asyan.org
добавить свой файл
1

Індивідуально-розвивальна діяльність учнів у системі реалізації компетентнісно - орієнтованого навчання.

Із досвіду роботи

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання. На сучасному етапі провідною формою організації навчальної роботи є урок. У процесі навчання урок відіграє інтегруючу роль.Організація індивідуального навчання потребує розробки та комплексу сучасних методик та освітніх технологій, спрямованих на розвиток особистості учня та реалізацію його природних можливостей.
 У центрі індивідуального навчання знаходиться учень як пріоритетний суб’єкт навчання.
  Головною метою індивідуальної роботи з учнем є розвиток внутрішніх ресурсів і здібностей учня, розвиток потенціалу психічної і соціальної адаптації. Найголовніше правило вчителя, не нашкодити, а допомогти дитині розібратися у своєму внутрішньому світі, соціально адаптуватися, створити для нього ситуацію успіху.
Моє педагогічне кредо я визначила словами письменника педагога Василя Сухомлинського: «Майстерність учителя полягає в умінні вчити дітей мислити, що знання тільки тоді знання, коли набуті зусиллям думки, а не пам*яті». У своїх учнях я намагаюся виховувати якості наполегливості, вимогливості, відчуття перемоги над самим собою.
Працюючи над своєю проблемою, перед собою ставлю завдання педагогічної діяльності:
- Забезпечення сприятливого здоров’язберігаючого клімату на уроці.

- Розвивати образне й логічне мислення.-Знайти шлях до серця кожного учня ,створити умови для розвитку здібностей, закладених у дитині природою.

- Викликати в учнів бажання самостійно займатися навчальною діяльністю.-Формувати навички планування, аналізу, самоконтролю.

- Розширити їхній світогляд для того, щоб вчити спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати.
- Висока і позитивна мотивація учнів до навчання.
- Впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної активності учня.
- Формування особистості учня, здатною до організації самостійної діяльності та співпраці.
- Розвиток творчого потенціалу особистості.
- Розвиток основних груп компетентностей молодшого школяра
- Створення ситуації успіху для кожної дитини.-Забезпечення швидкого та міцного засвоєння учнями навчального матеріалу за програмою МОН України та поглиблення за рахунок застосування нетрадиційних методів,прийомів та методик навчання.

- Створення необхідних психолого-педагогічних та соціальних умов для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів.

- Забезпечення умов для того,щоб кожен школяр міг реалізувати себе,свої індивідуальні здібності та інтереси.
Для реалізації задач використовую сучасні освітні технології:
• інтерактивного навчання; 
• розвитку критичного мислення; 
• проектні (уроки - проекти)
• ігрові навчальних предметів .
• створення ситуації успіху; 
• здоров'язберігаючі;
• інформаційні .
У сучасній початковій школі відбувається системне відновлювання матеріалу та перехід до нової структури навчання. Праця учня, який сидить мовчки за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятовувати те, що йому говорять, не може забезпечити повноцінного формування особистості, найвищого щастя людини в ситуації успіху.
Можна визначити такі принципи інноваційного навчання:
  Те, що я чую, я забуваю
  Те, що я чую і бачу, я трохи пам'ятаю
  Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти
  Коли я чую, бачу, обговорюю та роблю, я здобуваю знання та  
  навички.
  Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
З метою поліпшення результативності навчального процесу розробляю нові типи уроків , удосконалюючи їх структуру.Веду пошуки вдосконалення уроку,пов*язані з формами організації навчальної діяльності,зокрема:

- парна(взаємодія учня з учнем),

- групова(одночасно працює весь клас),

- колективна(всі учні активні і навчають один одного),

- індивідуальна(самостійна )робота учнів.

