asyan.org
добавить свой файл
1

внутрішньошкільний контроль

Зразок аналітичної довідки за результатами тематичного контролю

Аналітична довідка

за результатами тематичного контролю

«Вивчення стану викладання біології у _____ класах

загальноосвітнього навчального закладу ________»

Відповідно до річного плану роботи навчального закладу та з метою вивчення якості викладання біології з __ квітня 20__ року по __ квітня 20__ року директором та заступниками з навчально-виховної роботи вивчався стан викладання біології у ____ класах.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _____ голова методичного об’єднання учителів природничих наук ______ відвідали уроки учителів _______________ .

Учитель ____________ викладає біологію у ____ класах. Учитель проводить уроки на високому науково-методичному рівні, раціонально розподіляє навчальний час. Під час викладання предмета створює сприятливий психологічний мікроклімат в учнівському колективі. Учитель не лише вчить аналізувати, узагальнювати матеріал з біології, а й формує в учнів уміння визначати суть, причини, значення біологічних законів, самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді, брати участь у дискусії, оцінювати події та вплив людини на природу, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Широко використовує дидактичні матеріали з предмета. Записи у класних журналах на сторінках, відведених для предмета, веде чітко, охайно й відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х (12] класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 3 червня 2008 р. № 496.

_______ очолює шкільну секцію Малої академії наук з біології та екології. Копітка робота учителя дає позитивні результати. Її учні щороку стають призерами районних та міських олімпіад.

Учитель __________ викладає біологію у _____ класах. Учитель проводить уроки на високому науково-методичному рівні. Працює над формуванням в учнів умінь систематизувати результати спостережень природних процесів; творчо використовує міжпредметні зв’язки; вдало застосовує різні форми структурування навчального матеріалу з використанням таблиць і схем для узагальнення; вміло поєднує групові форми навчання з індивідуальними. Учитель докладає чималих зусиль для досягнення високого рівня якості знань учнів з предмета. Використовує різноманітні дидактичні матеріали, створює на уроках сприятливий психологічний мікроклімат. Під час проведення уроків з біології застосовує інтерактивні форми навчання. Записи у класних журналах на сторінках, відведених для предмета, веде чітко, охайно і відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 3 червня 2008 р. № 496.

Учитель ___________ викладає біологію у _______ класах. До уроків готується ретельно, навчальний матеріал викладає з урахуванням вимог програми. На уроці достатньо уваги приділяє міжпредметним зв’язкам, забезпечує практичну спрямованість викладання навчального матеріалу, ознайомлює учнів з проблемами екології, виховує дбайливе ставлення до природи. В організації уроку надає перевагу роботі з підручником, використовує плакати, таблиці, схеми. Але на уроці учитель недостатньо використовує комп’ютерні технології та мультимедійні засоби навчання, не залучає учнів до позакласної роботи з предмета, у зв’язку з чим знижується їхня зацікавленість предметом. Практичну частину програми учитель виконує у повному обсязі. При проведенні практичних робіт з предмету учні в кабінеті чітко дотримуються правил з техніки безпеки. На високому рівні веде профорієнтаційну роботу з предмета. Записи у класних журналах на сторінках, відведених для предмета, веде чітко, охайно і відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 3 червня 2008 р. № 496.

Під час перевірки викладання біології у ____ класах були проведені контрольні роботи. Результати цих контрольних робіт зведено у таблиці, що наведені нижче. У таблицях окремо зазначено рівні навчальних досягнень, подані в абсолютних числах та у відсотках. При цьому треба мати на увазі, що високий та достатній рівні навчальних досягнень учнів у сумі формують рівень якості знань, а високий, достатній та середній рівні — рівень компетентності.

