asyan.org
добавить свой файл
1
Лексика 6 клас

accessories аксесуари

accountant бухгалтер

achievement досягнення

acquaint знайомити(ся)

activity діяльність

actually між іншим

admission вхід

adore захоплюватись, любити

adult дорослий

advance заздалегідь

adventure пригода

advice порада

aerobics аеробіка

agreement згода

air повітря

air hostess стюардеса

airport аеропорт

aisle прохід (в літаку)

Alice Аліса (ім'я дівчинки)

along уздовж

among серед

analyse аналізувати

apart розібрати на частини

appearance зовнішній ви­гляд

appreciate цінувати

aqualung акваланг

argue сперечатися

art мистецтво

artistic художній

attention увага

attentive уважний

attraction атракціон

awful жахливий

в, ь

back-to-school тут: по­вернення до школи

baked печений

baking soda сода (для випічки)

Bald Eagle двоглавий орел (герб США)

band оркестр

basic основний

basket кошик, корзина (у баскетболі)

battle бій

beach узбережжя

bean біб

bedspread постільна бі­лизна

bedtime час лягати спати

beetle жук

behind позаду

belief повір'я

belong належати

below нижче, під

berró ягода

beside поруч з

besides крім того

bet парі


bison бізон

bitter гіркий

Blackfeet Indians індійці Блекфіти (плем'я корінних жителів Аме­рики)

boarding pass талон для посадки у літак

boating веслування

bone кістка

bonfire феєрверк

book mark закладка в книжці

borrow брати (на деякий час), позичати

bottom низ

bow вклонятися

bowl миска

bridge міст

bring up виховувати

bucket відро

buffalo буйвіл

building будівля

busy зайнятий

C, c

cage клітка

call дзвонити

calm спокійний

camera фотоапарат

capital столиця

(the) Capitol Капітолій (бу­дівля у Вашингтоні)

captain капітан

card карта (гральна)

care турбота

carefully уважно

caring турботливий

carry нести

carry-on ручний

cart візок

cash готівка

celebration святкування

cent цент (грошова одиниця США = 0,01 долара)

challenge кидати виклик

change 1. здача; 2. змінюва­тися

chapter розділ

character літературний ге­рой; характер

chariot колісниця

chart схема, таблиця

check-in реєстрація багажу

chopsticks китайська па­личка для їжі

citizen громадянин

citizenship громадянство

clear прибирати

clerk службовець

closet комора

clothing одяг

coach тренер (the)

Coat of Arms герб

cobweb павутинняcocoa какао

coin монета

collection колекція

come up вирішувати

comfort заспокоювати

command наказувати; ко­мандувати

common простий, звичайний

communicate спілку­ватися

community громада, об'єд­нання

compete змагатися

competent компетент­ний

competition змагання

confectionary конди­терський відділ

connecting сполучний, з'єднувальний

content зміст

contest змагання

continent континент

continue продовжувати

control контролювати

convince запевняти

cookbook кухарська книга

cool холоднокровний

cornflakes кукурудзяні пластівці

count рахувати

country країна

countryside сільська міс­цевість

courage мужність

cover обкладинка

crack розбивати

crazy божевільний

create створювати, творити

creek струмок

fast food швидка їжа

fear страх

field поле

fifty п'ятдесят

fight битися, боротися

figure цифра

find знаходити

find out виясняти

fire вогонь

firework феєрверк

first перший

fishmonger's рибний ма­газин

fit підходити

five-pointed п’яти конечний

flight переліт

flour мука

follow слідувати

forget забувати

freedom свобода

friendly дружній

front передній

fun-loving веселий

G,g

gardener садівник

gardening садівництво

gaze дивитись (пронизливим поглядом )

geyser гейзер

globe глобус

glory слава

goldfish золота рибка

grassy трав'янистий

grizzly bear ведмідь грізлі

guardian охоронець

guest гість

guilt провина

gym спортивний зал

gymnastic гімнастика

H, h

hairdresser's перукарня

halfway наполовину

hall зал, передня (кімната)

