asyan.org
добавить свой файл
1

Тема. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення


Мета: поглибити знання учнів про типи односкладних речень; сформувати поняття

про означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення;

формувати вміння визначати види цих речень; розвивати навички редагувати текст,

правильно вживати односкладні речення у мовленні; виховувати мовленнєву

культуру учнів.

Тип уроку:формування практичних умінь та навичок.


Методи: а) методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

- словесний (розповідь, бесіда);

- наочний (демонстрація);

- практичний (виконання завдання за зразком);

б) методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності

- створення емоційно-моральної ситуації (створення кодексу честі гімназиста);

- аргументація опрацювання матеріалу (оголошення мети уроку );

в) методи контролю і самоконтролю

- індивідуальне опитування (відповіді на питання);

- усний контроль ;

- письмовий контроль (практична робота, творче завдання).


Обладнання: підручник, мультимедійна презентація


Хід уроку


I. Організаційний момент.


II. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Зачитування легенд про квітку.

(Слайди 1,2,3)
2. «Мозковий штурм». (Фронтальне бліц-опитування)

1. З чого складається граматична основа речення?
2. Що таке присудок?
3. Якою частиною мови найчастіше виражається присудок?
4. Що таке інфінітив? Які дієслова називаються безособовими?
5. Розкажіть про особу як граматичну категорію?
6. Що таке підмет? Якою частиною мови найчастіше виражається підмет?

(Слайд 4)
III. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності. (Слайд 5)

IV. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Самостійна робота за підручником. (Слайд 6)

Опрацювання §16, с.78-79, 80, 82.
2. Робота в парах. (Слайд 7)

Розкажіть про односкладні речення за схемою, наведіть приклади.
3. Пояснення вчителя. (Слайд 8)

Усі односкладні означено-особові речення синонімічні двоскладним, але, на відміну від останніх, в означено-особових реченнях увага зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії. ПОРІВНЯЙТЕ: 1. Люблю мандрувати. 2. Я люблю мандрувати.
4. Творче конструювання. (Слайд 9)

Замініть подані двоскладні речення синонімічними односкладними і навпаки. Простежте, як при цьому змінюється характер розповіді.

ЗРАЗОК. Мені хотілося співати. – Я хотів співати.

Птахи весело співають у затишному лісі.

Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум.

До хліба українці віддавна ставилися з особливою пошаною.

Крізь туманову пелену видно зелено-чорний ліс.5. Пояснення вчителя. (Слайд 10)

Означено-особові та неозначено-особові речення здебільшого вживаються в художньому й розмовному стилях мовлення. Вони допомагають уникнути небажаного повторення, створюють лаконічність, динамічність розповіді.
6. Лінгвістичне дослідження. (Слайд 11)

Прочитайте текст. Чи правильно він оформлений?Що в ньому зайве й чому?Що означає виділене слово і з якою метою воно введене до тексту? Переробіть текст, запишіть відредагований варіант. Визначте вид односкладних речень.

Льон цвіте. Його квітки, ніби очиці малят, вдивляються в небо і беруть його барви з веселки – блакитні, рожеві, білі, фіолетові, сині …

Льон – давня культурна рослина. Уперше почали культивувати його в Месопотамії, Ассирії, Єгипті, Індії, Китаї. За відомостями давньогрецького історика Геродота, льон сіяли на території України ще 2500 років тому.
7. Пояснення вчителя. (Слайд 12)


Основне призначення узагальнено-особових речень – образне вираження узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, прислів’ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень також даються інструкції, рецепти, позначаються закономірності тощо.8. Робота в групах.

Творче завдання. (Слайд 13)

Скласти кодекс честі гімназиста (5-7 речень), використовуючи вивчені односкладні речення.Презентація виконаного завдання.


V. Підсумок уроку.


VI. Рефлексія.

Метод «Незакінчене речення»

  • Я знаю …

  • Я вмію …

  • Я навчився (лася) …


VII. Домашнє завдання.

  • Повторити теоретичний матеріал підручника с.78-79, 80, 82.

  • II рівень – виконати вправу № 210.

  • III рівень – виконати вправу № 211.

  • IV рівень – запишіть 7-8 правил, яких потрібно дотримуватися під час спілкування в мережі Інтернет.