asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Варіант 1

1. Тіло кинули під кутом до горизонту. Виявилось, що максимальна висота h =S/4 ( s -дальність польоту). Нехтуючи опором повітря, визначити кут під яким кинули тіло.

2. Тіло масою m = 2 кг падає вертикально з прискоренням а= 5 м/с2. Визначити силу опору при русі цього тіла.

3. Повна кінетична енергія диска, який котиться по горизонтальні поверхні, дорівнює 24 Дж. Визначити кінетичну енергію Т1 поступального і Т2 обертового руху диска.

4. Власний час життя частинки відрізняється на 1% від часу життя по нерухомому годиннику. Визначити b = v / c .

5. Визначити густину суміші газів водню масою m 1 = 8г і кисню масою m 2 = 64 г при температурі Т= 290 К і при тиску 0,1 МПа. Гази вважати ідеальними.

6. В закритій посудині знаходиться суміш азоту масою m 1 = 56 г і кисню масою m 2 = 64 г. Визначити зміну внутрішньої енергії цієї суміші, якщо її охолодили на 200.

7. В скільки раз необхідно збільшити об ` єм n = 5 моль ідеального газу при ізотермічному розширенні, якщо його ентропія збільшилась на 57,6 Дж/к?

8. В капілярі діаметром d = 100 мкм вода піднімається на висоту h = 30 см. Визначити поверхневий натяг σ води, якщо її густина =103кг/м3.

9. Свинцева кулька ( кг/м3) діаметром 0,5 см знаходиться в гліцерині ( =1,26·103кг/м3). Визначити заряд кульки, якщо в однорідному електростатичному полі з напруженістю Е= 4кВ/см і напрямленому вертикально вверх кулька знаходиться в підвішеному стані.

10. Сила струму в провіднику рівномірно наростає від І0 = 0 до І= 2А протягом t = 5с. Визначити заряд, який пройшов за цей час через поперечний переріз провідника.

11. Циклотрони дозволяють прискорювати протони до енергій 20 МеВ. Визначити радіус дуантів циклотрона, якщо магнітна індукція В = 2 Тл.

12. Визначити через який час сила струму замикання досягне 0,95 максимального значення, якщо струм замикають на котушку опором

R = 12 Ом і індуктивністю 0,5 Гн.

Варіант 2

1. Тіло рухається рівноприскорено з початковою швидкістю V 0 . Визначити прискорення тіла, якщо за час t = 2с воно пройшло шлях S = 16м, а його швидкість стала V = 3 V 0.

2. Два вантажі ( m 1 = 500 г і m 2 = 700г) зв` язані невагомою ниткою і лежать на гладкій горизонтальній поверхні. До вантажу m 1 прикладена горизонтально направлена сила F = 6 Н. Нехтуючи тертям, визначити: 1) прискорення вантажів; 2) силу натягу нитки.

3. Підвішена на нитці кулька масою m =200г відхилена на кут α = 450. Визначити силу натягу нитки в момент проходження кулькою положення рівноваги.

4. Визначити роботу, яку потрібно виконати, щоб збільшити швидкість частинки з масою спокою m 0 від 0,5 с до 0,7 с.

5. Кисень об ` ємом 1л знаходиться під тиском 1 МПа. Визначити яку кількість теплоти необхідно надати газу, щоб 1) збільшити його об ` єм в 2 рази при Р = const ; 2) збільшити його тиск в 2 рази при V = const .

6. Вуглекислий газ масою 88г займає при температурі 290 К об ` єм 103см3. Визначити внутрішню енергію газу, якщо: 1) газ ідеальний; 2) газ реальний. Поправку а прийняти рівною 0,361 .

7. При нагріванні двохатомного ідеального газу ( його температура збільшилась в 2 рази. Визначити зміну ентропії, якщо нагрівання проходить: 1) ізохорно; 2) ізобарно.

8. Тиск повітря всередині мильної бульбашки на ΔР=200 Па більше атмосферного. Визначити діаметр d бульбашки. (σ = 40мН/м).

9. В вершинах квадрата з стороною а= 5 см знаходяться однакові позитивні заряди Q = 2 нКл. Визначити напруженість поля: 1) в центрі квадрата; 2) на середині однієї із сторін квадрата.

