asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 30 31 32 33

СОДЕРЖАНИЕ


1 ВСТУП 3

2 ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД ПРЯМОГО ДОТИКУ І У РАЗІ НЕПРЯМОГО ДОТИКУ 4

2.1 Основні положення 4

2.2 Заходи захисту тільки від прямого дотику 6

2.2.1 Основна ізоляція струмоведучих частин 6

2.2.2 Огорожі або оболонки 6

2.2.3 Бар\'єри 7

2.2.4 Розміщення поза зоною досяжності 8

2.3 Заходи захисту із застосуванням наднизької напруги (системи БННН, ЗННН і ФННН) 8

2.3.1 Системи безпечної наднизької напруги (БННН) і захисної наднизької напруги (ЗННН) 8

2.3.2 Система функціональної наднизької напруги (ФННН) 11

2.4 Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках, в яких не застосовані системи БННН, ЗННН і ФННН 12

2.4.1 Автоматичне вимикання живлення 12

Система TN 14

Система ТТ 16

Система IT 18

Додаткова система зрівнювання потенціалів 21

2.4.2 Обладнання класу II (подвійна або посилена ізоляція) 21

2.4.3 Ізолюючі (непровідні) приміщення, зони, площадки 23

2.4.4 Система місцевого зрівнювання потенціалів (незаземлена) 24

2.4.5 Електричне відокремлення кіл 25

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ 26

3 ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ 28

4 ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ І ЗАХИСНІ ПРОВІДНИКИ 31

4.1 Заземлювальні пристрої 31

4.1.1 Загальні положення 31

4.1.2 Заземлювачі 32

4.1.3 Заземлювальні провідники 34

4.1.4 Головна заземлювальна шина 35

4.2 Захисні провідники 36

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення 36

4.2.2 PEN-провідники 40

4.2.3 Провідники основної і додаткової систем зрівнювання потенціалів 41

4.3 З\'єднання і приєднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом 42

ДОДАТОК А 43

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 43

ДОДАТОК Б 44

ТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 44

ДОДАТОК В 51

Інформація про відповідність ДБН стандартам Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС) 51

ДОДАТОК Г 52

ТИПИ СИСТЕМ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ 52

ДОДАТОК Д 56

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВІДНИКІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 56

ДОДАТОК Е 58

ВИМОГИ ДО ЧАСУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗМІННОГО СТРУМУ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ДО 25 В ДОПУСТИМОЮ НАПРУГОЮ ДОТИКУ (СИСТЕМА TN) 58

ДОДАТОК Ж 59

ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ПЕРЕНАПРУГ НА ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ У РАЗІ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ 59

ДОДАТОК З 71

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА К ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАХИСНОГО ПРОВІДНИКА І ЙОГО РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ 71

1. ВВЕДЕНИЕ 84

2 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ И ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ 85

2.1 Основные положения 85

2.2 Меры защиты только от прямого прикосновения 2.2.1 Основная изоляция токоведущих частей 87

2.2.3 Барьеры 89

2.2.4 Размещение вне зоны досягаемости 89

2.3 Меры защиты с применением сверхнизкого напряжения (системы БСНН, ЗСНН и ФСНН) 90

2.3.1 Системы безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) и защитного сверхнизкого напряжения (ЗСНН) 90

2.3.2 Система функционального сверхнизкого напряжения (ФСНН) 93

2.4 Меры защиты при косвенном прикосновении в электроустановках, в которых не применены системы БСНН, ЗСНН или ФСНН 93

2.4.1 Автоматическое отключение питания 93

2.4.2 Оборудование класса II (двойная или усиленная изоляция) 104

2.4.3 Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки 106

2.4.4 Система местного уравнивания потенциалов (незаземленная) 107

2.4.5 Электрическое отделение цепей 107

2.5 Дополнительная мера защиты от поражения электрическим током путем применения УЗО 109

3 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 111

4 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ 4.1 Заземляющие устройства 4.1.1 Общие положения 114

4.1.2 3аземлители 115

4.1.3 Заземляющие проводники 118

4.1.4 Главная заземляющая шина 118

4.2 Защитные проводники 119

4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания 119

4.2.2 PEN-проводники 123

4.2.3 Проводники основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов 125

4.3 Соединения и присоединения проводников системы защиты от поражения электрическим током 125

ПРИЛОЖЕНИЕ А 127

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 127

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 128

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 128

ПРИЛОЖЕНИЕ В 135

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДБН СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ІЕС) 135

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 136

ТИПЫ СИСТЕМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 136

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 141

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 141

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 143

ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СО СНИЖЕННЫМ ДО 25 В ДОПУСТИМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИКОСНОВЕНИЯ (СИСТЕМА TN) 143

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 144

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 144

ПРИЛОЖЕНИЕ З 156

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА И ЕГО РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 156

<< предыдущая страница