asyan.org
добавить свой файл
1

Анотація

вибіркової навчальної дисципліни

кафедри геометрії підготовки бакалавр
Аналітичні методи геометричного моделювання

напряму 6.040301 Прикладна математика_
Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні методи моделювання геометричних об’єктів (кривих та поверхонь).

Міждисциплінарні зв’язки: алгебра, математичний аналіз, аналітична геометрія, диференціальна геометрія, чисельні методи, диференціальні рівняння, математична фізика.

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітичні методи геометричного моделювання» є навчання майбутніх спеціалістів методам математичного опису елементів складної геометричної форми, а також сучасним методам моделювання кривих, поверхонь та інших геометричних об'єктів на комп’ютері.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітичні методи геометричного моделювання» є здобуття знань та навичок моделювання складених кривих та поверхонь за допомогою комп’ютера.

^ По завершенні курсу спеціалізації студенти повинні:

знати :

  • Основні класичні результати теорії сплайнів, методи їх аналітичного опису та застосування до моделювання кривих та поверхонь;

  • Основи теорії R – функцій та її геометричні прикладання для побудови неявних рівнянь кривих та поверхонь;

  • Способи побудови рівнянь неперервних кускових функцій та їх застосування до вирішення обернених задач аналітичної геометрії;

  • Способи побудови параметричних рівнянь кусково заданих кривих та поверхонь.


вміти :

  • Будувати рівняння сплайнів;

  • Вирішувати задачі інтерполяції за допомогою сплайнів;

  • Будувати неявні та параметричні рівняння багатокутників та багатогранників;

  • Будувати параметричні рівняння кусково заданих кривих та поверхонь;

  • Будувати графіки кривих та поверхонь по їх рівнянням в системах Mathematica та Maple.На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години 4 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання 8 семестр - ЗАЛІК.