asyan.org
добавить свой файл
1

Тема. Повторення вивченого про мовлення. Комунікативні ознаки мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки

Мета: актуалізувати знання дев’ятикласників про мовлення, види мовленнєвої діяльності; ознайомити учнів з вимогами до мовлення, розширити знання учнів про комунікативні ознаки мовлення; формувати уміння правильно, логічно, послідовно викладати думки;

розвивати культуру мовленнєвого спілкування, вміння визначати види мовленнєвої діяльності та їх особливості;

виховувати любов до українського слова, чуття краси мови


^ Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь

Методи навчання: фронтальна бесіда, колективна та самостійна робота, робота з текстом, робота зі словником, активний метод навчання - робота в малих групах, інтерактивний метод - «Мікрофон»

^ Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна

Засоби навчання: тексти, мультимедійна презентація « Мовленнєва діяльність»

Епіграф:

Мова є справді п’ятою ефірною стихією світу.

Проте в кожного сущого на землі свій голос,

свій тембр, своє інтонаційне забарвлення

П.Мовчан

Хід уроку


І. Мотивація навчальної діяльності.

1. Організаційний момент.

Слово вчителя.

Культура мовлення — це духовне обличчя людини. Культурне мовлення свідчить про загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних багатств рідного народу й надбань усього людства. Основою культури мовлення є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але цим поняття культури мовлення не вичерпується. Мовлення має бути не тільки правильним, але й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, слід вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень. Треба активно розвивати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати сказане, шукати найкращі й найдоцільніші

9

варіанти висловлювання. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову.

^ 2. Оголошення теми , мети уроку.

Слово вчителя.

Українська мова — національна мова українського народу, державна мова України. Українська мова є рідною майже для 50 мільйонів чоловік. Вона — одна з найдавніших і найрозвиненіших мов світу — в ній близько 135 тисяч слів. Україна склала цією мовою 300 тисяч пісень. Ми повинні про це пам’ятати . Тому на сьогоднішньому уроці нам потрібно

ЗНАТИ: що таке мовлення, види мовленнєвої діяльності, вимогами до мовлення, розширити знання учнів про комунікативні ознаки мовлення;

УМІТИ: правильно, логічно, послідовно викладати думки;

ЦІНУВАТИ: рідну мову, українське слово

ІІ. Робота над епіграфом уроку.

 1. Слово вчителя.

« Краса і сила рідної мови таїться не в її фонетичних перевагах і, поготів, не в її привілейованому, зверхньому становищі супроти інших мов, якщо це десь трапляється, а у здатності впливати на почуття людини, будити в ній хороші благородні почуття, змушувати бриніти найтонші струни людської душі» , - так сказав про силу рідного слова відомий український письменник Б. Антоненко-Давидович.

 1. Вправа «Мікрофон».

- Назвіть п’ять ефірних стихій світу. (Голос, тембр, інтонація, міміка, мова).

- Від чого залежить наше мовлення найбільше ?

ІII. Основний зміст уроку.

Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів у процесі виконання практичних завдань.

 1. Пояснення вчителя з елементами бесіди .

Слайд №2

 • На основі опрацьованої схеми зробити висновок: від чого залежать наші висловлювання? (Висловлювання залежать від того, де відбувається процес спілкування, з ким і з якою метою...)

 1. Розподільний диктант

Визначення рівня усвідомлення теоретичного матеріалу

- Згрупувати слова і сполучення слів у дві колонки:

10

а) ті, що вказують на неофіційні (побутові) стосунки; (1-в)

б) ті, що вказують на офіційність процесу спілкування.(2-в)

Удома; на роботі; у школі на уроці; у школі на перерві; під час екскурсії в музеї; на прогулянці; у магазині; у поліклініці; у громадському транспорті; у бібліотеці; в гостях у друга; на класних зборах.


^ 4. Робота із словником.


З'ясувати значення слів мова, мовлення, спілкування, повідомлення, вплив.

( Мова – сукупність мовних засобів, що використовуються для спілкування. Мовлення – це спілкування за допомогою мовних засобів. Воно є діалогічне і монологічне.

Спілкування — обмін інформацією (думками, враженнями) за допомогою мовних засобів.

Повідомлення — те, що сповіщається комусь в усній чи письмовій формі.

