління, керівництво) – 1) сукупність державних органів, що здійснюють функції управління; 2) посадові особи управління, керівний склад установи, організації, підприємства; 3) розпорядники, відповідальні улаштовувачі будь-чого [5, с. 23].

^ Науковою новизною, на нашу думку, є визначення поняття адміністративної діяльності як діяльності працівників апарату управління, яка здійснюється в межах визначеної посади і є предметом дослідження адміністративного менеджменту. Відповідно до поділу управлінської праці, вона зазначає, що первинною структурно-функціональною одиницею в системі управлінської праці є посадова діяльність індивіда, тобто вона розглядає адміністративну діяльність з позиції аналізу системи «посада-працівник». Відправним пунктом дослідження посади як управлінської категорії є виявлення її основних системних характеристик: структури, зв’язків, функцій, організації.

Висновок. Отже, такий кваліфікаційно-посадовий підхід, по-перше, не охоплює всіх операцій, властивих адміністративній діяльності. У реальному житті посадовим особам доводиться значну частину часу витрачати саме на виконання функцій, не передбачених посадовими інструкціями. По-друге, у даному визначенні відсутня мета її здійснення, що дає можливість будь-які дії, здійснювані працівниками апарату, відносити до адміністративної діяльності.
Список використаних джерел

  1. Антонюк О. Адміністративний менеджмент: етико-методологічні засади / О. Антонюк // Персонал. – 2009. – № 12. – С. 58 – 65.

  2. Гордієнко Л. Ю. Менеджмент державної установи : навч. посіб. /Л. Ю. Гордієнко. – Х. : Вид-во ХДЕУ, 2010. – 152 с.

  3. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. /Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок., П. В. Круш. – К. : Центр навч. літ., 2010. – 560 с.

  4. Политико-административное управление: учебник / общ. ред. В. С. Комаровский, Л. В. Сморгунов. – М. : РАГС, 2008. – 495 с.

  5. Черкасов В. В. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента / В. В. Черкасов, С. В. Платонов, В. Й. Третяк. – К. : Ваклер; Атлант, 2008. – 470 с.

  6. Чиркин В. Е. Публичное управление : учебник / В. Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2009. – 475 с.

  7. Чорний Г. М. Управління: концептуальні засади національного менеджменту : монографія / Г. М. Чорний. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 102 с.