asyan.org
добавить свой файл
1Ідеї проекту:

 • полягає у досягненні нової якості освіти шляхом формування особистості, що керує власними знаннями, а значить уміє навчатися впродовж життя, яке перебуває у стадії постійних змін.Мета проекту: створення моделі школи

 • яка навчає як потрібно і належно розуміти значення знань, їх постійного поширення і використання для досягнення якомога кращих результатів тобто вчить стати успішним у реальному житті.

 • яка якісно впливає на освітнє середовище шляхом створення моделі громадсько-активної школи.Головна мета школи:

 • розробити, апробірувати та впровадити сучасні педагогічні технології, спрямовані на оновлення змісту освіти в умовах функціонування освітнього закладу.

 • створити умови для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої успішної особистості, громадянина України.

 • виховувати особистость, здатну до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.Школа майбутньогоце школа, яка системно експериментує соціально-значущі освітні нововведення в навчально-виховний процес та забезпечує їх впровадження.

 • Школа майбутньогоце школа, яка системно експериментує соціально-значущі освітні нововведення в навчально-виховний процес та забезпечує їх впровадження.Основні завдання «Школи майбутнього»

 • навчитися бути успішним, будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого

 • виховання патріотів, відданих демократичним цінностям; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей; підготовки до самостійного життя.

 • формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання, виховання та культуротворчу діяльність у межах класно-урочної системи, факультативів, гуртків;

 • упровадження інноваційних педагогічних технологій ;

 • модернізація управлінської діяльності на підставі застосування науково-практичних методів акмеології.Управління Школою майбутнього має бути орієнтоване на:

 • вироблення й реалізацію якісно нової, особистісно й компетентнісно орієнтованої освітньої системи на основі збереження і підтримки індивідуальності дитини;

 • створення середовища, яке стимулює активність дитини, що організована залежно від вікової й особистісної специфіки її розвитку;

 • інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей додаткової освіти;

 • створення умов і механізмів у школі для виникнення дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування;

 • створення умов для свідомого вибору кожним учнем своєї освітньої траєкторії.Зміст проекту моделі «Школи майбутнього» реалізується через підсистеми:

 • управління

 • науково – методична

 • дидактична

 • виховна

 • суспільно – педагогічнаШкола майбутнього- це організація, у якій:

 • Усі вчителі беруть участь у постійному вдосконаленні, наприклад у керованому самонавчанні.

 • Учителі здатні працювати в команді, поширюючи спільні знання.

 • Усі вчителі мають базові знання технологій навчання.

 • Учителі не тільки передають знання зі сфери своїх предметів, але, згідно з вимогами засад програми, навчать як вчитись.

 • Кожний учень здобуває знання про те, як слід навчатись.

 • Учні вчаться планувати власну працю, вивчають які є джерела і способи здобування знань, пізнають техніки творчого мислення, вміють представляти знання, свої аргументи, знають техніку автопрезентації, зоохочені і до самооцінювання результатів свого навчання.Концепція базується на нормативних документах, які є джерелом інноваційних ідей:

 • Конституції України;

 • Національній Доктрині розвитку освіти України у XXI столітті;

 • Законі України „Про освіту”;

 • Законі України „Про загальну середню освіту”;

 • Положенні про середній навчальний заклад;

 • Статуті самої школи;

 • Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття);

 • Національній програмі "Діти України";

 • Регіональній програмі "Обдаровані діти";

 • Концепції громадянського виховання;

 • Державній програмі "Учитель";

 • інших нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою.

Функції школи майбутнього:

 • допомогти учневі здобувати знання, використовуючи власні можливості, враховуючи індивідуальні особливості

 • навчити вихованців, а отже навчитись і самим: вчитися впродовж життя, конструктивно мислити, оперативності у здійсненні конкретних речей, створенні цінностей у суспільстві.

