asyan.org
добавить свой файл
1

J-крива(ефект)-зниження дефіциту платіжного балансу одразу призводить до його погіршення, але в більш тривалій перспективі дає позитивний результат.

Абсолютні переваги-перваги, які має країна внаслідок того,що виробництво даного товару є більш ефективним, ніж в іншій країні, країна експортує ті товари,які вони вир з меншими витратами(мають абс переваги), а імпортують ті,що з більшими витратами.здат.вигот товар зменш витратами.

Автономні статті балансу-вкл операції рахунку пот опер та руху капіталу,які мають на меті отримання прибутку.

Активне сальдо платіжного балансу- означає заборгованість закордону країні і веде до підвищення курсу національної валюти. ; активне сальдо бал рах пот опер та бал рах руху капіталів.

Акція- вид цінних паперів, що являє собою власність частки статутного капіталу підприємства і покладає на її власника (акціонера) певні права і зобов'язання, зокрема: право на частину прибутку підприємства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації — на частину залишкової вартості підприємства.

Асоційована компанія- відрізняється від дочірньої меншим впливом батьківської фірми, якій належить суттєва, але не основна частина акцій. Компанія, в якій інвестор володіє значним впливом, але яка не є ні дочірньою компанією, ні спільною діяльністю інвестора.

Баланс офіційних резервів – операції збільшення (зменшення) золотовалютних резервів, резервна позиція країни в МВФ, офіційні іноземні позики тощо;підсумкова стаття платіжного балансу, яка відображає операції з офіційними валютними резервами, в яких беруть участь державні валютні органи й у результаті яких відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.

Баланс офіційних розрахунків— це чиста сума усіх урядових операцій.

Баланс руху капіталу-фіксуються грош потоки,які породжуються прямими та портф інвестиціями.

Балансуючі статті плат.балансу-результат операцій,які мають на меті врівноваження результатів міжн активності країни

Валютне регулювання- це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо регламентації валютних відносин економічних, суб'єктів та їх діяльності на валютному ринку.

Валютний курс – це мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн.

Валютний ринок - обслуговує міжнародний платіжний обіг, пов’язаний з оплатою грошових зобов’язань юридичних і фізичних осіб різних країн;

Валютний ф’ючерс – це контракт на купівлю/продаж валюти в майбутньому, за яким продавець приймає зобов‘язання (а не право вибору на відміну від опціону) продати стандартну кількість визначеної валюти на визначену дату (у майбутньому) за курсом, заздалегідь установленому при укладанні угоди, а покупець приймає зобов’язання купити. У стандартних контрактах регламентуються всі умови: сума, термін, гарантійний депозит, метод розрахунку.

Валютні інтервенції- втручання центральних банків у валютні операції з метою підвищити або знизити курс валюти своєї країни або іноземної валюти.

Виграш виробника-різниця між сукупною вручкою та сукупними витратами.

Виграш споживача -різниця між тим, що він готовий заплатити за кожну одиницю, і тим, що він дійсно платить за ринковою ціною.

Відкри́та еконо́мікаекономіка країни, шо пов'язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги; це економічна система, яка зв'язана з іншими державами світу механізмами експорту, імпорту і фінансових операцій.

Внутрішня економія від масштабу-зростання обсягу вир-ва,зумовлене техн, фін та управл принципами фірми.

Втеча умів-міграція висококваліфікованої робочо сили, інженерів, науковців.

Девальвація-зниження державою курсу валюти або центрального паритету при режимі фіксованого вал курсу.

Демпінг-метод фінансової нетар торг політики, що полягає в просуванні товару на зовн ринок за рахунок зниження експортних цін нижче норм рівня цін, що існує в цих країнах.

Дефіцит платіжного балансу-сума кредитів поточних статей менша за суму дебетів.

