asyan.org
добавить свой файл
1

ПРОГРАМА

організації здоров’язбережувального простору

в навчальному закладі


Мета програми : створення здоров’язбережувального простору в навчальному закладі

Напрямки роботи

 • Нормативно-правовий;

 • Організаційно-управлінський;

 • Програмно-методичний;

 • Створення здоров’язбережувального простору;

 • Реалізація оздоровчих завдань засобами фізичної культури та спорту;

 • Медико-психолого-педагогічна та соціальна робота;

 • Моніторинг здоров’я учнів.

Задачі:

 1. Створення моделі екологічно комфортного середовища навчання.

 2. Запровадження та створення технологій реабілітації розумової та фізичної працездатності.

 3. Формування культури здоров’я та здорового способу життя суб’єктів педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу.

 4. Підвищення кваліфікації педагогічного колективу в питанннях організації здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчального процесу.

 5. ^ Запровадження моніторингової системи результативності педагогічного процесу, де здоров’я розглядається як один із показників та критеріїв його ефективності.Реалізація поставлених задач можлива за таких умов:

 • проведення діагностики здоров’я учнів та моніторингу змін, що відбуваються у школі з питань здоров’я;

 • комфортний психологічний клімат в педагогічному колективі школи, рівень культури педагогів;

 • високий рівень компетентності в питаннях збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • реалізація здоров’язбережувального підходу в моделюванні навчально-виховного процесу;

 • запровадження рекреативних технологій в створенні здоров’яформуючих програм виховного процесу в навчальному закладі.

Очікувані результати:

 1. Комфортне навчальне середовище, створене з урахуванням санітарно-гігієнічних норм та вимог.

 2. Професійна компетентність учителя, запровадження ним здоров’язбережувальних технологій, його особиста культура здоров’я.

 3. Готовність учня до вибору форм, способів та засобів діяльності.

 4. Організація систематичної взаємодії з системою післядипломної освіти педагогів, методичними центрами з метою методичної підтримки педагогів та адміністрації в питаннях створення здоров’язбережувального простору.

 5. ^ Запровадження в управлінській , навчально-виховний процеси

здоров’язбережувальних технологій.

 1. Орієнтація методичної роботи на реалізацію здоров’язбережувальних технологій.

 2. Формування та розвиток культури здоров’я учнів.

 3. Позитивна динаміка формування здоров’язбережувальної компетентності учнів та культури здорового способу життя.^ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Перший етап ( 2013-2014 н.р.)


Задачі

Терміни

Учасники реалізації задач

^ Здійснити проблемно-орієнтований аналіз навчально-виховного простору в закладі з питань відповідності нормам організації здоров’язбережувального простору
Адміністрація,

^ Визначити теоретичні позиції
Адміністрація

Визначити рівень проблеми(вихідне положення)
Адміністрація

^ Проаналізувати труднощі
Адміністрація

Визначитись із системою цілей та задач, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із організацією здоров’язбережувального простору в навчальному закладі.
Адміністрація

Скласти робочий варіант проекту та поетапний план дій.
^ Адміністрація, лікар, фельдшер, голови МО, психологиВизначити програму моніторингу організації здоров’язбережувальної діяльності з урахуванням виконання кожним суб’єктом посадових обов’язків
^ Адміністрація, лікар, психологи

фельдшер, голови МО,


Скласти програму розвитку екологічного комфорту в школі
^ Адміністрація, лікар, фельдшер, голови МО, психологи


Організувати та провести відповідну методичну роботу в колективі
^ Адміністрація, лікар, фельдшер, голови МО, психологи


Створити доброзичливу, активну, відповідальну атмосферу
^ Адміністрація, психологи

Розробити діагностичний інструментарій оцінювання сформованої здоров’язбережувальної компетентності учнів
^ Адміністрація, лікар, фельдшер, голови МО, психологи


Продумати тематику методичних семінарів та круглів столів з питань підвищення здоров’язбережувальної компетентності педагогів


^ Адміністрація, лікар, психологи


Розпочати роботу по створенню методичного супроводу діяльності педагогів в організації здоров’язбережувального процесу

