asyan.org
добавить свой файл
1


1.Будова шапинковux гpuбiв.

2. Розмноження.

3.Живлення.

4. Фронтальна бесiда.

- Якi гриби, крім шапинкових, ви знаете? Розкажiть про них.

5. Фронтальна розповiдь учнiв.

-Користуючись таблицею, складiть колективну розповiдь про значения грибiв у природi.

6. Фронтальна практична робота.

-З-помiж mапинкових грибiв (малюнки, муляжi) виберiть i назвiть отруйнi та їстівні гриби. Розкажiть, як їх розпiзнати. Коли можна вжи­вати в їжу зiбранi гриб и? За яких умов їстівні гриби стають отруйними?

7. Фронтальна бесiда.

-Чому гриби треба охороняти? як потрiбно збирати їстівні гриби? Пiдсумки перевiрки засвоених знань, умiнь i навичок.

III. Постановка цiлей i завдань уроку. Загальна мотивацiя.

IV. Засвоення нових знань, умінь i навичок.

1. Формування уявлення про рiзноманiтнiсть царства дроб'янок.

Учитель пояснює походження термінів дроб'янки,м iкроорганiзми. Використовуючи наочнi посiбники, показує рiзноманiтнiстъ цих живих органiзмiв. При цьому наголошyє, що дроб'янки утворюють свое царство.

13 клас

Тема: Бактерii

Ц i л i: а) формувати уявлення про бактерii, як живi органiзми (форма, розмноження, живлення, поширення, значення у природi), про профiлактику захворювань, що спричиняються мiкроорганiзмами; б) формувати вмiння уявляти, встановлювати взаемозв'язки в природi; в) виховувати санітарно-гігієнічні навички поводження у природі.

Хiд уроку

^ 1. Органiзацiя класу

П.Перевiрка засвоєних знань, умінь i навичок

1. Фронтальна бесiда.

- Яке царство живих органiзмiв ви вивчали на минул ому уроцi? Чому гриби належать до живих органiзмiв?

2. Фронтальна практична робота.

Учитель показуе гербарнi зразки i малюнки mапинкових, цвiльових, са­жкових грибiв та рiзних рослин. Учнi дiстають завдання вибрати з-помiж них гриби.

3. Iндивiдуальнi розповiдi учнiв.

-Розкажiть про mапинковi гриби за планом (записаним на картцi або на дошцi)


 1. Мiкроорганiзми - живi iстоти мiкpоскопiчних (дуже малих) розмiрiв, не­помiтнi без допомоги збiльшуваних приладiв.

  Слово дроб'янки походитъ вiд слів "дробити", "дрiбнi", тобто дуже маленькі.Царство Дроб'янки

бактерii + цiанобактерii (нагадують синьо-зеленi водopocтi)


2. Формування уявлення про бактерii охоплює ознайомлення учнiв з фо­рмою, розмноженням, живленням, поширенням, значенням бактерiй у при­родi й для людини. Важливим моментом у методицi формування цього уявлення е забезпечення чуттєвоi основи для сприймання iнформацii, що здiйснюється за допомогою образотворчих та аудiовiзуальних наочних посiбникiв, а також слайдів на мультимедійному екрані.

Кулясті бактерії називають коками. Коки, зібрані в грона, нагадують виноградні, носять назву стафілококи. Деякі з них, попадаючи в рани або подряпини, є причиною тяжких захворювань у дітей раннього віку.

Стрептококи схожі на намисто. Вони викликають різні запалення, ангіну, і навіть захворювання серця – ендокардит.

Коки, розташовані по два – диплококи – викликають менінгіт, запалення легенів.

Паличковоподібних бактерій в природі найбільше. Саме слово «бактерія» по грецьки означає «паличка». Один з найпоширеніших мікробів, так названа кишкова паличка, має форму довгого овалу. Кишкова паличка мешкає в товстих кишках; у одному грамі людських випорожнювань може міститись 2-3 мільярди цих мікроорганізмів (уявляєте, скільки їх потрапляє в зовнішнє середовище).


Iнодi можна зустрiти вираз "холерна кома". Дiйсно, рiзновид бактерiй -вiбрiони - схожi на кому. Це навiть не паличка, а вiдрiзок спiралi, один її неповний виток.
Таку ж форму мають i хвороботворнi мiкроби - збудники дизентерii, тифу, паратифу. Збудник сибiрськоi виразки - теж паличка, але з обрубаними кiнцями. Бактерii сибiрськоi виразки часто зустрiчаються у вигляді довгих ниток-ланцюжюв.

Жuвлення:

Бiльшiсть бактерiй живляться рештками рослин i тварин. Вони очищю­ють довкiлля вiд забруднения i збагачують гpунт поживними речовинами (стор. 153 - пiдручник).


Цікаво, що… • Кiлькiсть бактерiй в 1 г гpyнтy може досягати сотень мiльйонiв i навіть кiлькох мiльярдiв. Бактерii проникають в грунт на глибину до 5 метрів.

 • В 1 мл. породи знаходиться вiд 5 до 100 тисяч бактерiальних клiтин (в чи­стiй - до 200, в забрудненiй - до 300 тисяч).

