asyan.org
добавить свой файл
1

І ОТРИМАЄТЕ СУЧАСНІ ПРОФЕСІЇ


Факультет біомедичних технологій - один із наймолодших в університеті. До його складу входять кафедри: мікробіології та сучасних біотехнологій, імунології, екології та охорони навколишнього середовища.

Кожна кафедра націлена на вирішення актуальних проблем взаємодії людини і природи і готує компетентних спеціалістів у відповідних галузях.


Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

Мікробіологія - це наука про мікроорганізми. Вони складають мікросвіт - грандіозну за численністю та видовим складом сукупність невидимих живих істот, що населяють нашу планету. Сьогодні мікробіологія вважається однією з основних дисциплін біології, оскільки без знань особливостей мікроорганізмів неможливо зрозуміти всю різноманітність життя на Землі. Важко переоцінити вплив мікроорганізмів на структуру ґрунту і його родючість, на кругообіг речовин у природі. Від їх діяльності залежить життя рослин, тварин та людей.

Вивчення мікроорганізмів за останні роки зробило суттєвий внесок у вирішення важливих проблем загальної та молекулярної біології, біофізики, імунології, медицини й екології. Мікроорганізми є улюбленим об'єктом досліджень біохіміків і генетиків.

Велике значення має розробка нових способів раціонального використання мікроорганізмів. Мікробіологічна промисловість - одна з найдивовижніших галузей, що виникла на основі генної інженерії. Біотехнологія використовує мікроорганізми для виробництва таких цінних продуктів, як вітаміни, антибіотики, ферменти, органічні кислоти. Мікроорганізмами зацікавились і такі науки, як біоелектроніка і космологія.

Сучасні мікробіологічні лабораторії мають сьогодні розширені можливості і тому зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах, які можуть проводити будь-які мікробіологічні дослідження медичного, господарського, технічного та наукового напрямків.

Випускники кафедри можуть займатися: науковою діяльністю; прикладною лабораторною діяльністю; науково-виробничою діяльністю; біомоніторингом; педагогічною діяльністю; виробничою діяльністю в галузях аграрної, харчової промисловості (спеціалізовані бактеріологічні лабораторії м'ясо-молочних та хлібопекарських виробництв), медицини і фармакології (бактеріологічні лабораторії санітарно-епідеміологічних станцій, фармацевтичних виробництв), сучасних медико-діагностичних лабораторіях вітчизняних і зарубіжних фірм.


^ Кафедра імунології

Є однією із наймолодших в університеті. Уже з самої назви кафедри стає зрозумілим її біомедична спрямованість.

Мікробіологія вивчає збудників захворювань, а імунологія присвячена вивченню механізмів захисту макроорганізму від патогенних мікроорганізмів.

За останні роки імунологічні дослідження увійшли практично в усі сфери біології і медицини, в основному вирішили проблему трансплантації органів та лікування деяких форм лейкемії. На черзі створення вакцини проти СНІДу, імунотерапія раку, аутоімунних захворювань і алергії.

Галузь має велику потребу в творчих особистостях, які можуть створювати нові біотехнології, робити винаходи та відкриття, проводити лабораторні, експериментальні та клініко-експериментальні дослідження.

Узагальненим об'єктом діяльності фахівця є:

- людина і тварина з особливостями їхньої імунної системи;

- мікроорганізми з їх біотехнологічними, патогенними та імуногенними властивостями.

Бакалавр зі спеціальності «Мікробіологія та вірусологія» може працювати бактеріологом, біологом, екологом, мікологом, мікробіологом, біохіміком, епідеміологом, токсикологом, фармакологом, фізіологом і займатися:

- науково-дослідною роботою;

- прикладною лабораторною діяльністю;

- науково-виробничою діяльністю (біотехнологія);

- біомоніторингом;

- педагогічною діяльністю.

Весь світ чекає на твої відкриття та дослідження в галузі імунології і мікробіології.


^ Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Інтенсивна техногенна діяльність людини привела нас на поріг глобальної екологічної катастрофи, провісниками якої стали тепличний ефект та кислотні дощі, виснаження озонового шару та спустелювання, загрожуючи забруднення довкілля різними токсичними речовинами, а на Україні, до того ж, додалися наслідки Чорнобильської аварії. Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування природного середовища) готувати нове покоління високопрофесійних спеціалістів у сфері екології та охорони навколишнього середовища.

Еколог повинен уміти грамотно сприймати явища, пов'язані з життям людини в природному середовищі, розуміти неможливість виживання людини без збереження біосфери - спільного дому людства. Для цього необхідна розробка перспективних «екологічно чистих» ресурсів та енергозберігаючих технологій і методів невиснажливого природокористування. Особливого значення набуває спрямування суспільства на проблеми великої соціальної значущості -екології та соціальної безпеки великих міст. Стає конче необхідним випуск фахівців із екології, здатних приймати державні рішення, з урахуванням традицій українського народу, соціальних і економічних особливостей, вимог національного та міжнародного законодавства.