( розробити маршрутні листки поетапного супроводу учнів)
^ Адміністрація, лікар, фельдшер, голови МО, психологи


Організувати методичні семінари , тематика яких спрямована на вирішення проблем, пов’язаних із організацією здоров’язбережувального простору в навчальному закладі
Адміністрація

Визначити фактори впливу навчально-виховного процесу на стан здоров’я учнів
^ Адміністрація, голови МО, психологи

Визначити перелік необхідних ресурсів для реалізації наступних етапів програми
^ Адміністрація, голови МО, психологи

Розробити програму діагностики стану здоров’я учнів та структури потенційно патогенних факторів
^ Адміністрація, голови МО, психологи

Дати оцінку якості шкільного та пришкільного простору
^ Адміністрація, голови МО, психологи

Розпочати роботу із створення інформаційного супроводу діяльності педагогів
^ Учителі інформатики, керівник гуртка журналістики

Активізувати можливості батьківського комітету
Адміністрація

^ Допомогти кожному учневі пізнати себе (особливості пам’яті, уваги, схильності та інтереси, потенціал фізичного та фізіологічного розвитку тощо)
^ Класні керівники, психологи, учителі-предметники

Дати дитині право, можливість та організувати психолого-педагогічну та батьківську допомогу при визначенні важливих складових навчального процесу (вибір предметів для поглибленого вивчення, курсів тощо)
^ Класні керівники, психологи, учителі-предметники, заступник директора з науково-методичної роботи

Створити доброзичливу атмосферу
^ Класні керівники, психологи, учителі-предметники, заступник директора з науково-методичної роботи

Визначити критерії та дати оцінку екологічному комфорту навчальних кабінетів та класних кімнат
^ Голови МО, психологи, адміністрація

Організувати руховий режим школярів під час уроків як засіб профілактики «шкільних патологій»
Учителі-предметники

^ Розробити діагностичний інструментарій оцінки психологічної складової організації здоров’язбережувального навчально-виховного процесу
Психологи

Здійснити аналіз психологічного клімату в класі
^ Класні керівники, психологи

Скласти програми фізкультхвилинок на уроці
Учителі фізичної культури

^ Розробити систему вправ на перервах на основі рекреативних технологій для учителів-предметників та класних керівників
^ Учителі фізичної культури

Протягом навчального процесу проводити спостереження за станом здоров’я учнів
^ Учителі фізичної культури

Продумати для учителів –предметників систему вправ для підтримки емоційного благополуччя учнів, як на уроці, так і поза уроком
Психологи

^ Розробити комплекс тренінгових занять для підтримки психологічного здоров’я учнів
Психологи

Проаналізувати стан здоров’я учнів та скласти рекомендації по запровадженню технологій навчання та виховання
^ Лікар, фельдшер


Другий етап (2014-2015 н.р.)

Задачі

Терміни

Учасники реалізації задач

^ Розробити та реалізовувати програму організації здорового харчування в закладі

Протягом н. р.

Адміністрація

Створити кімнату психологічного розвантаження для учнів за їх участю

Протягом н. р.

Адміністрація

Систематизувати запровадження учителями-предметниками в навчальному процесі методичних рекомендацій здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій навчання

Протягом н. р.

Адміністрація

Здійснити програмне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу по збереженню здоров’я

Протягом н. р.

Адміністрація

Проводити виховну годину «Культура здоров’я» у формі тренінгів, дискусій, панорам, відео переглядів з обговоренням, практичних занять із залученням спеціалістів медицини, психології, спортсменів , соціальних працівників, працівників міліції, прокуратури тощо

^ 1р на тиждень

Класні керівники

Розробити програму організації шкільного життя з використанням рекреативних технологій

Протягом н. р.

Адміністрація

Розробити програму валеологічної освіти батьків через батьківський лекторій, консультації та співбесіди зі шкільними спеціалістами

Протягом н. р.

Адміністрація, класні керівники

^ Розробити та реалізувати методичні рекомендації для здійснення учителями-предметниками інтеграції питань здоров’я в зміст навчальних предметів

Протягом н. р.