Динамічні ефекти отримують прояв у посиленні конкуренції на ринку, який збільшив свої масштаби за рахунок регіональної інтеграції, що сприяє раціональному використанню ресурсів, поглибленню спеціалізації, прискоренню технічного прогресу, залученню іноземних інвестицій з третіх країн, а відтак спричиняється до прискорення темпів економічного зростання.

Дочірня компанія-реєструється як самост комп, має статус юр особи з власним балансом. Її контролює батьківська комп, яка володіє частиною акцій, від 50% або всім капіталом.

Економічна інтеграція – це об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави; форма інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік.

Економія за рахунок масштабу-темп зростання вир-ва більший за темп зрост фактору вир-ва.

Експорт – вивіз за кордон товарів (капіталів), які продаються на закордонних ринках іноземним покупцям.

Експортна квота-обмеження в кількісному чи вартісномі виразі обсягу продукції, яку дозволено вивозити з країни за певний період.

Експортна субсидія-прямі виплати або надання податкових пільгчи пільгових кредитів нац експортерам або потенційним експортерам,а також пільгових кредитів іноз споживачам з метою стимул нац вир.

Еміграція – це виїзд працезд.населення з країни для довготривалого чи постійного проживання в іншу країну

Ефект відхилення торгівлі-імпорт необтяжених постачальників, повязаний зі зміною ціни на світ.ринку.

Ефект посилення Джонса – непропорційні зміни результуючих економічних змінних під впливом змін екзогенних змінних.

Ефект створення торгівлі-переорієнтація споживачів з менш еф вн джерела поставки тов на більш еф зовн дж,що стала можливою в рез ліквідації імпорт.мита в рамках імп.союзу.

Ефект Фішера - це теорія, що приписується Ірвінгу Фішеру (1867- 1947), економісту, який стверджував, що національні процентні ставки відображають можливі рівні інфляції. За його теорією, очікувані зміни обмінного курсу пов'язані з відмінністю процентних ставок в країнах обмінюваних валют. Глобальний ефект Фішера пов'язує різницю між процентними ставками в різних країнах з різницями в очікуваних темпах інфляції.

Ефективний валютний курс(Номінальний) — це індекс валютного курсу, що встановлюється як співвідношення національної валюти до валют інших країн, котування яких визначено відповідно до частки цих країн у валютних операціях даної країни.
Ефективний валютний курс(реальний) — це номінальний ефективний валютний курс з поправкою на зміни співвідношення внутрішніх цін до цін країн, до валют яких встановлюється котування національної валюти.

Эффективный валютный курс - комбинированный показатель (индекс), характеризующий положение валюты определенной страны в сравнении с валютами ее основных торговых партнеров. В качестве весов индекса принимаются объемы внешней торговли.

Зовнішньоторговельна політика-курс дій урядових і владних структур, використання таких принципів, методів та інструментів впливу на розвиток торгівлі країни, завдяки яким забезпечується досягнення визначених цілей та реалізація національних інтересів.

Зовнішня економія від масштабу-в галузь приходить все більша кіл-ть підприємств,вик.більш підгот роб сила, загострення конкуренція,зниження цін постачальників.

Золотий стандарт- це грошова система, у якій головним видом грошей є золоті монети, а всі інші види грошей можуть розмінюватися на них за твердим курсом.

Золотовалютний стандарт-світова валютна система, за якої зв'язок валют окремо взятих країн із золотом здійснюється опосе¬редковано — через обмін на валюту, яка продовжує зберігати ста¬тус такої, що переводиться в золото.

Золотодоларовий стандарт- система, при якій центральні банки США обмінювали долари на золото для іноземних урядів і центральних банків інших країн. Ні американські, ні іноземні особи, фірми і банки такого права не мали.

Імміграція – це в’їзд працездатного населення із-за кордону.

Імпорт – ввіз в країну із-за кордону іноземних товарів, технологій, капіталів, послуг.

Імпортний тариф - зведення ставок митних стягнень, що застосовуються при ввезенні товарів на митну територію держави.

Інновації - це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити "якість життя" людства.

