asyan.org
добавить свой файл
1

Intel® «Навчання для майбутнього»

Основний курс


План вивчення теми

«Секрет молодості стародавньої теореми»
Автор

Ім’я, по-батькові та прізвище

^ Тетяна Анатоліївна Птиченко

Назва навчального закладу

НВК «Ліцей- школа №14»

Місто, село, район, область

Маріуполь

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25.03.13-30.03.13

Тренери

Іванова Олена Леонідівна

Місце проведення тренінгу

^ НВК «Ліцей- школа №14»

Опис навчальної теми

Назва

^ Творчу назву теми «Секрет молодості стародавньої теореми»

Стислий опис

Проект пропонується для реалізації з учнями 8 класу під час вивчення теми «Теорема Піфагора». Даний проект об’єднує історію, математику, літературу та інформатику. У ході практичної діяльності учні повинні дослідити біографію відомого вченого, розглянути його знаменну теорему, способи її доведення і застосування для розв’язування задач. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють свої знання з геометрії . Клас об’єднується у п’ять груп «біогргафи», «теоретики», «практики», «лірики» та «статисти». Кожна з груп отримує своє завдання і працює над ним. По завершенню проекту кожна группа демонструє за допомогою презентацій та публікацій результати своїх досліджень.

^ Предмет, навчальна тема

Геометрія, інформатика, історія, література.

Навчальна тема - «Розв’язування прямокутних трикутників»

^ Клас (вікова категорія)

8 клас, 14 років

Приблизний час вивчення теми

^ 2 тижні (2 години на тиждень)

Освітні засади

Державні освітні стандарти

Освітня галузь «Математика»

Основною метою цієї освітньої галузі є:

 • опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції);

 • економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання;

 • формування позитивних рис особистості.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

 • уявлення про логічну будову геометрії;

 • знання означень геометричних фігур на площині;

 • уміння виконувати основні побудови циркулем і лінійкою;

 • застосувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних;

 • уявлення про прямокутний трикутник;

 • знання теореми Піфагора;

 • знання формули, що виражає теорема Піфагора;

 • уміння знаходити невідомі сторонни прямокутного трикутника.

Освітня галузь «Технологія»

Основною метою цієї освітньої галузі є:

 • формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленної до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнічного інформаційного суспільства;

 • формування життєво необхідних знань, умінь і навичок компонентів інформаційної культури учнів;

 • забезпечити умови для їх професійного самовизначення;

 • вироблення навичок творчої діяльності;

 • виховання культури праці;

 • здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

 • знання поняття інформації, способів і засобів одержання та опрацювання сучасної інформації;

 • знання функціональних можливостей комп'ютера та програмних засобів різного призначення;

 • вміння раціонально використовувати комп'ютерні засоби при розв'язуваннізадач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і переданням.

^ Навчальні програми

Учень:

Описує похилу.

Формулює:

 • властивості перпендикуляра і похилої;

 • означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

 • теорему Піфагора;

 • співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

Знаходить значення синуса, косинуса і тангенса для кутів 30°, 45°, 60°.

Доводить теорему Піфагора.

^ Розв’язує прямокутні трикутники.

Застосовує алгоритми розв’язування прямокутних трикутників до розв’язування простіших прикладних задач.

^ Має навички роботи з Word, PowerPoint, Pablisher, браузери інтернету.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

По закінченню роботи над проектом учні повинні:

 • розпізнавати прямокутні трикутники і його елементи;

 • знати означення та властивості теореми Піфагора та використовувати їх при розв’язуванні задач;

 • визначати величини кутів;

 • зображувати та знаходити на малюнках прямокутні трикутники та їх елементи;

 • формулювати властивості гострих кутів, теорему Піфагора;

 • доводити властивості гострих кутів та теорему Піфагора;

 • знати історію походження основних понять теми та їх використання в інших галузях;

 • здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

 • ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

 • демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

 • набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

 • використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

 • вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

 • працювати в блозі та з google- документами.

^ Основні запитання

Ключове запитання

Теорема Піфагора- це математика чи мистецтво?

Тематичні запитання

 1. Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?

 2. Які існують способи доведення теореми Піфагора?

 3. Де і як можна використовувати теорему Піфагора?

 4. Як описується теорема Піфагора у віршах та сонетах?

 5. Чи актуальна теорема Піфагора сьогодні?

Змістові запитання

 1. Який трикутник називається прямокутним?

 2. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного

трикутника?

 1. Яка залежність між його сторонами?

 2. Як за двома відомими елементами прямокутного

трикутника знайти інші?

^ План оцінювання

Графік оцінювання

На початку проекту

Впродовж роботи над проектом

^ Наприкінці роботи над проектом

1)вхідне

опитування

з наступним

об’єднанням у

групи;

2)робота з таблицями ЗХД.


1)опитувальник;

2)заготовлені таблиці ЗХД на кожного учня.


1)тестування;

2)написання самостійної роботи.


^ 1)опитувальник з використанням інтернет-ресурсів;

2)роздатковий матеріал з умовою самостійної роботи.

1)демонстрація і захист публікацій та презентацій.

1)творчі звіти учнів;

^ 2)форми оцінювання публікацій, презентацій;

3)робота з таблицями ЗХД.Стислий опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом через google таблицю, online консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту, який створює вчитель. Визначення рівня попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про теорему Піфагора відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці 3ХД.

Під час роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, вікі-статті, вони мають використовувати Форму оцінювання вікі-статті, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання.

Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блогу учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та вікі-статті. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

^ Методичні засади

Попередні знання та навички

 • основи проведення навчальних досліджень;

 • вміння користуватись інтернетом;

 • базові навички роботи на комп’ютері.

Діяльність учнів та вчителя

До початку роботи над проектом потрібно:

вчитель повинен переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі;

пересвідчитися, що учні знають, як користуватися лінійкою, циркулем та штангенциркулем;

перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати;

переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint,

MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та

забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Далі перед учнями ставиться ключове питання:

Теорема Піфагора- це математика чи мистецтво?

Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Секрет молодості стародавньої теореми» всім класом заповніть дві колонки таблиці ЗХД. Учні за своїми здібностями об’єднуються у 5 груп, та знайомляться зі способами представлення результатів своєї роботи:

І група – біографи, які працюють над питанням «Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?»;

ІІ група – ”ТЕОРЕТИКИ” доводить теорему Піфагора різними способами;

ІІІ група – ”ПРАКТИКИ” займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач;

ІV група— ”ЛІРИКИ” вивчають сонети та вірші присвячені теоремі Піфагора;

^ V група- “СТАТИСТИ” досліджують статистику знання та використання старшокласниками та вчителями школи теореми Піфагора.

Для початку роботи над проектом вчитель створює блог, де висвітлюються: посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті.

Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та переглядають презентацію «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності».

При роботі над проектом:

учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу кожної групи над поставленими завданнями.

І група – біографи, які вивчають біографію Піфагора, повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту, презентації та кросворду, що перевіряє набуті знання з даного питання.

ІІ група – теоретики, працюють над питанням доведення теореми Піфагора різними способами. Результат роботи – творчий звіт та презентація.

ІІІ група – ”ПРАКТИКИ” займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач, вони повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту та презентації, що показує алгоритм розв’язування прикладної задачі, що містить схему побудови математичної моделі задачі та наглядний приклад розв’язаної задачі.

ІV група— ”ЛІРИКИ” вивчають сонети та вірші присвячені теоремі Піфагора; результатом їх роботи є творчий звіт, презентація та розробки 2-х публікацій з віршами, присвяченими Піфагору.

V група – аналітики, працюють над питанням «Чи знають теорему Піфагора в нашій школі?» і повинні представити результат своєї роботи у вигляді розробленої анкети та презентації з результатами анкетування.

Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентацій та публікацій. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (учнівська презентація ходу та результатів проекту, учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, учнівська вікі-стаття ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом.

Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання вікі-статті, публікації та презентації, відбувається обговорення її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

^ Рефлексія та консультації, взаємооцінювання проводяться протягом всієї роботи.

Захист проекту:

Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби.

^ Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання © 2000-2011, Корпорація Intel. Всі права захищені.

Сторінка для On-line консультацій учнів;

^ Сторінка для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом;

Goole-таблиця, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.

Intel® «Навчання для майбутнього» основний курс навичок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок за допомогою опитувальника з використанням інтернет-ресурсів та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці таблиці ЗХД. Підсумовуються оцінки учнів.

Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (учнівська презентація ходу та результатів проекту, учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту) та в процесі захисту оцінюють своїх товаришів.

^ Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання «Теорема Піфагора- це математика чи мистецтво?»

^ Диференціація навчання

Учні, що мають проблеми у навчанні

 • об’єднання учнів, що мають проблеми у навчанні у команди з сильнішими учнями;

 • дозволити таким учням не писати свої відповіді на рефлексію в блозі, а

обговорити з вчителем, учнями своєї групи;

 • звузити завдання до обов’язкового виконання найбільш важливих елементів;

 • дозволити учням зробити вибір з декількох варіантів відповідей або давати відповіді усно при розгадуванні кросворду;

 • домовитися про співпрацю з класним керівником, шкільним психологом, батьками у питанні контролю над таким учнем для виконання щоденного плану завдань для сприяння кращій організації та завершенню роботи.
^ Обдаровані учні

Заохочувати учнів вийти за рамки звичних речей і спонукати на виконання творчих рішень для вирішення складних проблем

^ Матеріали та ресурси

Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)

 Фотоапарат

 Комп’ютер (и)

 Цифровий фотоапарат

 DVD - програвач

 Доступ до Інтернету

 Лазерний диск

 Принтер

 Мультимедійний проектор

 Сканер

 Телевізор

 Відеомагнітофон

 Відеокамера

 Обладнання для відео конференцій

 Інше      

^ Програмне забезпечення (відмітьте необхідне)

 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями

 Програма для створення публікацій

 Програма для електронної пошти

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програма для роботи із зображеннями

 Програма для створення комп’ютерних презентацій

 Програма для роботи з Інтернетом

 Програма для розробки веб-сторінок

 Програма для роботи з текстами

 Інше      

^ Друковані матеріали

Геометрія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г.Владімірова. – К.: Вежа, 2007. – 208 с.: іл..

^ Обладнання та канцтовари

Лінійка, олівці, гумка, листи у клітинку.

Інтернет ресурси

http://www.ai.obrazec.ru/history.htm

http://treeofknowledge.narod.ru/aihist.htm

http://www.ssti.ru/kpi/informatika/Content/biblio/b1/inform_man/gl_16_1.htm

http://www.computer-museum.ru/index.php

http://www.inventors.ru/index.asp?mode=4729

Інші ресурси

Запрошені експерти, наставники, учні інших класів, члени громади, батьки; поїздки та екскурсії тощо.© 2000-2011, Корпорація Intel. Всі права захищені. Стор. з