asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю Виноградівського міжрайонного управління водного господарства.

На будь-якому підприємстві створюється система внутрішнього контролю для виконання поставлених перед нею завдань.

Система внутрішнього контролю являє собою політику і процедури установи, спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень від норм, які можуть з’явитися у фінансових звітах. Контроль є важливим інструментом управління, оскільки дозволяє надавати керівництву інформацію, зібрану на основі аналізу та оцінки об’єктів, що перевіряються, а також рекомендації, поради стосовно цих об’єктів, допомагає реально оцінити діяльність з багатьох сторін, визначає напрями майбутнього розвитку, сприяє прийняттю правильних управлінських рішень.

Організація системи внутрішнього контролю відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” покладена на керівника установи. На підставі затвердженого плану та відповідно до посадових інструкцій працівники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний поточний та оперативний контроль за діяльністю господарюючого суб’єкта. За результатами контролю перевірок керівництво установи приймає рішення щодо усунення причин, що негативно впливають на діяльність господарюючого суб’єкта. Керівник установи несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, оскільки в його обов’язки входить створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів усіх здійснюваних господарських операцій у первинних документах, неухильного виконання всіма підрозділами та службами, працівниками установи, причетними до ведення обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання для обліку документів та відомостей.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю буде проводитись на базі Виноградівського міжрайонного управління водного господарства (далі Виноградівське МУВГ) яке є правонаступником Виноградівського управління осушних систем і протипаводкових споруд, яке було створено відповідно до наказу Держводгоспу України від 27 квітня 1993 року № 55 і перейменовано у Виноградівське міжрайонне управління водного господарства відповідно до наказу Держводгоспу України від 10 грудня 2004 року №315.

Виноградівське МУВГ є бюджетною неприбутковою організацією, належить до сфери управління Державного комітету України по водному господарству і знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Івана Франка, 100.

Виноградівське МУВГ в межах наданих йому повноважень спрямовує свою діяльність на експлуатацію меліоративних систем, протипаводкових споруд і несе відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт, використання і регулювання водних ресурсів.

Управління здійснює свою діяльність в межах наданих йому повноважень на території Виноградівського, Хустського, Міжгірського районів Закарпатської області.

У своїй діяльності Виноградівське МУВГ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нормативними актами Державного комітету України по водному господарству, Закарпатського обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству та Положенням про Виноградівське МУВГ (додаток №).

Виноградівське МУВГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням.

Управління в установленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

Загальні площа осушених земель в зоні діяльності станом на 01.01.2006 р. складає 49,2 тис. га, в т.ч. сільськогосподарських угідь 39,8 га.

Побудовані меліоративні системи в зоні обслуговування являють собою складний водогосподарський комплекс, що забезпечує виконання цілого ряду питань, першочерговим з яких є захист населених пунктів, сільськогосподарських угідь від шкідливих дій паводків, комплексне використання водних ресурсів, забезпечення високоефективного використання меліоративних земель.

Основними завданнями Виноградівського МУВГ є:

 • реалізація єдиної технічної політики, спрямованої на впровадження в роботі з експлуатації меліоративних систем, протипаводкових споруд, досягнень науки, нових технологій і передового досвіду;

 • забезпечення проведення комплексу організаційно-технічних заходів з охорони та утримання в робочому стані всіх елементів меліоративних систем та протипаводкових споруд;

 • виконання заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод в межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, а також протипаводковий захист цих територій;

 • видача технічних умов для встановлення лімітів водоспоживання;

 • виконання за договорами з господарствами і за їх рахунок робіт із догляду і ремонту внутрігосподарської мережі, ГТС, ділянок гірських річок силами механізованого загону та інших послуг у зоні діяльності Управління.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням будівельних і експлуатаційних заходів на протипаводкових спорудах, які виконуються будівельними водогосподарськими організаціями, притягає до відповідальності осіб, які пошкоджують ГТС і завдають збитків гідромеліоративному комплексу;

 • надає у тимчасове користування земельні ділянки захисних смуг юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб та інше;

 • відповідає за достовірність обсягів та якість виконаних робіт, що передбачені проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами і правилами;

 • забезпечує контроль за обсягами виконання водних ресурсів господарствами-водокористувачами та іншими організаціями;

 • забезпечує виконання всіма посадовими особами обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності;

 • здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.


