asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

1. Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі вважається укладеним з моменту:

а) нотаріального посвідчення;

б) підписання;

в) держреєстрації;

г) нотаріального посвідчення та держреєстрації.


2. При посвідченні часу пред’явлення документу нотаріус на підтвердження цієї обставини:

а) вчиняє посвідчувальний напис на документі;

б) виготовляє копію документі, на якай вчиняє посвідчувальний напис;

в) видає відповідне свідоцтво.

3. Порядок випуску та обігу іпотечних цінних паперів встановлюється:

а) указом Президента;

б) законом;

в) постаново ю Кабміну.


4. Заповіт складений після заповідального розпорядження банку:

а) повністю або частково скасовує його;

б) залишає без змін;

в) повністю скасовує його.

5. Обмеження в праві вчинення нотаріальних дій це:

а) заборона нотаріусам вчиняти нотаріальні дії від свого імені, на своє ім’я чи на ім’я близьких родичів;

б) заборона нотаріусам вчиняти певний вид нотаріальних дій;

в) заборона конкретному нотаріусу вчиняти окремі види нотаріальних дій.


6. Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у:

а) такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові;

б) у будь-якій формі за взаємною згодою кредитора і боржника;

в) у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням.


7. Договором позики є правочин за яким:

a) одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками;

б) одна сторона безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні річ для користування протягом

встановленого строку;

в) одна сторона передає або зобов’язується передати іншій стороні рухому річ у користування за плату на

певний строк.


8. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої

законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку встановленому:

а) Міністерством закордонних справ України;

б) Міністерством юстиції України;

в) Кабінетом Міністрів України.


9. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:

а) з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення;

б) з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання юридичної особи банкрутом;

в) з моменту анулювання свідоцтва про державну реєстрацію


10. Чи має право іпотекодавець заповідати передане в іпотеку майно?

а) ні;

б) так;

в) має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя.

11. Суб’єктами права приватної власності є:

а) фізичні особи;

б) фізичні і юридичні особи;

в) юридичні особи.


12. У разі невиконання одним із подружжя свого обов’язку за договором про надання утримання, аліменти можуть стягуватися на підставі:

а) рішення суду згідно подання органів соціального захисту;

б) виконавчого напису нотаріуса;

в) рішення третейського суду після видачі компетентним / судом виконавчого листа.


13. Право земельного сервітуту це:

а) право на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

б) право на обмежене безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

в) право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.

14. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню у разі його укладення на строк:

а) один рік;

б) три роки і більше;

в) до трьох років.


15. Кому можуть належати особисті немайнові права інтелектуальної власності?

а) тільки творцеві об’єкта права інтелектуальної власності;

б) творцеві об’єкта права інтелектуальної власності або іншим особам у випадках, передбачених законом;

в) тільки державі.

16. Перше засідання кваліфікаційна комісія нотаріату проводить:

а) в 15-денний строк з часу затвердження її складу;

б) через 30 днів з часу затвердження її складу.

17. Продавець має право продати свою частку у праві спільної часткової власності іншій особі якщо:

а) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна - протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення;

б) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом трьох місяців, а щодо рухомого майна-протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення;

в) бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників.


18. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування:

а) дрібні побутові правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб;

б) дрібні побутові правочини за участю фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

в) договори за участю малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державні реєстрації.


19. Іноземці та особи без громадянства:

а) не мають права бути суб’єктами господарської діяльності в Україні;

б) при здійсненні господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, якщо вони отримали дозвіл на постійне проживання в Україні;

в) при здійсненні господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено законом.


20. У разі пред’явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу

про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов’язаний:

а) повідомити відповідний суд про пред’явлення такого векселя для вчинення протесту;

б) затримати пред’явлений вексель до винесення судом рішення чи скасування постановленої ухвали;

в) затримати пред’явлений вексель та направити його боржнику.

21. Опіка встановлюється над:

а) неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

б) малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування та іншими особами, які визнані недієздатними;

в) малолітніми особами та неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування.

22. У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення заповіту такий правочин є:

а) нікчемним;

б) недійсним;

в) дійсним, якщо він відповідав волі особи, яка його вчинила.


23. Державне мито за вчинення нотаріальних дій сплачується:

а) до вчинення нотаріальних дій;

б) після вчинення нотаріальних дій;

в) строк сплати державного мита визначається за домовленістю між особою, щодо якої вчиняється нотаріальна дія та нотаріусом.


24. Конституційний суд складається з:

а) шістнадцяти осіб;

б) вісімнадцяти осіб;

в) сімнадцяти осіб;


25. Президент призначає суддів конституційного суду України:

а) у кількості п’яти осіб;

б) у кількості шістьох осіб

в) у кількості дев’яти осіб;


26. ВКК обирається на:

а) 5 років, з моменту проведення першого засідання;

б) 7 років, з моменту проведення першого засідання;

в) 5 років, з моменту затвердження складу комісії.


