asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
8 клас


 1. Елементи А і В розміщені в другому і третьому періодах періодичної системи. Яку сполуку утворюють елементи між собою, якщо оксиди елементів містять відповідно 72,74% і 47,06% Оксигену?

Розв’язання

Mr2Ох) = ; Аr(А) = 3х


Аr(А)

3

6

9

12 (С)

15

18

21

х

1

2

3

4

5

6

7


Mr2Оу) = ; Аr(В) = 9у


Аr(В)

9

18

27 (Al)

36

45

54

63

х

1

2

3

4

5

6

7


Сполука Al4С3
2. Посудину послідовно за однакових умов (тиск і температура) заповнювали різними газами і визначали її масу. Посудина заповнена киснем має масу 33,45 г. Маса тієї ж посудини, заповненої гелієм, становить 27,85 г. Якщо ж посудину заповнити сумішшю кисню та газу Х (вміст кисню 20% за об’ємом), то її маса складає 28,65 г. Визначте газ Х.

Розв’язання

Нехай маса посудини дорівнює m0, кількість моль газу, що в неї входить – ν.

Mr2) = 32, Mr(Не) = 4.ν·28 = 5,6

ν = 0,2 моль

m0 = 27,05

mсуміші(Х+О2) = 28,65 - 27,05 = 1,6 г.

ν (О2) = 0,2·0,2 = 0,04 моль

ν (Х) = 0,2·0,8 = 0,16 моль

0,04·32 + 0,16·Mr(Х) = 1,6

Mr(Х) = 2;

Х – водень.


 1. Суміш порошків цинку та барій карбонату масою 45,9 г сплавили у відкритому тиглі в атмосфері кисню. Визначте склад суміші після реакції (% за масою), якщо її маса дорівнює 38,7 г.

Розв’язання

1) +

2) +
Mr(BaCO3) = 197

Mr(Zn) = 65

m = 45,9 – 38,7 = 7,2 г

Нехай ν(BaCO3)= х моль, а ν(Zn)= y моль, складаємо систему рівнянь:х = 0,2 (моль), у = 0,1 (моль)
3) +
За рівнянням (3) ВаО в надлишку, прореагує 0,1 моль.

Залишиться 0,2 – 0,1 = 0,1 моль

ν (BaZnO2) = 0,1 моль

Mr (BaZnO2)= 234; m (BaZnO2) = 23,4 г; w = 60,5%

Mr (BaO) = 153; m (BaO) = 15,3 г; w = 39,5%


 1. В лабораторії знайшли старий непідписаний балон з газом А. Виявилося, що він має різкий запах. Не реагує з лугами, але розчиняється в лужних розчинах і добре реагує з розчинами кислот. Розчинивши деяку кількість газу в нітратній кислоті, з отриманого розчину виділили безбарвну тверду речовину В, яка розкладається не утворюючи твердого залишку на воду і оксид С у молярному співвідношенні 2:1. Було встановлено, що зазначений оксид містить 36,36% Оксигену (за масою). Визначте всі невідомі речовини і запишіть рівняння описаних в умові реакцій.

Розв’язання

Речовина В розкладається на воду і оксид С без утворення твердого залишку. Так як нітратна кислота містить Нітроген, то це може бути тільки оксид Нітрогену. До складу А входить теж Нітроген, але може бути Гідроген і Оксиген.

Оксид Нітрогену містить 36,36% Оксигену:

NхOу: х:у = 63,64/14 : 36,36/16 = 4,546 : 2,273 = 2:1

Отже, оксид С – N2O.

В → 2Н2О + N2O

«В» має склад N2Н4O3. Якщо це нітрат, то склад – NН4NO3.

Таким чином, газ «А» – NН3

3 + НNO3 → NН4NO3

4NO3 → N2O + 2Н2О


 1. Кристалогідрати – кристалічні речовини, які містять у своєму складі кристалізаційну воду. До таких речовин належать ферум(II) сульфат гептагідрат FeSO4·7Н2О та натрій сульфат декагідрат Na2SO4·10Н2О.

