asyan.org
добавить свой файл
1


Інформаційний лист

по забезпеченню якості і достовірності статистичних відомостей в лікувально-профілактичних закладах області


Одним з важливих напрямків реформування охорони здоров'я є удосконалення управління, яке в значній мірі залежить від стану медико-статистичної інформації і, в першу чергу, від отриманих повних і достовірних відомостей про стан здоров'я населення.

Одержання їх можливо лише при умові добре організованого статистичного обліку в медичних закладах, проведення інструктивно-методичної та аналітичної роботи.

Робота по обліку покладена на кабінети обліку і медичної статистики інформаційно-аналітичних відділів.

Основними напрямками роботи інформаційно-аналітичних відділів є:

 • забезпечення в ЛПЗ району формування достовірного статистичного обліку;

 • проведення інструктивно-методичних навчань методичного персоналу з питань статистичного обліку, а саме ведення первинної медичної документації;

 • здійснення статистичних ревізій в ЛПЗ району з внесенням пропозицій по усуненню недоліків;

 • проведення централізованого збору, обробки первинної облікової документації із залученням комп’ютерної техніки і автоматизованої технології обробки інформації;

 • формування статистичної звітності;

 • вивчення стану здоров'я населення території, його тенденції;

 • аналіз статистичних даних, які визначають якість і обсяги медичної допомоги населенню території;

 • формування статистичної характеристики діяльності ЛПЗ;

 • підготовка оперативної медико-статистичної інформації на рівень керівництва кожного рівня;

 • проведення зовнішніх взаємозв’язків;

 • реєстрація випадків народження і смерті на території обслуговування, контроль якості заповнення лікарських свідоцтв про смерть, фельдшерських довідок про смерть, кодування причин смерті.

По ряду розділів діяльності видані накази МОЗ України і УОЗ облдержадміністрації, які повинні знаходитись на постійному контролі:

 • наказ МОЗ України від 08.10.1998 № 297 "Про перехід органів закладів охорони здоров'я на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб (МКХ-10);

 • декілька наказів "Про затвердження форм медичної облікової документації" з виданням альбомів зразків бланків і журналів;

 • наказ МОЗ України від 21.07.2000 № 172 "Про впорядкування ведення статистичної звітності";

 • наказ МОЗ України про рейтингову оцінку діяльності медичних закладів на основі статистичних даних.

Незважаючи на проведені заходи, мають місце суттєві недоліки стосовно виконання керівних документів, тому доцільно розглянути деякі форми облікової документації та їх вплив на достовірність статистичної інформації.


^ Робота поліклініки

В основу роботи поліклінічних закладів покладений дільничний принцип.

Територія населеного пункту розподілена на дільниці, які обслуговують дільничні лікарі.

Вся робота дільничного лікаря та лікарів інших спеціальностей реєструється в наступних документах:

 • "Талон на прийом до лікаря" (форма 025-4/о), який є підставою для заповнення "Відомості обліку відвідувань до лікаря"

 • Журнал реєстрації амбулаторних хворих (форма 074/о), він ведеться також на ФАП/ФП, лікарських та фельдшерських здоровпунктах, приймальних відділеннях стаціонарів, станціях швидкої допомоги, незалежно від причини звернення.

Для реєстрації викликів на дім, активних відвідувань лікаря в реєстратурі ведеться "Журнал викликів на дім" (форма 031/о). Журнал ведеться у всіх медичних закладах, які надають медичну допомогу вдома.

Вся діяльність лікаря в поліклініці реєструється у "Відомості обліку відвідувань в поліклініці, диспансері, консультації, вдома" (форма 039/о).

По "Відомості" проводиться облік роботи по прийому хворих, відвідуваннях вдома всіх лікарів, в тому числі лікарів кабінетів функціональної діагностики, лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних і інших. При цьому лікарі допоміжних кабінетів проводять облік лише в разі, коли дослідження і процедури проводяться лікарем особисто.

Основним медичним документом при перевірці достовірності роботи є вся перелічена документація, а також "Медична карта амбулаторного хворого" (форма 025/о) та "Лист заключного діагнозу", в яких відображається вся лікувально-діагностична робота лікаря, в тому числі достовірність відвідувань.

"Медична карта амбулаторного хворого" заповнюється на всіх хворих пр. першому зверненні у всіх закладах, які проводять амбулаторний прийом. В кожній "Медичній карті" повинен бути "Лист заключних діагнозів", до якого вносять діагнози, встановлені при першому зверненні в даному календарному році незалежно від того, коли було встановленого даний діагноз (при першому зверненні або в попередні роки).