Вплив дія, яку певна особа виявляє стосовно іншої особи).


^ 5 . Розподільний диктант


Записати сполучення слів у такій послідовності:

а) сполучення слів, що виражають процес спілкування; (1-в)

б) сполучення слів, що виражають процес повідомлення; (2-в)

в) сполучення слів, що виражають процес впливу.(3-в)

Відповідати на уроці української мови; вітатися з друзями; робити зауваження однокласнику; ділитися літніми враженнями з однокласниками; робити повідомлення на занятті мовного гуртка; пояснювати задачу товаришу по парті; запрошувати друзів у похід; розповідати казку молодшому братові.


ІІІ. Спостереження над мовним матеріалом.

Основні правила спілкування


 1. Слово вчителя.


Коментар учителя. Основними ознаками комунікативно якісного мовлення є його правильність, логічність, доцільність, точність, виразність, ясність, етичність, естетичність.

Слайд №2


11

Слайд № 4


^ Коментар учителя . Правильність мовлення в лінгвістичному розумінні означає добре володіння орфоепічними, орфографічними, граматичними, стилістичними нормами сучасної літературної мови. Правильність у риторичному розумінні тлумачиться значно ширше. Крім лінгвістичної правильності вона містить насамперед правильне, а не перекручене розуміння понять, термінів, якими подаються ці поняття, доречне вживання їх, зв'язок думок і понять у єдина теорію, ясність викладу. Правильним є запитання, яке спонукав до думки і пошуку істини. Правильною є відповідь, в основі якої істинні знання (наукові, об'єктивні, достовірні) .


 1. Робота у групах з індивідуальними картками.


Картка № 1

- Поясніть, у чому полягає семантична і функціональна відмінність слів і словосполучень у наведених парах. Уведіть ці слова в речення.

Протягом — на протязі; притаманний — властивий; пам'ятка - пам'ятник; ефектний — ефективний; уява — уявлення; зважати — мішати.


Картка № 2

- Відредагуйте кальковані конструкції.

Напечатати текст, ваше кінцеве рішення, я до вас по справі, вірна відповідь, перевести на українську мову, говорить на українській мові, виключіть світло.


Картка № З

- Перекладіть української мовою.

Следующий день, следующий раз, следующие выводы, следующий номер газети, на следующий год, пусть войдет следующий.


Картка № 4

- Відредагуйте речення.

1. Такі ж самі якості властиві й другому кандидату. 2. Ви не прийняли мої аргументи до уваги. 3.— Яка зараз година? Шість. 4. Цікавою у цьому відношенні постає Ваша теорія.


12

Слайд №4

Коментар учителя. Першою умовою логічності мовлення є логічність мислення, логічність міркувань як етапів розгортання думки. Вміння дисциплінувати своє мислення, міркувати послідовно, спиратися на попередні етапи думання, розкривати наступні, шукати джерела і причини явищ, висувати положення (тези), давати обґрунтування і пояснення фактів — все це необхідні умови логічності мовлення.

Другою умовою логічності мовлення є знання мовцями мовних засобів, за допомогою яких можна точно передати предмет думання і саму думку про нього, якими можна забезпечити смислову зв'язність мовлення, уникаючи таким чином суперечливості у викладі матеріалу.


 1. Робота біля дошки.

Лексико-орфоепічна вправа.

З'ясуйте, чи логічно побудовані конструкції. Запишіть правильний варіант.

Солодка гіркота, багатий бідняк, дзвінка тиша, крик німоти, раб волі, дуже синенький, мокра вода, занадто добрий, сильно зеленуватий, трохи задовгий, рівна половина, дерева і яблуні зацвіли, письменники і поети.

^ Коментар учителя. Точність мовлення досягається вмінням узгодити знання матеріалу зі знанням мови, тобто вибрати найточнішу для певної ситуації форму відповіді чи розповіді.

Точність мовлення — одна з найважливіших ознак культури мови. Вона утримує нас від зайвого говоріння. Ця ознака складається з двох компонентів: адекватне мовне вираження дійсності, тобто несуперечливе життю; і вживання слів і виразів, узвичаєних для мовців, які володіють нормами цієї літературної норми .

 1. Самостійна робота за варіантами (конструктивне завдання ).

Зробіть усі можливі перестановки слів. Чи втрачається при цьому точність висловлювання?

