asyan.org
добавить свой файл
1

Цей матеріал допоможе вчителеві підготувати та провести уроки української мови за темою «Односкладні речення».

Подаються плани-конспекти традиційних уроків різних типів, розроблених за чинною програмою та чіткою структурою, а також тематична контрольна робота (тести).

Для вчителів української мови, які працюють у 8 класі.


УРОК 1.

Тема. Односкладні речення. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення.


Мета. Ознайомити учнів з особливостями односкладних простих речень, з’ясувати основні ознаки односкладних речень з головним членом у формі присудка – означено-особових. Розвивати логічне мислення, спостережливість. Виховувати пізнавальний інтерес та любов і повагу до людей старшого покоління

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, дидактичний матеріал.

^ Потрібно знати: - види односкладних речень;

- особливості означено-особового речення.

Потрібно вміти: - виділяти односкладні речення з-поміж інших видів речення;

- визначати односкладні речення у тексті;

- конструювати означено-особові речення та правильно використовувати їх у власному мовленні.

^ ХІД УРОКУ

Організаційний момент.

Вчитель: Доброго дня! Діти, подивіться друзям в очі й подаруйте посмішку. Візьміться за руки й скажіть один одному доброзичливі слова. Нехай тепло, доброта, щедрість вашої душі зігрівають всіх, хто поруч.

Повідомлення теми та мети та завдань уроку.

(слайд № 1)

Реалізація.

1.В п р а в а н а с п о с т е р е ж е н н я

Вправа 120 ст.72.

- Які речення, на вашу думку, називають двоскладними? (Речення, у яких граматична основа виражена підметом і присудком.)

- Які речення, на вашу думку, називають односкладними? (Речення, у яких граматична основа виражена або підметом, або присудком, другий головний член речення для розуміння змісту речення не потрібний.)

2.Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м

- Перевірте свої судження, спираючись на теоретичний матеріал підручника ст.72. Дайте відповіді на запитання.

- З чого складається граматична основа у односкладному реченні? (Або з підмета, або з присудка.)

- Як поділяються односкладні речення залежно від способу вираження та значення головного члена? (З головним членом - підметом, з головним членом – присудком.)

- Чи можуть бути односкладні речення поширеними і непоширеними? (Так.)

3. В и б і к о в а р о б о т а н а о с н о в і т е к с т у

- У даному тексті ( слайд №3) пояснити орфограми та пунктограми, визначити односкладні речення.

Будьте добрими дітьми

Будьте добрими дітьми своїх батьків і матерів… Що означає бути добрим сином, доброю дочкою? Це означає приносити в сім’ю тільки мир, спокій, радість і щастя. Не приносити тривоги, горя, прикрості, ганьби. Не допустити, щоб старість батька і матері була отруєна твоєю ганебною поведінкою. Турбота про мир і про спокій в сім’ї, про радість і щастя батьків повинна стати головним бажанням твого життя. (В.Сухомлинський)

4. К о л е к т и в н е о п р а ц ю в а н н я о п о р н о ї с х е м и

( слайд № 4).

- На які дві групи поділяються односкладні речення?

- Як називається речення з головним членом речення підметом? (Називні.)

- Яка є група речень з головним членом присудком? (Означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові.)

- Чим відрізняються ці типи речень? (Значенням головного члена і способом вираження.)


Виконання системи проблемно-пошукових завдань пізнавального характеру.

1.Д о с л і д ж е н н я - м о де л ю в а н н я

Перебудувати двоскладні речення в синонімічні односкладні, записати їх.

Я знаю свого друга давно. Знаю свого друга давно.

Сніг покрив землю. Снігом покрило землю.

Я був веселий. Мені було весело.

Ти їдеш сьогодні. Тобі їхати сьогодні.

Хлопець хоче спати. Хлопцеві хочеться спати.

- Підкресліть присудок в кожному реченні. Якою формою дієслова він виражений? Правильність виконання звірте (слайд № 5).

5. К о м е н т о в а н е п и с ь м о.

- У поданих реченнях підкресліть граматичну основу, визначте тип односкладних речень. Чим виражений присудок?

1) Так вийшовши з глухого степу,

З зітхань страждальної землі,

Вирізьблюю німий життєпис

На дикім камені століть. (Є. Маланюк.)


