asyan.org
добавить свой файл
1

Цільовий проект «Твоє життя – в твоїх руках»

(Превентивне виховання)


Автор : Бойко Р.М.


Щоб змінити людей, їх треба любити.

Вплив на них пропорційний  любові до них.

І.Песталоцці

        Превентивне виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.                                                                                                   

Зміст програми визначає й закладає основу превентивної  роботи з учнями. Проект  передбачає  комплес організаційно – педагогічних і науково – методичних заходів, спрямованих  на виконання Закону України «Про  загальну середню  освіту», Концепції  національного виховання, Концепції громадянського  виховання.

Мета програми:

 • забезпечення  відповідального ставлення до особистого здоров’я у учнівської молоді;

 • протистояти шкідливим звичкам та неадекватній поведінці,

 • накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення  потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій;

 • підвищити рівень обізнаності з проблематики ВІЛ/СНІД, шкідливих звичок.


Головні завдання  програми :

- формування  правового  світогляду підлітків, попередження  правопорушень серед учнів;

- набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового  способу життя та попередження вживання  наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління;

- формування  навичок  відповідальної поведінки учнів;

- попередження  випадків дитячого травматизму;

- підвищення  обізнаності учнів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

- набуття необхідних  умінь і навичок безпечної поведінки;

- виховання толерантного ставлення учня до оточуючих

Під час взаємодії з важковиховуваними дітьми педагог повинен компетентно здійснювати супровід учнів в їх розвитку, саморозвитку, соціалізації та культурній інтеграції.

^ Особливості програми

Програма «Твоє життя - в твоїх руках» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, учні тощо.

Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм та проектів. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними та позакласними заходами.


^ При цьому робота має такі складові:

1) комплексне вивчення та узагальнення усіх факторів розвитку дитини;

2) вироблення власного професійного погляду на особистість дитини як на цілісний психофізичний, етико-духовний і інтелектуально-творчий феномен суспільного буття;

3) розробка і реалізація плану роботи запобіжних заходів з учнями школи.

Для того, щоб запобіжні заходи були ефективними, слід враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Об’єкт програми

Формування сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення в учнів школи.

Суб'єкти програми

 • учні Іллінської ЗОШ;

 • неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному).

Функції превентивного виховання

Діагностично-прогностична функція полягає в аналітичній роботі зі з'ясування причин і умов відхилень у поведінці дітей; у передбаченні тенденцій їхнього розвитку; у виявленні шляхів і способів превентивного втручання в соціальну ситуацію розвитку особистості.

^ Корекційно - реабілітаційна функція ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов'язана із втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя.

^ Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.

^ Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо їі профілактики.

Інтнегрaтивно - просвітницька функція передбачає збір, аналіз, адаптацію узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес у роботі з дітьми І молоддю.

Превентивне виховання здійснюється на двох рівнях:

 • раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);

 • вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція);

 • третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ре соціалізація).

^ Соціально-педагогічна профілактика (первинна профілактика) – вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Вона ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета якої - своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей у їхній поведінці, стані здоров'я.

Зміст соціально-педагогічної профілактики: взаємодія у формуванні знань, умінь, установок та мотивів свідомого вибору про соціальних моделей поведінки; підготовка та розповсюдження превентивної інформації через друковану продукцію, засоби масової інформації, спілкування на рівні міжособистісних стосунків, інші форми соціально-педагогічної роботи.

^ Превентивна допомога і корекція - вид психолого-педагогічної та медико-соціальної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям групам ризику (зменшення шкоди, допомога з метою самодопомоги). Це передбачає психолого-педагогічний та соціально-терапевтичний вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, розв`язуючи багато чисельні проблеми, що провокують на деструктивну поведінку. На цьому рівні є доцільними:

 • реалізація програми превентивного виховання з «групами ризику» із залученням державних, громадських, конфесійних організацій, волонтерів;

 • патронажна робота з «групами ризику», неповнолітніми із дисфункціональних сімей по усуненню соціально-психологічних передумов деструктивної поведінки;

 • організація різноманітних форм превентивної освіти, проведення дозвілля.

^ Адаптація. реабілітація та ре соціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей, допомозі в спілкуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або адаптації в соціальній життєдіяльності. Необхідними заходами такої роботи є:

 • науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у школі;

 • співпраця і науково-методична підтримка роботи служби у справах дітей, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей;

 • науково-методичне сприяння організації і розвитку взаємо підтримки неповнолітніх;

Очікувані результати

Дотримання програми превентивного виховання сприятиме:

• активізації діяльності педагогічних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;

залученню медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;

• посиленню тенденції до попередження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ - інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

• зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;

• створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.


Основні напрямки виконання програми

- Превентивне та правове виховання – профілактика правопорушень в суспільстві.

Формування здорового способу життя – формування навичок здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров’я.

Координація та контроль за ходом  виконання проекту

        Координатор програми – Бойко Рита Миколаївна

Контроль проекту здійснює адміністрація школи.

Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;

 • тренінги;

 • «круглі столи»;

 • спільні з батьками заходи;

 • консультаційні пункти;

 • діяльність органів учнівського самоврядування;

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • гуртки за інтересами;

 • конференції, диспути, дискусії;

 • дні відкритих дверей;

 • уроки;

 • відеолекторії;

 • батьківські збори;

 • фестивалі соціальної реклами;

 • моніторинг;

 • просвітницькі акції;

 • колективна творча справа;

 • шкільні газети;

 • журнали, газетні колажі.

Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • адміністрації;

 • учителів;

 • учнів;

 • класних керівників;

 • медичного працівника;

 • представників громадськості;

 • батьківського комітету;

 • бібліотекаря.

Термін дії програми: 2011-2015р.


Основні заходи на 2011-2012 н.р.

п/п

^ Назва заходу

Термін  проведення

Відповідальні

1.

   Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.


Серпень-вересень

КК(класні кер.)

РП(Рада профілактики)

2.

  Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

КК

РП

3.

   Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

   На засіданнях учнівського самоврядування (центр Дисципліни та порядку) заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць

ОДК

Голова Ради профілактики

5.

   В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:

- “Як керувати своїми вчинками”

- “Право і закон”

- “Що головне для тебе в житті”

- “Чи знаєш ти свої обов’язки”

- “Від пияцтва до злочину – один крок”

- “Шкідливі звички”

- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”

- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”

- “Що ви знаєте про СНІД?”

тощо.

Протягом року

КК


6.

   Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:

- анкетування учнів різних вікових груп;

- години спілкування про право і закон;

- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;

- обговорення газетних статей та літературних творів на морально-етичну та правову тему;

- розважальний позакласний захід з правової тематики

тощо.

Згідно плану

Вчитель правознавства


КК

Вчитель правознавства

7.

   З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”, «Портфель».

Регулярно

ОДК

КК

Члени батьківського комітету

8.

   Організувати виступи на робочих лінійках по результатах навчання, виховання учнів; чергування класів.

Щопонеділка

ОДК

Центр «Дисципліни і порядку»

9.

   В порядок денний класних батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

КК

10.

   З метою виявлення причин порушення дисципліни окремих учнів проводити психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

   Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Голова РП

Голова МО класних керівників

12.

   Провести загальношкільні батьківські лекторії з питань правентивного виховання.

Згідно плану

Лекторська група


п/п

^ Назва заходу

Термін  проведення

Відповідальні

1.

   Взяти на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів з сімей соціального ризику.

Розробити індивідуальний план роботи з важковиховуваними дітьми

Серпень-вересень

ЗДВР

КК(класні кер.)

РП(Рада профілактики)

2.

   На кожного з вищевказаних учнів завести картки, дати їм доручення, закріпити наставників, вести за ними спостереження.

Серпень-вересень

КК

РП

 

3.

   Поновити куточок правових знань.

Жовтень

Вчитель правознавства

4.

   На засіданнях учнівського самоврядування заслуховувати учнів, схильних до правопорушень.

1 раз в місяць

ЗДВР

Голова Ради профілактики

організатор

5.

   В класах проводити години спілкування, диспути на орієнтовану тематику:

- “Як керувати своїми вчинками”

- “Право і закон”

- “Що головне для тебе в житті”

- “Чи знаєш ти свої обов’язки”

- “Від пияцтва до злочину – один крок”

- “Шкідливі звички”

- “Згубний вплив тютюну на здоров’я підлітків”

- “Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані наркотичного та алкогольного отруєння”

- “Що ви знаєте про СНІД?”

тощо.

Протягом року

КК


6.

   Спланувати і провести місячник правових знань, включивши такі заходи:

- анкетування учнів різних вікових груп;

- години спілкування про право і закон;

- зустріч з працівниками правоохоронних органів, лікарями;

- обговорення газетних статей на морально-етичну та правову тему;

- вечір-конкурс вихованих

тощо.

Згідно плану

ЗДВР

Вчитель правознавства

КК

Вчитель правознавства

7.

   З метою покращення успішності та дисципліни учнів проводити операції-рейди: “Урок”, “Вулиця”, “Перерва”, “Запізнення”, “Дискотека”.

Регулярно

ЗДВР

КК

Члени батьківського комітету

8.

   Проводити лінійки по результатах навчання, виховання учнів; санітарного стану класів.

Щопонеділка

ЗДВР

Самоврядування

9.

   В порядок денний батьківських зборів включати питання на правовиховну тему.

Згідно плану

ЗДВР

КК

10.

   З метою виявлення причин поганої дисципліни окремих учнів провести психолого-педагогічний консиліум.

Згідно плану

КК

11.

   Питання “Превентивне виховання школярів” заслухати на педраді, методичному об’єднанні класних керівників.

Згідно плану

Дирекція школи

Голова МО класних керівників

12.

   Провести загальношкільні батьківські збори з питань правового всеобучу.

Згідно плану

Лекторська група