asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


ПОРЯДОК

оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Миколаївської області
І. Загальні положення
1.1. Порядок оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» та інших законодавчих та нормативних актів, з метою врегулювання та деталізації відносин, пов’язаних з передачею майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області в оренду.

1.2. Порядок регулює організаційно-правові відносини, пов’язані з орендою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (далі – комунальне майно), забезпечує ефективне використання комунального майна шляхом надання його в оренду, визначає процедуру проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, забезпечує створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду комунального майна, здійснення поліпшень комунального майна.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

оренда – засноване на договорі строкове платне користування комунальним майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (комунальне майно) – майно, що належить на правах власності територіальним громадам сіл, селищ, міст Миколаївської області;

підприємство/балансоутримувач – підприємство, установа, організація, заклад спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області за яким на праві господарського відання чи оперативного управління закріплене комунальне майно;

об’єкти оренди – цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно та окреме індивідуально визначене майно підприємств, комунальне майно, що перебуває на балансі підприємств, установ,організацій, закладів іншої форми власності; а також комунальне майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

цілісний майновий комплекс підприємства (його структурний підрозділ) – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

окреме індивідуально визначене майно – інвентарний об’єкт або група інвентарних об’єктів, в т.ч. малі архітектурні форми, інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, не оборотні матеріальні активи;

орган уповноважений управляти майном – Миколаївська обласна державна адміністрація;

*орган уповноважений управляти відповідним майном - структурний підрозділ Миколаївської обласної держаної адміністрації до повноважень якого віднесено реалізацію регіональної політики у сфері управління комунальним майном, у тому числі з питань оренди комунального майна;

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.4. Орендодавцями комунального майна є:

орган уповноважений управляти майном – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна загальна площа якого перевищує 200 кв. м на одне підприємство, комунального майна, що перебуває на балансі підприємств, установ,організацій, закладів іншої форми власності, та комунального майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

підприємство – щодо окремо індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство;

1.5. Орендарями комунального майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, установи, організації, їх структурних підрозділів, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна і не використовуватиме його для здійснення підприємницької діяльності, не зобов’язана реєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Особливості оренди комунального майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

1.6. Орган уповноважений управляти майном на підставі інформації органу уповноваженого управляти відповідним майном формує щороку, станом на 1 листопада, перелік цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду та оприлюднює зазначений перелік в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органу уповноваженого управляти майном у термін до 1 грудня поточного року.

Орган уповноважений управляти майном на підставі свого рішення може щомісяця формувати перелік цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду та оприлюднювати зазначений перелік на офіційному веб-сайті органу уповноваженого управляти майном.

1.7. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями, також пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у цьому Порядку.

1.8. Передача в оренду майна може здійснюватися лише за умови врахування правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

1.9. Передача в оренду комунального майна здійснюється відповідно до вимог законодавчих актів та цього Порядку.
ІІ. Порядок укладання, внесення змін та розірвання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
2.1. Надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна.

2.1.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі – матеріали), відповідному орендодавцеві.

2.1.2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо:

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник бо орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном.

2.1.3. Орган уповноважений управляти відповідним майном розглядає подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляює підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

2.1.4. У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій орган уповноважений управляти відповідним майном, може у цей же термін запропонувати підприємству, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

2.1.5. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін дозволу, відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.

2.1.6. У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, орган, уповноважений управляти відповідним майном може без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

2.1.7 Орендодавець відмовляє в укладанні договору оренди в разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію або перед приватизаційну підготовку цих об’єктів;

об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи з підстав, наведених в пункті 2.1.2 цього Порядку;

орган уповноважений управляти відповідним майном, не дає згоди на укладання договору оренди;

орендодавець, зазначений в пункті 1.4 цього Порядку, прийняв рішення про укладання договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави передбачені законом.
2.2. Вивчення попиту на об’єкт оренди

2.2.1. Орган уповноважений управляти відповідним майном, а у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна – орендодавець, протягом 5 днів після надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна, а у разі якщо заява про оренду не потребує узгодження, протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації та на веб – сайті органу уповноваженому управляти майном оголошення про намір передати майно в оренду.

2.2.2. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орган уповноважений управляти відповідним майном, а у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна – орендодавець, приймає додаткові заяви про оренду відповідного майна.

Протягом 3 робочих днів після закінчення строку приймання заяв орган уповноважений управляти відповідним майном, а у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна – орендодавець, ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.

Орган уповноважений управляти відповідним майном протягом 2 робочих днів з дня видачі наказу надсилає відповідному орендодавцю один примірник ухваленого рішення.

2.2.3. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв оголошується конкурс на право оренди.

2.2.4. Оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається без проведення конкурсу у окремих випадках передбачених Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
2.3. Порядок укладення договорів оренди.

2.3.1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

2.3.2. Договір оренди нерухомого майна орендодавцем якого виступає підприємство обов’язково погоджується органом уповноваженим управляти відповідним майном.