Голови МО

Узагальнити, систематизувати здоров’язбережувальні технології: виділити здоров’язбережувальний потенціал педагогічних технологій; сучасні педагогічні технології розвитку; технології розвитку пізнавальної й творчої діяльності учнів

Протягом н. р.

Адміністрація, голови МО

^ Запровадити факультативні заняття з розвитку особистості учня, позакласні та позашкільні заходи, фестивалі, конкурси

Протягом н. р.

^ Адміністрація, голови МО

Включити в зміст навчальних предметів питання культури здоров’я та здорового способу життя

Протягом н. р.

Класні керівники, учителі

^ Оволодіти та запроваджувати елементи сучасних технологій, які не приносять шкоди дитячому організму

Протягом н. р.

Класні керівники, учителі


^ Скласти програму самоспостереження та самоаналізу уроку з позиції здоров’язбереження

Протягом н. р.

Класні керівники, учителі


^ Реалізовувати здоров’язбережувальні принципи структури сучасного

Протягом н. р.

Класні керівники, учителі


Розробити індивідуальні траєкторії навчання для кожного учня ( вони мають відповідати інтересам та схильностям дитини, будуватися у формі індивідуальних навчальних планів)

Протягом н. р.

Класні керівники, учителі


^ Скласти циклограму діяльності із включенням здоров’язбережувальних технологій

Протягом н. р.

Класні керівники

Організувати процес виховання культури здорового способу життя

Протягом н. р.

Класні керівники

^ Скласти графік індивідуальних консультацій з питань реалізації педагогічної підтримки учнів згідно вікових особливостей

Протягом н. р.

Психологи

За результатами діагностики розробити для класних керівників методичні рекомендації з питань організації здоров’язбережувального супроводу учнів

Протягом н. р.

Психологи

Скласти та реалізувати програму тренінгових занять для учнів

Протягом н. р.

Психологи

Підготувати та провести інструктажі педагогів з питань оволодіння прийомами самомасажу, дихальної гімнастики та використання їх під час уроків

Протягом н. р.

Учителі фізичної культури^ Третій етап (2015-2016 н.р.)

Задачі

Терміни

Учасники реалізації задач

Продовжити роботу з педагогічними працівниками з питань організації здоров’язбережувального супроводу учнів. Особливу уваги звернути на тему «Культура педагогічного спілкування як засіб здоров’язбереження в навчально-виховному процесі»

Протягом н. р.

Адміністрація

Реалізовувати програму валеологічної

освіти батьків через батьківський лекторій, консультації та співбесіди зі спеціалістами школи з питань: функції сім’ї у формування дитячого здоров’я, досягнення науки в організації здорового способу життя в сім’ї тощо

Протягом н. р.

Класні керівники

Провести аналіз власної діяльності з питань організації здоров’язбережувального простору в навчальному закладі

Протягом н. р.

^ Адміністрація, лікар, фельдшер, психологи, класні керівники, голови МО, учителі-предметники

Розвивати дослідницькі навички з метою вироблення самостійної позиції у формування культури здоров’я

Протягом н. р.

учителі-предметники

^ Навчально-виховний процес здійснювати в екологічно комфортному здоров’язбережувальному середовищі

Протягом н. р.

учителі-предметники

^ Узагальнити власний досвід з метою його поширення серед колег міста

Протягом н. р.

учителі-предметники

^ Продовжувати пошук нетрадиційних методичних прийомів оздоровлення

Протягом н. р.

Учителі фізичної культури

^ Психолого-педагогічна корекція здоров'я учнів в навчально-виховному процесі

Протягом н. р.

Психологи

Узагальнити досвід навчального закладу

Протягом н.р.

адміністраціяРезультати:

 • створення екологічно комфортного здоров’язбережувального простору в навчальному закладі, психолого-педагогічної здоров’язбережувальної технології супроводу учнів в навчально-виховному процесі школи;

 • підвищення рівня розвитку здоров’язбережувальної компетенції суб’єктів начально-виховного процесу;

 • оновлення методичної бази навчальних предметів, удосконалення ресурсного забезпечення навчального процесу школи та здоров’язбережувального простору навчального закладу.