 1. Обчисліть, в якому масовому співвідношенні треба взяти ці дві речовини, щоб масові частки металів у суміші були однакові.

 2. Яку масу цієї суміші слід розчинити у воді масою 100 г, щоб в одержаному розчині було по 1% кожного з металів?

Розв’язання

Mr (FeSO4·7Н2О) = 278

Mr (Na2SO4·10Н2О) = 322

Так як масові частки однакові, то маси металів теж однакові.

Нехай m(FeSO4·7Н2О) = х г, m(Na2SO4·10Н2О) = у г.

m(Fe) = х·56/278 = 0,2014х; m(Na) = у·46/322 = 0,1429у

0,2014х = 0,1429у

у/х = 0,2014/0,1429 = 1,41

х:у = 1:1,41

m(FeSO4·7Н2О):m(Na2SO4·10Н2О) = 1:1,41 = 0,709:1.

Нехай для отримання розчину треба х г FeSO4·7Н2О. Тоді маса Na2SO4·10Н2О в суміші буде 1,41х г, а маса суміші – 1,41х + х = 2,41х г. Маса Феруму в суміші буде 0,2014х.

Тоді маємо:

х = 5,64 г

m(суміші) = 5,64·2,41 = 13,6 г.

9 клас


 1. Кристалогідрати – кристалічні речовини, які містять у своєму складі кристалізаційну воду. До таких речовин належать ферум(II) сульфат гептагідрат FeSO4·7Н2О та натрій сульфат декагідрат Na2SO4·10Н2О.

  1. Обчисліть, в якому масовому співвідношенні треба взяти ці дві речовини, щоб масові частки металів у суміші були однакові.

  2. Яку масу цієї суміші слід розчинити у воді масою 100 г, щоб в одержаному розчині було по 1% кожного з металів?

Розв’язання

Mr (FeSO4·7Н2О) = 278

Mr (Na2SO4·10Н2О) = 322

Так як масові частки однакові, то маси металів теж однакові.

Нехай m(FeSO4·7Н2О) = х г, m(Na2SO4·10Н2О) = у г.

m(Fe) = х·56/278 = 0,2014х; m(Na) = у·46/322 = 0,1429у

0,2014х = 0,1429у

у/х = 0,2014/0,1429 = 1,41

х:у = 1:1,41

m(FeSO4·7Н2О):m(Na2SO4·10Н2О) = 1:1,41 = 0,709:1.

Нехай для отримання розчину треба х г FeSO4·7Н2О. Тоді маса Na2SO4·10Н2О в суміші буде 1,41х г, а маса суміші – 1,41х + х = 2,41х г. Маса Феруму в суміші буде 0,2014х.

Тоді маємо:

х = 5,64 г

m(суміші) = 5,64·2,41 = 13,6 г.


 1. Суміш порошків цинку та барій карбонату масою 45,9 г сплавили у відкритому тиглі в атмосфері кисню. Визначте склад суміші після реакції (% за масою), якщо її маса дорівнює 38,7 г.

Розв’язання

1) +

2) +
Mr(BaCO3) = 197

Mr(Zn) = 65

m = 45,9 – 38,7 = 7,2 г

Нехай ν(BaCO3)= х моль, а ν(Zn)= y моль, складаємо систему рівнянь:х = 0,2 (моль), у = 0,1 (моль)
3) +
За рівнянням (3) ВаО в надлишку, прореагує 0,1 моль.

Залишиться 0,2 – 0,1 = 0,1 моль

ν (BaZnO2) = 0,1 моль

Mr (BaZnO2)= 234; m (BaZnO2) = 23,4 г; w = 60,5%

Mr (BaO) = 153; m (BaO) = 15,3 г; w = 39,5%


 1. Дві за звичайних умов газоподібних простих речовин, що складаються з двохатомних молекул, змішали в герметично закритій посудині в об’ємному співвідношенні 1:7 при температурі 0°С та високому тиску. Посудину нагріли до 273°С, в результаті чого з виходом 100% утворилась складна газоподібна сполука, а після приведення реакційної суміші до початкових умов виявилось, що її об’єм зменшився удвічі.

