asyan.org
добавить свой файл
1ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

Україна, Автономна Республіка Крим, ___________район, с. _____________

тридцятого листопада дві тисячі дев'ятого року

Ми, що нижче підписалися, пані __________________, проживаюча за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вулиця ______________, будинок ---, квартира ----, ідентифікаційний номер --------------, далі іменована – ПРОДАВЕЦЬ, та пані _____________, проживаюча за адресою: місто Сімферополь, вулиця ___________, будинок --, квартира ---, ідентифікаційний номер ---------------, далі іменована - ПОКУПЕЦЬ, разом іменовані – Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо дійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, домовилися про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність земельну ділянку з розташованим на ній будинком та зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЮ за зазначене нерухоме майно гроші згідно з домовленістю, встановленою цим договором.

1.2. Місце розташування будинку та земельної ділянки: с. __________, вул. __________, 2/14 (два/чотирнадцять) _____________ район, Автономна Республіка Крим, Україна.

1.3. Цільове призначення земельної ділянки: будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

1.4. Кадастровий номер земельної ділянки 00000 0000 00000 01 0010000.

1.5. Площа земельної ділянки 0,1000 га (нуль цілих, одна тисяча десятитисячних гектару); склад угідь: рілля - 0,0623 га, під будівлями 0,0377 га.

1.6. Будинок складається з основної будівлі жилого будинку - літер „А” загальна площа 490,8 кв.м., жила площа 257,5 кв.м., з навісом “а”, балконом “над а”, сходами. На земельній ділянці також розташовані сарай “Б”, вбиральня “В”, що підтверджується правовстановлюючим документом на будинок та Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № __________ , виданим 24.11. 2009 __________ районним БТІ на спеціальному бланку серії ССТ № 000000.

1.7. Право власності ПРОДАВЦЯ на відчужувану земельну ділянку підтверджується Договором купівлі – продажу, посвідченим 10.19.2008 ________, приватним нотаріусом _____________ районного нотаріального округу, за реєстровим № 1701, зареєстрованим у Державному реєстрі правочинів за № ______________, а також Державним актом на право власності на земельну ділянку серії --- № 000000, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010000000, виданим 24.12.2008 на підставі вказаного договору купівлі-продажу.

Право власності ПРОДАВЦЯ на відчужуваний будинок підтверджується Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно САВ № 000000, виданим 19.06.2008 __________ районною державною адміністрацією АР Крим на підставі розпорядження № -----р від 17.06.2009, зареєстрованим 19.06.2009 ______________ районним БТІ в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер РПВН ____________, що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № ___________, виданим ____________ районним БТІ 19.06.2009 на спеціальному бланку серії ССІ № 000000.


1.8. На час нотаріального посвідчення цього договору земельна ділянка та будинок під забороною відчуження(арештом) не перебувають, що підтверджується Витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна №№ __________, __________виданими 00.11.2009 _______________ приватним нотаріусом ______________нотаріального округу.

1.9. Щодо земельної ділянки яких-небудь обтяжень, обмежень у використанні не встановлено та не зареєстровано, що підтверджується Витягом з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру БББ – 000000, виданим 00.11.2009 Кримською регіональною філією ДП “Центр державного земельного кадастру”.

^ 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Продаж земельної ділянки та будинку вчинено за погоджену Сторонами ціну ____ 000,00 (____ тисяч) гривень, з яких вартість земельної ділянки складає _____ 000, 00 (____тисяч) гривень, вартість будинку складає _____ 000,00 (____тисяч) гривень.

2.2. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні об'єкти нерухомого майна та за їхнім розсудом визначена у цьому договорі ціна саме цих земельної ділянки та будинку відповідає їхній дійсній вартості. Сторони вважають визначену ними ціну договору справедливою, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для них обставин. Зазначена ціна відповідає домовленості ПРОДАВЦЯ та ПОКУПЦЯ, є остаточною і змінам не підлягає.

2.3. Гроші у сумі _____ 000,00 (_____тисяч) гривень сплачені ПОКУПЦЕМ готівкою і отримані ПРОДАВЦЕМ до підписання цього договору. Решту грошей ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити наступним чином: ____ 000,00 (----- тисяч) гривень, мають бути сплачені в строк до першого серпня дві тисячі десятого року, та ще ____ 000,00 (_____тисяч) гривень, мають бути сплачені ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЮ до першого травня дві тисячі одинадцятого року.

2.4. ПОКУПЕЦЬ має право виконати свое зобов'язання достроково, та ПРОДАВЕЦЬ зобов'язана прийняти від ПОКУПЦЯ дострокове виконання зобов'язання.

2.5. Здійснення повного розрахунку за продані земельну ділянку та будинок повинно бути підтверджено заявою ПРОДАВЦЯ, на якій справжність її підпису має бути нотаріально засвідчена. Вказана заява повинна бути негайно після проведення повного розрахунку надана ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ або його уповноваженому представнику.

2.6. Відповідно до Витягу зі Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного 17 листопада 2009 року Агентством експертної оцінки _______ (Ліцензія Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серії АБ № 00000, видана 18.01.2009), експертна грошова оціночна вартість відчужуваної земельної ділянки становить 209 800,00 (двісті девять тисяч вісімсот) гривень.

Відповідно до Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно № _________від 00.11.2009 загальна вартість будинку становить ____,00 (_________ ) гривень.

^ 3. ГАРАНТІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПРОДАВЕЦЬ свідчить та гарантує, що:

- ПРОДАВЕЦЬ є єдиним власником відчужуваного нерухомого майна;

- відчужуване майно належить ПРОДАВЦЮ на праві особистої приватної власності, та на час укладання цього договору не існує осіб, які б мали право порушувати питання про визнання за ними права на частку у праві спільної власності на відчужуване майно, або про поділ майна з підстав, визначених статей 60, 70, 97 Сімейного кодексу України, статті 89 Земельного кодексу України, статей 368, 372 Цивільного кодексу України.