27. Головою Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату є:

а) член Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, обраний з її складу;

б) міністр юстиції України;

в) член Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, визначений наказом Міністерства юстиції України.


28. Перше засідання кваліфікаційної комісії нотаріату проводиться:

а) в 15-денний строк з часу затвердження складу кваліфікаційної комісії нотаріату;

б) в місячний строк з часу затвердження складу кваліфікаційної комісії нотаріату;

в) в 10-денний строк з часу затвердження складу кваліфікаційної комісії нотаріату.

29. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю анулюється:

а) міністерством юстиції України;

б) вищою кваліфікаційною комісією нотаріату;

в) кваліфікаційною комісією нотаріату;

30. Нотаріальний округ визначається:

а) відповідно до адміністративно-територіального поділу України;

б) за заявою нотаріуса на його бажання;

в) за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального поділу України


31. Нотаріуси можуть передавати спеціальні бланки інформаційної системи:

а) по актах передачі, у межах нот. округу, з наступним відправленням акту в Інформюст;

б) не може передавати;

в) по актах передачі.

32. Договір пожертви нерухомого майна є укладений з моменту;

а) прийняття пожертви та нотаріального посвідчення передачі;

б) нотаріального посвідчення;

в) прийняття пожертви.

33. У разі втрати документа, посвідченого або виданого нотаріусом, а саме довіреності, дублікат втраченого документу:

а) не видається;

б) видається особі, на ім’я якої була видана довіреність;

в) видається особі, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія.

34. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

а) на пред’явника,іменні або ордерні;

б) емісійні та неемісійні;

в) документарні та бездокументарні.

35. Примусовий розпуск(ліквідація) об’єднань громадян здійснюється за рішенням:

а) мін.юстиції України;

б) Головного управління юстиції Мінюсту в АРК,головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві і Севастополі;

в) суду.


36. Видача свідоцтва про придбання заставленого рухомого майна з публічних торгів здійснюється:

а) за місцем проживання боржника;

б) за місцем знаходження та реєстрації майна;

в) за місцем проведення торгів;

місце проведення торгів) п.244 Інструкції.

37. За індосаментом можуть бути передані:

а) прості векселі;

б) переказні векселі;

в) прості та переказні векселі.

38. Зобов’язання це:

а) правовідношення, в якому одна сторона зобов’язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії

б) договір, в якому одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони

в) право володіння, користування та розпорядження майном.

39. Правовими наслідками порушення зобов’язання є:

а) припинення зобов’язання або зміна умов зобов’язання;

б) припинення зобов’язання, сплата неустойки,відшкодування збитків моральної шкоди, розірвання договору;

в) відшкодування збитків та моральної шкоди.

40. Іпотекодержатель це: ( кредитор за основним зобов’язанням; ЗУ про іпотеку)

41. Іпотека припиняється у разі:

а) припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним;

б} припинення основного зобов’язання за договором іпотеки; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; знищення переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її;

в) припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки; набуття іпотекодержателем прав і власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.


42. У разі недотримання вимоги закону щодо державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою, договір є:

а) недійсним;

б) нікчемний;

в) дійсним.


43. Підстави виникнення застави:

а) застава виникає на підставі договору або закону;

б) застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду;

в) застава виникає на підставі договору або рішення суду.

44. На підтвердження факту перебування громадянина у певному місці:

а) нотаріус робить посвідчувальний напис на звороті фотокартки громадянина;

б) нотаріус видає заінтересованим особам довідку встановленого зразка;

в) нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво.

45. Посвідчення факту, що фізична особа є живою провадиться нотаріусом:

а) при особистій явці фізичної особи до нотаріуса;

б) при наданні нотаріусу паспорту фізичної особи;

в) при особистій явці фізичної особи до нотаріуса з документом, що

посвідчує його особу


46. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

а) дії підлягають вчиненню іншим нотаріусом;

б) за вчиненням нотаріальної дії звернувся представник за довіреністю;

в) за вчиненням нотаріальної дії звернулася особа - нерезидент.

47. Майновими правами інтелектуальної власності є:

а) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; (ст.424в) )

б) право перешкоджати на посягання на право інтелектуальної власності;

в) право на визнання людини творцем.


48. Продавець має право продати свою частку у праві спільної часткової власності іншій особі якщо:

а) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснюють цього пра- ва щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна протягомдесяти днів від дняотримання ними повідомлення;

б) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі, чи не здійснять цього праващодо нерухомого майна протягом трьох місяців щодо рухомого майна протягом одного місяця від дня отри- мання ними повідомлення

в) бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявило кілька співвласників.