Студент вивчає такі спеціальні дисципліни: природоохоронне інспектування; економіка природокористування; управління природоохоронною діяльністю; моніторинг навколишнього середовища; моделювання та прогнозування стану довкілля; основи екологічної безпеки територій і підприємств; водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води; утилізація та рекуперація відходів; основи екологічної культури; основи екологічного підприємництва; екологія міського комунального господарства; урбоекологія; техноекологія; екологія людини; ландшафтна екологія; екологічне право; екологічна експертиза; радіоекологія; соціальна екологія; основи загальної екології; топографія з основами картографії; ґрунтознавство; загальна гідрологія; метеорологія та кліматологія; геологія з основами геоморфології.

Навчальний процес на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища має міжнародну орієнтацію, проводиться за сучасними методиками. До викладання залучені викладачі нового покоління та провідні фахівці центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Якщо порівняти з іншими кафедрами екології та охорони навколишнього середовища вищих навчальних закладів України, то особливістю нашого університету є те, що зусилля викладачів зосереджені на підготовці спеціалістів, які володіють знаннями міжнародного та українського природоохоронного законодавства, вмінням готувати проекти нормативно-правових актів, практичними навичками роботи в органах виконавчої влади у сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення природних ресурсів, в екологічних пунктах пропуску на державному кордоні, екологічних інспекційних підрозділах, знаннями ведення заповідної справи, здійснення екологічного аудиту, підготовки матеріалів із упорядкування мисливських угідь.

Фахівець з екології готовий: до активної діяльності із захисту професійного і соціального здоров'я та безпеки життєдіяльності людини; до чіткого усвідомлення стану екологічної безпеки; оцінювати наявні екологічні проблеми, враховуючи економічні та соціальні наслідки, етичні вимоги; до здійснення соціальної політики у природоохоронній сфері; до сучасних методів експлуатації та проектування систем захисту довкілля; до захисту навколишнього середовища; до проведення екологічного моніторингу всіх рівнів; до проведення екологічної експертизи науково-технічних проектів та видів діяльності; до впровадження екологічного менеджменту; до вирішення природоохоронних проблем на всіх рівнях; до гармонізації національної екологічної політики регулювання екологічної безпеки з європейською та світовою екологічною політикою.

Освітній рівень бакалавра з екології є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) цієї спеціальності в нашому університеті.


^ Кафедра дизайну та екології

31 червня 2005 року в Університеті «Україна» на факультеті біомедичних технологій створено кафедру «Дизайну та екології», яка в майбутньому випускатиме фахівців зі спеціальності «Садово-паркове господарство», спеціалізацій «Ландшафтний дизайн» та «Квітникарство». Розпочати навчання на кафедрі планується з 1 вересня 2006 року.

Юнаки і дівчата, котрі отримуватимуть спеціальність «Садово-паркове господарство», вивчатимуть історію садово-паркових стилів та ландшафтної архітектури, декоративної дендрології, ландшафтознавства, основи квіткового бізнесу, особливості ландшафтного архітектурного проектування, озеленення інтер'єру приміщень, використання малих архітектурних та скульптурних форм у ландшафтному дизайні тощо.

Метою створення кафедри є підготовка фахівців вищої кваліфікації, спроможних оптимізувати навколишнє природне середовище, культурні ландшафти та природний мікроклімат помешкань; актуалізувати рекреаційно-оздоровчу, терапевтичну, естетичну, пізнавальну функції природи.

Випускники кафедри зможуть кваліфіковано:

- проектувати культурні ландшафти: здійснювати геодезичну зйомку ділянки, розробляти художню концепцію саду або парку, генеральний план благоустрою спроектованої ділянки тощо;

- проектувати та встановлювати малі скульптурні й архітектурні форми: альтанки, паркани, арки, фонтани, садові скульптури; також виготовляти певні види малих скульптурних і архітектурних форм;

- створювати газони, декоративні водойми, квітники;

- озеленювати житлові й офісні приміщення;

- створювати зимові сади;

- доглядати за зеленими насадженнями: проводити профілактику захворювань рослин, підтримувати та оновлювати квітники, обрізувати та формувати крони дерев і кущів;

- складати квіткові композиції;

- встановлювати дренажні системи, системи поливу та освітлення;

- прокладати доріжки з використанням тротуарної плитки та натурального каменя.

Випускники кафедри «Дизайну та екології» своєю професійною діяльністю робитимуть значний внесок в екологічне та естетичне виховання громадян, оскільки загальновизнаною є точка зору дослідників про те, що світ природи має великий психолого-педагогічний потенціал.


Газета «Університет «Україна» №4-5, 2005