asyan.org
добавить свой файл
1

 


Додаток 2
до Порядку і правил Зразок

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів


Місце і дата укладення договору 

"___" ____________ 200_ р. Страховик __________________________________________________
             (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження,
___________________________________________________________
                                         серія, номер і термін дії ліцензії)  
___________________________________________________________,

з однієї сторони, та страхувальник _____________________________
                                                                                   (повне найменування, прізвище, ім'я, по
___________________________________________________________
                                батькові керівника, його повноваження)  
___________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси, що не суперечать законодавству

пов'язані з відшкодуванням страхувальником

(відправником, одержувачем, перевізником)

заподіяної 

 

(необхідне підкреслити) 

 

ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, у тому числі навколишньому природному середовищу, під час настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 733 (далі - Порядок і правила). 
1.2. Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

1.3. Належне відправне найменування вантажу (хімічна назва) ________

Клас, підклас небезпечного вантажу ______________________________

N ООН ______________________________________________________
           (порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої ООН системи)

1.4. Транспортний засіб _________________ номерний знак _________

1.5. Обсяг вантажу ____________________________________________

1.6. Транспортний документ N _______ від ____________ 200_ року.

1.7. Територія покриття _______________________________________
                                                            (пункт відправлення, пункт призначення тощо)

1.8. Дата відправлення/одержання вантажу ____________ 200_ року.

1.9. Страхова сума _______________________, в тому числі

а) за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб ________________ 

б) за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу _______

в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб ___________________________

1.10. Страховий тариф _________________________________________

1.11. Страховий платіж ________________________________________

1.12. Франшиза _______________ (обчислюється із страхової суми під час відшкодування шкоди, заподіяної третім особам), але не більше 1 відсотка страхової суми.

1.13. Страховим випадком є будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
2. Права та обов'язки сторін

2.1. Страхувальник зобов'язується:

а) вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб і майну фізичних та юридичних осіб, у тому числі навколишньому природному середовищу;

б) у разі настання страхового випадку протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання такого випадку письмово повідомляти про цей випадок страховика та сприяти йому у розслідуванні страхового випадку, а також повідомляти про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та юридичній особі, навколишньому природному середовищу;

в) перераховувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у розмірі, передбаченому пунктом 1.11 цього договору.

2.2. Страховик зобов'язується після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третіми особами, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує 10 банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок.

2.3. Страхувальник має право:

а) одержати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами;

б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право брати участь у розгляді справи в суді про стягнення із страхувальника шкоди, заподіяної третім особам під час перевезення небезпечних вантажів.
3. Порядок здійснення страхових виплат

3.1. Для отримання страхового відшкодування страховику повинні бути надані оригінали (або нотаріально засвідчені копії) документів, передбачених пунктом 12 Порядку і правил.

3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для страхової виплати.

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. У разі встановлення факту настання страхового випадку страховик сплачує страхове відшкодування протягом 10 днів з дня отримання документів, зазначених в пункті 3.1 цього договору.

3.4. Страхове відшкодування не підлягає виплаті у разі, коли страховий випадок настав внаслідок навмисних дій страхувальника, а також в інших випадках, передбачених пунктом 16 Порядку і правил та статтею 26 Закону України "Про страхування".
4. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі _________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховано пеню.

4.3. Спори, що можуть виникнути під час виконання зобов'язань за цим договором, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.
5. Інші умови договору

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
6. Термін дії договору та порядок внесення до нього змін і припинення дії

6.1. Термін дії договору страхування _____________________________

6.2. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені в письмовій формі за взаємною згодою сторін. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".
7. Адреси та реквізити сторін

СТРАХОВИК 

СТРАХУВАЛЬНИК 

______________________ 

______________________