ham шинка

hamster хом'як

hard напружено, наполегливо

hardly ледве

headmaster директор

heap купа

heavily сильно, дуже

heavy важкий

hide ховати

hike ходити в похід

hole нора

holidays канікули

home-made домашнього приготування

home-smoked домаш­нього копчення

honest чесний

honour слава

hook гачок

horn ріг

host 1. господар; 2. приймати гостей

hot spring гаряче мінера­льне джерело

however проте

hryvnia гривня (грошова одиниця України)

hug міцно обіймати

hunt полювати

hunting полювання

hurt пошкодити

І, і

imagination уява

important важливий

improve покращувати

include включати

independent незалежний

Indian індієць

indoor кімнатний, домашній

indoors у приміщенні, в кімнаті

influence впливати

inform інформувати

information інформація

instead замість

intelligent розумний, кмітливий

invent винаходити

iron І. залізо; 2. залізний

J, j

jazz джаз

jealous заздрісний

jelly желе

jewelry коштовність, юве­лірний виріб

journey подорож

K,k

keep тримати

kind 1. вид; 2. добрий

kind-hearted добрий

kindness доброта

kite літаючий змій

kneel ставати на коліна

knock стукати

knowledge знання

kopiyka копійка (грошова одиниця України)

L,l

language мова

leader керівник

leather шкіряний

liberty свобода

librarian бібліотекар

library бібліотека

line рядок

line up ставати в чергу

(the) Lincoln Memorial меморіал Авраама Лінкольна (Президента США)

local місцевий

lock 1. замок; 2. зачиняти

lose втрачати

loudly голосно

lounge зал очікування (аеро­порту)

lovely чудовий

luggage вантаж

M, m

magic чарівний

main головний

make dog's ears загортати сторінки (книжок)

make up вирішувати

man-made виготовле­ний людиною

marble мармур

margin поле (в зошиті, книзі)

mash товкти

material матеріал

meal їжа

mean означати

medium-sized серед­нього розміру

memory пам'ять

message повідомлення

middle середній, посередині

mind розум

miss пропускати, сумувати

missing пропущений

mixer міксер

moment момент

monitor монітор (комп'ю­тера)

monument пам'ятник

moose лось (вид лосів, які во­дяться у лісах США)

movie амер. кіно

N, n

nailed прибитий цвяхом

nasty жахливий

(the) National Flag національний прапор

native корінний

natural природний

need потреба

needle голка

needlewoman швачка

needlework шиття

neither ні

nervous знервований, нер­вовий

newsagent's газет­ний кіоск

nickel амер. монета в 5 центів

nurse няня; медсестра

О, о

obey слухатися

ocean океан

offer пропонувати

office офіс

officer офіцер

oil олія

Old Faithful Geyser гейзер Олд Фейсфул (США)

olive оливковий

Olympia Олімпія (місто у Древній Греції)

Olympic Games Олім­пійські ігри

originally спочатку, за походженням

other інший

ourselves самі

outdoor на свіжому повітрі

outside на вулиці

own власний

Р,р

page сторінка

Palace of Sports Палац спорту

pancake млинець

panoramic панорам­ний вигляд

parade парад

part-time частковий, по­годинний

pass проходити, передавати

passenger пасажир

passport паспорт

path стежка, доріжка

paw лапа

peace мир

pearl перлина

репсе пенс (грошова одиниця Великобританії )

perfect прекрасний

perhaps можливо

persuade запевняти

photograph фотографія

pick збирати

pile купа

pillow подушка

Pinocchio Піноккіо (літе­ратурний герой)

pirate пірат

place місце, класти

plane літак

plate тарілка

player гравець

pleasant приємний

pledge клятва, обітниця

plenty багато

poetry поезія

pokerwork випалювання по дереву

pole жердина

polished шліфований

post відправляти

pound фунт стерлінгів (гро­шова одиниця Великобританії)

