asyan.org
добавить свой файл
1

Знання лише тоді є знанням,

коли вони здобуті зусиллям своєї думки,

а не пам’яттю.

Л.Толстой


Сьогодні в школі все частіше впроваджується педагогіка співробітництва, яка, на відміну від авторитарної, у центр навчального процесу ставить не вчителя і не учня, а їхню спільну працю. Саме вчитель має дати учневі не готову суму знань, а спонукати його до діяльності, навчити як правильно працювати, якщо хочете, дати алгоритм роботи.

Досвід роботи в школі, аналіз літератури з педагогіки та психології дозволили зробити висновок про те, що одним із ефективних засобів організації самостійної діяльності учнів у процесі навчання та вироблення умінь постійного оновлення знань являються пам’ятки

«Пам’ятка» - це вербальна модель прийому навчальної діяльності, тобто словесний опис того, як слід виконувати те чи інше навчальне завдання.

За характером подання змісту можна виділити такі групи пам’яток:

 • Пам’ятка – алгоритм

У ній рекомендується робота алгоритмічного характеру: всі запропоновані дії фіксовані. Їх послідовність обов’язкова.

 • Пам’ятка – інструкція

У ній даються конкретні вказівки про необхідність конкретних дій (кроків), але учні мають можливість зміни послідовності виконання однієї-двох дій або навіть пропуску однієї з дій.

 • Пам’ятка – порада

У ній учні отримують рекомендації про те, за яких умов та чи інша дія (діяльність) здійснюється успішно. Вибирати дії, що найбільше підходять учневі особисто – справа самого учня.

 • Пам’ятка - демонстрування

Тут домінує приклад виконання тих чи інших дій з відповідним їх контролем.

 • Пам’ятка - стимул

Домінантою такої пам’ятки є стимулювання учнів, розкриття перспектив їх діяльності.

Позитивне значення використання пам’яток на уроках світової літератури полягає у тому, що вони:

 • сприяють вдосконаленню організації навчального процесу;

 • дають можливість кожному учневі працювати у зручному для нього темпі;

 • вчать оцінювати свої дії та економно розподіляти час, самому знаходити помилки у своїй роботі;

 • сприяють виробленню таких позитивних рис особистості як наполегливість, працелюбність, організованість.

 • формують відповідальність за доручену справу;

 • розвивають уміння долати труднощі;

 • розвивають пам'ять, мислення, зв’язне мовлення та інші якості особистості учня.

На уроках світової літератури використовую пам’ятки для того, щоб навчити учнів раціонально виконувати навчальну діяльність, яка здійснюється під керівництвом учителя. Пропоную використовувати учням пам’ятки при підготовці до уроку, під час самостійної роботи вдома.


Пам’ятка № 1

Підготовка до виразного читання прозового тексту

 1. Уважно прочитай текст, уявляючи собі події та персонажів.

 2. Подумай про зміст та емоційне забарвлення, про почуття та взаємовідносини персонажів.

 3. Визнач власне відношення щодо прочитаного.

 4. Встанови виконавське завдання ( які картини і характери хочеш зобразити у свідомості слухачів, який настрій передати, яку думку донести…)

 5. Вибери відповідні засоби виразного читання (силу, мелодику, тон голосу, темп читання, паузи, логічні наголоси…)

 6. Тренуйся, читаючи текст вголос.


Пам’ятка № 2

Підготовка до театралізованої постановки

 1. Спільно із творчою групою проаналізуйте зміст та мову твору для того, щоб зрозуміти:

 • в яких обставинах відбуваються події;

 • скільки дійових осіб та які вони ( вік, характер, настрій, зовнішність, особливості мовлення);

 • яка послідовність дій персонажів, подій.

 1. Розподіліть ролі.

 2. Визначіть виконавські завдання кожного актора.

 3. Виберіть засоби виразності для кожної ролі.

 4. Визначіть необхідність наявності костюма, сценічного гриму, елементів декорацій, реквізиту, заплануйте їх виготовлення.

 5. Розучіть ролі (слова, послідовність дій, реплік).

 6. Визначте розташування акторів (мізансцени).

 7. Створіть етюди ( пробне виконання найбільш важких та важливих фрагментів).

 8. Проаналізуйте якість етюдів з точки зору:

  • точності передачі змісту літературного твору;

  • сценічної виразності.

 9. Прорепетируйте та проведіть виконавський аналіз.