2.1. Характеристика системи внутрішнього контролю Виноградівського МУВГ

Однією з функцій управління окремим суб’єктом є внутрішній контроль, суб’єкти якого здійснюють порівняння планових та фактичних значень параметрів, проводять аналогію з зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення для суб’єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття інформаційних рішень.

Основною метою системи внутрішнього контрою є об’єктивне вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів, і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети та доведення цієї інформації до управління.

Отже, на установі має бути створена така система внутрішнього контролю, яка була б достатньою для того, щоб:

 • фінансова звітність давала правильне і об’єктивне уявлення;

 • адміністрація управління мала у своєму розпорядженні надійну інформацію для ефективного керівництва діяльності;

 • фінансова інформація передавалась найбільш ефективним шляхом з метою її ефективного використання уповноваженими особами;

 • програми, які контролюють функціонування облікової системи (первинні документи, їх обробку і рознесення за рахунками), не могли бути сфальсифіковані;

 • матеріальні активи не були розкрадені, незаконно привласненні, неефективно використані чи випадково знищені;

 • забезпечити схоронність активів, нематеріальних активів, важливих документів і реєстрів бухгалтерського обліку;

 • політика управління в галузі планування, довгострокового прогнозування тощо була узгоджена;

 • усі відхилення від планів своєчасно виявлялись, аналізувались, а винні особи несли відповідальність.

Система внутрішнього контролю складається з таких елементів, як середовище контролю, системи бухгалтерського обліку та процедури контролю (див.рис.2.1).

СИСТЕМА ВНУРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Середовище контролю

Система бухгалтерського обліку

Процедури контролю

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Загальний стан економіки

Нестабільність законодавства

Підпорядкованість підприємства

Регулювання обліку

Філософія і стиль управління

Організаційна структура

Зміст облікової політики

Форма бухгалтерського обліку

Спосіб обробки облікової інформації

Рис.2.1. Структура системи внутрішнього контролю Виноградівського МУВГ

Отже необхідно детальніше зупинитися на кожному з елементів системи внутрішнього контролю.

I.Середовище контролю - це процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників установи до організації ефективної системи внутрішнього контролю. Управлінська ланка може створювати сприятливі умови для підтримки ефективної бухгалтерської системи і процедур контролю. Щоб зрозуміти і оцінити середовище контролю необхідно розглянути його найважливіші складові елементи. Середовище контролю виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів відносяться:

1.Загальний стан економіки країни та нестабільність законодавства.

Доцільно відмітити, що ці фактори не позитивно впливають на господарську діяльність управління і не сприяють його зацікавленості у організації ефективного внутрішнього контролю. Адже постійні зміни законів, нормативних актів досить важко прослідкувати. Податкове та економічне законодавство в Україні настільки нестабільне та недосконале, що установа як слід не може реагувати на його зміни.

2.Підпорядкованість управління.

Виноградівське міжрайонне управління водного господарства підпорядковане Державному комітету України по водному господарству (Держводгоспу України).

3.Державне регулювання обліку. Здійснюється шляхом визначення методів та принципів бухгалтерського обліку у Законах України, Постановах КМУ, Верховної Ради, Конституції України.

До внутрішніх факторів належать:

1.Філософія і стиль управління – передбачає загальне ставлення, обізнаність і дії керівника та управляючого персоналу щодо системи внутрішнього контролю. Керівництво Виноградівського МУВГ в особі начальника здійснює регулярний контроль над веденням облікових та інших операцій, мають місце щотижневі наради з питань організації діяльності, обговорення вже здійснених процедур, виправлення помилок, також начальником управління здійснюється контроль робочого часу працівників, направлення бухгалтерів на підвищення кваліфікації, не піддається підпису чистого аркушу паперу, бланків звітності. Саме завдяки такій організації діяльності вдається уникнути багатьох звичних помилок та запобігти викривленню інформації в поточних та звітних облікових документах.

2.Організаційна структура Виноградівського МУВГ. На установі повинна існувати така організаційна структура господарської системи, яка чітко визначала б існуючі форми повноважень і підпорядкованості. Необхідно конкретно визначити підлеглість, посаду, опис роботи, рівень відповідальності та ін.