1-варіант : Сьогодні я прийшла додому ввечері.

2-варіант : Йому стало дуже шкода дитини.

3-варіант : Повертаючись з прогулянки, ми зустріли свого друга.


^ Коментар учителя. Виразність є ознакою культури мови всіх мовців і виявляється через їх уміння користуватися всіма стилями мови. У наукових текстах вона досягається точністю слів і логічністю викладу, професійною лексикою і фразеологією. В офіційно-діловому стилі для цього використовують адміністративно-управлінську термінологію, сегментування тексту, різні рівні

13

стандартизації, кліше. Публіцистичний стиль увиразнюється суспільно-політичною лексикою, ідеологемами, інформаційними штампами та експресивними художніми засобами.

У художній літературі виразність формується майстерними художніми засобами: тропами і стилістичними фігурами, комбінуванням слів, що мають переносні значення, доречним використанням різноманітних синтаксичних конструкцій.

^ Робота з текстом. Творче спостереження.

Аналіз засобів виразності у вірші Л. Глібова . Виписати епітети, порівняння, визначити їх роль.

Стоїть гора високая,

попід горою гай,

зелений гай густесенький,

неначе справді рай.


 1. Колективна робота.

Опрацювання пам’ятки «Основні правила спілкування».

Слайд №51. Прагніть до того, щоб спілкування з вами було приємним і корисним.

2. Будьте ввічливими і доброзичливими у спілкуванні. Уважно слухайте співрозмовника.

3. Говоріть про те, що може бути цікавим для адресата ваших висловлювань. Ураховуйте вік, характер, інтереси співрозмовника.

4. Поважайте і намагайтеся зрозуміти переконання співрозмовника. Не перебивайте його.

5. Не вживайте грубих слів. Не говоріть надто голосно.


ІV. Визначення диференційних ознак видів мовленнєвої діяльності

 1. Асоціативний диктант.

Указати на вид мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання, письмо), скориставшись поданими характеристиками:

1) почерк, зв'язно, зміст висловлювання, писемне мовлення, писати зі скороченнями, записувати, рукопис;

2) голос, мовлення, слово, виступ, план мовлення, зміст висловлювання, думка;

3) читати мовчки, читати вголос, підкреслювати, робити виписки, конспект, зміст висловлювання;

4) слухати, зміст висловлювання, запам'ятовувати, співрозмовник, значення, зміст.

14

Слайд №6

Коментар учителя. Мовлення передбачає не лише вміння говорити (усне мовлення) і писати (писемне мовлення), але й слухати (сприймати усне мовлення) і читати (сприймати писемне мовлення). Зверніть увагу! У характеристиці всіх видів мовленнєвої діяльності — говоріння, слухання, читання, письма — спільним є зміст висловлювання, який потрібно донести до співрозмовника (у процесі говоріння, письма) або зрозуміти з чужого висловлювання (у процесі слухання, читання).

 1. Вправа «Мікрофон».

 • Поміркуйте, з якою метою ми читаємо. (Щоб здобути знання, навчитися щось робити, одержати естетичну насолоду.)

Слайд №7Коментар учителя. Відповідно до цих комунікативних завдань реалізуються й різні види читання: ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове. Спробуйте схарактеризувати кожен з різновидів читання, виходячи із самих їхніх назв.

Останнім часом називають ще один вид читання - сканування. Сама назва пояснює характер такого читання: швидкий перегляд тексту з метою пошуку певного слова, прізвища, факту.

Ознайомлювальне читання застосовують для попереднього ознайомлення з книжкою (часописом, газетою тощо). Переглянувши анотацію, передмову або зрозумівши зі змісту найважливіші положення видання, читач дістає уявлення про його цінність і корисність для себе.

Для навчання найдоцільнішим уважається такий вид читання, як вивчальне (поглиблене). Під час такого читання учень не просто сприймає інформацію, він з'ясовує менш зрозумілі для нього фрагменти тексту, помічає сильні й слабкі місця в поясненнях, дає власне трактування поданим положенням і висновкам, оцінюючи прочитане творчо і критично. Власний погляд на прочитане дає змогу краще запам'ятати сприйняте, підвищує рівень активності читацької думки. До цього виду читання вдаються, опрацьовуючи новий матеріал на незнайому або малознайому тему.