 • В 1 мм3 повiтря в зЗкритих примiщеннях може скупчуватися до 300 тисяч бактерiй.
 • Влiтку поверхня неглибоких водойм, що добре прогрiваються, може по­криватися зеленувато-сизою плiвкою. Це явище називають "цвiтiнням води". Його причина - масове розмножения цiанобактерiй, які, видiляючи отруйнi речовини, можуть викликати загибель мешканцiв водойм. Така вода непридатна для пиття, а купання в

в нiй може викликати в людини piзнi захворювання.

3начення:

Утворення та розклад органiчних речовин.

Грунтоутворення

Засвоєння азоту з повiтря.

Очистка cтiчних вод.


Збагачення атмосфери киснем (цiанобактерii). Збудники хвороб.

Oтpимання антибiотикiв та вiтaмiнів.


Учнi мають добре усвiдомити, що хвороботворнi бактерii небезпечпi для людей, знати шляхи розповсюдження цих бактерiй та умови заражения ни­ми.

^ ЗНАЧЕННЯ ВПРИРОДI IЖИТТI ЛЮДИНИ
3. Формування уявлення про запобiгання захворюванням, спричиненим Mi­кробами.


Хвороботворнi бактерій:

~ холернuй вiбрiон потрапляе в органiзм людини через забруднені харчi i воду;

~ туберкульозна паличка потрапляє повiтряно-краплинним шляхом та уражає різні органи;

~ дuфтерiйна палuчка пошиpюється краплинним способом, викликає

.

захворювання верхніх дихальних шляхів;

~ дuзентерiйна палuчка потрапляє в органiзм iз забрудненими харчами,

порушує діяльність кишечника;

~ стрептококи та пневмококи спричиняють численнi хвороби дихаль­них шляxiв, передаються повiтряно-краплинним способом

Учитель органiзовує роботу за текстом пiдрyчника "Стережися хворобо­творних бактерiй" (с. 153, 154). Учнi засвоюють санiтарно-гiгiенiчнi правила, якi є основою формування вмiнъ i навичок поведiнки в позаурочний час.


Чимало мiкpoбiв - це збудники iнфекцiйних хвороб. Потрапляючи через дихалънi шляхи в органiзм, вони завдають часом серйозної шкоди здоров'ю. Але мiкроби, якi е збудниками хвороб, потрапляють до органiзму ще й iншим шляхом, через нашi руки. Щоб рука стала переносником iнфекцii, не обов' язково, щоб вона була брудною. Зовнi вона здаcrься чистою, проте може бути воmищем небезпечних хвороб. Яким чином? Наведемо такий приклад.


Учень прийшов уранцi в школу. Biн певен, що в нього абсолютно чистi руки. Але ось у клас зайшов лiкар-лаборант i дослiдив шкiрний покрив шко­ляра. Biн вийняв зi скляної пробiрки паличку з ваткою, яка була досi у стери­льнiй пробiрцi, i двiчi провiв нею по долонi. Потiм вiи бере склянку з живи­льним середовищем, де вирощують мiкробiв, i проводитъ по ній декілька разiв цi­ею ж паличкою. Невидимий для ока бруд вже перенесено з руки в лабора­торний посуд. Лiкар-лаборант забирає його i йде в лабораторiю, щоб поставити на двi доби в термостат. Пiсля того поверхня живилъного середовища вкрива­crъся маленькими горбочками. Це колонії мiкpoбiв. У даному випадку на дослiджуванiй pyцi учня виявлено кишкову паличку.

Виникає запитання, як вона потрапила туди. Адже учень вийшов з дому з чистими руками! У розмовi з ним з'ясувалося, що в школу вiн їxaв тролей6у­сом i тримався за спинку сидiння, якого торкалися вже сотні iнших пасажирiв. На зупинцi, у кiocкy, вiн купив зошит i одержав здачу у продавця - rpoшi, що обiйшли до цього тисячi iнших рук. Вiдчиняючи шкiлънi дверi, вiн торкався рукою ручки, якої вже торкалися десятки школярiв. Один iз перерахованих предметiв i виявився носієм кишковоi палички.


Бруднi руки можуть легко перенести рiзнi iнфекцii на продукти харчу­вання - хлiб, картоплю, овочi, фрукти тощо. Одна неохайна людина може, за­бруднити сотнi речей, стати носієм багатьох iнфекцiйних хвороб.

^ V. Систематизацiя, узагальнення й застосування засвоених знань,

умінь i навичок

 1. Чому дроб'янки називають мiкроорганiзмами?

 2. Доведiть, що бактерii мають ознаки живоi природи.

 3. Виконання завдань 1, 2 у зошитi на основні роботи з текстом пiдручника пiд безпосереднiм керiвництвом учителя.

 4. Як уникнути захворювань, спричинених бактерiями?

VI.Домашнє завдання

 1. Опрацювати тексти пiдpучника. Дати відповiдi на запитання пiсля текстів.

 2. Завдання для спостережень у природi.

 3. Скласти усну розповiдь "Як я дотримуюсь правил гiгiєни".

VII. Пiдсумки уроку