asyan.org
добавить свой файл
1


Педагогічна рада

 • Інновації в освіті –

 • їх вплив на успішність учнів та зв’язок успішності з вибором моделей і технологій навчання


 • План

 • Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти

 • Успішність учнів та її залежність від вибору моделей, методів та технологій навчання



Очікувані результати:

 • Після проведення педради педпрацівники зможуть:

 • Вказувати конкретні приклади інноваційних процесів в освіті

 • Визначати напрямки інноваційних процесів в системі освіти

 • Встановлювати відповідність між моделями і методами навчання

 • Аналізувати взаємозв'язок успішності з інноваційними процесами (технологізація освіти)

 • Здійснювати взаємодію різних педагогічних систем і технологій навчання, апробувати на практиці як нові форми так і традиційні



 • Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти



Інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому.





Глобальні освітні тенденції:

 • масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;

 • значущість освіти для індивіда і суспільства;

 • орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;

 • адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

 • орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур;

 • орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення можливостей її саморозвитку та саморозкриття;

 • освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених країнах.



Головна функція освіти - розвиток людини.







Розробник навчальних програм



Презентатор

 • Під час проведення презентацій педагог інформує, мотивує, описує. Презентація здебільшого - це одностороння комунікація, яка передбачає передачу інформації від педагога аудиторії та підкріплюється візуальними засобами.



Фасилітатор

 • Роль фасилітатора - допомогти учням досягнути очікуваних результатів навчання. Тому педагог-фасилітатор скоріше ставить запитання, сприяє, щоб звучали різні думки, точки зору у групі. На відміну від презентатора, який є певним чином експертом в інформації, що презентується, фасилітатор пропонує процес, який допомагає учасникам засвоїти знання



Тренер



Наставник

 • Допомагає учням переносити здобуті знання у практику. Заохочує рефлективну практику.





Консультант

 • Ділиться знаннями, навичками, розвиває спроможності учнів, робить внесок в успіх кожного.



Дослідник

 • Роль учителя як дослідника вимагає від учнів нового розуміння процесу навчання, зміщуючи акцент від «зовнішнього до внутрішнього джерела»



Агент змін

 • Заохочує та проводить постійний аналіз і рефлексію. Ініціює різноманітні альтернативні існуючій практиці. Сприяє процесу змін і розвитку класу/школи.



Особливість сучасної системи освіти

 • співіснування двох стратегій організації навчання

 • традиційної інноваційної









Якість освіти

 • - рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей;

 • - рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом.