asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки
Кіровоградський інститут розвитку людини
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
ІХ Міжнародна науково-практична конференція

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ І ОСВІТНІ

СИСТЕМИ ХХІ СТОЛІТТЯ19 жовтня 2012 року


Кіровоград

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:


Об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів, освітян, громадських діячів для розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання майбутнього покоління.


^ НАПРЯМКИ РОБОТИ

1. Психолого-педагогічні проблеми формування спеціалістів нового покоління. Студент як об’єкт соціалізації.
2. Сучасні освітні концепції і технології підготовки майбутніх фахівців. Студент і викладач — етика взаємовідносин.
3. Розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху входження у Болонський процес.
4. Формування професійної спрямованості і компетентності молоді на основі ціннісної орієнтації і здорового способу життя.
5. Правові та соціальні підходи взаємодії держави і суспільства в питаннях формування особистості.
6. Соціально-економічні та екологічні аспекти виховання і професійного становлення молоді в сучасному суспільстві.
7. Культура організації навчальної та наукової праці студента.
8. Гуманістичне виховання студентської молоді: діалог концепцій.
9. Професійне спілкування: надбання, проблеми, перспективи працевлаштування.
10. Комп’ютерні технології у сучасному суспільстві.
Матеріали надіслати до 15 жовтня 2012 року

Подання документів для участі у конференції Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату, необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 10 жовтня 2012 року.

Контактні телефони:
Кравченко Олена Вікторівна,
завідувач відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків, канд..філ.н.
(0522) 22-74-89,
099-787-58-20,
096-827-78-68,
e-mail:
kirol_international@i.ua

Реквізити до оплати:
Одержувач: Кіровоградський інститут розвитку людини
Код 23904974
р/р 26009001094151 в КРВ ПАТ «КБ Хрещатик» м. Кіровоград
МФО (код банку): 300670
Призначення платежу : за участь у конференції «Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття»

^ Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Увага! Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються.

Оформлення: Word 97-2007, А4, Times New Roman, кегль 14, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: усередині, зовні, зверху, знизу — 2см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному
масштабі. Посередині великими літерами — заголовок статті. У правому кутку — курсивом прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, установа (повністю), далі текст, вирівняний по ширині. У статті обов’язкові: 2 анотації + ключові слова; список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад, [4, с.7]. Оформлення літератури у відповідності з діючими вимогами ВАК України. Кожна стаття повинна мати таку структуру (елементи якої повинні бути виділенні жирним шрифтом):
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які і спирається автор;
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням наукових результатів;
5. Висновки дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
6. Висновки дослідження і перспективи подальшої роботи в даному напрямку.