asyan.org
добавить свой файл
1

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ


Позакласні заходи

до Дня економіки

для 10-11-х класів


Підготував:

вчитель економіки

Юхимчук Т.І.


Хмельницький 2011


Схвалено до друку рішенням науково-методичної ради

управління освіти Хмельницької міської ради

(протокол №__ від _____2011 р.)


Навчальне видання


Позакласні заходи до Дня економіки

для 10-11-х класів


Методичний посібник


Автор (упорядник): Т.І. Юхимчук, вчитель економіки І категорії, завкафедрою природничих наук Технологічного багатопрофільного ліцею, магістр управління навчальними закладами


Рецензент:

О.В. Проскурович, к. ек. н., доц., Хмельницький національний університет;

Г.В. Думанська, методист Хмельницького міського управління освіти


Посібник рекомендовано учителям економіки та учням 10-11-х класів

(для внутрішнього користування)


^ Т.І. Юхимчук

Позакласні заходи до Дня економіки для 10-11-х класів. Методичний посібник. – Хмельницький, 2011. – 46с.


© Юхимчук Т.І., текст, 2011

ПЕРЕДМОВА


Одним з різновидів дидактичних ігор є ігри-вікторини та сюжетно-рольові (симуляційні) ігри. На відміну від інших, вони мають особливі цілі й алгоритми прове­дення.

Симуляційна (сюжетно-рольова) гра характеризується тим, що:

 1. базується на конкретній ситуації;

 2. містить спробу аналізу цієї ситуації на основі її моделю­вання (наприклад, історичних фактів чи виробничих умов) через розігрування ролей;

 3. змушує до розгляду в моделі симуляції зв'язків, ходу, умов подій, що в ній містяться, відірвано від соціально-економічного контексту;

 4. рішення та висновки, зроблені в грі колективно, не зміню­ють стану ситуації й не впливають на модель системи;

 5. в умовах конфлікту не приймаються рішення, і це вимагає компромісу між різними рольовими цілями.

Заняття, які проводяться методом навчальної вікторини, належать до типу уроків узагальнення та систематизації знань. Вікторини можуть охоплювати зміст як теоретичних, так й практичних питань. Головною їхньою метою є повторення і закріплення вивчених теоретичних матеріалів з теми, форму­вання пізнавального інтересу до вивчення предмета, розвиток умінь швидко реагувати в екстремальних обставинах, працю­вати в команді тощо.

Заняття-вікторина має у своїй моделі елементи мозкової ата­ки, невимушеного змагання, конкуренції між командами, інсцені­зації та різних видів контролю (тестів, економічних диктантів, розв'язування задач тощо).

І саме тому основним заходом Дня економіки є проведення інтелектуальних та сюжетно-рольових ігор та ігор-вікторин, що моделюють особливості ринкової економіки, дають змогу наблизитись до реальних життєвих ситуацій та перевіряють набуті учнями знання на практиці.


^ Гра-вікторина «Сучасний бізнес»


Мета: у процесі проведення гри повторити основні поняття, категорії та закономірності економічної теорії, узагальнити знан­ня з теми.

Обладнання: 3 гральні кубики різних кольорів; 3 фішки різ­них кольорів (магнітні або булавкові); 30 карток із завданнями; бланки розрахункових рахунків; дошка магнітна або булавкова; карта гри; гроші, грамоти; 6 бланків оцінок учасників; таблиця обліку балів.

^ Учасники гри: три команди – «підприємства»; капітани команд – менеджери/директори фірм; групи працівників фірм; ведучі.


Алгоритм гри


 1. Вступ організаторів. Розподіл групи на малі групи («під­приємства»).

 2. Кожна група презентує свою фірму (протягом 3-5 хв).

 3. Організатори розповідають про наступні умови та правила гри,

 4. Проведення вікторини в кілька раундів.

 5. Організатори підбивають підсумки і визначають перемож­ців за кількістю отриманих балів (грошей) і окремо за різними номінаціями.


Правила гри


1. Вступ. Домашнє завдання: учні діляться на команди, оби­рають вид діяльності, назву підприємства, тип, місце діяльності; придумують логотип, девіз; готують презентацію фірми.

2. Послідовність ходів учасників розігрується кубиками. Кож­на команда має кубик і фішку свого кольору. Ходить та команда, на чиєму кубику випало більше очок. Кількість очок визначає кількість ходів фішкою на карті гри та відповідне завдання для ко­манди. Якщо завдання виконано правильно, команді зарахову­ється ця кількість очок у вигляді тисяч грошових одиниць (гродів) на розрахунковий рахунок підприємства й надається право наступного ходу. Якщо завдання не виконано, це роблять інші команди (за бажанням).