Сучасні діти приходять до школи з бажанням діяти,їм подобається на уроці не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати проблеми, приймати рішення, придумувати. Фантазувати тощо. Створити такі умови навчання можливо за умов розвитку комунікативної компетентності учнів.
Для розвитку творчого потенціалу особистості, для її реалізації необхідно розглядати учня, не як результат зовнішніх втручань, а як цілісну, активну, діючу особистість. У цьому і складається сутність навчально – виховного процесу. Учень – не об’єкт навчання, а творець свого особистого «Я». Одним із основних напрямків удосконалення навчання учнів початкових класів є впровадження у НВП інтерактивних технологій. У центрі навчання стає учень, який вміє аналізувати, доводити, аргументувати.  Впроваджую інтерактивні ігри, які розвивають навички критичного мислення, розвивають уміння визначати особисту позицію і відстоювати свою думку. На уроці української мови пропоную гру «Де шифрувальник», в якій потрібно побудувати числа за зростанням і розкодувати ключове слово - тему уроку. Гра « Я – журналіст» допомагає учневі на цьому етапі визначити для себе, що він очікує від нового матеріалу уроку.
На етапі «Актуалізація знань» методом «Прес» спонукаю учня міркувати, аналізувати, доводити свою думку. На уроці з математики пропоную порівняння іменованих чисел. Метод «Асоціативний кущ» ефективний в тому, що учень думає вільно та відкрито стосовно певної теми. На уроці читання по темі «Усна народна творчість» учень записує, що в нього асоціюється з УНТ. Робота за картками розвиває навички самостійної роботи. Методика взаємного навчання дозволяє учню виступити у ролі вчителя. Це може бути перевірка розв’язання прикладів чи перевірка перекладеного тексту з російської мови. 
На етапі «Вивчення нового матеріалу, осмислювання», впроваджуючи метод «Мозкова атака», учень активно вступає до навчального процесу, перевіряє власне розуміння. На уроці математики по темі «Множення « треба зробити висновки, сформулювати правило. На уроці читання, тема якого «Прислів’я», проводжу дидактичну гру «Пригадай відомі прислів’я» за поданими парами слів. Метод «Тренажер» розвиває навички і уміння шляхом поетапного виконання завдання учнем за зразком учителя. Для якісного розуміння орфограми на уроках з українського мови розробляємо схеми, за допомогою яких процес відтворювання правила учнем ефективніший.
 Впровадження мультимедійних уроків, уроків – проектів дозволяє учневі та вчителю максимально реалізувати свої здібності, а урок становиться цікавим, яскравим, неповторним. Впровадження ІКТ у початковій школі не тільки сприяє підвищенню ефективності викладання предмету, але і найбільш раціонально та економно використовувати час і сили вчителя.
На етапі релаксації учневі пропонується повне психологічне розвантаження за допомогою аудіо запису шуму лісу, моря, дельфінів.
Найкритичніший етап уроку «Рефлексія – міркування». Методом «Мікрофон», «Журналіст» утворюються розмаїття думок, серед яких учень обирає правильне. Саме на цьому етапі перетворюються нові знання на власні.
Для ефективної організації домашньої роботи учневі пропоную «Пам’ятки», які є допоміжним супутником для учня і батьків при вивчені правила, при розв’язанні задач, при написання твору, при вивченні вірша тощо.
Особливу увагу в індивідуальній роботі з учнем приділяю впровадженню здоров’язберігаючих технологій:
- Впровадження психологічного налаштування на урок (аутотренінг) 
- Забезпечення сприятливого здоров’язберігаючого клімату на уроці
- Забезпечення ситуації успіху
- Частота використання різноманітних видів навчальної діяльності ( норма 10 хвилин для кожного виду)
- Ірраціональне чередування видів викладання предмету (вербальний, невербальний, наочний, аудіовізуальний, самостійна робота) Норма 3 за урок через 10-15 хвилин.
- Використання прийомів і методів для активізації творчої активності особистості - Наявність позитивної мотивації в навчальній діяльності на уроці
- Проведення за потребою повного психологічного розвантаження (релаксація)
- Проведення фізкультхвилинок, гімнастики, динамічних пауз, валеопауз на уроці та під перерв.
- Позитивний підсумок уроку
На протязі навчального року використовую завдання для розвитку уяви і словесно-логічного мислення. Діти дають найбільш повні та оригінальні відповіді. Пропоную нестандартні завдання з розвитку зв*язного мовлення. Під час опрацювання нового матеріалу створюємо проблемну ситуацію. Це зумовлює формування в учнів пізнавальних інтересів та розвиток логічного мислення.
Систематично під час уроків проводжу розвиваючі ігри на розвиток пам’яті, уваги. На уроках використовую музику як засіб навчання і виховання у поєднанні з руховою і мислительною діяльністю; як засіб підвищення працездатності на уроці, який базується на позитивному емоційному впливові, підтримки стійкого і високого навчального ритму. Протягом року провели й позакласні заходи : «Свято осені», музична казка «Колобок» , «На землю приходить Святий Миколай» виступили перед вихованцями дитячого садка, « Новорічна казочка».
Аналізуючи навчальні показники учнів можна сказати, що вони мають навички самостійної роботи, стали більш уважними, вміють аналізувати, доводити, аргументувати. Учні почуваються впевнено,висловлюючи свої погляди та думки. Також заохочують своїх товаришів до співпраці, вчаться давати оцінні судження щодо виконаної роботи,результатів своєї праці. Складається стимулююча, творча атмосфера, в якій успіх кожного є запорукою успіху всіх. Учні виконують вправи на різницю завершених та незавершених речень; знаходять межі речень; відрізняють бувальщину від вигадки; відповідають повними поширеними реченнями; складають римовані рядки;добирають синонімічний та антонімічний ряд; розгадують загадки анаграми, прислів’я; добирають власні заголовки;дають характеристику героям творів.

