asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги

до оформлення статей для публікації у Віснику НУ "Львівська політехніка"

Текст статті необхідно подавати у форматі MS Word 97 або Word 2000 (розмір шрифта = 11; міжрядковий інтервал – множник=1,1; гарнітура – Times New Roman) відповідно до таких вимог:

  1. Формат видання - А4 (210 x 297 мм).

  • відступи: ліворуч – 18 мм, праворуч – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 27 мм;

  • колонцифра нижня, по центру сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 17 мм.

  1. Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль – 11, відступ першого рядка – 1 см, вирівнювання – за шириною.

  2. Рубрикація.

У першому рядку вказується УДК (напівжирний), вирівнювання – праворуч; у кожному наступному рядку:

- ініціали і прізвища авторів (напівжирний), вирівнювання – праворуч;

- назви організацій, в яких працюють автори, вирівнювання – праворуч;

- назва статті – кегль 14, великі букви, напівжирний, вирівнювання – по центру;

- знак ©, прізвище, ініціали авторів, рік видання (курсив, вирівнювання – праворуч);

- анотації українською та англійською мовами (не більше 60 слів) (напівжирний, абзацний відступ зліва – 1 см).

- підзаголовки у статтях - Times New Roman, 11, напівжирні.

4. Ілюстрації: в розріз сторінки – залежно від розміру. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об’єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком (рис. 1). Підрисунковий підпис: Times New Roman, 10 пт, по центру, курсивом. Рисунки форматів *.tif, *.psd, *.jpg (роздільна здатність не менше за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка – Рисунок, чорно-білі ілюстрації - Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, CorelDRAW, імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка-Об'єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *.jpg (роздільна здатність не менше за 300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо). Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

5. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Excel for Windows або MS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10 пт, заголовок – 11 пт. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, напівжирний, а нумерація (якщо їх більше одної) – по правому краю таблиці, курсив.

6. Формули подають у форматі Equation 2-4, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.

7. Список літератури: гарнітура Times New Roman, кегль – 11, курсив.

Зразок оформлення статті подано на наступній сторінці. Електронний варіант вимог та зразка оформлення знаходяться на сайті конференції http://lp.edu.ua/mmelectro-2009.

УДК 621.311.2

В.С. Васьків, П.М. Куриляк

Національний університет "Львівська політехніка",

ТзОВ "Емекс"

Зразок оформлення статті

Васьків В.С., Куриляк П.М., 2009

Подано експериментальні дослідження фільтраційного сушіння кавового шламу і методика розрахунку конструктивних розмірів установки фільтраційного сушіння сипучих матеріалів.

There are represented experimental researches of filtration drying of coffee slag and method of calculation constructional sizes of equipment of filtration drying of grainy materials.

Постановка проблеми. Впровадження в енергосистемах автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ) значно підвищило якість і оперативність розрахунків планових і оперативних режимів [1]…..

Аналіз останніх досягнень та публікацій. За останні 10-15 років було розроблено вдосконалені моделі електроенергетичних об'єктів, методи розрахунків та нові версії прикладного програмного забезпечення….

Задача досліджень. Проведений аналіз вказує на необхідність розроблення потужного програмного комплексу аналізу режимів електроенергетичних систем…..

Виклад основного матеріалу. Програмний комплекс ….Рис. 1. Схема розміщення пристроїв релейного захисту та автоматики
(1)

Таблиця 1

Підсумкові результати розрахунку усталеного режиму
P, МВт

Q, Мвар

Сумарне генерування

278468.156

38448.742

Сумарне навантаження

274254.469

90467.250

Потужність синхронних двигунів

287.154

516.127

Втрати поздовжні

3905.107

43023.469


Висновки. 1. На сьогоднішній день програмний комплекс…

2. Запропонована в …. концепція моделі даних…

1. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике (Под общ. ред. Ю.Н. Руденко и В.А. Семенова. - М.: Изд-во МЭИ, 2000. 2. Скрипник О.І. ДАКАР – обчислювальний комплекс аналізу режимів і процесів електроенергетичних систем // Технічна електродинаміка. – 1998. – Спец. вип. – С. 56-61. …