2) Пробудіться, орли сизі,славні козаченьки,

Заверніть колишню славу України-неньки. (В.Чумак.)


3) Навчися надать блискавичність думкам

І рішенням важкість каміння. (Олег Ольжич.)


4) Схилімо ж голови, стулімо уста суворо. (М.Рильський.)

5) Яворів насаджу біля дому та черешень –

хай шумлять у цвіту.(Я.Шпорта.)

(Усі подані речення – означено особові)


Контрольно-оцінювальний етап


Р о б о т а у г р у п а х

^ Група «А»

Використовуючи односкладні речення, напишіть твір-мініатюру «Дерево міцне корінням, людина - родом і народом».

Група «Б»

Складіть кілька порад своїм ровесникам, щодо ставлення до людей старшого віку. Використовуйте означено-особові речення.

П і д с у м к о в а б е с і д а

- Над якою темою працювали?

- Чи вдалося досягти поставленої мети?

- Як називаються речення з одним головним членом?

- Які є групи односкладних речень?

- Що являють собою означено-особові речення?

- Наведіть приклади односкладних означено-особових речень.

Домашнє завдання ( на вибір)

с. 72-74, с.76 (знати теоретичний матеріал)

вправа 128 ст 76 або дібрати 5-6 висловів відомих поетів письменників про родину, сім’ю, у яких би використовувалися односкладні речення.


УРОК 2.

Тема. Неозначено-особові та узагальнено-особові речення.


^ Мета уроку. З’ясувати особливості односкладних неозначено-особових та узагальнено-особових речень, якою формою дієслова виражений присудок у реченнях. Розвивати навички синтаксичного розбору односкладних речень, перебудови двоскладних речень в односкладні. Виховувати інтерес до традицій і звичаїв українського народу та усної творчості.

^ Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання. Підручник, таблиця «Односкладні речення», дидактичний матеріал.

Потрібно знати: - особливості односкладних неозначено-особових узагальнено-особових речень;

- якою формою дієслова виражений присудок.

Потрібно вміти: - виділяти у тексті неозначено-особові та узагальнено-особові речення;

- конструювати односкладні речення та правильно використовувати їх у мовленні;

- робити синтаксичний розбір речень.


^ ХІД УРОКУ


Організаційний момент.

Створення емоційно-позитивного настрою: діти передають побажання один одному.

Вчитель: Діти! Простягніть долоньку. Подаруйте для роботи на уроці старанність, творчість, наполегливість. Простягніть іншу долоньку. На неї я дарую вам свою повагу, терпіння, досвід.

А тепер обміняймося дарунками (доторкніться долонькою до долоньки).

Перевірка домашнього завдання.

Один учень біля дошки доводить, вказуючи форму вираження головного члена, що речення вправи 128 означено-особові.

Поки він готується, інші зачитують вислови відомих поетів, письменник про родину, сім’ю у формі односкладних речень. Називають головні члени та форми їх вираження.


Актуалізація опорних знань.

Скласти за таблицею «Односкладні речення» діалог на 6-8 реплік.


Оголошення теми і мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Сприймання нового матеріалу.


Р о б о т а з т а б л и ц е ю

- З’ясуйте за таблицею, чим виражається присудок у неозначено-особових реченнях?

- Як мислиться головна особа?

- Коли вживаються неозначено-особові речення?

Д о с л і д ж е н н я- т р а н с ф о р м а ц і я

- Утворити односкладні речення, трансформувавши запропоновані синтаксичні конструкції. Указати на спосіб вираження головного члена.


Здавна українці передавали рушник з роду в рід, з покоління в покоління. По багатьох місцях України батьки понині бережуть його для дітей. Особливе місце відводять вони рушникові на весіллі. Батьки вистеляють ним дорогу від порога до столу.

Здавна рушник передавали з роду в рід, з покоління в покоління. По багатьох місцях України понині бережуть його для дітей. Особливе місце відводять рушникові на весіллі. Ним вистеляють дорогу від порогу до столу.

- Порівняйте речення правої і лівої колонки. Яка відмінність між цими реченнями?( У реченнях лівої колонки дійова особа мислиться конкретно, увага зосереджується на особі й на тому, що вона робить – це двоскладні речення, а у реченнях правої колонки особа мислиться неозначено, як хтось з осіб, увага зосереджується на дії, отже це неозначено-особові речення).