^ Результати контрольних робіт з біології учнів 7-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних

досягнень,

кількість учнів

Рівень якості

знань,

%

Рівень

компетентності,

%

Початковий

рівень,

%

Учитель

усього у класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

7-А

26

20

4

11

5

0

75

100

0

Прізвище

7-Б

28

26

4

12

3

7

61

73

27

Прізвище

7-В

28

24

1

2

14

7

13

71

29

Прізвище

Усього

82

70

9

25

22

14

49

80

20
Найкращий результат за наслідками контрольної роботи показали учні 7-А класу. Усього виконували контрольну роботу 20 учнів; 15 з них отримали бали високого та достатнього рівнів.

При виконанні робіт найбільш типовими помилками були:

  • незнання значення симбіозу бактерій та лишайників для інших живих організмів;

  • змішування понять «будова лишайників» та «будова вищих рослин»;

  • недостатнє володіння біологічними термінами.

^ Результати контрольних робіт з біології учнів 8-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних

досягнень,

кількість учнів

Рівень якості

знань,

%

Рівень

компетентності,

%

Початковий

рівень,

%

Учительусього у класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

8-А

29

24

5

10

7

2

63

92

8

Прізвище

8-Б

ЗО

26

4

10

8

4

54

85

15

Прізвище

8-В

29

27

0

7

19

1

26

96

4

Прізвище

8-Г

28

28

5

11

8

4

57

86

14

Прізвище

Усього

116

105

14

38

42

11

50

89,5

10,5
Учні 8-х класів показали такі результати:

  • 14 учнів отримали бали високого рівня — 13,3%;

  • 38 учнів отримали бали достатнього рівня — 36,2%;

  • 42 учні отримали бали середнього рівня — 40%;

  • 11 учнів отримали бали початкового рівня — 10,5%.

Найбільш типовими помилками при виконанні контрольної роботи були:

  • невміння визначити морфологічні, фізіологічні та екологічні властивості лишайників;

  • незнання значення лишайників у природі та житті людини;

  • недостатнє володіння біологічними термінами.

^ Результати контрольних робіт з біології учнів 10-11-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних

досягнень,

кількість учнів

Рівень якості

знань,

%

Рівень

компетентності,

%

Початковий

рівень,

%

Учитель

усього у класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

10-А

19

14

3

7

4

0

71

100

0

Прізвище

10-Б

15

10

7

1

1

1

80

90

10

Прізвище

10-В

14

10

2

1

7

0

ЗО

100

0

Прізвище

11-А

17

14

5

8

1

0

93

100

0

Прізвище

11-Б

17

11

4

2

5

0

54,5

100

0

Прізвище

Усього

82

59

21

19

18

1

68

98

2
Можна зробити висновок, що більшість учнів 10-Б класу (природничо-математичний профіль) свідомо обрали профіль навчання: 7 учнів отримали бали високого рівня, 1 учень виконав завдання на початковому рівні. Усі учні володіють знаннями про будову та життєдіяльність вірусів і пріонів, а також знають симптоми хвороб, викликаних цими організмами, та способи захисту від них. Але учні мало наводять прикладів практичного застосування знань з теми.

Учні 10-А класу (універсальний профіль) володіють знаннями про будову ядра, але не встановлюють взаємозв’язок між будовою і функцією його окремих компонентів.

Учні 10-В класу (суспільно-гуманітарний профіль) розуміють теоретичний матеріал, але не вміють застосовувати знання у життєвій ситуації.

Учні 11-х класів виконували контрольну роботу, наближену до зовнішнього незалежного оцінювання. Логічно викладені відповіді учнів показали, що вони добре володіють теоретичними знаннями з біології: 9 учнів виконали роботу на високому рівні, 10 отримали бали достатнього рівня, жоден учень не отримав балів початкового рівня. Тобто рівень компетентності становить 100%. Слід звернути увагу на те, що деяким учням складно пояснювати диференціацію клітин, розкривати особливості гістогенезу, доводити взаємозв’язок між розмноженням організмів і спадковою мінливістю. Учням 11-Б класу важко встановлювати причинно-наслідкові зв’язки прокаріотів і еукаріотів у певний історичний період розвитку органічного світу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи ________

Голова методичного об’єднання учителів природничих наук _______