asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4gtz
Узагальнений звіт з оцінювання діяльності фондів сприяння

Київ, 2010

Чемерис Анатолій

Брижань Ірина
1. Результати оцінювання національних та регіональних фондів сприяння

  1. Український фонд підтримки підприємництва

  2. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

  3. Український державний фонд підтримки фермерських господарств

  4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

  5. Регіональний фонд підтримки підприємництва в Донецькій області.

 1. Рекомендації з покращення діяльності фондів ат проведення конкурсів.

 2. ДодаткиКиїв, 2010 рік

1.1. УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
З метою створення відповідних умов для розвитку малого та середнього підприємництва у грудні 1991 року Кабінет Міністрів України створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції (Національний фонд).

У серпні 1995 року Національний фонд згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 687 був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (УФПП).

УФПП є державною некомерційною і неприбутковою організацією.

УФПП здійснює за державні кошти пільгову фінансову підтримку підприємництва згідно з затвердженими Урядом програмами.

УФПП є співзасновником 19 регіональних і 4 місцевих фондів.
Основними напрямками діяльності УФПП є:

 • Впровадження заходів щодо реалізації Національ­ної програми сприяння розвитку малого підпри­ємництва в Україні.

 • Реалізація регіональної політики сприяння роз­витку малого підприємництва.

 • Запровадження ефективних кредитно-гарантій­них механізмів фінансування суб’єктів малого підприємництва.


Аналіз національних, регіональних і секторальних стратегічних документів.

Щорічно Уряд розробляє заходи з реалізації Національної Програми. Аналіз планів заходів за 2007, 2008, 2009 роки показав, що заходи у частині впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва є загальними, не конкретними і не вимірюваними. Вони не кореспондуються з пріоритетами розвитку підприємництва, що визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та не націлені на посилення конкурентоспроможності регіонів.

При прийнятті УФПП рішення щодо фінансового забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, пріоритети Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року враховані лише у питанні підтримки підприємництва у туристичній сфері.

У вимогах на отримання фінансового забезпечення змістовні пріоритети визначені дуже загально. Так, основними критеріями для здійснення фінансового забезпечення та реалізації державної політики підтримки підприємництва, у тому числі малого підприємництва, є відповідність цільових програм та підприємницьких проектів пріоритетним напрямкам розвитку та підтримки підприємництва, їх значення для соціально-економічного розвитку держави, регіону, задоволення державних та регіональних потреб, конкурентоспроможності продукції та кредитоздатності підприємства.

Такий підхід унеможливлює концентрацію ресурсів на 5-7 пріоритетах державної підтримки підприємництва у контексті регіональних потреб і конкурентоспроможності продукції.

У результаті аналізу планів заходів, вимог Конкурсу та звітів за досліджуваний період формалізованих вимог до розподілу коштів між пріоритетами не виявлено.

У планах заходів на 2007, 2008, 2009 роки за напрямом «Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва» щороку повторюються три пріоритети:

 • сприяння розвитку народних промислів та ремісництва;

 • сприяння розвитку сільського туризму;

 • сприяння розвитку підприємництва у сільській місцевості.

Однак як розподіляються кошти між цими пріоритетами формально невизначено і щоразу визначається Наглядовою радою.

Оцінювання результатів – успіхів/невдач не проводиться.

У планах заходів заходи описані дуже загально, кошти у розрізі заходів не плануються – це унеможливлює встановлення реалістичності досягнення цілей при запланованому фінансуванні. У розрізі конкретних проектів – це можливо, однак такої вимоги до учасників конкурсу не встановлено.

Діяльність УФПП з фінансового забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва не відповідає програмно-цільовому підходу і не розглядається як цілісна програма та відповідно – не моніториться.

Оцінка механізмів (процедур і способів прийняття рішень) надання фінансової підтримки на відповідність принципам прозорості та мережевої взаємодії

У звітах про виконання планів заходів лише у звіті за 2008 р. надана інформація про новостворені робочі місця за рахунок фінансової підтримки та розмір сплачених податків. Така інформація має бути представлена у кожному звіті про фінансову підтримку.