^ НАУКОВА-МЕТОДИЧНА ПІДСИСТЕМА

 • Модель науково-методичної підсистеми школи, спрямована на формування особистості педагога, якому поряд притаманні такі риси:

 • постійне самовдосконалення (кероване самонавчання);

 • здатність працювати у команді, поширюючи спільні знання;

 • наявність базових знань з технологій навчання;

 • передаючі сфери предмету навчають як треба учитись.Модель учителя-новатора :

 • 1. Натхненний: надихає учнів на успішну діяльність; учні відчувають його захоплення своєю роботою та предметом.

 • 2. Професійно підготовлений: добре знає свій предмет; щоденно планує й готує свої уроки.

 • 3. Підтримує учнів: розвиває й підтримує творчість і допитливість учнів; дружній і доброзичливий; підтримує й заохочує; усміхнений, уважний і люблячий.

 • 4. Послідовний, принциповий і вимогливий у викладанні та в оцінюванні: доброзичливо принциповий; цілеспрямований, толерантний і терплячий.

 • 5. Забезпечує ефективне навчання й виховання: дає зрозумілі пояснення; навчає цікаво й весело; не принижує особисту гідність учня.

 • 6. Завжди дає відповідь на несподівані запитання, а якщо не знає відповіді, визнає це, зауваживши, що знає, як і де знайти відповідь.

 • 7. Визнає й практикує різноманіття у викладанні: урізноманітнює навчальний процес; використовує та запроваджує новітні навчальні методи.

 • 8. Гнучкий - позитивно ставиться до змін.

 • 9. Проводить уроки не тільки сидячи.

 • 10. Залишає негативний емоційний вантаж поза дверима класу.^ ДИДАКТИЧНА ПІДСИСТЕМА^ УПРАВЛІНСЬКА ПІДСИСТЕМА

 • Перший крок – ВОЛЯ ДИРЕКТОРА

 • Другий крок – Належний діагноз, визначення переваг і недоліків.

 • Третій крок - Організація школи – час, призначений на циклічні зустрічі.

 • Четвертий крок – Спільна візія – вчитель + учні + батьки.

 • П’ятий крок – Здобування вчителями найновіших знань про навчання.

 • Шостий крок – Постійний обмін досвідом.

 • Сьомий крок – Навчання учнів, як треба навчатись.

 • Восьмий крок – Оцінювання і постійне вдосконалення навчального процесу.

 • Дев’ятий крок – Мотивація вчителів та учнів до досягнення особистої майстерності.

 • Десятий крок – Системне мислення:

 • Навчаємось ефективніше?

 • Чи приносить навчання учням більше задоволення і втіхи?

 • Чи здатні учні навчатися?Управлінська модель школи має лінійно – функціональне управління.

 • Вона складається з 5 рівнів:

 • Рівень Ради школи – стратегічне управління;

 • Рівень директора – стратегічне управління;

 • Рівень заступників з навчально – виховної та виховної роботи – тактичне управління;

 • Рівень учителів – оперативне управління;

 • Рівень учнів – оперативне управління.

Учнівське самоврядування в школі

 • Учнівське самоврядування в школі — педагогічно-доцільний спосіб організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на випускника шляхом залучення його до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу, школи, особистого життя.Для створення сучасного освітнього середовища необхідно:

 • Використання інформаційно- комунікативних технологій.

 • Побудувати відкриту систему освіти, що забезпечити кожній дитині власну траєкторію самосвіти.

 • Систематизувати інтеграцію предметних галузей знань

 • Розвивати творчий потенціал учнів

 • Розвивати уміння експериментально-дослідницької діяльності

 • Формувати інформаційну культуру учнівВирішувати ці задачі і допоможуть представлені в даній роботі моделі організації сучасного освітнього середовища в межах будь-якого загальноосвітнього навчального закладу.

 • Вирішувати ці задачі і допоможуть представлені в даній роботі моделі організації сучасного освітнього середовища в межах будь-якого загальноосвітнього навчального закладу.Найпрекраснішим на світі є вигляд дитини, що впевнено йде по життєвій дорозі після того, як ви показали йому шлях... Конфуцій

 • Найпрекраснішим на світі є вигляд дитини, що впевнено йде по життєвій дорозі після того, як ви показали йому шлях... Конфуцій