asyan.org
добавить свой файл
1
Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


(i) Використовуйте A4 (210 x 297 mm) формат сторінки. Загальний обсяг статті має бути 4-6 сторінок.
(ii) У закордонних читачів можуть виникнути проблеми при ознайомленні з працями українською мовою. В зв'язку з цим редакційна колегія просить авторів додатково прислати розширений реферат (резюме), щоб б містило одну сторінку (від 600 до 1000 знаків) тексту англійською мовою та одну сторінку тексту російською мовою, і супроводжувалось заголовком, прізвищами та адресами авторів, коротким резюме та ключовими словами.
(iii) Використовуйте двоколонкове форматування основного тексту;
(iv) Стаття повинна обов'язково містити основний текст українською мовою, резюме (анотацію) українською мовою і список ключових слів;
(v) В кінці статті розмістіть список літератури. Розміщуйте список літератури в порядку її цитування.
(vi) Необхідною є інформація про наукові звання, титули та посади авторів.
(vii) Вимоги до електронних версій рукописів статей, зразок статті та шаблони розміщено на сторінці видавництва «Львівської політехніки» (http://vlp.com.ua/node/1185):

Текст статті повинен бути набраним у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:

1.Відступи:• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.

колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:

– ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж), виключка – вправо;

– назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;

– назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;

– знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;

– анотація українською мовою (не більше ніж 60 слів) (п/ж, завужений формат – 1 см);

– ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, завужений формат – 1 см);

– підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц.

4. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.

5. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.
(viii) Формули повинні відділятись від основного тексту пустими стрічками а також пронумеровані у круглих дужках та відцентровані по правому краю.
(ix) Таблиці і рисунки повинні бути пронумерованими. Заголовки рисунків розміщують під рисунком по центру. Заголовки таблиць розміщують по центру зверху таблиці.
(x) Завершені версії статей повинні бути надісланими в електронному форматі MS Word за адресою informatization@lp.edu.ua .
(xi) Просимо надсилати поштою роздруковані копії статей.