капітальні трансферти-асигнування з бюджету,що є безоплатними односторонніми платежами органів управління, які не призводять до виникнення чи погашення фінансових вимог. Такі асигнування передбачено для придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних із пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів. Вони мають разовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їх одержувача. До цієї категорії належать також трансфертні платежі підприємства для покриття збитків, акумульованих ними протягом декількох років, або таких, що виникли в результаті надзвичайних обставин

Капітоламісткість-показник, протилежний показнику ефективності вик осн кап(активів)-відношення вартості ОК до річного випуску продукції за доп цих засобів. Характеризує витрати(кількість) ОК(активів) на одн продукції.

Конвертованість валюти - це здібність резидентів та нерезидентів вільно без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами.

Котирування валют – це процес встановлення валютного курсу .

Крос-курс-співвідношення між двома валютами, що розраховується опосередковано, за допомогою валюти третьої країни.

Мала країна-країна, що не впливає своїм обсягом вир-ва на світову ціну.

Маятникова міграція-часто повторюється, передбачає, що працівники живуть в одній країні, а працюють постійно або тимчасово в іншій країні. Характерна для насел прикордонних регіонів.

Міграційне сальдо-різниця між імміграцією в коаїну та еміграцією з неї.

Міграція капіталу-переміщення вартості у товарній або грошовій формі між країнами з метою отримання підприємницького прибутку, відсотка або з ін метою.

Міграція робочої сили-переселення працездатного населенн з одних держав до інших строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного або іншого характеру

Міжгалузева торгівля-виникає тоді,коли рівень забезпеченості факторами між країнами дуже відрізняється і кожна країна спеціалізується на виробництві певного товару, і міжнародний

Міжнародна (регіональна) валютна система - це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою країн. 

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу за кордоном з метою отримання прибутку.

міжнародна інвестиційна позиція - це статистичний звіт, який відображає обсяги накопичених запасів зовнішніх фінансових вимог та зобов'язань країни за станом на кінець певного періоду. Статті міжнародної інвестиційної позиції охоплюють усі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни стосовно нерезидентів, монетарне золото та спеціальні права запозичення.

Міжнародний кредит – це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами і позичальниками виступають суб’єкти різних країн.

Міжнародний фінансовий кредит — це економічні відносини, які виникають між державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою передавання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначені строки з винагородою (відсотками). фінансовий, який використовується на будь-які інші цілі (прямі капіталовк-ладення, будівництво інвестиційних об'єктів, придбання цінних паперів, по-гашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію тощо); Фінансовий кредит — це надання коштів у грошово-ва лютній формі: облігаційні позики, що розміщуються на міжна родному та національному ринках позикового капіталу за допомогою банків, можуть надаватись у валютах країни-кре дитора та країни-боржника, а також у третіх валютах.

Міжнародні торгові кредити - вимоги і пасиви, що виникають у результаті прямого надання кредиту постачальниками і покупцями по угодах з товарами і послугами, і авансові платежі за роботу, що здійснюється в зв'язку з такими угодами. Торгові кредити можуть надаватися як урядами, так і частками підприємствами й іншими неурядовими організаціями. Більшість з них є короткостроковими.

Міжчасова торгівля-збільшення поточного спож за рах зменш спож в майб(запозичення) або зменш пот спожна користь збільш спож в майб(кредит).

Монетарне золото-золото у вигляді зливків або монет,що зберігається держ органами в якості фін активу.

Номінальний валютний курс – це конкретна ціна національної валюти на іноземну валюту і навпаки.

Облігація-вид цінних паперів,що засвідчує внесення їївласником певної суми грош коштів і підтверджує зобовяз емітента повернути власнику облігації в обумовлений строк номінальну її вартість з виплатою фікс.%.

Опціон – це угода між двома сторонами про передання права (для покупця) та зобов’язання (для продавця) купити або продати відповідний актив (цінні папери, валюту та ін.) за відповідною (фіксованою) ціною у заздалегідь узгоджену дату або протягом узгодженого строку. Опціон дає одній із сторін угоди право вибору виконати контракт або відмовитися від його виконання.