Зіставлення самостійно зробленого визначення з матеріалом підручника (с.77).

Л і г в і с т и ч н а г р а «О д н е з а й в е»

Записати речення. Вказати, чим виражений присудок у запропонованих реченнях. Яке не є неозначено-особовим?

На Маковея збирають геть усяку городину: мак, кріп, цибулю, часник, моркву, соняшник, буряк.(н-о, 3-я особа мн. теп.ч.) Гарбузи на Поділлі намагалися садити в базарний день або в понеділок чи у вівторок. Вірили, що гарбузи краще садити дівчатам і молодицям.( н-о. 3-я особа мн. мин. ч.) Цілий рік барвінок шанували, вважали символом життя.(н-о, 3-я особа мн. мин. ч.) Влітку прикрашають ним святковий стіл, плетуть з нього весільні букетики.(н-о, 3-я особа теп.ч.) Взимку відвар барвінку використовуватимуть від простуди. (н-о, 3-я особа майб. ч.) До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки. ( це речення не є н-о, бо головний член виражений дієсловом 2-ї особи одн.)

- На яку дію вказує присудок у цьому реченні? (Дію, яка стосується узагальнено всіх і кожного).

- Яке це речення? (узагальнено-особове)

- Знайдіть у таблиці наведений вище тип речень.

- Дайте визначення цим реченням.


Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м

- Звірте свої міркування з матеріалом підручника с.79.

- Де вживаються узагальнено-особові речення? (У прислів’ях, приказках, творах художньої літератури)


Р о з п о д і л ь н и й д и к т а н т

Записати речення. Визначити, чим виражений головний член. Пояснити орфограми.

Група «А» - означено-особові

Група «Б» - неозначено- особові

Група «В» - узагальнено-особові

1.Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну. (В.Сосюра.) (о-о) 2.Друга шукай, а знайдеш – тримай. (Нар. творчість.) (у-о) 3.Не називай солодким те, що породжує гіркоту. (Г. Сковорода.) (у-о) 4.Пучок квітів несуть у церкву, освячують, а, приносячи додому, застромлюють на кілок проти сонця, щоб він висох. (А.Кримський.) (н-о) 5.За свіжим подихом весіннім в напівпрозорій вишині не клекотом, не голосінням вночі згадаєшся мені. (А.Малишко.) (о-о)

6.Все це в’яжуть в один пучок, об’язують маленькою хустинкою або рушником і зберігають цілий рік. (А.Кримський.)(н-о). Посадили над козаком явір та ялину.(Т. Шевченко.) (н-о)

Р о б о т а б і л я д о ш к и

Записати речення. Зробити синтаксичний розбір.

В океані рідного народу відкривай духовні острови!(В.Симоненко.)

(Спонукальне, окличне, просте, односкладне, узагальнено-особове, поширене, неускладнене.)

Контрольноно-оцінювальний етап

Робота в малих групах «Т и - м е н і, я - т о б і».

Кожна група отримує картки із завданням: переписати речення. Визначити, головний член. Зробити синтаксичний розбір за зразком.

Після виконання роботи груп передаються за годинниковою стрілкою, перевіряються іншою групою, оцінюються.

к а р т к а № 1

Літом пролежиш – зимою з торбою побіжиш (Н.тв.) Хочу слухать забуті пісні (Паснас Мирний.)


к а р т к а № 2

До землі приліг і слухаю тремтіння невгамовне. (М.Рильський.) Скажеш - не вернеш, напишеш – не зітреш. (Н.тв.)

к а р т к а № 3

Споконвіку вирощували на Поліссі три сорти льону - лущик, простяк та великольон. (В.Суратівський). Думаючи про світ, думаєш про себе.(П.Загребельний.)


к а р т к а № 4

Житиму в цих стінах і питиму чисту воду з криниці в цьому дворі завжди. (В. Думанський.) Як сіно косять, то дощів не просять. (Н.тв.)


к а р т к а № 5

Дай, серце, волю нетерплячим крилам, затріпочи, розвійся і полинь. (М.Рильський.) Роби для інших, учись для себе. (Н.тв.)

Підсумок уроку

- Якими знаннями ви збагатилися на уроці?

- Які типи односкладних речень вивчали на сьогоднішньому уроці?

- Які особливі ознаки речень цих типів?

-Назвіть особливості вживання неозначено-особових та узагальнено-особових речень.