- до укладення цього договору відчужувані земельна ділянка та будинок іншим особам не відчужені, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передані;

- будинок та/або земельна ділянка (майнові права на них) під забороною відчуження, під арештом, в заставі, в іпотеці, у податковій заставі не перебувають;

- щодо будинку та/або земельної ділянки відсутні судові спори;

- внаслідок продажу земельної ділянки та/або будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язана утримувати за законом або за договором;

- земельна ділянка та/або будинок не надані в користування наймачам (орендарям);

- немає прав третіх осіб (права застави, оренди, користування, сервітуту тощо) щодо будинку та/або земельної ділянки, про які б ПРОДАВЕЦЬ не повідомила ПОКУПЦЮ;

- не застережених недоліків, які значно знижують цінність будинку та/або земельної ділянки або можливість використання їх за цільовим призначенням немає.

3.2. Якщо інформація, повідомлена ПРОДАВЦЕМ у п.3.1. цього договору, не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання цього договору.

3.3. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язана передати ПОКУПЦЮ відчужуване майно вільне від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб та у стані, відповідно тому, що існував на день огляду будинку та земельної ділянки ПОКУПЦЕМ.

3.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язана (знятися з реєстраційного обліку), сплатити заборгованість(якщо така існує) за комунальні послуги, звільнити будинок та земельну ділянку від усіх рухомих речей, що належать їй або третім особам, та передати відчужуване майно ПОКУПЦЮ в строк до _______________ дві тисячі десятого року. ПРОДАВЕЦЬ повинна також передати ПОКУПЦЕВІ абонентські книжки по розрахунках за комунальні послуги, інші документи та приналежності, що стосуються земельної ділянки та/або будинку. Обов’язок ПРОДАВЦЯ передати нерухоме майно ПОКУПЦЮ вважається виконаним у момент вручення ПОКУПЦЮ ключів від будинку. Складення акту під час передачі майна не є обов’язковим. 3.5. ПОКУПЕЦЬ зобов'язана прийняти відчужуване нерухоме майно на умовах, що визначені цим договором.

3.6. Ми, ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ, підтверджуємо, що укладення цього договору відповідає нашим інтересам; волевиявлення наше є вільним і усвідомленим та відповідає нашій внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають нашій реальній домовленості.

3.7. Сторони свідчать, що вони разом і кожна окремо в даний момент ні в якій мірі ні законом чи іншим нормативним актом, ні судовим рішенням, ні іншим способом не обмежені в праві укладати та виконувати цей чи подібні договори.

^ 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

4.1. Право власності будинок виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього договору відповідно до вимог п. 4 ст. 334, ст. 657 Цивільного кодексу України.

4.2. Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.

4.3. Цей договір є документом, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, та посвідчує право власності ПОКУПЦЯ на земельну ділянку. Державний акт на право власності на земельну ділянку, долучається до цього договору.

На державному акті на право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує договір, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про відчуження земельної ділянки. Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного документа.

4.4. Пунктом 3 Розділу II. Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок” від 5 березня 2009 року N 1066-VI встановлено, що до створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки, відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку), здійснює нотаріус та орган, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок.

4.5. Згідно з пунктом 2 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002 , цей договір підлягає реєстрації у ____________ БТІ.

4.6. До нотаріального посвідчення цього договору ПРОДАВЕЦЬ подала нотаріусу заяву про те, що вона у шлюбі не перебуває. Нотаріус довела зміст цієї заяви до відома ПОКУПЦЯ.

4.7. Цей договір укладається ПОКУПЦЕМ за згодою її чоловіка, пана _______________, який у відповідності до вимог статті 65 Сімейного кодексу України надав письмову нотаріально засвідчену згоду на укладення його дружиною цього договору щодо майна, яке є спільною сумісною власністю. Документ, у якому висловлена згода пана ____________ на укладення цього договору, зберігається у справах нотаріуса за місцем посвідчення договору. Справжність підпису пана _____________на згаданому документі засвідчена 00.11.2009 _________________, приватним нотаріусом ________________ нотаріального округу, за реєстровим № 8888.

^ 5.ІНШІ УМОВИ

5.1 ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність згідно з чинним законодавством перед ПОКУПЦЕМ за надання для посвідчення цього договору недостовірних відомостей.

5.2 Згідно з частиною 6 статті 694 Цивільного кодексу України до моменту здійснення ПОКУПЦЕМ повної оплати згідно з умовами, викладеними у п.п. 2.1.-2.5. цього договору, ПРОДАВЦЮ належить право застави на земельну ділянку та будинок.

5.3 Всі спори, які можуть виникнути з цього договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або в судовому порядку.

5.4. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

5.5. Зміст ст.ст. 90, 91, 120, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 203, 229 - 231, 233 - 235, 657, 659, 694 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 60, 62, 63, 65, 97 Сімейного кодексу України, Сторонам нотаріусом роз'яснено.

5.6. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса , а решта видаються ПОКУПЦЮ та ПРОДАВЦЮ.

5.7. Усний переклад тексту цього договору з української мови на російську мову нам зроблено приватним нотаріусом __________________.

Ми, Сторони, стверджуємо, що однаково розуміємо значення, умови правочину та його правові наслідки, про що свідчать наші особисті підписи на цьому договорі

ПРОДАВЕЦЬ_______________________________________________________________________


ПОКУПЕЦЬ_______________________________________________________________________