asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Оцінка впливу Конкурсу на макроекономічні показники розвитку держави, регіону у контексті конкурентоспроможності.

Показники впливу Конкурсу на конкурентоспроможність регіонів представлено у Додатку 3.

Вимоги до оцінювання впливу фінансової підтримки фермерських господарств на конкурентоспроможність регіонів в умовах Конкурсу не передбачені.

Оцінка результативності та ефективності проектів/програм Конкурсу.

У ФПФГ не має програмно-цільового підходу до Конкурсу.

Немає також моніторингових звітів результатів і наслідків фінансової підтримки фермерських господарств у контексті конкурентоспроможності регіонів.

Результативність та ефективність у розрізі програм фінансової підтримки фермерських господарств і надання кредитів фермерським господарствам не визначається. Ці програми розроблені так, що цілі визначені не конкретно, вони є не вимірюваними, не можливо визначити їх реалістичність, не має розпису коштів за цілями. Все це унеможливлює визначення результативності та ефективності програм.

1.4. Державна інноваційнафінансово-кредитна установа

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ) організовує на конкурсних засадах відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності. ДІФКУ здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів.

Вимоги та порядок проведення Конкурсу розписані дуже детально. Однак показники суспільної доданої вартості у вимогах Конкурсу не враховані.

ДІФКУ не визначає щорічні пріоритети за якими буде надаватися фінансова підтримка, його завдання – це адміністрування процесу надання фінансової підтримки.

Річний фонд, який використовується для фінансової підтримки інноваційних проектів не має змістовних пріоритетів. Це не сприяє концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних темах, наприклад, розробці енергоефективних технологій у сфері тепло забезпечення житла, освітленні населених пунктів тощо.

Під час інтерв`ю з директором департаменту організації експертизи та конкурсних відборів ДІФКУ В.В. Разумковим встановлено, що ДІФКУ потребує технічної допомоги у проведенні навчання з підготовки та реалізації інвестиційних проектів, оцінювання ефективності проектів за вимогами UNIDO, з організації кластерів.

Аналіз національних, регіональних і секторальних стратегічних документів.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності на період 2003 – 2013 роки визначені Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».

Визначені законом пріоритети є не змінними з 2003 р., щорічно вони не уточнюються. Не має зв`язку пріоритетів з потребами і можливостями регіонального розвитку та секторів економіки.

Оцінка механізмів (процедур і способів прийняття рішень) надання фінансової підтримки на відповідність принципам прозорості та мережевої взаємодії.

Практично вся інформація про Конкурс є доступною для зацікавлених осіб. Незважаючи на це у 2008 і 2009 роках не було подано до ДІФКУ проектів на отримання фінансування. В.В. Разумков пояснює це відсутністю в Україні інновацій – науково-технічних розробок доведених до стану впровадження. Цю версію не можна сприйняти як адекватне пояснення ситуації, оскільки щороку лише у політехнічних університетах України розробляються десятки інноваційних проектів. Незатребуваність фінансової підтримки на впровадження інноваційних проектів пояснюється складністю вимог до підготовки заявки та самого інноваційного проекту, а також нехтуванням ризиками організації та проведення Конкурсу.

ДІФКУ не проводила спеціального дослідження з вияснення причин неподання заявок проектів на тримання фінансової підтримки.

Оцінювання вимог Конкурсу щодо мережевої взаємодії показало, що принципи такої взаємодії у вимогах не враховуються.

Оцінка впливу Конкурсу на макроекономічні показники розвитку держави, регіону у контексті конкурентоспроможності.

Показники впливу Конкурсу на конкурентоспроможність регіонів представлено у Додатку 3.

Ряд показників, які характеризують вплив ДІФКУ на регіональний розвиток включені до умов Конкурсу однак весь Конкурс не оцінюється як цілісна програма, а отже не можна з`ясувати вплив Конкурсу на посилення конкурентоспроможності регіонів.

Вимоги до оцінювання впливу фінансової підтримки інноваційних проектів на конкурентоспроможність регіонів в умовах Конкурсу не передбачені.

Оцінка результативності та ефективності проектів/програм Конкурсу.

Моніторинг результатів і наслідків фінансової підтримки інноваційних проектів у контексті конкурентоспроможності регіонів не здійснюється.

1.5. РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Донецькій області» створена в 2000 році в рамках виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва». Засновниками Регіонального фонду являються Український фонд підтримки підприємництва та Донецька обласна адміністрація. Регіональний фонд виступає засновником 5 міських фондів підтримки підприємництва.
Основні задачі діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва в Донецькій області

 • реалізація державної політики з питань становлення та розвитку МСП Донецького регіону, надання інформаційної, ресурсної та фінансової підтримки МСП.

В 2004 році фонд розширив свою інфраструктуру – був створений Центр підтримки малого та середнього бізнесу. Спектр робіт розширився – організація почала надавати інформаційні послуги, займатися навчанням та правовим захистом підприємців регіону.