Домашнє завданння

с.77-79 , виконати вправу 141 с.80.

Додатково (для сильніших учнів) підготувати 3 тестові завдання на відповідність між односкладними реченнями та їх видами.


УРОК 3.

Тема. Безособові речення.


Мета уроку. Поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати поняття про безособові речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати й конструювати безособові речення; виховувати інтерес до народних прикмет.

^ Тип уроку Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, таблиця «Односкладні речення».

Потрібно знати: особливості односкладних безособових речень;

- якою формою дієслова виражений присудок.

^ Потрібно вміти: - виділяти безособові речення з- поміж інших видів;

- конструювати односкладні безособові речення;

- правильно використовувати їх у мовленні.


^ ХІД УРОКУ


Організаційний момент

Діти за допомогою сигнальних кольорових карт повідомляють про готовність до уроку, бажаючи один одному на уроці поглибити знання, дізнатися нове, розширити кругозір, отримати гарну оцінку і т.д.

Перевірка домашнього завдання

І н т е л е к т у а л ь н а г р а «Е с т а ф е т а» ( для тих, хто виконав додаткове завдання).

Учні пропонують розв’язати тестові завдання, які вони склали вдома, передаючи завдання від одного до іншого.

завдання - відповідь – завдання і т. д.

Інші перевіряють домашню вправу, передаючи зошит сусідові.

Оголошення теми та мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Поглиблення, систематизація, узагальнення знань

А к т у а л і з а ц і я о п о р н и х з н а н ь

- Яке речення називається односкладним?

- На які дві групи поділяються односкладні речення?

- Чим виражається присудок в односкладних означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових реченнях?

- Яку групу речень з односкладних, де головний член присудок, ми ще не розглянули?

В п р а в а н а с п о с т е р е ж е н н я (с.82 вправа 145)

- Зробіть висновок про особливості безособових речень.

- Як ви думаєте, чи виражається граматично дійова особа в безособових реченнях? (Ні.)

- Чим може бути виражений головний член у безособових реченнях?

- Де вживаються безособові речення?

- Перевірте свої судження, прочитавши матеріал підручника?

Т в о р ч е к о н с т р у ю в а н н я

- Замініть двоскладні речення односкладними безособовими, чи змінився характер висловлюваної думки? Яким членом став підмет?

Вода розірвала греблю. Водою розірвало греблю.

Пахне спечений хліб. Пахне спеченим хлібом.

З відкритих дверей віє холод. З відритих дверей віє холодом.

Архітектори запроектували нове Архітекторами запроектовано нове місто. місто.

Я був веселий. Мені було весело.

У полі запахли волошки. У полі запахло волошками.

( Підмети правої колонки у реченнях лівої колонки стали додатками в О.в.)


- Замініть неозначено-особові речення безособовими. Чи змінився характер висловлю вальної думки?

Про наша шкільне свято багато Про наше шкільне свято багато

писали. написано.

У статті згадували про мило- У статті згадувалося про мило-

сердя. сердя.

(У лівій колонці присудки набули безособового значення.)


К о д о в и й д и к т а н т (слайд №1)

Прочитати безособові речення. Знайти в них головний член. Цифрами позначити спосіб його морфологічного вираження:

1- безособове дієслово;

2-особове дієслово в безособовому значенні;

3-прислівник із допоміжним дієсловом або без нього;

4-дієслівна форма на -но, -то;

5-інфінітиф;

6-слова нема, не було, не буде, при яких є додатки у родовому відмінку. 1.Соломії сьогодні пощастило. (М.Коцюбинський.) 2.Довго, ой, як же довго нема Ілька. (Д.Ткач.) 3.Треба бути щедрим і вимогливим до себе. (О.Довженко.) 4.Тільки нам все жити, не вмирати, зерно сіять, зацвітати знов. (А.Малишко.) 5.Чутно плескіт у ставочку. (Леся Українка.) 6.Пахло водяними лілеями. (Б. Харчук). 7. Мені стало моторошно. (Ю.Збанацький.) 8.В хаті було темно і якось чудно. (М.Коцюбинський.) 9.Хати хитало течією.(О.Довженко.) 10.І мені щось не спиться. (Б.Олійник.) 11.Приємно було знайти в траві пташине кубло. (О.Довженко.) 12.Потому несподівано зразу труснуло сніжком. (М.Коцюбинський.)