Управління має власну організаційну структуру, яка визначається наявністю та взаємодією його підрозділів. Підрозділи управління виконують різні функції і мають різні назви: цехи, відділи, служби, відділення тощо. В схематичному вигляді дана структура має наступний вигляд:

Начальник управління
Головний інженер

Відділ економіки і виробництваВідділ кадрів
Юридична служба

Служба охорони праці

Бухгалтерія

-Батарська Р/Д

-Сальвінська Р/Д

-Е/Д Гірські річки

-Відділ механізації та енергозбереження

-Відділ комплексного використання ресурсів

та протипаводкового захисту

-Відділ насосних станцій

-Мехзагін

Рис.2.2. Організаційна структура Виноградівського МУВГ

Основні підрозділи та їх функції

Експлуатаційні дільниці

Обслуговування і утримання в робочому стані внутрігосподарської і міжгосподарської мереж і гідротехнічних споруд на них.

Мехзагін

Будівництво водогосподарських об’єктів. 

Відділ комплексного використання  водних ресурсів та протипаводкового захисту

Займається питаннями комплексного використання водних ресурсів, а також питаннями безаварійного пропуску паводків і їх попередженням.

Відділ механізації та енергозбереження

Займається організацією робіт насосних станцій, обслуговуванням енергетичних мереж в зоні діяльності управління, а також організовує безпечну та надійну експлуатацію машин і механізмів.

Служба охорони праці

Організація заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я працівників управління.

Бухгалтерія

Бухгалтерія є структурним підрозділом управління і безпосередньо підпорядковується начальнику управління.

Дане управління містить в своєму складі чіткі посади, які посідають кваліфіковані люди. Виноградівське МУВГ має кілька відділів у яких є свої керівники та підлеглі, які звітуються їм. Кожен відповідає за свій вид операцій. Наприклад, головний бухгалтер відповідає повністю за звітність установи, а її підлеглі за ведення операцій з плати праці, інвентаризації та ін. Весь персонал є досить відповідальним та кваліфікованим.

Безпосередньо керівництво діяльністю Управління здійснює начальник Управління і за встановленим розподілом обов’язків – головний інженер та інші посадові особи.

Начальник самостійно вирішує питання діяльності Управління за винятком віднесених законодавством і Положенням до компетенції Облводгоспу.

Начальник управління:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;

 • діє без довіреності від імені Управління, представляє його на усіх підприємствах, установах, організаціях;

 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління та майном відповідно до законодавства;

 • укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах Державного казначейства та банків;

 • призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Управління;

 • приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників апарату Управління, керівних працівників структурних підрозділів;

 • вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

 • вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводгоспом, Облводгоспом, Положенням до компетенції начальника.

II.Система бухгалтерського обліку. Її мета полягає у визначенні, накопиченні, класифікації, аналізі, реєстрації і представленні звітності про господарські операції і забезпеченні обліку наявних активів. Ефективна облікова система дає можливість адміністрації належним чином виконувати свої обов’язки з контролю, забезпечення сторонності ресурсів, представлення звітності й задоволення потреб чинного законодавства.

Система бухгалтерського обліку складається з таких елементів:

1.Зміст облікової політики. Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються управлінням для складання та подання фінансової звітності. Основним документом для вивчення системи обліку установи є Наказ про облікову політику (додаток №).. 27.02.2009 р. на Виноградівському МУВГ було створено наказ № 8А «Про облікову політику Виноградівського МУВГ» на 2009 рік відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року №966 «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності. До наказу додається графік документообігу по Виноградівському МУВГ (додаток №).

Що ж до наказу про облікову політику Виноградівського МУВГ то можна сказати, що система обліку не досить налагоджена у зв’язку з відсутністю перезатвердження наказу про облікову політику кожного року, як це повинно бути.

2.Форма бухгалтерського обліку - певна система регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року. Форма обліку в Україні буває: журнально-ордерна, меморіально-ордерна, з застосуванням комп’ютерних програм. Форма обліку на Виноградівському МУВГ меморіально – ордерна.

Меморіальні ордери – накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним.

На управлінні використовуються такі меморіальні ордери:

 1. Меморіальний ордер №1 „Накопичувальна відомість за касовими операціями” ;

 2. Меморіальний ордер №2 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)”;

 3. Меморіальний ордер №3 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)”;

 4. Меморіальний ордер №4 „Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами”;

 5. Меморіальний ордер №5„Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій”;

 6. Меморіальний ордер №6 „Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами”;

 7. Меморіальний ордер №8„Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами”;

 8. Меморіальний ордер №9 „Накопичувальна відомість проо вибуття та перемішення необоротних активів”;

 9. Меморіальний ордер №10 „Зведення накопичувальних відомостей про витрачання МШП”;

 10. Меморіальний ордер №13 „Накопичувальна відомість витрачання матеріалів”;

 11. Меморіальний ордер №14 “Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ”.

Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна», в якій облік ведеться по субрахунках.

3. Спосіб обробки облікової інформації. Обробка інформації в Україні здійснюється або вручну, або з використанням комп’ютерної техніки. На Виноградівському МУВГ обробка облікової інформації комп’ютеризована користуються програмою «БЕСТ – ЗВІТ ПЛЮС». Програмний комплекс "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС" призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством.

Завдяки програмному комплексу "БЕСТ – ЗВІТ ПЛЮС" установа подаває звіти до:

 • Державного комітету статистики;

 • Пенсійного фонду України;

 • Фонду соціального страхування;

 • Фонду зайнятості населення;

 • Держказначейства України та ін.

Ефективна облікова система повинна повністю відповідати семи принципам її ведення (реальність, повнота, оцінка, класифікація, санкціонування, своєчасність, підготовка звітності). Ефективна система обліку має забезпечувати:

-визначення та облік даних за всіма господарськими операціями;

-опис ходу господарських операцій з зазначенням детальної інформації, достатньої для складання фінансової звітності;

-визначення вартості господарських операцій, щоб у фінансових звітах відобразити її вартісний еквівалент;

-визначення часу проведення господарських операцій, щоб переконатись, що він відповідає тривалості періоду складання бухгалтерських документів;

-правильне відображення і видачу інформації, що міститься у фінансових звітах.

III.Процедури контролю.

Здійснення контролю передбачає використання спеціальних процедур, до яких належать:

- санкціонування господарських операцій;

- розподіл прав, обов’язків відповідальності;

- документування господарських операцій;

- обмеження доступу до активів;

- інвентаризація;

- робочий план рахунків.

1.Санкціонування. Санкція (дозвіл) на здійснення господарської операції є обов'язковим реквізитом первинних документів, дозвіл надає керівник. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Головний бухгалтер на даному управлінні наділений правом другого підпису.

Санкція керівника необхідна при направленні працівника у відрядження, видачі коштів з каси, відпуск товарно-матеріальних цінностей на сторону тощо. Санкція засвідчується підписом керівника на первинних документах.

Особи, які мають право видавати спеціальні чи загальні дозволи на здійснення господарських операцій, повинні займати на установі посади, що відповідають суті і призначенню цих операцій. Порядок цих дозволів на Виноградівському МУВГ встановлює керівник. Наприклад, як правило, одержують обов’язкову санкцію керівника на придбання основних засобів, якщо сума господарських операцій перевищує встановлений ліміт.

2.Розподіл прав та обов’язків. Під час розподілу прав, обов'язків і відповідальності слід враховувати такі правила:

— розподіл відповідальності між різними особами чи підрозділами за виконання господарської операції, її запис (документування) і зберігання активів, що надійшли від операції. Прикладом може бути порядок оприбуткування основних засобів: акт прийому-передачі оформлює комісія, що безпосередньо робить висновок про придатність об'єкту основних засобів до експлуатації; на його підставі бухгалтер оприбутковує основні засоби, відкриваючи інвентарну картку; матеріально відповідальна особа приймає їх на зберігання чи в експлуатацію, що відображається у інвентарному списку основних засобів за змістом їх знаходження (експлуатації);

— розподіл відповідальності за виконання різних етапів здійснення господарської операції. Наприклад, санкціонування продажу основних засобів, їх відпуск, транспортування і отримання оплати провадяться різними посадовими особами чи підрозділами;

— розподіл відповідальності під час ведення облікових реєстрів та складання звітності. Наприклад, бухгалтер, що здійснює облік основних засобів, не повинен вести реєстр обліку підзвітних осіб, банківських операцій.

Колектив фірми має права, відповідальність та обов’язки, для прикладу можна навести основні положення з посадової інструкції провідного спеціаліста – бухгалтера Виноградівського МУВГ (додаток №). Провідний спеціаліст – бухгалтер назначається начальником управління, підпорядковується головному бухгалтеру з дотриманням вимог Кодексу законів про працю в Україні.следующая страница >>