Пам’ятка № 3

Підготовка до усного повідомлення на задану тему

 1. Поміркуй над темою заданого повідомлення.

 2. Подумай яка мета твого виступу.

 3. Знайди та вибери матеріал, відмовляючись від другорядного.

 4. Склади план та розташуй матеріал у відповідності до нього.

 5. Проглянь матеріал ще раз, прагни до того, щоб було більше фактів та менше загальних фраз, які ні про що не говорять.

 6. Потренуйся у вільному володінні текстом та чіткій вимові.

 7. Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.

 8. Під час виступу не відхиляйся від теми.

 9. Слідкуй за мовленням: не вживай слів-паразитів (так, значить…), просторічних виразів та ін..

 10. Під час виступу спілкуйся із слухачами.


Пам’ятка № 4

Складання усної розповіді (казки)

 1. Подумай про який випадок будеш розповідати, наскільки він є цікавим та повчальним.

 2. Сформулюй тему та основну думку розповіді (казки), придумай заголовок.

 3. Знайди необхідний матеріал у своїх спогадах, фантазіях.

 4. Склади план своєї розповіді ( казки).

 5. Постарайся включити у розповідь (казку) діалог чи окремі репліки, елементи опису. При цьому прагни того, щоб вони допомагали розкрити характери персонажів, зміст розповіді (казки).

 6. Перевір свій текст, проговорюючи його повністю.

 7. Потренуйся у вільному переказі тексту та чіткій вимові.

 8. Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.

 9. Розповідаючи, звертайся до слухачів, слідкуй за правильністю та виразністю мовлення.


Пам’ятка № 5

Складання складного плану тексту

 1. Прочитай твір, визнач тему, основну думку тексту.

 2. Поділи текст на смислові частини (одна частина відрізняється від іншої змістом).

 3. Прочитай першу частину, визначаючи у ній головне.

 4. Дай заголовок частині та запиши її назву.

 5. Перечитаю першу частину послідовно виділяючи та називаючи її мікротеми

( якщо вони є ), запиши їх у вигляді підпунктів даної частини.

6.Таку ж роботу (пункти 3,4.5) пророби з іншими частинами.

7. Проведи самоперевірку. (Співстав план з текстом та визнач чи відображає він головне, чи допомагає згадати зміст тексту. За необхідності проглянь текст ще раз).


Пам’ятка № 6

Підготовка переказу близько до тексту

 1. Уважно прочитай текст чи уривок з нього.

 2. Визнач тему та головну думку прочитаного.

 3. Склади план.

 4. З кожної смислової частини ( по кожному пункту плану) вибери все найважливіше та найцікавіше.

 5. Перевір за текстом чи не пропущено щось важливе.

 6. Постарайся запам’ятати вибрані фрагменти тексту, по можливості зберігаючи особливості мови.

 7. Повправляйся у переказуванні, користуючись планом.

 8. За необхідності внеси поправки.


Пам’ятка № 7

Підготовка стислого переказу

 1. Склади план.

 2. У кожній частині тексту виділи головні речення.

 3. Користуючись планом, коротко перекажи текст.

 4. Перевір чи достатньо коротким та послідовним є твій переказ.


Пам’ятка № 8

Складання вибіркового переказу

 1. Уважно прочитай твір. У процесі читання за необхідності роби виписки, закладки, що відносяться до даної події, персонажа.

 2. Визнач про що говориться у кожному фрагменті, обраному тобою.

 3. Розташуй уривки по порядку,подумай як їх можна об’єднати (Послідовність фрагментів у тексті та вибірковому переказі може не співпадати).

 4. Склади план розповіді.

 5. Перевір за текстом чи не пропущене щось важливе.

 6. Визнач власне відношення до того, що будеш переказувати.

 7. Розповідай, користуючись планом.


Пам’ятка № 9

План характеристики персонажа

 1. Ім’я персонажа, його вік.

 2. Рід занять, де та коли проживає.

 3. Словесний портрет.

 4. Риси характеру, інтереси ( спираючись на текст).

 5. Особливості світу, який оточує персонажа.

 6. Мова персонажа.

 7. Вчинки та їх наслідки.

 8. Взаємовідносини з іншими персонажами.

 9. Відношення автора до героя.

 10. Власне відношення до героя.


Пам’ятка № 10

Складання розповіді за картиною

 1. Прочитай відомості про художника.