49. Тлумачення заповіту здійснюється:

а) нотаріусом, який посвідчував заповіт за участю спадкоємців;

б) спадкоємцями, а у разі спору між спадкоємцями – судом;

в) тільки судом.


50. Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, видача свідоцтва про правона спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями відбувається:

а) після народження дитини;

б) на загальних підставах;

в) на загальних підставах – для інших спадкоємців, для цієї дитини-після її народження.


51. Частка у спільній частковій власності спадкується:

а) спадкоємцями, які є співвласниками;

б) на загальних підставах, якщо не має спадкоємців - співвласників;

в) на загальних підставах.


52. При посвідченні спадкового договору нотаріус накладає заборону відчуження:

а) обов’язково (забезпечення виконання спадкового договору) якщо це передбачено спадковим договором;

б) не накладає


53. Хто може бути спадкоємцем за заповітом та за законом? (Стаття 1222. ЦКУ)


54. Набувачем за спадковим договором можу бути:

а) тільки фізична особа;

б) тільки юридична особа;

в) фізична або юридична особа.


55. При видачі свідоцтва про право на спадщину після особи, визнаної судом померлою нотаріус:

а) накладає заборону відчуження нерухомого майна на 5 років

б) накладає заборону відчуження нерухомого майна на 10 років не накладає заборону


56. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальникомцієї експедиції:

а) при наявності не менш як двох свідків;

б) за бажанням заповідача при наявності одного свідка;

в) без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт.


57. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово- навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника,службовця, члена їхніх сімей і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.

а) при наявності не менш як двох свідків;

б) за бажанням заповідача при наявності одного свідка;

в) без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт.


58. Заповіт особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, може бути посвідчений начальникоммісця позбавлення волі:

а) при наявності не менш як двох свідків;

б) за бажанням заповідача при наявності одного свідка;

в) без свідків, якщо заповідач немає ніяких фізичних вад і сам може прочитати заповіт.


59. При вжитті заходів охорони спадкового майна, нотаріус:

а) складає акт опису;

б) протокол опису;

в) видає свідоцтво


60. Апеляційна скарга на рішення суду подається:

а) протягом 20-ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження

б) протягом 10-ти днів з дня проголошення рішення;

в) протягом 3-х місяців з дня проголошення рішення;


61. Касаційний суд може поновити строк подачі касаційної скарги на строк:

а) 1 рік з моменту коли у особи виникло право на оскарження:

б) безстроково:

в) 3 роки:


62. Суд касаційної інстанції може поновити строк на касаційне оскарження:

а) не більше як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження;

б) незалежно від строку звернення.

в) у межах трьох років, з дня виникнення права на касаційне оскарження.


63. Державній реєстрації не підлягає:

а) договір найму будівлі, укладений не менше ніж один рік;

б) договір пожертви нерухомого майна;

в) договір управління нерухомим Майном.


64. Учасники фондового ринку це;

а) саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку;

б) емітенти, інвестори;

в) емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.


65. Який повинен бути резервний фонд підприємства:

а) 10%,;

б) 15%,;

в) 25%) - статутного фонду майна.


66. Якщо глуха, німа або глухоніма особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, неписьменна, то:

а) при вчиненні нотаріальної дії обов’язкова присутність тільки відповідного перекладача з документом, щопідтверджує його кваліфікацію;

б) при вчиненні нотаріальної дії обов’язкова присутність письменної особи, яка може порозумітися з глухою, німою або глухонімою особою і посвідчити своїм підписом, що зміст нотаріального документа відповідає волі учасника нотаріальної дії;

в) нотаріус може вчиняти нотаріальні дії від імені письменних осіб.


67. Нотаріус може не вимагати кожного разу з’явлення відомих йому посадових осіб юридичної особи, якщо він має зразки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому зверненні, і справжність їх підписів не викликає сумніву:

а) при вчиненні будь-якої нотаріальної дії;

б) тільки при засвідченні справжності підписів під банківськими картками;

в) при вчиненні будь-якої нотаріальної дії, крім посвідчення правочинів, тексти яких викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів).


68. Недійсність окремої частини правочину не має наслідків інших його частин і правочину в цілому:

а) якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини

б) має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому;

в) не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому забудь-яких умов.


69. Чи підлягає сервітут відчуженню:

а) ні;

б) так;

в) у випадках передбачених законом.


70. Не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної такомунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб:

а) до 1 січня 2009 року;

б) до проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

в) до надбання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель.


71. Через який час можна порушувати справу про позбавлення сервітуту на земельну ділянку, якщо набу вач не користується ним?

а) одного року;

б) трьох років;

в) після закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут.


71. Штрафом, є:

а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання;следующая страница >>