Контрольно-оцінювальний етап

П и с ь м о в а т в о р ч а р о б о т а

Напишіть твір-мініатюру «Осінній день». У тексті твору використовуйте безособові речення.

О ц і н ю в а н н я: учні у групах оцінюють роботу кожного.

Домашнє завдання

с.82 (знати теоретичний матеріал), вправа 149 с.84.

Додатково (для сильніших учнів) скласти вправу з ключем.


УРОК 4.

Тема. Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення.


^ Мета уроку. З’ясувати особливості односкладних речень з головним членом у формі підмета; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати називні речення; розвивати творчі здібності; виховувати пізнавальний інтерес.

^ Тип уроку. Урок формування знань, умінь та навичок.

Потрібно знати: - види односкладних речень;

- особливості односкладних називних речень.

^ Потрібно вміти: - виділяти односкладні називні речення у текстах різних стилів;

- конструювати односкладні називні речення та правильно використовувати їх у власному мовленні.


^ ХІД УРОКУ


Організаційний момент

Створення емоційно-позитивного фону.

- Зберімо все необхідне для уроку: наполегливість, уважність, знання, працелюбність і т.д. Вирушаймо у цікаву і захоплюючу подорож.

Оголошення теми, мети , завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

А к т у а л і з а ц і я о п р н и х з н а н ь у ч н і в

«К л о у з – т е с т» (продовжити речення одним словом)

1.Речення, граматична основа якого складається з одного головного члена, називається …(односкладним).

2.Односкладні речення, головний член яких називає дію, що виконує конкретна особа, називається… (означено-особовим).

3.Односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану невизначеною особою, називається…(неозначено-особовим).

4.Односкладні речення, головний член яких означає дію, що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу, називається….(узагальнено-особовим).

5.Односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, які не мають виконавця чи носія, називаються ….(безособовими).

6.Означено-особові та неозначено-особові речення здебільшого вживаються у таких стилях мовлення ….(художній, розмовний).

Поглиблення, систематизація, узагальнення знань

Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м с.86.

Робота в групах: опрацьовуючи теоретичний матеріал, підготувати запитання за темою.

- Які односкладні речення називають називними?

- Чим виражається головний член у цих реченнях?

- З якою інтонацією вимовляються називні речення?

- Де використовуються?

- Навести приклади називних речень.

Т в о р ч е с п о с т е р е ж е н н я з е л е м е н т а м и а н а л і з у

- Використовуючи теоретичний матеріал, прокоментуйте подані речення.

Русалки. Водяні красуні ночі. (М.Маркевич.)

( У поданих реченнях наявний головний член речення – підмет. Він стверджує наявність предметів-осіб. Виражається іменником у Н. в. Речення вимовляється з інтонацією повідомлення. 1-е речення непоширене, 2-е поширене означенням і додатком.)

М о з к о в и й ш т у р м.

Чи будь-яке речення, у якому є лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним? Чому? Чи може називне речення поширюватися обставиною?

(Ні. Бо до обставини ставиться питання від присудка. Якщо в реченні є обставина, то в такому реченні пропущений присудок, а речення не односкладне, а двоскладне, неповне. Наприклад: Лебедині зграї вдалині.)

П о я с н ю в а л ь н и й д и к т а н т

- Пояснити орфограми, розділові знаки. Визначити типи речень.

Ранок.(Називне.) Надворі світає.(Безособове.) Починається прекрасний день. (Двоскладне). Чарівна мелодія материнської колискової.(Називне.) Слухаючи її, поринаєш у дитинство. (Означено-особове.) Материн голос згадують навіть у глибокій старості.(Неозначено-особове.)

Л і н г в і с т и ч н е д о с л і д ж е н н я (слайд)

- Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої – двоскладними.

Полуденна спека. Спека полуденна.

Широкий Дніпро. Дніпро широкий.

Прекрасні дні. Дні прекрасні.

( У лівій колонці є головний член – підмет, другорядний - означення. У правій колонці є обидва головних члени речення – підмет і присудок. Зумовлено це порядком слів у реченні.)

Р о б о т а в г р у п а х (завдання конкурсного характеру)

- Користуючись лише називними реченнями, передайте зміст будь-якого цікавого шкільного заходу. Однокласники повинні упізнати захід за вашою розповіддю.