Орендодавець не пізніше 30 днів з моменту прийняття рішення про укладання договору оренди, надсилає договір оренди з додатками на погодження до органу уповноваженого управляти відповідним майном.

2.3.3. Орган уповноважений управляти відповідним майном протягом 15 днів з дня отримання договору оренди з додатками, розглядає зазначені документи, у разі відсутності зауважень погоджує договір оренди та один екземпляр договору залишає собі.

2.3.4. Орган уповноважений управляти відповідним майном може відмовити у погодженні договору оренди у разі, коли:

орендодавець надав договір оренди з неповним пакетом документів до нього, а також за наявності у договорі та зазначених документах суперечностей;

договір оренди не відповідає Типовому договору оренди нерухомого майна;

на об’єкт оренди, відповідно до законодавства, встановлена заборона на його передачу в оренду.

2.3.5. Договори оренди цілісного майнового комплексу підприємства (його структурного підрозділу) та окремого індивідуально визначеного майна не погоджуються органом уповноваженим управляти відповідним майном.

2.4. Порядок розірвання, внесення змін та доповнень до договорів оренди.

2.4.1. Зміни та доповнення до договору оренди вносяться сторонами в порядку, передбаченому законодавством України. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною договору оренди.

2.4.2. Додатковий договір до договору оренди нерухомого майна орендодавцем якого виступає підприємство обов’язкового погоджується органом уповноваженим управляти відповідним майном у порядку передбаченому пунктами 2.3.3 та 2.3.4 - цього Порядку.

2.4.3. Орендодавець маючи намір продовжити термін дії договору оренди за 30 днів до закінчення терміну дії договору оренди письмово повідомляє про це орган уповноважений управляти відповідним майном та надає акт звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах. У письмовому повідомленні обов’язково зазначається термін на який планується продовжити дію договору оренди.

Орган уповноважений управляти відповідним майном протягом 15 днів розглядає документи надані орендодавцем та письмово повідомляє його про обставини, які відповідно до вимог законодавства унеможливлюють продовження терміну дії договору оренди на зазначений термін.

Якщо органом уповноваженим управляти відповідним майном не встановлено обставин, які відповідно до вимог законодавства унеможливлюють продовження терміну дії договору оренди, письмове повідомлення орендодавцю не надсилається.
2.5. Передача орендованого майна в суборенду.

*2.5.1. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів підприємств, та їх структурних підрозділів забороняється.

Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби соціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення свої функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

2.5.2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, попередньо погодивши такі дії з орендодавцем, якщо інше не встановлено договором оренди або вимогами законодавства. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

2.5.3. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

Порядок використання плати за суборенду майна визначається розділом 5.6 цього Порядку.

2.5.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.
ІІІ. Оцінка майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке пропонується до передачі в оренду або перебуває в оренду
3.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди.

3.2. Оцінка об’єкта оренди надається орендарем відповідному орендодавцю у встановлених чинним законодавцем випадках, після ухвалення рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди, крім випадків оголошення конкурсу.

3.3. У разі оголошення конкурсу замовником незалежної оцінки на об’єкт оренди та її рецензування виступає відповідний організатор конкурсу.

3.4. Незалежна оцінка майна, що пропонується до передачі в оренду або перебуває в оренді, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність та Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей визначених цим Порядком.

3.5. У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган уповноважений управляти майном, звіт про незалежну оцінку розглядається та замовляється його рецензування органом уповноваженим управляти відповідним майном.

3.6. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більше як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта.

3.7. У разі якщо за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди надійшло дві і більше заяв і органом уповноваженим управляти відповідним майном, а у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна – відповідним орендодавцем ухвалене рішення про передачу об’єкта оренди за конкурсом, переможець конкурсу протягом п’яти днів з дня укладання договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати на здійснення незалежної оцінки об’єкту оренди та її рецензування особі, яка понесла зазначені витрати.
ІV. Організація та проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності сіл, селищ, міст Миколаївської області.
4.1. Оголошення конкурсу

4.1.1. Конкурс оголошується у разі якщо за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди надійшло дві і більше заяв, у разі оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна загальна площа якого перевищує 200 кв. м на одне підприємство, комунального майна, що перебуває на балансі підприємств, установ,організацій, закладів іншої форми власності, та комунального майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) - органом уповноваженим управляти майном, у разі оренди нерухомого майна орендодавцем, якого виступає підприємство - органом уповноваженим управляти відповідним майном, у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна – відповідним орендодавцем (далі – організатор конкурсу).

4.1.2. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна публікується у друкованому засобі масової інформації.

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу).

4.1.4. Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються організатором конкурсу про проведення конкурсу і необхідність подання заяви на участь у конкурсі та пакету документів відповідно до вимог конкурсу.
4.2. Умови конкурсу

4.2.1. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, її рецензування та на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації;

термін оренди;

сплата завдатку у розмірі місячної орендної плати протягом п’яти банківських днів з дати укладання договору оренди;

своєчасна і у повному обсязі сплата орендної плати;

забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.