3. Гра здійснюється у 3 раунди по 5 ходів. Кожен раунд включає групу завдань, які відрізняються та є відповідним періодом для на­рахування відсотків на банківський депозитний рахунок підприємс­тва, з урахуванням облікової ставки НБУ. На виконання завдання команди мають 1 хв. Під час оцінювання відповідей команд у дру­гому раунді враховуються оцінки інших учасників гри (табл. 1). У кожному раунді є завдання для всієї команди й одне для капітана.

Таблиця 1

^ БЛАНК ВЗАЄМНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ

Команда 2

Команда 3

Команда 4

Команда 5

Команда 1


Завдання-розминка першого раунду має теоретичний характер «Що? Де? Коли?»; завдання другого та третього раундів практичні.

Кожне завдання має свій номер, який відповідає номеру карти.

Кожний 6-й номер завдання – «перехід ходу», а 8 і 9-й – «банкрутство фірми».

4. Двоє представників банку вносять результати гри в намальовану на дошці таблицю обліку балів (табл. 2) та нараховують відсотки на рахунок підприємства.

Таблиця 2

^ ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ГРИ


Раунд

№ ходу

Фірма А,

очки/бали

Фірма В,

очки/бали

Фірма С,

очки/бали

1

1

5

3

1
2

2

6

0
3

4

0

5

Сума балів
11 тис. гродів

9 тис. гродів

6 тис. гродів

2

3


5. Підсумки гри можуть бути в таких номінаціях: «Найбільше коштів на рахунку»; «Найцікавіша команда», «Найкращий товар» тощо.


^ Перелік завдань


1-й раунд

 1. Назвіть причини виникнення грошей. (Товар, що виступає в ролі загального еквіваленту для відображення вартості інших товарів; для здійснення обміну товарів)

 2. Хто є автором «Утопії»? (Томас Мор)

 3. Хто є автором «Міста Сонця»? (Томазо Кампанелла)

 4. Хто є автором вчення про суспільно-економічну формацію? (Карл Маркс)

 5. У чому суть закону спадної граничної корисності? (Додаткова корисність, яку одержує покупець від кожної додаткової одиниці товару)

 1. Перехід ходу.

 1. Яка економічна система є найефективнішою з погляду спо­живача? (Ринкова)

 1. Хто є автором «Економікс»? (Пол Самуельсон)

 2. Банкрут.

10. Що таке спільне підприємство? (Засноване на об’єднанні підприємств різних форм власності) .

11. Чим товар відрізняється від послуги? (Товар має матеріальну основу, його можна зважити тощо)

12. Перехід ходу.

 1. Що таке ревальвація? (Офіційне підвищення курсу національної валюти)

 1. Що вперше застосував термін «підприємець»? (Р. Каті льон)

 1. Назвіть види безробіття. (Фрикційне, циклічне, структурне)

 2. Назвіть фази економічного циклу. (Пік, рецесія, депресія, пожвавлення, підйом, пік)

 3. Банкрут.

 4. Перехід ходу.

 5. Що таке стагфляція? (Загальний спад виробництва в поєднанні зі зростанням цін та високим рівнем безробіття)

 6. Назвіть функції грошей. (Міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, засіб платежу)

 7. Які товари називають «комплементами»? (Товари, що доповнюють один одного)

 8. Що показує точка перетину кривих попиту та пропозиції? (Економічна рівновага)

 9. Що таке нормальний прибуток? (Мінімальний дохід, що робить перебування у певній галузі економічно доцільним, відшкодовує винагороду у формі з/п та відсотка на вкладений капітал)

 10. Перехід ходу.

 11. Що таке неявні витрати? (Витрати, пов’язані з використанням власних ресурсів фірми)

 12. Що таке квазі-рента? (Прибуток від низької конкуренції)

 13. Що таке антиблаго? (Товар, що має від’ємне значення корисності для споживача)

 14. Банкрут.

 15. Що таке капітал? (Засоби виробництва, що належить підприємцям або іншим власникам і використовуються в процесі створення речей і послуг)

 16. Що в економіці розуміють під незалежним «плаванням»? (Валютний курс складається під впливом попиту і пропозиції)


2 і 3-й раунди

 1. Сьогодні перший день функціонування вашої фірми. Яким чином ви будете приваблювати потенційних клієнтів?

