asyan.org
добавить свой файл
1
«Не вміти добре виражати свої думки — недолік,

але не мати самостійних думок — набагато біль­ший;

самостійні ж думки випливають лише

із самостійно набутих знань».

К. Ушинський

Дослідницький творчий проект з української літератури

«Доля матері та дитини. Вчора й сьогодні»

(за поемою Т.Г. Шевченка «Катерина»).

Вчитель: Гаркуша О.А.

Мета проекту:

 • висвітлити проблеми матері та дитини в суспільстві;

 • закріпити знання, отримані на уроці вивчення поеми Т.Г. Шевченка;

 • формувати вміння співвідносити події твору з фактами тогочасної дійсності та сьогодення;

 • сприяти становленню активної громадянської позиції;

 • виховувати повагу до жінки, матері;

 • формувати особисту відповідальність, навички здорового способу життя;

 • розвивати критичне мислення, вміння спілкуватися та знаходити спільні рішення.

^ Ключове питання:

Матір та дитина. Проблеми існування в суспільстві.


Підготовчий етап.

Перед організацією початкового етапу проводиться попередня робота. Керівник проекту – вчитель визначає конкретні виховні та навчальні завдання проекту, планує свої початкові дії, необхідні для того, щоб отримати оптимальний результат проектної діяльності. Головне для керівника проекту на цьому етапі – зацікавити учнів майбутнім проектом. Для цього вчитель розповідає учням про переваги цього виду діяльності, про найцікавіші моменти проектної роботи та результати, які можна отримати від роботи проектних груп.

На попередньому етапі керівник проекту представляє для обговорення тему проекту. Учні обговорюють тему проекту, його мету, обирають коло питань, які можуть їх зацікавити під час виконання проекту, визначають основні умови його виконання (термін закінчення проекту, вид кінцевого продукту, вимоги до кінцевого результату).

Виникає бесіда, яку можна назвати «стартовою». Йде обговорення:

 • Що краще зробити?

 • Для кого?

 • Хто братиме участь?

 • Кому бути організатором?

Керівник проекту не диктує, не нав’язує свою думку, а розмірковує разом з учнями.

Також на цьому етапі ставляться тематичні запитання, на які планується відповісти протягом роботи над проектом.

Тематичні питання:

 • Як можна оцінити ситуацію, в якій опинилася Катерина (з однойменної поеми Т.Г. Шевченка)?

 • В чому трагедія Катерини?

 • Чи достатньо уваги приділяє сьогодні держава проблемі матері та дитини?

 • Як би склалася доля Катерини, якби вона жила в наш час?

 • Які поради можна дати сучасним дівчатам?

На початковому етапі (організаційному) дуже важ­ливо не тільки сформулювати тему і кінцеву мету проекту, а й підготувати проведення проекту:

  • визначити часові межі;

 • продумати, які матеріали і джерела можуть ви­користати учні;

 • обговорити способи збору і вид інформації;

 • вибрати оптимальну форму презентації резуль­татів;

 • скласти й обговорити зразок плану роботи.

План роботи над проектом:

 1. Обговорення теми проекту, мети.

 2. Об’єднання в групи.

 3. Збирання необхідної інформації.

 4. Оформлення результатів роботи.

 5. Презентація результатів роботи.

 6. Захист проекту.

На цьому ж етапі фор­муються малі групи – тимчасові об’єднання.

Формування проектних груп:

«Літературознавці», «Народознавці», «Правознавці», «Соціологи», «Медики».

Учасники груп обговорюють участь кожного члена групи в проекті, планують свої кроки під час проектування. В цьому виді роботи головна роль належить учням. Кожний висловлює свою думку, в результаті формується єдина думка мікроколективу.

Колективне планування – важлива частина роботи над проектом. У колективному обговоренні того, як краще виконати намічене, стають тіснішими зв’язки окремої дитини з його групою. Так формуються завдання для проектних груп.

Завдання для проектних груп:

Група «Літературознавці»:

 1. Зробити аналіз поеми Т.Г. Шевченка «Катерина».

 2. Визначити життєві проблеми героїв поеми.

 3. Визначити актуальність даної проблеми, дослідивши творчість українських письменників.

 4. Опитати однокласників щодо ставлення до героїв поеми.

Група «Народознавці»:

 1. Зібрати народознавчі матеріали (прислів’я, приказки, пісні), що змальовують ставлення українського народу до матері та дитини.

 2. З’ясувати традицію ставлення до одинокої матері.

Група «Правознавці»:

 1. Вивчити нормативні правові документи щодо проблем матері та дитини у сучасному суспільстві.

 2. Дослідити питання захисту дитини.

Група «Соціологи»:

 1. Вивчити суспільну думку щодо ставлення до одинокої матері.

 2. Провести анкетування серед вчителів, батьків:

 • Чи вважаєте Ви, що материнство сьогодні підтримується державою?

 • Чи хотіли б Ви мати 3-х або більше дітей?

 1. Провести опитування серед учнів школи:

 • Чи можлива ситуація, яка сталася з Катериною, сьогодні?

 • На що треба звернути увагу молоді, щоб не опинитися в подібній ситуації?

Група «Медики»:

 1. Вивчити медичний бік проблеми, в якій опинилася Катерина.

 2. Дослідити проблему ранньої вагітності та небажаного материнства.

 3. Провести лекцію для однокласників з досліджуваних питань.

 4. Організувати для учнів 9-11 класів показ фільму щодо небезпеки абортів.

^ Виконавчий етап.

Далі йде найважчий і тривалий за часом етап ро­боти над проектом — це збір інформації — звертання до вже наявних знань, робота з різними джерелами інформації, пошук нових знань, формування власної думки і погляду на предмет дослідження.

На виконавчому етапі здійснюється позакласна діяльність зі збирання інформації (читання текстів, ро­бота з довідниками, інтерв'ю, анкетування); на уроках учні обговорюють у групах одержану інформацію, на­вчаються укладати зібраний матеріал, виступають з про­міжними звітами у класі про результати роботи, а також навчаються письмово оформляти свої проекти, писати доповіді тощо.

^ Етап презентації.

На третьому етапі роботи в рамках проектної ді­яльності діти працюють власне над технічним виконанням проекту. Вони самі набирають тексти своїх творів на комп'ютерах, вчаться працювати з текстовими і графічними редакто­рами, удосконалюють навички роботи на комп'ютері. На презентаційному етапі під час уроків учні спочат­ку навчаються прийомів усної презентації, а потім відбу­вається власне усна презентація проектів.

Підсумковий етап

Цей етап передбачає обговорення резуль­татів проектної діяльності, оцінювання учнів та аналіз одержаних результатів. Оцінювання роботи учнів над проектами можна проводити за допомогою бланків для само- та взаємоконтролю.

Критерії оцінювання результатів проекту:

 • глибина вивчення проблеми;

 • оригінальність запропонованих рішень;

 • якість виконання продукту;

 • виразність презентації;

 • оригінальність вирішення про­блеми.