Починаючи з 2007 року впроваджений новий механізм надання фінансової допомоги – часткове відшкодування відсотків по банківським кредитам, які отримують представники МСП для реалізації інвестиційних проектів.
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Донецькій області не використовує інші інструменти фінансової підтримки (надання кредитів, надання гарантій). Керівник Фонду декілька разів пропонувала розширити напрямки фінансової підтримки, але депутати Обласної Ради не підтримали її.
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Донецькій області розробив власні документи, що регулюють порядок надання фінансової допомоги.
Аналіз національних, регіональних і секторальних стратегічних документів.

Один раз в 2 роки донецька обласна адміністрація розробляє Програму підтримки малого та середнього бізнесу. Цей документ визначає пріоритетні завдання реалізації програми, які частково кореспондуються з пріоритетами розвитку підприємництва, що визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та націлені на посилення конкурентоспроможності регіону.

Аналіз програми та плану заходів за 2007-2008, 2009-2010 роки показав, що більшість заходів щодо сприяння розвитку малого підприємництва є конкретними, в Програмі підтримки розвитку МСП визначено розподіл коштів обласного бюджету по різних заходах..

Вимоги та порядок проведення Конкурсу розписані дуже детально. Однак показники суспільної доданої вартості у вимогах Конкурсу не враховані.

Програма визначає пріоритети за якими буде надаватися фінансова підтримка. Так пріоритетом для надання фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва визначено здійснення підприємницької діяльності у сільській місцевості (насамперед, розвиток тваринництва) та у малих містах, в яких ліквідовані містоутворюючі підприємства.

За видами економічної діяльності пріоритети надаватимуться суб’єктам малого підприємництва, що здійснюють на території області:

 • розробку та впровадження енергозберігаючих технологій;

 • виробництво імпортозаміщуючих споживчих товарів;

 • надання житлово-комунальних послуг;

 • виробництво та переробку сільгосппродукції;

 • інноваційну діяльність;

 • переробку за екологічно чистими технологіями відходів виробництва та споживання.

Але в Методичних Рекомендаціях щодо часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у національній валюті для реалізації інвестиційних проектів дані пріоритети розширені – фінансова допомога передбачається для інвестиційних проектів, що спрямовані на модернізацію та придбання основних фондів для розширення та збільшення виробництва, реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону. Такий підхід не дозволяє концентрувати ресурси на 4-5 пріоритетів державної підтримки в рамках регіональних потреб та підвищення конкурентоспроможності підприємств і продукції.

Пріоритети уточнюються в процесі розробки Регіональної програми з підтримки малого та середнього бізнесу в Донецькій області на наступний період. Але немає ніякого зв'язку між пріоритетами і результати фінансової підтримки МСП за попередні роки.

Однак як розподіляються кошти між цими пріоритетами формально невизначено.

Для отримання фінансової підтримки представникам МСП необхідно розробити і представити бізнес-план в Регіональний фонд підтримки підприємництва. Фондом створена Інвестиційна рада, яка проводить експертизу інвестиційних проектів та інших документів. Інвестиційний рада готує висновки про відповідність інвестиційних проектів та інших документів до основних вимог.

Відбір інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись компенсація, та вирішення інших питань щодо її здійснення проводиться конкурсною комісією з відбору інвестиційних проектів (далі – конкурсна комісія), утвореною розпорядженням голови облдержадміністрації, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів конкурсної комісії. Очолює конкурсну комісію заступник голови облдержадміністрації.

Регіональним фондом розроблені рекомендації для розробки бізнес-плану з для отримання фінансової допомоги. Оцінювання результатів – успіхів/невдач проводиться Регіональним фондом підтримки підприємництва в Донецькій області, але результати моніторингу не публікуються.

Оцінка механізмів (процедур і способів прийняття рішень) надання фінансової підтримки на відповідність принципам прозорості та мережевої взаємодії

В основному всі процедури щодо організації Конкурсу та участі у ньому формалізовані та є у відкритому доступі. Зокрема у відкритому доступі представлені звіти про діяльність фонду, список підтриманих проектів, умови конкурсу для надання фінансування, критерії оцінювання проектів, процедуру оцінки та відбору проектів. Виключенням є відсутність:

 • формалізованих вимог до експертів Конкурсу;

 • формалізованого контролю за процедурою оцінки та відбору проектів;

 • формалізованих вимог для оцінювання проектів;

Ці неформалізовані процедури створюють можливості для зловживань та знижують ефективність Конкурсу. Вимоги до експертизи проектів/програм не містять завдань щодо оцінки впливу проекту/програми на конкурентоспроможність регіону.

Оцінка впливу діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва в Донецькій області на макроекономічні показники розвитку держави, регіону у контексті конкурентоспроможності.

