asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Головні вимоги до змісту проектів (програм) не змінювалися протягом останніх трьох років - 2007, 2008, 2009.


Відповідно до вимог зміст проектів (програм) має передбачати:

 • розробку методології інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села (селища), міста, району та області;

 • здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади або сукупності територіальних громад;

 • підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування;

 • використання сучасних управлінських технологій;

 • запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад на базі ринкових відносин та демократичних принципів;

 • бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, державного бюджету (фонду Конкурсу) та організаціями-партнерами.

Обсяг фінансування заходів проекту з фонду Конкурсу не повинен перевищувати 80 відсотків загального бюджету.

Повноваження Фонду з проведення Конкурсу представлені у Додатку 1 розділ Б «Повноваження установи».

Аналіз мети і головних очікуваних результатів Конкурсу дозволяє зробити такі висновки:

 • мета Конкурсу виписана загально і вказує на його призначення, а не на тематичне спрямування відносно державної політики регіонального розвитку, наприклад, посилення конкурентоспроможності регіонів, збалансований розвиток регіонів чи поглиблення процесів муніципальних реформ тощо.

 • головні очікувані результати Конкурсу виписані подібно до мети дуже загально і можуть застосовуватися до будь-якого проекту/програми з місцевого самоврядування, оскільки охоплюють всі напрями і сфери життєдіяльності органів місцевого самоврядування;

 • мета і головні очікувані результати Конкурсу не змінювалися протягом досліджуваного періоду (2007,2008,2009 рр.).

Ознайомлення зі звітами про проведення Конкурсу за досліджуваний період показує, що при аналізі результатів Конкурсу не враховувалися головні очікувані результати і не здійснювалася оцінка причин успіху/невдачі. Зокрема, це стосується створення інформаційного банку інноваційних ідей, таке завдання визначено лише на 2010 рік, у попередні роки воно проігноровано. Крім того, результати Конкурсу не забезпечені системою моніторингу та оцінювання.

Вимоги Конкурсу до розподілу коштів стосуються обсягів видатків і вимог до фінансово-економічного обґрунтування, зокрема розрахунків економічної ефективності.

Стратегія розподілу коштів Конкурсу не містить вимог до відповідності проектів/програм цілям і пріоритетам, що визначені у стратегічних документах регіонального розвитку. Розподіл коштів між пріоритетами Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. не проводився.

Неможливо визначити реалістичність досягнення запланованих у Конкурсі тематичних цілей (див. Додаток 1 розділ В п. «Орієнтовна тематика проектів (програм)») при запланованому фінансуванні, оскільки цілі є загальними, не конкретними та не вимірюваними, а фінансування за тематичними напрямами не визначено, тобто кошти за тематичними напрямами не розподіляються, а ризики не ідентифікуються.

Орієнтовна тематика проектів/програм сформована відповідно до Положення про Конкурс, яке не передбачає відповідності технічного завдання Конкурсу цілям і пріоритетам національних і регіональних стратегічних документів з регіонального розвитку. Враховуючи практику розробки державних цільових програм, регіональних і місцевих програм, можна припустити, що вимоги до змісту програм чи проектів будуть виконуватися формально і, якщо у технічному завданні не має вимоги щодо розробки проектів/програм у рамках національних і регіональних пріоритетів, вони не будуть враховані. Ця гіпотеза підтверджена при вибірковій оцінці проектів/програм.

Оцінка механізмів (процедур і способів прийняття рішень) надання фінансової підтримки на відповідність принципам прозорості та мережевої взаємодії

В основному всі процедури щодо організації Конкурсу та участі у ньому формалізовані та є у відкритому доступі. Зокрема у відкритому доступі представлені звіти про діяльність фонду, список підтриманих проектів, умови конкурсу для надання фінансування, критерії оцінювання проектів, процедуру оцінки та відбору проектів. Виключенням є відсутність:

 • формалізованих вимог до експертів Конкурсу;

 • формалізованого контролю за процедурою оцінки та відбору проектів;

 • формалізованих вимог для оцінювання проектів;

 • у відкритому доступі звітів з моніторингу проектів під час їх реалізації за 2007 (частково), 2008, 2009 роки;

 • у відкритому доступі звітів з оцінки результатів і наслідків реалізації проектів за 2008, 2009 роки.

