asyan.org
добавить свой файл
1

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ


 

 
(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 ^

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


 

 

 

 

00.00.0000

№ 00

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

Фінансовий відділПосада:
^

Фахівець з податкового планування


 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 


 1. Загальні положення

  1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця з податкового планування.

  2. Фахівець з податкового планування відноситься до категорії фахівців.

  3. Фахівець з податкового планування призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника фінансового відділу.

  4. Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику фінансового відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування1.4.3

Віддає розпорядження1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає


 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця з податкового планування:

2.1.

Освіта*

вища професійна (економічна чи юридична)

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі спеціальності не менш 2 років; 3 років

2.3.

Знання

Податковий кодекс України, закони й інші нормативні правові акти, що регламентують оподатковування юридичних і фізичних осіб, основні міжнародні нормативні правові акти в сфері податків і зборів.

Принципи організації підприємницької діяльності, створення юридичних осіб, розробки установчих документів.

Методичні матеріали, що стосуються підприємницької й іншої діяльності юридичних і фізичних осіб.

Основи податкового планування.

Основи бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності.

Порядок ведення податкового обліку і складання податкової звітності.

Методи оптимізації оподатковування.

Договірне право.

Сучасні інформаційні технології, порядок експлуатації, програмне забезпечення в сфері податків.

Структуру і принципи організації податкових органів.

Основи законодавства про працю.

Правила і норми по охороні праці.

2.4.

Навички2.5.

Додаткові вимоги

додаткова підготовка в області податків і зборів.
 1. Документи, які регламентують діяльність фахівця з податкового планування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника фінансового відділу); Положення про фінансовий відділ, Посадова інструкція фахівця з податкового планування, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1. Посадові обов'язки фахівця з податкового планування

Фахівець з податкового планування:

4.1. Вивчає законодавство про податки і збори, методичні вказівки і рекомендації МНС України, Мінфіну України; відслідковує зміни в законодавстві; вивчає концепції податкових реформ; аналізує напрямки державної податкової політики.

4.2. Розробляє програми проведення заходів, що дозволяють змінити податкове положення підприємства (участь у капіталі нових підприємств; зміна організаційно-правової форми; внесення змін в установчі документи підприємства; зміна порядку формування статутного капіталу, що сприяє податковій оптимізації; впровадження видів діяльності, по яких законодавством передбачене надання податкових пільг; внесення змін у кадрову і структурно-організаційну політику підприємства; ін.).

4.3. Розробляє основні концепції податкової політики підприємства.

4.4. Здійснює поточне податкове планування (розробляє податковий бюджет; складає прогнози виконання податкових зобов'язань виходячи з планованих угод; прогнозує податкові наслідки від проведених угод, змін організаційної і виробничої структури підприємства; визначає способи й умови формування податкової бази по видах податків і зборів, джерела їх виплати; складає графіки виконання податкових зобов'язань, проведення взаємозаліків; ін.).

4.5. Разом з фінансовими працівниками підприємства і бухгалтерією визначає облікову політику підприємства, встановлює необхідність її коректування, прораховує варіанти положень облікової політики; розробляє методичну основу для визначення складу витрат, що відносяться на собівартість для цілей оподатковування.

4.6. Розробляє пропозиції по найбільш ефективному використанню оборотних засобів підприємства; вносить на розгляд керівнику фінансового підрозділу пропозиції використання і розподілу прибутку, що дозволяє керувати податковим тягарем, проекти схем податкової оптимізації.

4.7. Разом з юристом підприємства розробляє контрактні схеми, що дозволяють створити оптимальні податкові умови для здійснення різних угод з урахуванням графіка надходження і витрати фінансових і товарно-матеріальних ресурсів.

4.8. Розробляє комплекс заходів, що дозволяють використовувати податкові пільги, передбачені Податковим кодексом України (реструктуризація підприємства, коректування фінансово-господарської політики підприємства, участь у благодійних і інших соціальних програмах, ін.).

4.9. Оформляє необхідну документацію для одержання пільг, надання особливих податкових умов; курирує рух документації, проходження її через різні податкові інстанції, ухвалення рішення по наданню податкових пільг.

4.10. Здійснює стратегічне податкове планування (оцінює можливість введення нових податків і зборів, зміни податкових баз і ставок; складає прогнози податкових зобов'язань підприємства в зв'язку з проведенням державної податкової реформи, введенням нових глав частини другої Податкового кодексу України, при настанні форс-мажорних обставин; складає графік відповідності виконання податкових, фінансових і комерційних зобов'язань підприємства; складає обґрунтування планованих до застосування податкових схем; прогнозує ефективність застосовуваних податкових схем; здійснює оцінку ризику різних програм дій; ін.).

4.11. Здійснює внутрішній податковий контроль за своєчасною і повною сплатою податків і зборів у бюджети, наданням звітності по податках і зборам у встановлений термін.

4.12. Направляє запити в МНС України, департамент податкової політики Мінфіну України, інші податкові і державні органи. 1. Права фахівця з податкового планування

Фахівець з податкового планування має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.


 1. Відповідальність фахівця з податкового планування

Фахівець з податкового планування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.


 1. Умови роботи фахівця з податкового планування

Режим роботи фахівця з податкового планування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.


 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця з податкового планування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.


 1. Кінцеві положення

  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

  2. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

(прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000
З інструкцією ознайомлений:


(підпис)

(прізвище, ініціали)
00.00.00