Посилення конкурентоспроможності продукції та кредитоспроможності підприємств у звітах не висвітлено, формалізованих вимог до їх моніторингу та оцінювання не має.

УФПП здійснює контроль за дотриманням умов договору (моніторинг виконання укладених договорів). Оцінка ефективності та результативності роботи фонду щодо фінансового забезпечення Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва не проводиться.

Принцип мережевої взаємодії між установами і підприємствами (взаємодія між трьома компонентами: ринком, товаром, технологіями ) УФПП не береться до уваги при визначенні пріоритетів надання фінансової підтримки.

За досліджуваний період фінансова підтримка розвитку перспективних малих і середніх підприємств, які створюють продукти з високою доданою вартістю, не стала пріоритетом. Це негативно відбивається на посиленні конкурентоспроможності регіонів.

В інтерв`ю з новопризначеною головою УФПП Стасів Л.В. було з`ясовано бажання нового керівництва запровадити зміни у діяльність фонду з метою підвищення ефективності діяльності, розробити стратегію УФПП до 2017 р.; змінити структуру звіту, привести його у відповідність до аналітичних звітів подібних фондів у країнах ЄС; розробити методику оцінювання діяльності регіональних фондів; провести навчання керівників регіональних фондів і запровадити їх сертифікацію.

Оцінка впливу діяльності УФПП на макроекономічні показники розвитку держави, регіону у контексті конкурентоспроможності.

Вимог до оцінювання впливу проектів/програм на показники конкурентоспроможності в умовах Конкурсу немає. Лише у звіті за 2008 р. зафіксовано показник новостворених у результаті фінансової підтримки робочих місць – 1803 одиниці. Нажаль, цей показник представлено не у розрізі регіонів, а лише у секторальному зрізі та не у повній мірі (розписано лише 1641 робоче місце): промисловість – 840; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів – 277; будівництво – 265; транспорт і зв`язок – 259. За попередній та наступний роки така інформація взагалі відсутня.

Оцінка результативності та ефективності проектів/програм Конкурсу.

Аналіз вимог до Конкурсу показав, що вони не містять завдань з розрахунку ефективності та результативності, визначення суспільної доданої вартості, як до Конкурсу в цілому, так і до конкретних проектів.

Вплив діяльності УФПП на посилення конкурентоспроможності регіонів та підприємств не розраховується, оскільки формально це не вимагається.

1.2. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

Фонд створено 17 квітня 1992 р. З початку його діяльності завдання Фонду полягали у вирішенні проблем переходу від традиційних радянських форм організації влади до загальноприйнятих демократичних форм місцевого самоврядування. Розвиток демократичних засад врядування в Україні поставив перед фондом ряд нових завдань, що викликало зміни у самому Фонді.

19 грудня 1995 року Фонд став центральною науково-методичною, консультативною та координуючою установою при Президентові України з питань місцевого самоврядування з оновленою назвою "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України".

Основним напрямом діяльності фонду є підготовка законопроектів і концептуальних документів з територіальної організації влади та місцевого самоврядування.

Діяльність Фонду на сучасному етапі зорієнтована на адаптацію правової системи України до європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

З 2003 р. Фонд провадить (здійснює організацію та адміністрування) Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Фонд Конкурсу формується з державного бюджету

Таблиця 1 Бюджет Конкурсу

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1.Обсяг фінансування з державного бюджету, тис.грн. у т.ч.

20 000

25 000

25 000

- споживання

3 745,9

4 810,9

2 654,3

- капітальні видатки

16 254,1

20 189,1

22 345,7

2.Загальна кількість проектів-- переможців Конкурсу (подано проектів на Конкурс)

87 (363)

117 (413)

115 (593)

Джерело: звіти діяльності Фонду за 2007, 2008, 2009 рр.

Мета Конкурсу - відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

Головні очікувані результати Конкурсу: створення інформаційного банку інноваційних ідей, їх впровадження у практику діяльності органів місцевого самоврядування, поглиблення процесів муніципальної реформи.следующая страница >>