Ці неформалізовані процедури створюють можливості для зловживань та знижують ефективність Конкурсу. Вимоги до експертизи проектів/програм не містять завдань щодо оцінки впливу проекту/програми на конкурентоспроможність регіону.

У звіті Фонду за 2007р. представлено моніторинг виконання заходів, передбачених проектами та програмами переможців Конкурсу 2005-2006 років. Цей моніторинг не стосується показників продукту, результату та наслідків проекту/програми. Під назвою «Моніторинг виконання заходів, передбачених проектами та програмами переможців Конкурсу 2005-2006 років» представлено звіт про заходи щодо супроводження Конкурсу та перерозподілу трансфертів з державного бюджету. Цей звіт не можна вважати моніторинговим звітом виконання проектів/програм переможців Конкурсу. Аналогічний стан з моніторингом у 2008 та 2009 роках.

Оцінювання вимог Конкурсу, технічного завдання та тематичного спрямування проектів/програм на предмет виявлення вимог мережевої взаємодії показало, що завдання мережевої взаємодії перед учасниками Конкурсу не ставилося.

Інтерв`ю з головою Фонду М.О. Пухтинським дозволило виявити, що члени експертної комісії Конкурсу – це найкращі в Україні фахівці з питань місцевого самоврядування, які однак не мають спеціальної підготовки з розробки та оцінювання проектів і програм. А саме вони, згідно з Положенням Конкурсу, розробляють вимоги до Конкурсу, оцінюють проекти і визначають переможців.

Оцінка впливу Конкурсу на макроекономічні показники розвитку держави, регіону у контексті конкурентоспроможності.

Показники впливу Конкурсу на конкурентоспроможність регіонів представлено у Додатку 3. Вимог до оцінювання впливу проектів/програм на показники конкурентоспроможності в умовах Конкурсу немає.

Оцінка результативності та ефективності проектів/програм Конкурсу.

Аналіз вимог до проектів/програм показав, що вони не містять завдань з розрахунку ефективності та результативності. Вимога щодо визначення економічної ефективності встановлена лише для проектів/програм, фінансовий запит яких з фонду Конкурсу перевищує 500 тис. грн.

У вимогах до експертизи проектів/програм є вимога до оцінки наявності якісних та кількісних критеріїв вимірювання успішності реалізації проектів. Про які критерії тут йдеться не зрозуміло, роз`яснень щодо методики оцінювання успішності проектів в умовах Конкурсу не має.

У вимогах Конкурсу не передбачені вимоги до визначення показників продукту, результату, наслідків проектів/програм, визначення суспільної доданої вартості.

Конкурс не оцінюється як цілісна програма, відтак досягнення мети, завдань та очікуваних результатів Конкурсу, не оцінюється. Це свідчить про те, що Конкурс не розглядається як цілісна програма.

1.3. УКРАЇНСЬИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (ФПФГ) - є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. Фонд утворено відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» від 13 червня 2003 р. № 973.

ФПФГ має регіональні відділення в Автономній Республіці Крим та областях (далі — регіональні відділення, перелік яких додається), які не мають статусу юридичної особи, мають окремі баланси, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку з ідентифікаційним кодом, бланки з власною назвою і діють на підставі положення, затвердженого.

ФПФГ є правонаступником Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, утвореного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 1991 року N 83 та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 року N 133 “Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств”, і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики України.

Основним завданням ФПФГ є виконання функції з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств в установленому законодавством порядку.

Основними напрямками діяльності ФПФГ є: - надання фінансової підтримки фермерським господарствам через регіональні відділення ФПФГ; - сприяння кадровому, науково-технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової економіки; - визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки фермерських господарств. Кошти державного бюджету надаються в установленому законодавством порядку на безповоротній та на конкурсних засадах на поворотній основі.

Надання фінансової підтримки ФПФГ здійснює через проведення Конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

Аналіз національних, регіональних і секторальних стратегічних документів.

Для ідентифікації формалізованих у нормативно-правових документах стратегічних пріоритетів фінансової підтримки фермерських господарств проаналізовано Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. № 973-IV.