Вибіркове - швидке читання, у процесі якого читач ніби нічого не пропускає, проте фіксує увагу тільки на окремих, потрібних йому аспектах тексту. Такий

15

вид читання здебільшого застосовують після попереднього перегляду книжки, сторінки перегортають, доки не відшукають потрібне місце - його читають, застосовуючи вивчальне (поглиблене) читання.

Людина має навчитися свідомо обирати певний вид читання залежно від комунікативного зважання, яке перед нею стоїть. Це сприятиме розвиткові здатності працювати з книжною (підручником, довідником, словником тощо) у різних життєвих ситуаціях.


^ 3. Вибірково-розподільний диктант (робота за варіантами)

- Вибрати й виписати тільки ті сполучення слів, які характеризують:

1- варіант - процес читання;

2- варіант - процес письма.

Читати мовчки, записувати думку, складати план мовлення, розуміти зміст висловлювання, писати грамотно, читати швидко, оформлювати думки логічно, послідовно, робити виписки, вести конспект, писати охайно.

4. Бесіда.

- Яка різниця між говорінням і письмом? Свою відповідь обґрунтувати.

- Які види мовленнєвої діяльності належать до усної форми мовлення,

які до письмової.

^ 5.Самостійна робота.

Заповнити таблицю.


Форми мовлення

Види мовленнєвої діяльності^ 6. Завдання на зіставлення

Робота в малих групах

- Визначити, якими видами читання (вивчаюче, ознайомлююче) ви будете користуватися у поданих ситуаціях.

1-ша група. Ви отримали газету і знайомитесь з її змістом.

2-га група. Ви придбали три різні газети, уважно прочитали одну, інші — лише проглядаєте.

3-тя група. Ви готуєте цікаве повідомлення і шукаєте в книжках потрібний матеріал.

- Подумати і дати відповіді на питання:

1-ша група. Що значить добре читати?

2-га група. Що значить уміти читати?

3-тя група. За яких умов читання є засобом пізнання світу?

^ V. Узагальнення зробленого на уроці

Учням пропонується дати відповідь на питання: Що, на вашу думку, легше слухати, читати, говорити чи писати?

VІ. Навчальне читання мовчки

 1. Робота з текстом.16

^ ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА

ФІЗІОЛОГ. СЛОВО І СКАЗАННЯ ПРО ЗВІРІВ І ПТАХІВ

(Уривки)

Фізіолог про лева. Три властивості має лев. Коли левиця народить, то приносить мертве і сліпе дитя, сидить вона і береже його до третього дня. Через три дні приходить лев, дуне йому в ніздрі — і дитя оживе. Те ж саме і з вірними народами. До хрещення вони мертві, а після хрещення очищаються святим духом.

Друга властивість лева. Коли спить, очі його відкриті. Так і Господь наш говорить іудеям: «Я сплю, а очі мої божественні і серце не сплять».

А третя властивість лева, — коли левиця біжить, то сліди свої замітає своїм хвостом і мисливець не може відшукати її слідів.

Так і ти, людино. Коли твориш милостиню, то нехай ліва рука не знає, що робить права. Нехай не завадить диявол справам помислу твого.

^ Про антилопу. В антилопи два роги. Живе вона біля річки-океану на краю землі. Коли ж захоче пити, то вип'є з річки й упивається, упирається в землю і риє її рогами своїми. І є там дерево, що називається таніс, яке дуже нагадує виноградну лозу широкими гілками і густими лозинами, — і, продираючись крізь лозини, антилопа заплутується у них, тоді мисливець її ловить і долає.

Так і людина. Замість ріг Бог дав їй обидва Завіти, Старий і Новий. Роги — це спротив силі; як говорить пророк Давид: «З тобою заколемо рогами ворогів наших». Річка океанська — це багатство. Таніс же — житейські насолоди. Заплутується у них людина, яка не турбується про віру, і знаходить її диявол і долає її.

