asyan.org
добавить свой файл
1
Cхідноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Кафедра оподаткування

запрошує Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародній науково-практичній

інтернет-конференції

«Податкова політика: стратегія соціального розвитку»

яка відбудеться в у листопаді 2012 року на сайті www.taxation.lg.ua
Теоретико-науковим підґрунтям Інтернет-конференції є Круглий стіл з проблем оподаткування, який щорічно проводиться кафедрою оподаткування

СНУ ім. В. Даля.
За підсумками роботи Круглго столу планується видання колективної монографії.

Монографія є логічним продовженням наукових дискусій, які виникають під час засідання Круглого столу та розвитку наукової думки щодо сучасних проблем оподаткування.

До монографії приймаються наукові роботи фахівців з науковим ступенем, аспірантів (при наявності резенції наукового керівника) та провідних фахівців – практиків.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних та інших організацій, підприємницьких структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 30 жовтня 2012 року надіслати (в електронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Матеріали можуть бути представлені українською (для громадян України), російською (для громадян країн СНД), англійською (для громадян інших країн) мовами.

Інформація щодо умов проведення конференції розміщена на сайті:

www.taxation.lg.ua


Тематичні напрями роботи

ІНТЕРНЕТ-Конференції:


 • Податкові аспекти соціалізації економіки;

 • Податкове регулювання демографічних процесів у суспільстві;

 • Податкова демократія: партнерські відносини і соціальний діалог;

 • Моделювання стратегії соціалізації податкової політики;

 • Механізм реалізації податкової політики: компенсація соціальної безпеки;

 • Пенсійна реформа: соціальне забезпечення людського капіталу.


Учасники конференції можуть подати

статті до публікації у фаховому виданні -

науково-виробничому журналі

«Часопис економічних реформ»

(Постанова Президії ВАК України

№ 1-05/5 від 31 травня 2011 р.)

Матеріали для публікації ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ конференції надсилати на e-mail: l_grechishkina@mail.ru
Матеріали для публікації РОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ

надсилати на e-mail: lybjul@mail.ru
Матеріали для публікації СТАТТІ у науково-виробничому журналі «ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» надсилати на e-mail: lihonosova@bk.ru


Після отримання організаційним комітетом наданих матеріалів та прийняття редакційною колегією їх до друку, учасникам буде додатково повідомлені фінансові умови участі у інтернет-конференції за e-mail: info@taxation.lg.ua

Видання матеріалів конференції

За результати роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на сайті www.taxation.lg.ua та надіслані авторам за вказаною у заявці адресою. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.
Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

 2. Матеріали можуть бути представлені українською (для громадян України), російською (для громадян країн СНД), англійською (для громадян інших країн) мовами.

 3. Електронний варіант тез, заявки на участь та сканованої квитанції передаються електронною поштою, при цьому прикріплені файли слід називати на латині, наприклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.

 4. Обсяг тез до 4 сторінок.

 5. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.

 6. Загальна схема побудови тез:

 • прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку;

 • назва тез – великими літерами, по центру.

 1. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

 2. Літературні джерела нумеруються відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.

 3. До тексту тез без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

 4. Роботи, що не відповідають вимогам, не розглядаються.


Вимоги щодо оформлення та подання розділів до колективної монографії та статей у науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ» додатково повідомлені на сайті www.taxation.lg.ua або за тел.

(0642) 500-748, 050 2782759 Анна Сергіївна
Електронний варіант подання матеріалів: електронний варіант заявки, тези та копії квитанції про оплату приймаються до 30 жовтня 2012 р. Вказані документи просимо надсилати на зазначені електронні адреси.

Довідка: info@taxation.lg.ua або lihonosova@bk.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голубенко О. Л. - д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, голова орг.комітету.

Калінеску Т. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля.

Антіпов О. М. – к.е.н., голова Державної податкової адміністрації в Луганській області.

Заблодська І. В. - д.е.н., професор, Директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Дроботенко С. П. – начальник головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації.

Костирко Л. А. - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінанси СНУ ім. В. Даля.

Надьон Г. О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністрування СНУ ім. В. Даля.

Рамазанов С. К. – д.е.н., д.т.н., професор, декан факультету інноваційної економіки і кібернетики, завідувач кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля.

Шаповалова Т. В. – к.е.н., директор Інституту праці та соціальних технологій СНУ ім. В. Даля.

Глинський В. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики Новосибірського державного університету економіки та управління, м. Новосибірськ (Росія).

Дремова Л. А. – к.е.н., професор, директор філіалу Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту, м. Курськ (Росія).

Феоктистова Т. В. – к.е.н., доцент кафедри податків та оподаткування Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту, м. Курськ (Росія).

Іванка Йонова – к.е.н., професор кафедри економіки та менеджменту факультету соціальних наук Університету Професора, доктора Ассена Златарова, м. Бургас (Болгарія).

Юзеф Закжевски – к.е.н., президент L&J Techtrading Sp. z o.o., м. Варшава (Польща).

Людмила Левашова – к.е.н, вице-президент, директор Департамента міжнародних зв’язків L&J Techtrading Sp. z o.o., м. Варшава (Польща).

Борис Сегаль – к.псих.н, професор факультета соціальних наук Коледжа м. Дунайварош (Угорщина).

З А Я В К А

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет - конференції
«Податкова політика: стратегія соціального розвитку»
Прізвище __________________________________

Ім’я _______________________________________

По-батькові ________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________

Місце роботи (навчання) _____________________

Посада ____________________________________

Науковий керівник (для студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада _________________

___________________________________________
Назва доповіді ______________________________

Назва секції________________________________
Координати для зв’язку:

Поштова адреса для пересилання збірника

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Контактний телефон_________________________

Е-mail: ____________________________________

Дата ________________ Підпис _______________


www.taxation.lg.ua
info@taxation.lg.ua

Східноукраїнський національний

університет імені Володимира Даля

кафедра оподаткування

Державна податкова служба

в Луганській області

Луганська обласна державна адміністрація

Головне управління економікою

НАН України Луганська філія

Інституту економіко-правових досліджень
Новосибірський державний університет

економіки та управління

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститутH-2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.

HUNGARY

L&J Techtrading Sp. z o.o.

Університет

«Професора доктора Асена Златарова»

Громадська організація

«Фонд сприяння розвитку науки Луганщини»
КРУГЛИЙ СТІЛ

з проблем оподаткування

1 листопада 2012 р.
ІІІ Міжнародна науково-практична

інтернет-конференція

«Податкова політика:

стратегія соціального розвитку»
м. Луганськ, Україна