З "Листа заключних діагнозів" діагноз захворювання виноситься до "Статичного талону реєстрації заключних (уточнених) діагнозів", шифрують ся згідно МКХ-10. "Статталони" є підставою для заповнення звітної форми 12 "Про захворювання, зареєстровані у хворих, які мешкають в районі обслуговування ЛПЗ".

Крім того, на кожного хворого, що підлягає диспансерному нагляду, повинна вестись "Контрольна карта диспансерного спостереження" (форма 030/о), а відвідування хворого підлягають реєстрації і в "Контрольній карті диспансерного нагляду" і в "Медичній карті амбулаторного хворого".

По деяким спеціальностям (фтизіатрія, венерологія, стоматологія) затверджені спеціалізовані "Медичні карти":

 • венерологія (форма 065/о);

 • грибкові хвороби (форма 065-1/о);

 • фтизіатрія (форма 081/о);

 • стоматологія (форма 043/о),

 • а також "Контрольні карти диспансерного нагляду" (форми 30-1/о, 2/о, 3/о, 4/о, 6/о).

Облік роботи діагностичних кабінетів проводиться за наступною схемою:

В кожному допоміжному кабінеті ведеться наступна документація:

 1. Журнал реєстрації _____________ досліджень

  • ендоскопічних (046/о)

  • функціональних (047/о)

  • ультразвукових (048/о)

  • радіаційних (049-1/о)

  • рентгенологічних (050/о)

 2. Щоденник обліку роботи ____________ кабінету

 • рентгендіагностичного (039-5/о)

 • ендоскопічного (039-6/о)

 • функціонального (039-7/о)

 • ультразвукової діагностики (039-8/о)

 • радіоізотопної діагностики (039-9/о)

Достовірність роботи засвідчує також "Медична карта амбулаторного хворого" з внесеними результатами діагностичного дослідження.

Операційна робота амбулаторно-поліклінічного відділення

Вся амбулаторно-поліклінічна хірургічна діяльність реєструється в "Журналі запису амбулаторних операцій" (форма 069/о). Журнал зберігається в операційній, заповнюється лікарем.

По кожному оперативному втручанню (окуліст, лор, гінеколог, уролог) в залежності від кількості втручань, повинен бути або окремий журнал, або один на усіх.


^ Діяльність стаціонару

Облік діяльності і достовірності роботи стаціонару ґрунтується на наступній документації:

 1. "Журнал обліку прийому хворих до стаціонару" (форма 001/о)

 2. "Журнал відмов у госпіталізації" (форма 001-1/о)

 3. "Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару" (форма 007/о)

 4. Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілі ліжок" (форма 016/о)

 5. "Медична карта стаціонарного хворого" (форма 003/о)

 6. "Статистична карта хворого, ви бувшого із стаціонару" (форма 066/о)

 7. "Статистичний талон реєстрації заключних діагнозів" (форма 025-2/о)

"Медична карта стаціонарного хворого" є головним медичним документом стаціонару, заповнюється на кожного хворого, який госпіталізується. Ведеться усіма ЛПЗ. На підставі даних медичної карти складається "Карта вибувшого зі стаціонару" (форма 066/о).

Карта заповнюється одночасно зі складанням епікризу в "Медкарті стаціонарного хворого". Вона заповнюється також на вибувших новонароджених, малюків, які народились хворими або захворілих у стаціонарі.

"Статистична карта вибувшого зі стаціонару" є основним документом для заповнення відповідної таблиці звітної форми 20. Клінічний діагноз в "Медичній карті стаціонарного хворого", і "Статистичні карти вибувшого зі стаціонару" підлягає шифровці згідно МКХ-10.

Кодування є підставою для віднесення даної хвороби до відповідного класу.

Разом з "Медичною картою вибувшого зі стаціонару" заповнюється "Статистичний талон реєстрації заключних діагнозів", який передається до поліклініки за місцем проживання хворого і враховується при складанні форми 12.

"Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду" (форма 007/о) є документом, на підставі якого ведеться щоденний облік руху хворих і ліжкового фонду. Крім того, "Листок" надає можливість регулювати прийом хворих до стаціонару, тому що в ньому фіксується наявність вільних місць.

Наприкінці місяця на підставі форми 007/о заповнюється "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду" (форма 016/о).


Заступник головного лікаря

КЗ "СОКЛ" з ОМР Т.В.Сенько