asyan.org
добавить свой файл
1

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Державна компанiя з експорту та iмпорту

продукцiї i послуг вiйськового та спецiального

призначення "Укрспецекспорт"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну бланк №014769

3.3. Дата державної реєстрації 23.10.1996

3.4. Територія (область) м. Київ

3.5. Місцезнаходження вул. Дегтярiвська, буд. 36, м. Київ, 04119

3.6. Статутний капітал (грн.) 2000000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 100

належать державі

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

3.9. Чисельність працівників (чол.) 442

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Код за КВЕД Вид діяльності

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

3.11. Органи управління емітента

Вiдповiдно до Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.02.2012р. №93-р суб'єктом

управлiння Компанiї визначено Державний концерн "Укроборонпром". Компанiю очолює

Генеральний директор. Статут Компанiї затверджений Наказом Державного концерну

"Укроборонпром" від 04.12.2012р. № 311 та зареєстрований Державним реєстратором

Шевченковської районної в м. Києві державної адміністрації 11.12.2012р. номер запису

10741050013008266 . Формування наглядового та виконавчого органу Компанiї не пердбачено

Статутом. Вiдповiдно до п.7.7 розділу 7 Статуту Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за

виконання покладених на Компанiю завдань.

3.12. Засновники емітента

Засновником ДК "Укрспецекспорт" є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

1 кв. 2013 © SMA 21655998