Аналіз пріоритетів фінансової підтримки підприємств показує, що така підтримка націлена на території з несприятливими умовами розвитку фермерських господарств та на новостворені господарства. Законодавство визначає пріоритетні території (гірські поселення та полісся) розвитку фермерських господарств, основні умови (новостворені та господарства з відокремленими фермерськими садибами) та способи фінансової підтримки фермерських господарств (на безповоротній чи поворотній основі, гарантії тощо).

Визначені законом пріоритети є не змінними з 2003 р., щорічно вони не уточнюються. Не має зв`язку пріоритетів з результатами фінансової підтримки фермерських господарств. Складається враження, що ситуація з розвитком фермерських господарств штучно «законсервована». При цьому не враховуються пріоритети регіонального розвитку визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.

Аналіз діяльності Фонду (у частині проведення Конкурсу).

Основним завданням ФПФГ є виконання функції з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств в установленому законодавством порядку.

Основними напрямками діяльності ФПФГ є:

- надання фінансової підтримки фермерським господарствам через регіональні відділення ФПФГ;

- сприяння кадровому, науково-технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової економіки;

- визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки фермерських господарств.

ФПФГ організовує та проводить Конкурс для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на засадах визначених Законом України «Про фермерське господарство». При цьому Конкурс не розглядається як цілісний проект і відповідно не моніториться.

ФПФГ здійснює адміністрування реалізацією двох державних цільових програм:

1). Фінансова підтримка фермерських господарств;

2). Надання кредитів фермерським господарствам.

ФПФГ надає фінансову підтримку на:

 • безповоротній основі;

 • поворотній основі під гарантію повернення.

Результативні показники фінансової підтримки фермерських господарств представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Результативні показники фінансової підтримки фермерських господарств

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1. Видатки державного бюджету на підтримку фермерських господарств, млн.грн., у т.ч. за програмами:


63


153,9


Немає інформації

- Фінансова підтримка фермерських господарств;

38

59,4
- Надання кредитів фермерським господарствам

25

94,5
2. Кількість фермерських господарств, що скористалися фінансовою підтримкою19962189
- на безповоротній основі;

1130

1048
- на поворотній основі;

866

1141
Джерело звіти Українського фонду підтримки підприємництва за 2007, 2008, 2009 рр.(У звітах ФПФГ цієї інформації не має)

Під час інтерв`ю з генеральним директором фонду Я.В. Кардашем встановлено, що фонд співпрацює з дорадчими службами у сфері передачі фермерам нових знань та новітніх сільськогосподарських технологій. Однак планів такої роботи на регулярній основі не має.

Для отримання фінансової підтримки фермери розробляють і подають у ФПФГ бізнес-план. ФПФГ самостійно оцінюють представлені бізнес-плани (хто і що оцінює – це не формалізовано) і приймають рішення про їх якість.

Для допомоги фермерам у розробці бізнес-планів ФПФГ розробив методичні рекомендації з розробки бізнес-плану (вони розміщені на сайті фонду). Ознайомлення зі змістом цих рекомендацій дозволяє зробити висновок про те, що в них відсутній розділ підготовки маркетингового плану без якого бізнес-план втрачає сенс, а проекти стають нереальними.

Особливо гострою темою для фермерів залишається страхування сільськогосподарських ризиків, при отримання кредитів ці ризики фермери повністю беруть на себе. Ця тема потребує спеціального дослідження і розробки детальних рекомендацій.

Оцінка механізмів (процедур і способів прийняття рішень) надання фінансової підтримки на відповідність принципам прозорості та мережевої взаємодії.

Аналіз процедур діяльності та доступність інформації з діяльності ФПФГ щодо проведення Конкурсу показує, що звіти про надання фінансової підтримки за 2007, 2008, 2009 роки у відкритому доступі відсутні, ряд процедур таких як контроль за відбором та оцінкою проектів, відбір експертів для оцінювання проектів відсутні.

Останній звіт за 2006 р. про фінансову підтримку, який є на сайті фонду, не містить інформації про цілі використання фінансової підтримки , її впливу на відкриття нових робочих місць та посилення конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності фермерських господарств.

Оцінювання вимог Конкурсу щодо мережевої взаємодії показало, що принципи такої взаємодії у вимогах не враховуються.<< предыдущая страница   следующая страница >>