Вплив діяльності регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області на конкурентоспроможність регіону наведений у додатку. Деякі з індексів, що характеризують вплив Регіонального фонду на показники конкурентоспроможності включені в правила конкурсу. Зокрема в звітах про результати діяльності за 2007 рік, 2008 і 2009 роках наведена інформація про створення нових робочих місць за рахунок фінансової підтримки і сума додатково сплачених податків. Але така інформація не була представлена в звітах про здійснення інших видів діяльності (крім фінансової підтримки). Така інформація повинна бути представлена в кожному звіті по різним видам діяльності

Підвищення конкурентоспроможності продукції і кредитоспроможності підприємств у звітах не висвітлено, формалізованих вимог до їх моніторингу та оцінювання не має. Тому конкурс, що проводиться Регіональним Фондом не можна оцінити як комплексну програму, і неможливо з'ясувати вплив Конкурсу на підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Вплив діяльності Регіонального фонду підтримки підприємництва в Донецькій області щодо підсилення конкурентоспроможності регіонів і підприємств, не розраховується, оскільки це не визначається вимогами.

Оцінка результативності та ефективності проектів/програм Конкурсу.

Звіти про виконання регіональної програми на підтримку малого та середнього бізнесу в Донецькій області, включають інформацію про проведені заходи але моніторинг результатів та ефективності регіональної програми на підтримку малого та середнього бізнесу в Донецькій області в контексті конкурентоспроможності регіонів не проводиться.

Крім того, моніторинг результатів та ефективності фінансової підтримки проектів у контексті конкурентоспроможності регіонів не ведеться.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ та ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ.
2.1. УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 1. Необхідно запровадити систематичне рейтингове оцінювання умов та ефективності господарювання суб`єктів підприємництва для визначення щорічних пріоритетів і напрямів підтримки малого та середнього бізнесу.

 2. Щорічні програми фінансової підтримки підприємництва розробляти на основі програмно-цільового підходу.

 3. При розробці пріоритетів фінансової підтримки необхідно враховувати Національні пріоритети регіонального розвитку – посилення конкурентоспроможності регіонів.

 4. Щорічно визначати 5-7 пріоритетів державної програми підтримки підприємництва, виходячи з оцінки потреб (див. п.1) та результатів попередніх періодів.

 5. Планувати розподіл коштів за пріоритетами. Розпис коштів повинен оприлюднюватися.

 6. У плані заходів заходи потрібно формулювати за вимогами SMART, тобто вони мають бути конкретними, вимірюваними, реалістичними, визначеними у часі та територіально.

 7. Запровадити в УФПП функцію оцінювання програм фінансової підтримки та досягнення пріоритетів. Оціночні звіти повинні містити показники продукту, результату і наслідків щодо посилення конкурентоспроможності продукції, кредитоспроможності підприємств та впливу на регіональний розвиток, їх необхідно обов`язково оприлюднювати.

 8. Принцип мережевої взаємодії необхідно включити до загальних засад діяльності УФПП у сфері надання фінансової підтримки.

 9. Розробити стратегію УФПП до 2017 р.

 10. Необхідно розробити модель-проспект аналітичного звіту фонду за аналогією до звітів подібних фондів країн ЄС.

 11. Розробити методику оцінювання діяльності регіональних фондів.

 12. Провести навчання керівників регіональних фондів з управління фондом та залучення коштів, запровадити їх сертифікацію.


2.2. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

 1. На кожний Конкурс необхідно визначати пріоритетні тематичні напрями (5-7 не більше) відповідно до національної та регіональної політики регіонального розвитку. Це дозволить концентрувати ресурси на виконання політики регіонального розвитку. Серед пріоритетів обов`язково має бути - посилення конкурентоспроможності регіонів.

 2. Мета та очікувані результати Конкурсу мають визначатися відповідно до пріоритетів державної політики регіонального розвитку.

 3. Очікувані результати Конкурсу мають бути забезпечені відповідною системою моніторингу та оцінювання, яка повинна містити показники визначення впливу проекту/програми на конкурентоспроможність регіону.

 4. Необхідно провести цикл тренінгів з потенційними членами експертної комісії Конкурсу з розробки та оцінювання проектів/програм. Це забезпечить можливість усвідомленої зміни вимог Конкурсу та покращить якість експертизи проектів/програм.

 5. Для кожного Конкурсу має розроблятися стратегія розподілу коштів фонду Конкурсу відповідно до визначених пріоритетів. Ця стратегія має стати інструментом, який забезпечить концентрацію коштів на пріоритетних напрямах державної регіональної політики.

 6. Орієнтовна тематика проектів і програм має бути створена відповідно до пріоритетних тематичних напрямів (див. п.1).

 7. Необхідно формалізувати:

 • вимоги до експертів Конкурсу, вони обов`язково повинні мати спеціальну підготовку з розробки та оцінювання проектів/програм;

 • контроль за процедурою оцінки і відбору проектів/програм;

 • вимоги до оцінювання проектів/програм, визначення якісних і кількісних показників та суспільної доданої вартості.

 1. Моніторинг проектів/програм має містити показники продукту, результату і наслідків реалізації проектів/програм, у тому числі створення нових робочих місць та інших показників впливу проектів/програм на конкурентоспроможність регіонів.

9. У вимогах Конкурсу потрібно вказати необхідність включення до проекту моделі оцінки впливу проекту/програми на показники конкурентоспроможності регіону та впливу на зайнятість населення.<< предыдущая страница   следующая страница >>