asyan.org
добавить свой файл
1

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

між працівником і фізичною особою


Місто Київ "_____" _______________ 200___ р.


Прізвище ____________

Ім'я _______________

По батькові _______________,

Рік народження __________________ рік.

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) – Приватний

нотаріус Київського міського нотаріального округу, адреса розташування робочого місця: місто Київ, вулиця

____________________, будинок ___, офіс _____________

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №_______

Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності №_______

Ідентифікаційний номер за ДРФО України N _________________

Місце проживання: місто Київ, вулиця ___________________, будинок _____, офіс ____

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

Паспорт: ____________________, виданий ______________ РУ ГУ МВС України в місті Києві ______________ року


іменований далі ^ Фізична особа, з одного боку, і


Прізвище _______

Ім'я ______________

По батькові _________________,

Дата народження: _______________________ рік.

Вид діяльності (професія): юрист.

Останнє місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «______________», посада – юристконсульт.

Основне місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», посада – юристконсульт.

Місце проживання: Київська область, _____________ район, с. ____, вулиця ______, будинок __.

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

паспорт: ______________, виданий _____________ РВ ГУМВС України в Київській області _______________ року.

Ідентифікаційний номер за ДРФО України: N ______________________-,


іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:


1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін _____________________________________________________;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи __________________________________________________________.

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов'язаний виконувати обов’язки помічника нотаріуса за сумісництвом.

Характеристики роботи: надання юридичних послуг.


3. Фізична особа зобов'язується:

Оплачувати працю Працівника у розмірі _____________________________ грн. на місяць.

Забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.


4. Час виконання робіт установлюється з __________ до _________ години, з перервою з ________ до _______ години.


5. Вихідні дні надаються щосуботи та щонеділі.

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не

пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.


6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить 24 календарних днів.


7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.


8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.


9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.


10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений,

наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).


11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.


12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у

розмірах і порядку, визначених законодавством.


13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг __________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)


14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.


15. Підписи сторін:


Фізична особа _________________________ Працівник ___________________________


"_____" ________________ 200__ р. "_____" ________________ 200__ р.


16. Трудовий договір зареєстрований від "_____" _______________ 200__ р. за N __________


____________________________________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)


М.П. ______________ _____________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)


17. Трудовий договір розірваний сторонами "_____" _________________ 200__ р.


____________________________________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)


Підписи сторін:


Фізична особа ______________________ Працівник ________________________


18. Трудовий договір від "______" ____________ 200__ р. за N ____ знято з реєстрації "____" ___________ 200__ р.


____________________________________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)


М.П. ___________________ _______________________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)


19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "____" ____________ 200__ р.


____________________________________________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

____________________________________________________________________________________________________________


20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.


Підписи сторін:


Фізична особа __________________________ Працівник ___________________________