Т в о р ч е м о д е л ю в а н н я- Розгляньте картину Олександра Горіна «Зимовий ліс». Визначте, що на ній зображено. Яким настроєм вона перейнята? Складіть за картиною опис, використовуючи називні речення.


Р о б о т а в п а р а х

- Складіть розповіді на запропоновані теми, використовуючи називні непоширені речення. Запропонуйте товаришу по парті поширити ці речення. Простежте, як змінився характер висловлювання.

(Теми для роботи в парах

«Подорож в гори», «Святковий феєрверк», «Літній відпочинок»)

^ Підсумок уроку

Рефлексія

- На уроці я відчував…

- На уроці я навчився…

- На уроці я зрозумів…

Домашнє завдання

с.85 ( знати теоретичний матеріал), вправа 162 с.88

Додатково ( працюють 5 учнів) підготувати матеріал до уроку-семінару

«Односкладні речення як частини складного речення. Синтаксичний розбір односкладних речень»


УРОК 5.

Тема. Односкладні речення як частини складного речення. Синтаксичний розбір односкладних речень.


^ Мета уроку. З’ясувати роль односкладних речень у складі складних, вміти виділяти односкладні речення; формувати навички синтаксичного розбору односкладних речень, вчити учнів усно і письмово розбирати речення; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати інтерес до минулого свого народу.

Тип уроку. Урок-семінар (закріплення інформації, зміцнення знань, умінь і навичок.)

^ ХІД УРОКУ

Оголошення теми,. мети, завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Закріплення інформації про односкладні речення.

Ф р о н т а л ь н е з а в д а н н я

- Яке речення називається односкладним?

- Які дві групи односкладних речень ви знаєте?

- Назвіть типи односкладних речень з головним членом у формі присудка.

- Чим відрізняються односкладні речення від двоскладних?

Формування умінь і навичок.

Т в о р ч е к о н с т р у ю в а н н я

Продовжте речення так, щоб вони стали складними.

Століттями мова народу була тією повноводою рікою, яку… (називають життєдайною силою.) Українська музика та поезія є найрозкішніша з усіх гілок світової народної творчості, тому.. (бережімо її для майбутніх поколінь.)

- У поданих реченнях виділіть граматичні основи, визначте типи простих речень у складі складних.


* Повідомлення учня про односкладні означено-особові речення.

Завдання: Записати речення, виділити граматичні основи, визначити тип простих речень у складі складних.

Присягаюся, мово, тобі, як небу присягає на вірність одвічну птах. (1-е односкладне о-о, 2-е – двоскладне.) Моє серце вона осява барвінково, будьте вдячні матусі, і дочки, й сини! (Л.Забашта.) (1-е - двоскладне, 2-е -односкладне, о-о.)


* Повідомлення другого учня про неозначено-особові речення.

Завдання: Записати, визначити, чим виражений головний член у реченні, визначити тип речення. Зробити синтаксичний розбір другого речення.

Після вечері зразу ж лягли спати.(О.Довженко.) Вивели Олександру з подвір’я та й кинули під тином без помочі, саму з малим Тимком. (Марко Вовчок.) Не шуміть, сади в цвіту.

(В. Сосюра.)


* Повідомлення третього учня про узагальнено-особові речення.

Завдання: Записати, пояснити зміст прислів’я. Чим виражений головний член речення?

Весною сій – восени збереш. Здобудемо освіту, побачимо більше світу. Що нині опустиш, того й завтра не доженеш. (Народна тв.)


* Повідомлення четвертого учня про безособові речення.

Завдання: Записати речення. Виділити в них присудки. Знайти «зайве» речення. Назвати тип речення. Свій вибір обґрунтувати. Зробити синтаксичний розбір першого речення.

Нема в світі України, немає другого Дніпра. (Т.Шевченко.) Приємно запахло ще й салом, часником і свіжими плескачами. (Л.Павленко.) Опустіться, тихі зорі, синові під вії. (В.Симоненко.) Снігом забило старий бір. (Г.Тютюнник.)


* Повідомлення п’ятого учня про називні речення.

Завдання: Виписати із запропонованого тексту називні речення. Зробити синтаксичний розбір другого речення.