Паритет купівельної спроможності-співвідношення куп спром(сума тов і послуг, які можна придбати за певну грош одиницю, визначену порівняно з базовим періодом) валют стосовно певної групи тов і послуг у двох країнах

Перевага власності - пов’язана з можливістю отримання прибутку від створення власного виробництва за кордоном;те, що дає фірмі достатньо ринкової влади, щоб компенсувати втрати від закордонного виробництва. Така перевага може мати матеріальний і нематеріальний характер. До переваг власності матеріального характеру відносять продукти або виробничі процеси, до яких фірма не мала доступу на власному ринку (патенти, креслення, торговельна таємниця та ін.). Переваги нематеріального характеру мають торговельна марка, репутація якості та ін.

Переваги дислокації, пов'язані з розмірами ринку, заможністю чинниками виробництва, розвитком інфраструктури, інвестиційним кліматом, політичним ризиком.

переваги інтерналізації (internalization advantages,I) пов’язані з можливістю отримання кращих рез-тів за рахунок самост. д-сті в заруб. країні порівняно з використанням місцевих дистриб’юторів та ліцензіатів.

Плаваючий режим валютного курсу-режим при якому курс вільно змінюється під впливом попиту та пропозиції,на який держава може впливати за певних умов шляхом валютних інтервенцій.

Платіжний баланс (balance of payments) – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

Порівняльні переваги-кожна країна зацікавлена спеціалізуватись на такому виробництві, в якому вона має найбільшу перевагу або найменшу слабкість; країна спеціалізується на виробництві та експорті тих товарів, виробництво яких менш неефективне, а імпортувати тов привиробн яких має порівняльні недоліки.

 Портфельні інвестиції – вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над підприємством.

Поточні трансферти - безоплатні державні платежі, що не підлягають поверненню й спрямовуються лише на поточні цілі одержувача бюджетних коштів. Вони включають платежі зі страхування від нещасних випадків; поточні податки на доходи та майно (податок на прибуток, прибутковий податок на громадян, податок на транспортні засоби та ін.); відрахування на соціальне стра­хування; допомогу з соціального забезпечення, що надходить від інших країн; обов'язкові збори і платежі від домашніх господарств; добровільні внески; штрафи і пені та ін

Працемісткість-показник, обернений до показника продуктивності праці.Характеризує витрати роб часу на одиницю продукції.

Протекціонізм   - економічна політика держави, що проявляється в цілеспрямованому захисті внутрішнього ринку власної країни від проникнення на нього іноземних товарів.

Пряме котирування – при якому курс одиниці іноземної валюти (базова валюта) виражається в національній валюті (валюта, що котирується). Це вираження одиниці іноземної валюти у національній:1долар=5,3гривні.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над обўєктом розміщення капіталу і відповідний доход. 
Реальний валютний курс- номінальний валютний курс помножений на співвідношення внутрішніх цін до цін країни, до валюти якої котується нац валюта
Ревальвація-підвищення державою курсу валюти або центрального паритету при режимі фіксованого вал курсу.

Рееміграція-процес повернення емігрантів до своєї країни

Резервна позиція в МВФ- складова золотовалютних резервів. За розміром вона відповідає частині установчого внеску країни в МВФ (до 25 % квоти), зробленого не в національній валюті країни-учасниці, а в резервних активах, тобто у вільноконвертованих валютах інших країн-учасниць, або у СПЗ {спеціальні права запозичення). визначається як перевищення розміру квоти країни-учасниці над сумою її національної валюти, що перебуває в розпорядженні МВФ.

Резервні активи - це іноземні фінансові активи, які фактично належать органам грошово-кредитного регулювання, перебувають у розпорядженні цих органів та можуть бути реально використані, якщо в цьому з'явиться потреба. Ці фінансові активи контролюються монетарною владою і призначені для фінансування і регулювання дефіциту платіжного балансу та для інших чітко обумовлених цілей.