Результатом роботи з розвитку зв’язного мовлення є відкритий урок « Складання розповіді за планом і опорними словами на тему « Моє селище». Учні провели дослідницьку роботу з теми, складали тексти-розповіді та вірші про рідне селище; правильно і влучно висловлювали свої думки,а головне висловили бажання передавати свої почуття, бажання зробити село ще кращим. На уроці ми розповідали легенди про Карачун, Сухий Торець, розповідали, звідки пішли назви вулиць селища, співали пісень, слухали вірші билбасівських поетів Єфименко Н.Д. та Шацької О.М. А головне - кожна дитина зрозуміла, що в її руках майбутнє нашого селища.

Результатом роботи з читання стали перевірні роботи швидкості читання:за нормою 55-65 слів, 6 учнів читають більше 150 слів ; 9 учнів- більше 80 слів ;троє учнів вклалося в норму і лише один учень має негарний результат.

Результат формування навичок аналітико-синтетичної розумової діяльності учнів пов’язаний з опануванням мислитель них операцій на уроках математики. Розв’язування задач з логічним навантаженням, творчі вправи та ігри є невід*ємною частиною роботи на уроках. Мною розроблена система вправ з математики:

-вправи на співвідношення малюнка і числового виразу

-вправи на вибір числового виразу що відповідає малюнку

-індивідуальні картки за тематикою.

Щоб бути об’єктивним у самоконтролі, я завела зошит, де проти прізвища учня після кожної контрольної роботи ставлю відповідний знак; а за результатами підбиваю підсумки та підбираю індивідуальні завдання. Так при виконанні контрольних робіт з математики, результати : високий рівень та середній рівень-17 учнів з 19.

Своє призначення кожен учитель повинен бачити не тільки в тому, щоб учні запам’ятали якомога більше правил, а щоб навчилися висловлювати свою думку, відчувати мову і користуватися нею. Основне завдання вчителя сучасної школи – допомогти дитині розкрити себе.

  • Література

  1. Савченко О. Я. Сучасний урок в початковій школі. – К.: «Магістр – 5», 1997. – 256 с.

  2. Якимяшек В. Й. Індивідуальний підхід до формування імовірності – статичних понять // Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – с. 70.