Скелі й вода. Вже осінь. Безлюдні пляжі. Хвиля розбурхано б’є в береги. Сидимо на камені, що колись, може, під час землетрусу, обвалився в море. Неподалік стирчить із води інший уламок скелі. На ньому, напівзатопленому, чайка незворушно стоїть, велика, тонконога. Справжня чайка.(О. Довженко.)

*За алгоритмом розібрати речення

З гір на долину біжу, стрибаю, рину. (Леся Українка.) Люблю, коли хвилі юрбою шумують, ламаючи лід. (В.Сосюра.) Віконця замуровано морозом.(П.Мирний.) За цю науку цілуйте батькам руку. (Н.тв.) Весна. Теплінь. Жайворонки в небі. (І.Цюпа.)

Алгоритм «Односкладні речення»


І. Чи має аналізоване речення два головних члени?
Так. Ні.

Двоскладне речення різного типу ІІ. Чи виражає головний член

речення формою називного

відмінка іменника?
Так. Ні.

Називне речення ІІІ. Чи можна підставити підмет

( у формі називного відмінка?)
Так. Ні.

Безособове речення ІV. Чи вказує форма дієслова –

головного члена на конкретну

особу?Так. Ні.

Означено-особове речення V. Чи відноситься дія головного

члена до будь-якої або неозначеної

дії особи?Так. Ні.

Узагальнено-особове речення Неозначено-особове речення


Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.


Тематична контрольна робота

Односкладні речення

І рівень (0,5 б. за кожну правильну відповідь)

1.Укажіть односкладне речення

А.У лісі було величезне болото-баговище.(Б.Грінченко)

Б.Одного ранку небо сповнилося сумним лелечим гомоном. (Є.Гуцало.)

В.На півдні безладно застигло громаддя білого хмаровиння.(Ю.Збанацький.)

Г.Одного ранку небо сповнилося сумним лелечим гомоном. (Є.Гуцало.)

Ґ. Поле чистим снігом скрізь укрило.(Б.Грінченко.)


2.Укажіть означено-особове речення.

А.Як зелено в полі. (І.Нехода.)

Б.Від добра добра не шукають.(Н.тв.)

В.Так йдучи, міркую сам собі… (Т.Шевченко.)

Г.На сході вже світає.(І.Нехода)

Ґ.Пізнє літо.(Леся Українка.)


3.Укажіть узагальнено-особове речення.

А.Отак пролечу сніжком над долиною.(А.Малишко)

Б.Посій упору,будеш мати зерна гору. (Н.тв.)

В.Все ближче гриміло і блискало. (О.Гончар.)

Г.В очах починає рябіти. (М.Коцюбинський.)

Ґ.Тиша над містом.(А.Малишко.)


4.Укажіть неозначено-особове речення.

А.У Якимовому вітряку світилось.(М.Коцюбинський.)

Б.Гостинно зустрічаєте гостей, мамо!(О.Донченко.)

В.З вогнем не жартуй. (Н.тв.)

Г.Та нехай собі, як знають: божеволіють, конають.(П.Тичина.)

Ґ.Не чіпайте дівчини.(Г.Тютюнник.)


5.Укажіть безособове речення.

А. Ідеш-таки до інституту вчитися.(І.Ле.)

Б.На пожежній башті вдарили тривогу.(І.Ле.)

В.Синім холодом од трав віє. (В.Сосюра.)

Г.Ніяких пояснень їй не дали. (Ю.Смолич.)

Ґ.За одного вченого десять невчених дають (Н.тв.)


6.Укажіть тексти, які містять односкладні називні речення.

А.Була весна весела, щедра, мила. (Леся Українка.)

Б.Зелені вали посадок. Темні далекі скирти, що мов голови китів, протягом дня виринатимуть з океану марева. Чабан з отарою на смузі неба.(О.Гончар.)

В.Польові стежки, цвіт гороху і гречки, літній вилинялий цвіт неба, сірий цвіт каміння. Одеси з морем не видно, сонце у хмарі сідає.(М.Вінграновський.)

Г.Освітлений вокзал, яскраві вогні трамваїв… Репродуктори на майдані, музика… Може, тоді вона вперше на повну силу відчула всю красу вчорашнього довоєнного життя. (О.Гончар.)


ІІ рівень (1б. за кожну правильну відповідь)

6.Установіть відповідність між безособовими реченнями та способами морфологічного вираження в них головних членів.