powerful могутній

practise практикуватись, тренуватись

prefer віддавати перевагу

president президент

principal директор

private приватний

product виріб

promise 1.обіцянка; 2.обіцяти

proud гордий

public 1. суспільство; 2. су­спільний

pudding пудинг

pull тягнути

Q,q

queue черга

quickly швидко

R,r

rabbit-sitter доглядач кро­ликів

race забіг

rack полиця

raise підносити

raisin родзинка

ranger лісничий

real справжній

realize розуміти

reason причина

receipt квитанція

recommend рекоменду­вати

region область

relationship стосунки

relax розслаблятися

remain залишатися

remember пам'ятати

remove витирати

reply відповідати

research дослідження

resident мешканець

responsible відповіда­льний

return повертатися

right правильний

ring коло

rinse виполіскувати

rodeo родео

rotunda ротонда (круглий зал із банеподібною стелею)

rough грубий

row ряд

ruin руйнувати

running біг

rush поспішати

S, s

safely безпечно

salty солоний

sand пісок

scary страшний

scenery краєвид

scientific науковий

scooter самокат, скутер

scream кричати

screw гвинт

search шукати

season сезон (спортивний); пора року

secret І. таємниця; 2. таємний

seldom рідко

sell продавати

separate 1. окремий; 2. від­діляти

serious серйозний

servant слуга

serve служити

ser\ice обслуговування, сервіс

settle оселитися

several кілька

share ділитися

shed курінь

shopping mall торговий центр

shortening нестача

sign знак

signal сигнал

sink умивальник

skating катання на ковзанах

skiing катання на лижах

skin шкіра

slowly повільно

smell запах, пахнути

smooth гладенький

sneakers кросівки

sociable комунікабельний

soft м'який

solve вирішувати

somewhere де-небудь, десь

sort сортувати

sound звучати

sour кислий

space простір, космос

spaghetti спагеті

spare вільний

special особливий

squirt хлюпати

stamp марка

state штат (адміністративна одиниця CШA)

statue статуя

store 1. універмаг; 2. зберігати

Store Directory таб­ло (в універмазі)

stove плита для приготування їжі

straight прямо

stream джерело

strict суворий

structure будівля

stuff речовина, матеріал

successful успішний

suitcase валіза

sum приклад (математичний )

sunbathe загоряти на сонці

support підтримувати

surf шукати (в Інтернеті)

swimmer плавець

T,t

talisman талісман

taste 1. смак; 2. смакувати

teammate товариш по ко­манді

tear рвати

technique техніка

tepee вігвам (традиційний будинок індійців)

territory територія

theatre театр

thread нитка

through через

throw кидати

thumb великий палець (на руці)

thunder гриміти, грюкати

tie зв'язувати

tiny крихітний

title заголовок

toast грінка, тост

tobogganing санний спорт

touch торкатися

track бігова доріжка

tracksuit спортивний кос­тюм

trade обмінюватися

trail стежка

transportation переве­зення

treasure скарб

tribe плем'я

trouble проблема

tryout іспит

turn перетворитися

twist крутити, скручувати

two-storeyed двоповерховий

type вид

U, u

ugly неприємний

uncooked напівфабрикат

underwater підводний

uneasy нелегкий

unity єдність, спільність

universe всесвіт

unlock відкривати

upset розчаровувати (the)

USA Сполучені Штати Америки

V, v

vacation відпустка, кані­кули

valley долина

vanilla І. ваніль; 2. ваніль­ний

vinegar оцет

visa віза

W, w

war війна

Washington, D.C. Ва­шингтон (столиця США)

waterfall водоспад

wave хвиля

way дорога

weakness вада

wealth достаток

welcome вітати

wheel колесо

wherever де б не

whole весь, цілий

wiggle виляти

wisdom мудрість

wise мудрий

witness свідок

wizard чаклун, чарівник

wreath вінок

wrestling боротьба

Y,y

yachting плавання на яхті;яхтовий спорт

Yellowstone National Park Йєллоустон (національний парк у США)