Резидент-ек субєкт певної країни,який здійс міжн операції і має центр ек інтересу на її ек території, що передбачає розташування на цій терит і здійснення ек.операцій протягом періоду не менше ніж рік.

рух факторів виробництва відсутній.

Світовий ринок - система стійких товарно-грошових відносин між країнами, пов'язаними між собою участю в міжнародному поділі праці.

Сезонна міграція-виїзд населення в іншу країну в певний період часу на певний термін.

Специфічне мито - нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару .Специфічні мита звичайно накладаються на стандартизовані товари і мають очевидну перевагу, оскільки прості в адмініструванні й у більшості випадків не залишають волі для зловживань.

Спеціалізація-функціональна диференціація ролей між індивідами в конкретній сусп системі. Специализация производства - в широком смысле - форма общественного разделения труда; сосредоточение производства отдельных видов продукции или ее частей в самостоятельных отраслях, производствах, на специализированных предприятиях. в узком смысле - сосредоточение основной деятельности предприятия на производстве узкого круга продукции.

Спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, що являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість С. п. з. визначається щоденно.

Спот курс – курс обмін на протязі не більше 2 робочих днів з моменту досягнення угоди про курс; це курс на ринку на певну дату.

Статичні ефекти означають позитивний вплив митного та економічного союзу на міжнародний розподіл праці і підвищення його продуктивності.

Стаття поточних операцій-систематизує операції видимої та невидимої торгівлі.

Тарифна квота - будь-яка попередньо встановлена вартість чи кількість, визначена для імпортування чи експортування даних товарів під час визначеного періоду зі зниженням загального мита, та поза яким будь-яка додаткова кількість цих товарів може бути імпортована чи експортована при сплаті ввізного або вивізного мита.

Торговий баланс-соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной, либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных ими за определенный период времени, например за год, квартал, месяц.

Транснаціональна корпорація-обєднання,в якому головна компанія належить переважно капіталу однієї країни,а філії розміщені в багатьох країнах світу.

Умови торгівлі-співвідношення обміну тов Х на товар У на світовому ринку , яке робить вигідною або невигідною міжнар торг для країни;реальні умови, за яких країна продає свій то¬вар і купує імпортний; визначаються як співвідношення індексів експортних та імпортних цін.

Фактороінтенсивність-переваги використання певного фактору при виготовленні одиниці товару.

Фіксований валютний курс – в основу покладено монетний паритет (ваговий вміст золота в національних грошових одиницях);офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Фіксований валютний курс передбачає закріплення вмісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або в доларах США за жорсткого обмеження коливань ринкових курсів валют до 1%. На практиці це означало тверду прив'язку всіх валют, що брали участь у міжнародній торгівлі, до долара США.

Фіксований режим валютного курсу-встановлюється органами грош влади на певний період часу і переглядається через ревальвацію та девальвацію. При фіксованому режимі вал. курс фіксується до однієї валюти або кошика валют.

Фінансові деривативи-інструмент торгівлі фін ризиком,ціна якого привязана до ціни іншого фін активу.

Форвардна премія-форвардна маржа(різниця між форвардним курсом та курсом спот) у вигляді премії,коли форв.курс вищий за курс спот

Форвардний дисконт- форвардна маржа(різниця між форвардним курсом та курсом спот) у вигляді дисконту(скидки),коли форв.курс нижчий за курс спот.

Форвардний курс – узгоджений курс, обмін за цим курсом здійснюється в майбутньому, понад 3 дня після узгодження. 

Фрітредерство- зовнішньоекономічна політи¬ка, за якої держава не втручається у торговельні відносини з інши¬ми країнами.

Чисті зарубіжні активи – різниця між розміром закордонних активів, якими володіють вітчизняні резиденти, і розміром національних активів, якими володіють іноземці.