asyan.org
добавить свой файл
1

Кіровоградський інститут розвитку людини
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»


ХІІІ Всеукраїнська

науково-практична конференція

«Духовність українства

ХХІ століття»


18 квітня 2013 року
Кіровоград

 

Мета: Об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів, освітян, громадських діячів на вивчення і розширення досвіду духовно-морального виховання особистості як основи становлення суспільства і подальших перспектив розвитку держави

^ Напрями роботи конференції:

  • Проблема пошуку шляхів подальшого формування філософської та культурологічної основи української національної ідеї.

  • Історико-культурні та філолого-народознавчі проблеми духовності українського народу.

  • Духовно-моральні і християнсько-етичні здобутки класиків літератури.

  • Правові та соціальні підходи взаємодії держави і суспільства в питаннях виховання патріотизму молоді.

  • Соціально-економічні та екологічні аспекти виховання і професійного становлення молоді в сучасному суспільстві.

  • Фізична культура, спорт та здоров’я як складова духовності нації.

  • Виховання особистості у світлі традиційної і сучасної культури.


^ Подання документів для участі у конференції

Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 01 квітня 2013 року.

Контактні телефони:
Кравченко Олена Вікторівна,
завідувач відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків, канд. філ.н.
(0522) 22-74-89,
099-787-58-20,
096-827-78-68,
e-mail: kirol_international@i.ua


Реквізити до оплати:
Одержувач: Кіровоградський інститут розвитку людини
Код 23904974
р/р 26009001094151 в КРВ ПАТ «КБ Хрещатик» м. Кіровоград
МФО (код банку): 300670
Призначення платежу : за участь у конференції «Духовність українства ХХІ століття»


Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Для участі в конференції Вам необхідно надіслати:  • заявку на участь у конференції;

  • доповідь (6-8 сторінок);

  • CD з електронним варіантом матеріалів.

Увага! Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються.

Оформлення: Word 97-2007, А4, Times New Roman, кегль 14, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: усередині, зовні, зверху, знизу – 2см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному масштабі. Посередині великими літерами – заголовок статті. У правому кутку – курсивом прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, установа (повністю), далі текст, вирівняний по ширині. У статті обов’язкові: 2 анотації + ключові слова; список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад, [4, с.7]. Оформлення літератури у відповідності з діючими вимогами ВАК України. Кожна стаття повинна мати таку структуру (елементи якої повинні бути виділені жирним шрифтом):

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які і спирається автор;
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням наукових результатів;
5. Висновки дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
6. Висновки дослідження і перспективи подальшої роботи в даному напрямку.