asyan.org
добавить свой файл
1


Пояснювальна записка


Конкурс проводиться з метою виявлення знань з дисципліни шкільного циклу «Біологія», здібностей до логічного мислення, спеціальних здібностей, вміння узагальнювати отримані знання та власний досвід у проблемних ситуаціях.

Творчий конкурс проводиться у формі тестового випробування.


Зміст програми підготовки


Тема 1. Біологія людини

Основні біологічні системи людини. Серцево-судинна система. Травна система. Система виділення. Дихальна система. Вчення про м\'язову систему. Вчення про кістки. Вчення про нутрощі. Вчення про судини. Вчення про з\'єднання кісток. Особливості будови хребта. Опорно-рухова система. Кровоносна система. Аорта та інші судини. Видільна система. Нирки та інші органи. Печінка та інші органи.

Тема 2. Kopоткi вiдомостi про фізіологічні механізми адаптації

Kopоткi вiдомостi з фізіологічних механізмів відновлення організму людини. Фізіологічні можливості адаптації.

Тема 3. Гомеостаз організму людини

Kopоткi вiдомостi про гомеостаз. Природа терморегуляції в організмі. Основні закономірності гомеостазу окремих органів і систем організму людини.

Тема 4. Будова і функції головного мозку

Середній мозок. Довгастий мозок. Проміжний мозок. Мозочок. Регуляція серцевої діяльності. Регуляція дихання. Регуляція ковтання та захисних рефлексів. Координація рухів, тонусу м'язів. Орієнтувальні рефлекси на подразники. Регуляція тонусу тіла при рухових діях та стоянні.

Тема 5. Взаємозв'язок рухової активності людини і стану органів і систем організму

Поняття про рухову активність людини. Дозоване фізичне навантаження. Зміни системи кровообігу на фізичне навантаження. Основні рухові здібності людини. Гнучкість. Витривалість. Сила. Швидкість. Переважний вплив засобів рухової активності на розвиток рухових здібностей.

Тема 6. Складові здоров’я людини

Поняття про здоров’я. Соціальний, психологічний і фізичний аспекти здоров’я. Духовне здоров’я. Значення засобів фізичної культури в забезпеченні високого рівня працездатності органів і систем організму людини.


Список рекомендованої літератури


1. Біологія : Навч. посібник / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; за ред. В. О. Мотузного. – 4-те вид. – К.: Вища шк., 2003.

2. Біологія : Довідник / Г. М. Біда, П. І. Дерій, О. М. Ілюха. – К., 2007.

3. Булич Е.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Е. Г. Булич, И. В. Муравйов. – К.: Олимп. лит-ра, 2003. – 424 с.

4. Валеологія : Навч. посіб. / М. Ф. Хорошуха, В. П. Мурза, М. П. Пушкар. – К.: Університет «Україна», 2006. – 620 с.

5. Грибан В.Г. Валеологія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 215 с.

6. Коган А.Б. Анатомия и физиология человека и животных (в 2-х томах). – М.: Высшая школа, 2003. – 648 с.

7. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. – К.: Высшая школа, 2006. – 320 с.

8. Людина : навчальний атлас з анатомії та фізіології. – Л.: БАК, 2000. – 240 с.

9. Чумков Б.Н. Валеология : Курс лекций. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 407 с.

10. Фізіологія людини і тварин : Підручник / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур; За ред. В. О. Цибенка. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.

11. Физиология человека. В 3-х томах. (Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса). – М.: Мир, 2002.


Критерії оцінювання відповіді вступника


Конкурсне випробування проводиться за варіантами, які містять 25 завдань кожен, завдання варіюються за рівнем складності. Питання включають в себе загальні знання з біології людини.

Кількість балів, яку може набрати вступник для успішного складання творчого конкурсу, становить від 100 до 200 балів.