asyan.org
добавить свой файл
1

Інтернет-ресурси

«ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ»:

рекомендована література
Укладач:

Олександра Бабинюк, методист кафедри менеджменту та освітніх інновацій
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Шелудякова Н. Використання інтерактивних методів навчання при проведенні індивідуальних занять [Електронний ресурс] / Шелудякова Наталя Олександрівна. – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/sheludyakova-no-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya-pri-provedenni-individualnih-zanyat/

Багрова О. Інтерактивні технології як об’єкт навчання педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Багрова О. В. – Режим доступу до журн. : http://www.loippo.lg.ua/konf_inter.doc

Нестерова Л. Інтерактивні методи навчання як фактор гуманізації професійної підготовки фахівців [Електронний ресурс] / Л. В. Нестерова, С. О. Сараєва. – Режим доступу до журн.: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Nesterova_Saraeva.php

Баранова А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування інтересу до пізнання у молодших школярів [Електронний ресурс] / Баранова Анастасія Миколаївна. – Режим доступу до журн. : http://www.rusnauka.com/35_PWMN_2008/Pedagogica/38832.doc.htm
^ ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ

Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) : Дис... д- ра філос. наук : 09.00.03 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 418арк. — Бібліогр.: арк. 392-418 [Електронний ресурс] / Сергій Іванович Подмазін. – Режим доступу до журн. : http://disser.com.ua/content/242019.html

Якиманськая І. Особистісно-орієнтований урок: планування і технологія проведення [Електронний ресурс] / І. Якиманськая, О. Якуніна. – Режим доступу до журн. : http://koncpekt.org.ua/articles.php?article_id=94

Соболь Л. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація [Електронний ресурс] / Л. Соболь. – Режим доступу до журн. : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/4/statti/4sobol/4sobol.htm

Прокопів В. Урок – основна форма організації навчання в ПТНЗ : метод. посіб. викладача [Електронний ресурс] / Прокопів Валентина Василівна. – Режим доступу до журн. : http://www.vpu7.com.ua/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2%20%D0%92.%D0%92..doc

Сосницька. Н. Вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Електронний ресурс] / Н. Л. Сосницька – Режим доступу до журн. : http://studentam.net.ua/content/view/7858/97/, http://eprints.zu.edu.ua/699/1/03cnloon.pdf

Баранова В. Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури [Електронний ресурс] / В. Баранова. – Режим доступу до журн. : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

Слободянюк Н. Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Слободянюк Н. Г. – Режим доступу до журн. : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/4slobodyanuk/4slobodyanul.htm
^ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Бєлкіна-Ковальчук О. Технології формування критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Бєлкіна-Ковальчук. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedp/2010_3/67/nayk/belkina.pdf

Павловська О. Розвиток критичного мислення у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Олена Валентинівна Павловська – Режим доступу до журн. : http://www.ippo.org.ua/files/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc

Александрова Г. Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії в середній школі [Електронний ресурс] / Александрова Г. І., Самаренко Т. К. – Режим доступу до журн. : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2012/Istoria/2_109977.doc.htm

Гусєва. В. Шляхи практичного розвитку критичного мислення учнів початкових класів [Електронний ресурс] / В. О. Гусєва. – Режим доступу до журн. : http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r2/shliahu_praktuchnogo_rozvutky_krutuchnogo.pdf

Сундєєва Л. Використання технології розвитку критичного мислення на різних ступенях професійної освіти [Електронний ресурс] / Л. О. Суднєва. – Режим доступу до журн. : http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_sundeeva_lo/

Руденко Л. Формування комунікативних компетентностей учнів за допомогою технології розвитку критичного мислення [Електронний ресурс] / Л. Руденко. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2012_8_2/42.pdf

Романова С. Розвиток критичного мислення особистості як проблема сучасної освіти [Електронний ресурс] / С. М. Романова, О. Денисевич. – Режим доступу до журн.: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/2124

Шмирук Н. Розвиток критичного мислення учнів як засіб формування основних груп компетентностей [Електронний ресурс] / Шмирук Н. – Режим доступу до журн. : http://www.on-libr.info/?p=1524

Рома М. Розвиток критичного мислення у навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів [Електронний ресурс] / М. Рома. – Режим доступу до журн. : academy.ks.ua/ped_almanah/7.pdf

Мірошник С. Компетентнісний підхід у навчанні української літератури на основі впровадження технології розвитку критичного мислення [Електронний ресурс] / Мірошник С. І. – Режим доступу до журн. : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/miroshnik.htm
^ ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ («МЕТОД ПРОЕКТІВ»)

Прочан В. Метод проектів як педагогічна технологія [Електронний ресурс] / В. Прочан. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2010_3/files/GN310_20.pdf

Кадоб’янська Н. Історія виникнення та застосування методу проектів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Н. М. Кадоб’янська. – Режим доступу до журн. : http://www.ippo.org.ua/files/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98_2012/0506/1.doc

Момот Ю. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти [Електронний ресурс] / Ю. Момот. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/momot.pdf

Ізбаш С. Науково-теоретичні основи використання технології проектної діяльності в сучасній школі [Електронний ресурс] / С. С. Ізбаш – Режим доступу до журн. : http://www.ukrdeti.com/firstforum/h16.html

Жиляєва Ю. Метод проектів та проектна технологія в контексті загально педагогічної підготовки вчителя [Електронний ресурс] / Ю. Жиляєва – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2009_44/24_44.pdf

Дударчук Г. Метод проектів як один із видів педагогічних технологій [Електронний ресурс] / Г. І. Дударчук. – Режим доступу до журн. : http://elibrary.nubip.edu.ua/7117/1/dgi.pdf

Колодницька О. Теоретичний аналіз понять “метод проектів” і “проектування”.[Електронний ресурс] / Колодницька О. Д. – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/kolodnitska-od-teoretichniy-analiz-ponyat-metod-proektiv-i-proektuvannya/

Лепко. Г. Метод проектування в навчальному процесі [Електронний ресурс] / Г. В. Лепко. – Режим доступу до журн. : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Lepko.php
^ ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олійник Р. Ігрові технології на уроках фізики [Електронний ресурс] / Олійник Р. В., Горошенко М. О. – Режим доступу до журн. : http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p178-181.pdf

Волошина Н. Ігрові технології навчання [Електронний ресурс] / Н. Волошина. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ppps/2010_33/files/60-63.pdf

Садова Т. Ігрові технології навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Т. Садова. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2008_1/237.pdf

Кукшин В. Ігрові технології на уроках [Електронний ресурс] / В. Кукшин – Режим доступу до журн. : http://osvita.ua/school/technol/759.
^ ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ковальчук А. Тестові технології як один із засобів контролю [Електронний ресурс] / Ковальчук Анжела Миколаївна. – Режим доступу до журн. : http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/2724.

Коваленко Л. Тестові технології в навчальному процесі ЗНЗ [Електронний ресурс] / Людмила Тарасівна Коваленко. – Режим доступу до журн. : http://www.ippo.org.ua/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%97%D0%9D%D0%9E.doc

Шишкіна М. Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні [Електронний ресурс] / М. Шишкіна. – Режим доступу до журн. : http://194.44.242.244/e-journals/ITZN/em6/content/08smpipi.htm.
^ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ

Кириченко Г. Аналіз впровадження педагогічної технології ТРВЗ в навчально-виховний процес дошкільного закладу [Електронний ресурс] / Г. Кириченко. – Режим доступу до журн. : http://ruo.kh.ua/readarticle.php?article_id=17

Волковський С.Освітні концепції та педагогічні технології [Електронний ресурс] / С. Волковський. – Режим доступу до журн. : http://osvita.ua/school/theory/1241.
^ ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Парахіна С. Продуктивне навчання — особливий вид діяльності [Електронний ресурс] / С. В. Парахіна. – Режим доступу до журн. : http://journal.osnova.com.ua/magazines/13/112/6400

Малафіїк І. Продуктивне навчання [Електронний ресурс]. – / Малафіїк І. В. – Режим доступу до журн. : http://pulib.if.ua/part/11848.
^ МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ШВИДКІСНОГО ЧИТАННЯ

Канахіна О. Формування навичок швидкісного читання у молодших школярів [Електронний ресурс] / Канахіна О. Г. – Режим доступу до журн. : http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1630&Itemid=30
^ ТЕХНОЛОГІЯ РІЗНОРІВНЕВОГО НАВЧАННЯ

Шматков Д. Про можливість використання різнорівневого навчання при підготовці інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Д. Шматков, Є. Шматков. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2009_22-23/09sdiwtt.PDF

Дедерко Д. Технология разноуровневого обучения [Електронний ресурс] / Д. Дедерко. – Режим доступу до журн. : http://www.sano.ru/publik/matconf/10.htm
^ СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Д. ЕЛЬКОНІНА – В. ДАВИДОВА

Лісовець О. Система розвивального навчання Ельконіна–Давидова. Опис досвіду роботи [Електронний ресурс] / Лісовець О. В. – Режим доступу до журн. : http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/8132/

Толмачова. І. Урок як поле суб’єктності вчителя і молодших школярів [Електронний ресурс] / І. Толмачова. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/znpkhnpu_ped/2009_35/11.html

Захарова Г. Програма з математики. Система розвивального навчання Ельконіна – Давидова. 1 – 4 класи [Електронний ресурс] / Г. Захарова, К. Мельник, Г. Жемчужкіна. – Режим доступу до журн. : http://ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/progrmatem.doc

Максимюк С. Суть, передумови та етапи становлення системи розвивального навчання [Електронний ресурс] / Максимюк С. П. – Режим доступу до журн. : http://pidruchniki.ws/14290114/pedagogika/sut_peredumovi_etapi_stanovlennya_sistemi_rozvivalnogo_navchannya

Барабаш О. Програмно-цільовий підхід до впровадження системи розвивального навчання Д. Ельконіна − В. Давидова. [Електронний ресурс] / О. Барабаш. – Режим доступу до журн. : http://www.ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94.%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%92.%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc

Семенець С. Система розвивального навчання в контексті сучасної концепції розвитку освіти [Електронний ресурс] / С. П. Семенець. – Режим доступу до журн. : http://studentam.net.ua/content/view/7618/
СИСТЕМА ОСВІТИ «ДОВКІЛЛЯ»

Ільченко В. Реформування змісту освіти як національна проблема. Педтехнологія «Довкілля». 15-річний досвід виконання стратегічних завдань реформування змісту освіти [Електронний ресурс] / Ільченко В. Р. – Режим доступу до журн. : http:// www.dovkillya.com.ua/media/reformuvanny_2010_traven_min.pdf