 2. Вдумайся у назву картини. Вона допоможе тобі зрозуміти задум художника – те, що він вважає головним у своїй роботі.

 3. Визнач який настрій та емоційний стан передає картина.

 4. Уважно розглянь картину, обдумуючи її зміст.

 5. Постарайся уявити події, людей, що зображені на картині, як би вони виглядали реально.

 6. Визнач своє відношення до картини, подумай у чому ти хочеш переконати своєю розповіддю та як краща це зробити.

 7. Сформулюй тему та головну думку своєї розповіді.

 8. Дай заголовок своїй розповіді (Заголовок розповіді та картини можуть не співпадати.)

 9. Склади композицію, план розповіді. Врахуй, що основна частина твоєї розповіді повинна відповідати моменту, зображеному на картині.

 10. Включи до своєї розповіді опис зовнішнього вигляду персонажів, пейзажу. (Головне місце в описі повинно зайняти те, що зображене в центрі картини.)

 11. Зверни увагу на палітру фарб, які використовує художник, як це пов’язано із задумом художника.

 12. Запиши розповідь.


Пам’ятка № 11

Написання есе

 1. Визнач які враження та думки викликає у тебе задана тема.

 2. Зосередься на темі, обдумай її.

 3. Подумай, що ти хочеш виразити у своєму есе: у чому переконати, якими думками та почуттями поділитися.

 4. Придумай заголовок.

 5. Визнач чи буде твоє есе містити пряме звернення до читача – співрозмовника.

 6. Продумай загальну послідовність викладу .(Для есе не існує суворих правил послідовності побудови тексту.)

 7. Придумай вступ, який би заволодів увагою читача, та виражав загальний настрій усього тексту.

 8. Подумай як викласти свої думки найбільш жваво, емоційно, несподівано…

 9. Включи до свого есе деталі, подробиці, які допоможуть зробити есе більш яскравим, переконливим.

 10. Придумай незвичайну кінцівку, яка допоможе переконати у твоїй точці зору.

 11. Запиши есе.Пам’ятка № 12

Відгук за прочитаною книгою

 1. Уважно прочитаю книгу.

 2. Подумаю над запитаннями:

  • Як читалася книга (із задоволенням чи через силу)

  • Якими почуттями, враженнями, думками хотів поділитися автор з читачами?

  • Хто є персонажами даної книги? Які їх характери, прагнення, справи? Яке ставлення вони викликають?

  • Яка художня своєрідність твору? Чи є якісь особливості у його побудові, мовному оформленні?

 3. Склади письмовий відгук за планом:

   1. Назва книги, прочитаного твору.

   2. Враження від першої «зустрічі» з книгою.

   3. Цікаві відомості про автора.

   4. Відношення до книги: сподобалась чи ні, чим саме.

   5. Жанр, тема, ідея прочитаного твору.

   6. Форма авторської присутності у творі: від якої особи ведеться оповідь.

   7. Місце та час подій, описаних у книзі,

   8. Система персонажів. Хто зацікавив найбільше, чим?

   9. Події, епізоди, які найбільше сподобалися.

10)Загальна оцінка.

11)Рекомендації: чи варто читати дану книгу? Чому?

 1. Перечитай текст відгуку, звернувши увагу на те, щоб відгук не був замінений на звичайний переказ змісту книги.


Пам’ятка № 13

Підготовка презентації книги

 1. Подумай що може зацікавити слухачів у вибраній книзі.

 2. Визнач як краще наочно представити книгу. (Що саме зробиш: виразно прочитаєш цікавий уривок з книги; покажеш ілюстрації, слайди, відео- чи кіно матеріали; проведеш міні-вікторину, використаєш музику…)

 3. Придумай яскравий, незвичайний початок, що захопить увагу слухачів.

 4. Склади план основної частини виступу, в яку увійдуть (у довільному порядку):

  • Демонстрування книги та повідомлення її назви.

  • Декілька слів про автора.

  • Один-два найбільш цікавих епізоди.

  • Власне ставлення з поясненням чому саме слід прочитати цю книгу.

 5. Придумай для виступу ефектну кінцівку.

 6. Підготуй наочні матеріали.

 7. Перевір чи презентація є динамічною, переконливою.

 8. Потренуйся у вільному володінні текстом та наочними матеріалами.Капуста Людмила Василівна

учитель світової літератури

та російської мови

м. Лебедин

Сумської обл.