^ Про слона. Слон живе у горах. Слониха знаходить траву, що називається мандрагорою, і поглинає її. Так само і слон; і сходиться з нею. А коли слониха народжує, то входить у ріку до вимені і народжує у воді. Спить же слон, стоячи біля дерева. А якщо впаде, то волає, і приходить великий слон, але не може підняти його, і після того приходять інші дванадцять. Але й вони підняти не можуть. І тоді заволають усі дванадцять слонів. І приходить маленький слон, і підставляє хобот свій, і піднімає його. Таким чином, перший слон — це Єва, другий Адам. Трава — дерево непослуху. І якщо спробував, то здійснив злочин. А якщо, жаль мені, то згрішив (?) А що таке озеро? — Різдва рай. А що таке схилені дерева? — Опора райська. І хто з сокирою, той диявол. А що сокира? — Це мова змії. І коли упав, то був вигнаний. А хто великий слон? — Мойсей. А хто дванадцять слонів, які не могли підняти його, і хто підняв його?1 — Христос, який вивів того Адама з пекла2.

^ Про оленя. Олень живе п'ятдесят років. А потім іде у долини і гірські ліси, і почує запах змії, і де знайде її, що тричі змінила шкіру, обнюхує її й відкидає її. І після цього йде і п'є воду. Якщо ж не п'є, то помирає. Якщо ж вип'є, то живе інші п'ятдесят років. Про це говорить пророк: як прагне олень до джерел водних.

Так і ти, людино, маєш у собі три оновлення: хрещення, покаяння і нетління. А коли згрішиш, то йди до церкви, і до живого книжного джерела, і до пророчого

17


сказання, і випий живої води, тобто святого причастя.

Про орла. Орел живе сто років. І росте кінчик дзьоба його. І осліпнуть очі його, так що він не бачить і не може полювати. Тоді він злітає у висоту, кидається на скелю, і відломиться кінчик дзьобу його; і покупається у золотому озері. А потім сідає на осонні. Коли ж зігріється, з нього сходить луска, і він знову стає пташеням.

 1. Лексична робота.

1 Очевидно, маються на увазі дванадцять апостолів.

2 Посилання на біблійний сюжет про гріхопадіння Адама і Єви в раю і на апокрифічне сказання про виведення Христом Адама та Єви з пекла.

Мандрагора — багаторічна трава, що росте у Середземномор'ї.

 1. Виконання тестових завдань.

 1. Третя властивість лева – це:

а) сліди свої замітає хвостом;

б) береже сліпе своє дитя до третього дня;

в) коли спить, очі його відкриті;

г) властивість думати про свої вчинки.

 1. Як називається дерево, що росте біля річки-океану на краю землі?

а) дуб;

б) осика;

в) мандрагора;

г) таніс .

 1. Що означає річка океанська?

а) розум;

б) багатство;

в) житейські насолоди;

г) спротив силі .

 1. Як називається трава, яку шукає слониха?

а) таніс;

б) мандрагора;

в) конюшина;

г) мати-й-мачуха.

 1. Як спить слон?

а) стоячи біля дерева;

б) сидячи біля дерева ;

в) лежачи біля дерева;

г) стоячи біля дерева, з відкритими очима.

 1. Хто може підняти слона, що впав?

а) малий слон;

б) великий слон;

в) дванадцять слонів;

18


г) слониха.

 1. Малий слон – це:

а) Адам;

б) Мойсей;

в) Христос;

г) Єва.

 1. Яку змію шукає олень?

а) що один раз змінила шкіру;

б) що двічі змінила шкіру;

в) що тричі змінила шкіру;

г) що не міняла жодного разу шкіру.

 1. Які три оновлення має людина?

а) хрещення, покаяння і нетління ;

б) народження, покаяння і нетління ;

в) хрещення, переодягання і нетління ;

г) хрещення, сон і нетління .

 1. Скільки років живе орел?

а) сто;

б) двісті;

в) триста;

г) п’ятдесят.

 1. Поданий текст містить такі типи мовлення:

а) розповідь;

б) опис;

в) роздум;

г) розповідь та роздум.

 1. Поясніть значення вислову « сідає на осонні».


^ VІI. Домашнє завдання

1 Скласти висловлювання за поданим початком. У неділю перший канал українського телебачення транслюватиме ... . Схарактеризувати мовленнєву ситуацію.

2 Уявити, що ви хочете зацікавити свого друга новою комп’ютерною грою.

Яким буде ваше висловлювання? Яку форму мовлення ви оберете?


19

Додатки

Слайд № 1
Слайд № 220

Слайд № 3

Слайд № 421

Слайд № 5Слайд № 6

22

Слайд № 7Слайд № 8
23