  1. Встановіть формулу сполуки.

  2. Напишіть рівняння реакцій цієї речовини з водою та лугом.

  3. Опишіть її просторову будову.


Розв’язання

Прості речовини двохатомні гази – це (за звичайних умов) H2, N2, O2, F2, Cl2.

Вони (за виключенням N2 і O2, які між собою в умовах задачі не реагують) утворюють сполуки тільки АВn (тобто, в сполуках один із елементів одновалентний). Тому реакція має вигляд:

А2 + nB2 → 2АВn

Нехай було взято х моль речовини А2 і 7х моль речовини B2.

Тоді, початкова кількість – 8х моль. А кінцева – 4х моль.

а) А2 реагує повністю. Залишок B2: 7х-nx.

Кількість моль після реакції: 7х–nx+2х=4х; 7–n+2=4; 9–n=4; n=5.

б) B2 реагує повністю. Залишок А2: х-7x/n.

Кількість моль після реакції: х-7x/n + 2·7х/n=4x; 1-7/n + 14/n=4;

1+7/n=4; 7/n=3; n=7/3.

n – число ціле, тому даний варіант не має сенсу.

в) Якщо припустити, що х моль B2 і 7х моль речовини А2 прореагували націло – рішення теж не має смислу (n – негативне число).

Серед перелічених двохатомних газів тільки F2 і Cl2 можуть утворити сполуку ClF5.

ClF5 + 3Н2О → НClO3 + 5HF

ClF5 + 6NaOH → NaClO3 + 5NaF + 3Н2О
Молекула являє собою чотиригранну (тетрагональну) піраміду.

 1. В одному з старих підручників загальної хімії було сказано про речовину Х так. «Чим слабший розчин Х у воді, тим він постій ніше; Х знебарвлює лакмусовий і куркумовий розчин і діє таким же чином на численні барвники органічного походження, тому Х було запропоновано (Дюма) для відбілювання страусового пір’я, кісток, тканин і т.ін. Численні тіла, не змінюючись, очевидно, під дією Х, розкладають Х на рідину Y та газ Z

Запропонуйте Х, Y та Z. Запишіть реакцію розкладу Х і поясніть всі явища, описані в підручнику. Де зараз найбільш широко використовуються розчини Х? Чи можна знайти товари, що містять Х у магазинах? Якщо так, то які?
Розв’язання

Х – Н2О2

Н2О2 – хороший окисник, знебарвлює органічні барвники, зокрема лакмус і екстракт куркуми (раніше використовували як індикатор).

Каталітичний розклад Н2О2 (каталізатори – MnO2, солі важких металів)
2О2 2О + О2

Чим менша концентрація розчинів Н2О2, тим вони стабільніше. Використовують для відбілювання, зокрема для відбілюванням волосся перед фарбуванням, в текстильній промисловості, при виготовленні паперу.

В аптеках продається 3% розчин Н2О2, також в медицині використовується 30% Н2О2 (пергідроль).

Клатрат із сечовиною – (H2N)2COН2О2 – твердий, називається гідроперит, входить часто до складу наборів для фарбування волосся. При розчиненні утворює розчин, що містить Н2О2 і сечовину. До складу тих же засобів входив і пергідроль.


 1. При дослідженні швидкості реакції розкладу деякої речовини А в розчині отримали такі результати:

Час, с

Концентрація А, моль/л

Швидкість ммоль/л·с

0

0,100

1,386

25

0,071

0,976

50

0,050

0,685

75

0,035

0,501

100

0,025

0,350

Складіть за цими даними кінетичне рівняння реакції розкладу речовини А (математичне рівняння, що описує залежність швидкості від концентрації). Який порядок має ця реакція? Через скільки часу (починаючи з початку експерименту) концентрація речовини А в реакційній суміші стане рівною 0,00625 моль/л (початкова концентрація – 0,1 моль/л)?


следующая страница >>