А.У Петра захопило дух у грудях.(Панас 1.Безособове дієслово.

Мирний.)

Б.Та що ж тобі дати?(М.Коцюбинський.) 2.Особове дієслово у без-

особовому значенні.

В.Тепер до Одеси було далеко.(В.Кучер.) 3.Дієслівна форма на

-но, -то.

Г.На сизих луках скошено траву.(М.Риль- 4.Неозначена форма дієслова.

ський.)

Ґ.Осяяти землю безщасную треба.(Леся 5.Прислівники - присудкові

Українка.) слова.


6.Прислівник з інфінітивом.


7.Установіть відповідність між односкладними реченнями та її видами.

А.Линь, моя пісне, мов чайка прудкая. 1.Означен-особове.

(Леся Українка.)

Б.Навколо саду вирішили посадити 2.Неозначено-особове.

захисну смугу.(О.Донченко.)

В.З далекого степу горнуло густим 3.Узагальнено-особове.

духом скошеного жита.(Г.Тютюнник.)

Г.Ось промінь останній. (Леся Україн- 4.Безособове.

ка.)

Ґ.В сіні вогню не сховаєш. (Н.тв.) 5.Називне.


8.Установити відповідність між називними реченнями та значенням головного члена в ньому.

А.Ось ваш тихий порт. 1.Стан природи, оточення,

середовище.

Б.Справді славна дівчинка.(М.Стель- 2.Стан чи діяльність людини.

мах.)

В.Весна. Теплінь.(І.Цюпа.) 3.Певна подія,ситуація, явище.


Г.1944 рік. Прифронтовий аеродром. 4.Існування предметів, речей,

(І.Гребенюк.) осіб.

Ґ.Сум та сум. (П.Грабовський.) 5.Оцінка особи, предмета.


Г.Ущелина. Потік. Тропа. Граніт. 6.Вказівка на предмети.

Безодня.(Л.Первомайський.)


ІІІ рівень (1,5 б. за кожну правильну відповідь)

Прочитати мовчки текст. Виконати подані після нього завдання.

Над полями гриміло, блискало, будувалося… Сива повновода туча вже висіла над цілим степом. Світлі паруси дощу розпускались на обрії, помітно наближалися нивами. Все ближче та ближче вони… Ось уже війнуло із шляху характерним запахом примоченої гарячої пилюки. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося за вікном, і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, той цілющий рясний дощ, про який кажуть, що це сиплеться з неба золото.

9.Виписати односкладні речення. Визначити в них головні члени.

10.Зробити синтаксичний розбір односкладних речень.


VІ рівень (3б.)

Використовуючи різні види односкладних речень, напишіть міні-твір «Казка зимового ранку».


Література

*Вольянська С.Є. Джерело педагогічної майстерності. Випуск № 4 (44) Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю в Харківському регіоні: теорія, практика, досвід: науково-методичний журнал /Вольянська С.Є., Луніна В.Ю., Марінушкіна О.Є.; гол. ред. Покроєва Л.Д. –– Харків: ХОНМІБО, 2009.

*Дегтяртьова Г.А. Гуманізація освітнього процесу в сучасних педагогічних дослідженнях / Г.А.Дегтярьова // Вісник Запорізького національного університету : [зб.наук.ст.] – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – С. 29-36.

*Донченко Т.К. Уроки мови мають стати уроками словесності / Т.К.Донченко // Дивослово. -1995. - № 4.

*Заболотний О.В. Рідна мова: підручник для 8 кл.загальноосвітніх навчальних закладів/ О.В.Заболотний, В.В. Заболтний. – К.: Генеза, 2008. – 240 с.

*Пентелюк М.І. Сучасні підходи до типології уроків / М.І.Пентелюк // Дивослово. – 2008. № 6. – С.2-5

*Плиско К.Принципи, методи і форми навчання української мови / К.Плиско. – Х.: Основа, 1995.

*Покроєва Л.Д. Джерело педагогічної майстерності. Моніторинг якості освіти: науково-методичний журнал. Випуск № 3(47) / Покроєва Л.Д., Вольянська С.Є., Рябова З.В., Шевченко Н.В., Голтяй Т.М., Євтушенко С.С., Капустін І.В., Клімова С.В.; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків: ХОНМІБО, 2010.

*Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова 5-11 класи. –К.: «Шкільний світ», 2001.