 2. Помер ваш американський дядечко. У спадщину він зали­шив для вас 1 млн доларів за умови, що ці гроші буде витрачено на потреби фірми протягом одного тижня. Які ваші дії?

 3. Ваша фірма вже кілька років успішно працює на ринку. Але нещодавно у вас з'явився достойний конкурент. Як ви захистите свій сегмент ринку?

 4. Ви відкрили нову фірму. Де ви будете шукати підтримку й захист?

 5. Ви організували фірму. Де й за якими критеріями ви будете шукати собі секретаря та інший персонал?

 1. Яким способом ви будете ухилятися від податків для під­вищення прибутку?

 2. Вам необхідні додаткові кошти для розширення діяльності. Як ви їх знайдете?

 1. Вам потрібно швидко продати велику партію вашого това­ру. Розкажіть про свої дії.

 2. Назвіть основні шляхи збільшення прибутковості вашого підприємства.

10. Уведено новий податок за ставкою 5 % від виторгу. Роз­кажіть про свої дії.


Підведення підсумків гри. Нагородження переможців у номінаціях: «Найбільше коштів на рахунку»; «Найцікавіша команда», «Найкращий товар» тощо.


^ Сюжетно-рольова гра «Рекламний проект»


Мета: навчитися на практиці розробляти рекламний про­ект, застосовуючи різні засоби розповсюдження інформації.


Алгоритм гри


 1. Навчальна група розподіляється на малі групи (5-6 осіб).

 2. Група організаторів, яка проводить гру, розповідає про умови та правила гри, дає кожній підгрупі відповідне завдання.

 3. Проводиться робота з виконання рекламних проектів у ма­лих групах.

 4. Малі групи представляють вироблені вирішення відповідно до поставлених завдань.

 5. Група організаторів підбиває підсумки гри та повідомляє результат.


^ Зміст і правила гри

Гра проходить у 3 етапи.

Етап 1. Керуюча група виступає в ролі рекламодавця та пропонує малим групам – рекламним агентствам – прорекламувати один із чотирьох видів товарів (товари обираються за жереб­ком).

Завдання для рекламних агентств: підготувати 2 види реклам­ного звернення до потенційних споживачів за допомогою:

 • телереклами;

 • друкованого повідомлення (газети).

Вимога до відеосюжету: термін відеореклами не повинен пере­вищувати 1 хв. Якщо цієї вимоги не дотримано, ціна відеоролика зростає, що згодом відобразиться на ціні рекламованого товару. Якщо на телерекламу витрачено менше 1 хв., то це дасть змогу зменшити ціну товару. її зниження або підвищення розраховуєть­ся, зважаючи на те, що вартість 1 хв. телевізійного часу – $100.

На роботу в малих групах відводиться 30-40 хв. Після закін­чення роботи групи за жеребком представляють свої рекламні повідомлення.

Етап 2. Під час заслуховування рекламних повідомлень однієї з груп інші виступають у ролі експертів і повинні оцінити ці по­відомлення за трибальною системою (від 0 до 2 балів) та зафік­сувати результати оцінювання на запропонованих картках за ви­значеними напрямами.

Тим часом група організаторів підбиває підсумки щодо трива­лості представлених рекламних звернень і встановлює ціну ($100), скориговану залежно від їхньої тривалості. Наприклад, початкова ціна сягала $100 (для всіх товарів), але один відеоролик зайняв 54 с ефірного часу. Отже ціна товару коригується: 100$ → (100 : 60 x 54) = $90.

Етап 3. Усі групи виступають, у ролі покупців. При цьому їх­нім завданням є визначення кількості кожного виду товарів, які б вони бажали придбати, якщо загальна сума грошей у їхньому розпорядженні становить $1000. При цьому вирішальними кри­теріями вибору товарів повинні бути успішність рекламних по­відомлень і ціна запропонованих товарів.


^ ЗРАЗОК КАРТКИ


Рекламо­ваний товар

Телебачення

Преса

Ціна

Кількість товару

Бажаність

Оригіналь­ність

Переконли­вість

Стислість

Конкретність

Переконли­вість

Товар А

Товар В

Товар С


Керівна група збирає картки із зафіксованими в них результа­тами й підбиває підсумки в цілому. Та група, товар якої знайшов найбільший попит у споживачів, і буде переможцем.

Загальні результати визначаються й за окремими критеріями оцінювання рекламної кампанії, що дає змогу кожній групі ви­явити найвдаліші напрямки рекламного повідомлення та зосере­дити увагу на тих, які не забезпечили досягнення належного ус­піху чи не відповідають вимогам до рекламного звернення.