страхування орендованого майна протягом місяця після укладання договору оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь балансоутримувача у порядку, визначеному законодавством. Постійне поновлення договору страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;

укладання договору оренди відповідно до Типового договору оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (додаток 1 або 2 до Порядку).

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження/створення нових робочих місць;

ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші умови, з урахуванням пропозицій комісії обласної ради та органу управління майном.

*4.2.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартовий розмір орендної плати при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна розраховується відповідно до розділу 6 цього Порядку.

*4.2.3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву на участь у конкурсі (додаток 4 до Порядку);

проект договору оренди, завізований учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), що відповідає Типовому договору оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (додаток 1 або 2 до Порядку);

відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий відповідним органом не пізніше ніж за місяць до дати подання заяви на оренду майна;

завірені в установленому порядку копії установчих документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про реєстрацію особи, як платника податків, ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності (за наявності такої), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого), звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

б) для учасників, які є фізичними особами-підприємцями:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий відповідним органом не пізніше ніж за місяць до дати подання заяви на оренду майна;

завірені в установленому порядку копії довідки про взяття на облік платника податків, ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за наявності такого), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого), паспорта (стор. 1,2,11); копію декларації про доходи за попередній рік;

в) для учасників, які є фізичними особами:

завірені в установленому порядку копії паспорта (стор. 1,2,11), ідентифікаційного коду особи, декларації про доходи за попередній рік;

4.2.4. Умови конкурсу не можуть бути змінені після публікації оголошення про проведення конкурсу.

4.2.5. Об’єкт оренди не може бути знятий з конкурсу після публікації в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу крім випадків (за рішенням організатора конкурсу) коли:

встановлено факт знищення об’єкту оренди;

на об’єкт оренди, після публікації в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, законодавством встановлено заборону на його передачу в оренду.
4.3. Конкурсна комісія

4.3.1. Конкурсна комісія (далі – комісія) утворюється в кількості 10 осіб (крім випадків оренди окремого індивідуально визначеного майна). Склад комісії затверджується рішенням організатора конкурсу.

Кандидатури депутатів Миколаївської обласної ради до складу конкурсної комісії надаються Миколаївською обласною радою одноразово у відповідне скликання.

До складу комісії входять представники орендодавця, органу уповноваженого управляти відповідним майном та депутати Миколаївської обласної ради (в кількості 6 осіб), секретар комісії без права голосу.

4.3.2. У разі проведення конкурсу на право оренди окремого індивідуально визначеного майна комісія утворюється у кількості 4 осіб (3 особи які мають право голосу та секретар без права голосу). Склад комісії затверджується рішенням організатора конкурсу. До складу конкурсної комісії входять представники організатора конкурсу та органу уповноваженого управляти відповідним майном.

4.3.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

розробка та затвердження умов та терміну проведення конкурсу;

розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів.

4.3.4. Комісія під час своєї роботи має право звертатися за консультаціями до фахівців структурних підрозділів Миколаївської державної адміністрації, Миколаївської обласної ради та інших.

4.3.5. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її створення.

4.3.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників організатора конкурсу. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.3.7. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники організатора конкурсу, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії.

4.3.8. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 5 осіб, у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна - 2 осіб., які мають права голосу.
4.4. Процедура проведення конкурсу
4.4.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

4.4.2. Учасники, які не з'явилися та не направили на конкурс своїх  представників, вважаються такими, що вибули з конкурсу.

4.4.3. Заява про участь у конкурсі, відомості про учасника конкурсу та конкурсна пропозиція (проект договору оренди) надаються до підрозділу організатора конкурсу, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції. Конкурсна пропозиція надається у конверті з написом "На конкурс", скріплений підписом та печаткою учасника конкурсу (у разі наявності). До дати проведення конкурсу всі документи надані учасником конкурсу зберігаються у голови комісії.

Пакети документів надані учасниками конкурсу розглядається на засіданні конкурсної комісії, після їх розгляду конкурсна комісія своїм рішенням визначає учасників конкурсу пакет документів яких відповідає вимогам конкурсу та які допущені до подальшої процедури проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція, подана в конверті, не оформленому належним чином або розкритому (розпечатаному) конверті та відомості про учасника конкурсу, які надані не в повному обсязі та містять суперечності, визнаються рішенням конкурсної комісії, як такі що не відповідають вимогам конкурсу та повертаються секретарем комісії учаснику конкурсу.

Конверти з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені (додаток 6 до Порядку)

4.4.4. Комісія визначає своїм рішення переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

4.4.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

рішення про допущення учасників конкурсу до подальшої процедури конкурсу;

пропозиції і зобов'язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма присутніми на засіданні комісії членами конкурсної комісії, які мають право голосу і протягом 5 робочих днів після його підписання затверджується головою конкурсної комісії та залишається у організатора конкурсу.

4.4.6. Діяльність комісії припиняється з моменту затвердження головою комісії протоколу про результати конкурсу.

4.4.7. Організатор конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у друкованих виданнях, у яких було надруковано оголошення про конкурс.следующая страница >>