asyan.org
добавить свой файл
1

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ


 

 
(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 ^

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


 

 

 

 

00.00.0000

№ 00

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

Бюро дизайнуПосада:

Художник


 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 


 1. Загальні положення

  1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність художника.

  2. Художник відноситься до категорії фахівців.

  3. Художник призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника бюро дизайну.

  4. Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику бюро дизайну

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає


 1. Кваліфікаційні вимоги до художника:

2.1.

Освіта*

вища професійна (художня)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються діяльності підприємства;

технічну естетику;

основи технології виробництва продукції, що випускається, ( послуг, що надаються);

передовий вітчизняний і закордонний досвід впровадження виробничої естетики;

основи економіки, організації праці і керування;

законодавство про працю;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички2.5.

Додаткові вимоги* чи середня професійна (художня) освіта і стаж роботи зі спеціальності не менш 5 років.

- для художника I категорії потрібна вища професійна (художня) освіта і стаж роботи на посаді художника II категорії не менш 3 років.

- для художника II категорії потрібна вища професійна (художня) освіта і стаж роботи на посаді художника не менш 3 років. 1. Документи, які регламентують діяльність художника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника бюро дизайну); Положення про бюро дизайну, Посадова інструкція художника, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1. Посадові обов'язки художника

Художник:

4.1. Проводить роботу по впровадженню на підприємстві виробничої естетики, що сприяє підвищенню росту продуктивності праці, її привабливості й ефективності.

4.2. Бере участь у розробці художньо-конструкторських проектів реконструкції і будівництва приміщень підприємства.

4.3. Здійснює контроль за дотриманням естетичних вимог, за правильним художнім рішенням промислових інтер'єрів, колірним оформленням виробничих, службових, культурно-побутових приміщень, місць відпочинку і прийому їжі, розміщенням у них меблів, інвентарю, раціональним освітленням робочих місць.

4.4. Розробляє рекомендації з вибору одягу, що відповідає специфіці виробництва і характеру діяльності працівників.

4.5. Надає методичну допомогу при устаткуванні виробничих, службових і культурно-побутових приміщень меблями, інвентарем, оргтехнікою й оснащенням, а також засобами наочної агітації.

4.6. Розробляє проекти благоустрою й озеленення прилягаючої території, архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків, прохідних і інших приналежних підприємству споруджень.

4.7. Стежить за правильністю здійснення оформлювальних робіт (реклами, виставок, панно, плакатів і т.д.). 1. Права художника

Художник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.


 1. Відповідальність художника

Художник несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.


 1. Умови роботи художника

Режим роботи художника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.


 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці художника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.


 1. Кінцеві положення

  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

  2. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

(прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000
З інструкцією ознайомлений:


(підпис)

(прізвище, ініціали)
00.00.00