asyan.org
добавить свой файл
1

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ


 

 
(найменування підприємства, організації, установи)

 

(керівник підприємства, організації, установи)

 

 

 

 

 ^

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


 

 

 

 

00.00.0000

№ 00

 

(підпис)

 

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 

Відділ виробництваПосада:
^

Складальник електровугільного виробництва


 

 

 

 

 

 

 

00.00.0000 


 1. Загальні положення

  1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність складальника електровугільного виробництва.

  2. Складальник електровугільного виробництва відноситься до категорії технічних виконавців.

  3. Складальник електровугільного виробництва призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

  4. Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає


 1. Кваліфікаційні вимоги до складальника електровугільного виробництва:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1

року.

2.3.

знання

технологічний процес складання арматури електрощіток на верстаті;

складання вугільних стовпів;

типи арматури та її призначення;

будову, правила керування та експлуатації верстатів; будову та електричну схему установки;

способи встановлення та кріплення інструменту та пристроїв; правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів та приладів;

читання креслень у межах роботи, яку виконує.

2.4.

навички2.5.

додаткові вимоги

3- й розряд


* - Для складальника електровугільного виробництва 1-го розряду потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для складальника електровугільного виробництва 2-го розряду потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року. 1. Документи, які регламентують діяльність складальника електровугільного виробництва

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція складальника електровугільного виробництва, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1. Посадові обов'язки складальника електровугільного виробництва

 1. Складає арматуру електрощіток на верстатах різних типів та вугільних стовпів опору на установках постійного струму.

 2. Визначає послідовність виконання операції.

 3. Підбирає арматуру, розвальцювання відповідного діаметра та профілю, пристрої та вугільні шайби за зовнішнім виглядом.

 4. Прикріпляє арматуру до тіла електрощітки різними способами: розвальцьовує на настільно-свердлильних верстатах; запресовує проводи у наконечник на ексцентрикових пресах; припаює проводи га виконує гаряче лудження наконечника.

 5. Перевіряє якість вальцювання, запресування та припаювання проводу.

 6. Визначає перехідний опір між тілом електрощітки та арматурою.

 7. Надягає шайби прутки.

 8. Визначає опір та деформацію вугільного стовпа.
 1. Права складальника електровугільного виробництва

Складальник електровугільного виробництва має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.


 1. Відповідальність складальника електровугільного виробництва

Складальник електровугільного виробництва відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.


 1. Умови роботи складальника електровугільного виробництва

Режим роботи складальника електровугільного виробництва визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві. 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці складальника електровугільного виробництва визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу. 1. Кінцеві положення

  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

  2. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  3. Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.


Керівник структурного підрозділу


(підпис)

(прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000
З інструкцією ознайомлений:


(підпис)

(прізвище, ініціали)
00.00.00