10. Визначити Е.Р.С. Е; 2) внутрішній опір r джерела струму, якщо в зовнішньому колі при силі струму 4А розвивається потужність 10 Вт, а при силі струму 2А потужність 8 Вт.

11. Визначити магнітну індукцію на осі тонкого дротяного кільця радіусом R = 5 см, по якому тече струм 10А в точці розміщеній на відстані d = 10 см від центра кільця.

12. В однорідному магнітному полі рівномірно обертається прямокутна рамка з частотою n = 600 хв-1. Амплітуда індукованої в рамці Е.Р.С. Е0=3В. Визначити максимальний магнітний потік через рамку.

Варіант 3

1. Тіло кинуто горизонтально зі швидкістю V 0 =15 м/с. Нехтуючи опором повітря, визначити радіус кривизни траєкторії тіла через 2 с після початку руху.

2. Тіло масою m = 5кг піднімають з прискоренням а= 2 м/с. Визначити роботу сили протягом перших п ` яти секунд.

3. Суцільний однорідний диск скочується без ковзання по нахиленій площині, яка утворює кут α з горизонтом. Визначити лінійне прискорення центра диска.

4. Дві алюмінієвих кульки ( =2,7 г/см3) радіусами r 1 =3 см і r 2 =5 см дотикаються. Визначити потенціальну енергію їх гравітаційної взаємодії.

5. На якій висоті тиск повітря складає 60% від тиску на рівні моря? Вважати, що температура всюди однакова і дорівнює 100С.

6. Азот, який знаходився при температурі 400К, розширявся адіабатично. В результаті цього його об ` єм збільшився в 5 раз, а внутрішня енергія зменшилась на 4 кДж. Визначити масу азоту.

7. Кисень ( n = 10 моль) займає об`єм 5 л. Визначити: 1) внутрішній тиск газу; 2) власний об ` єм молекул. Поправки а і в прийняти рівними а= 0,136  і в = 3,17·10-5 .

8. Використовуючи закон Дюлонга і Пті, визначити питому теплоємність:

1)натрію; 2) алюмінію.

9. Визначити напруженість поля, створеного диполем з електричним моментом p = 10-9Кл·м на відстані r = 25 см від центра диполя в напрямі перпендикулярному до осі диполя.

10. Сила струму в провідникові опором R = 120 Ом рівномірно зростає від І0 = 0 до І max = 5А за час τ = 15 с. Визначити кількість теплоти яка виділилась в провідникові.

11. Приймаючи, що електрон в атомі водню рухається по круговій орбіті, визначити відношення магнітного моменту Р m еквівалентного кругового струму до моменту імпульсу електрона.

12. У скільки разів зменшиться сила струму за t = 30мс в котушці індуктивності

L = 0,1 Гн і опором R = 0,8 Ом, якщо джерело струму вимкнути.

Варвант 4

1. Колесо обертається з постійним кутовим прискоренням β = 3 рад/с2. Визначити радіус колеса, якщо через t = 1с після початку руху повне прискорення колеса а= 7,5 м/с2.

2. Ядро масою 5 кг кидають під кутом α = 600 до горизонту, виконуючи при цьому роботу 500 Дж. Нехтуючи опором повітря знайти час польоту та дальність польоту ядра.

3. Колесо радіусом R = 30 см і масою m = 3кг скочується по нахиленій площині довжиною l = 5м і кутом нахилу 250. Визначити момент інерції колеса, якщо його швидкість в кінці руху складала 4,6 м/с.

4. Визначити яку різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб його поздовжні розміри зменшились в 2 рази.

5. Визначити показник адіабати γ для суміші газів гелію m 1 = 8 г і водню масою m 2 = 2г.

6. Азот масою 28г адіабатично розширили в 2 рази, а потім ізобарно стиснули до початкового об ` єму. Знайти зміну ентропії в такому процесі.

7. Дві краплі води радіусом r = 1мм кожна злилися в одну велику краплю. Яка енергія виділилась в цьому процесі, якщо коефіцієнт поверхневого натягу =73 мН/м.

8. Користуючись законом Дюлонга і Пті, визначити у скільки разів питома теплоємність заліза більша від питомої теплоємності золота.

9. На кільці з внутрішнім радіусом 80 см і зовнішнім 1м рівномірно розміщено заряд 10 нКл. Визначити потенціал в центрі кільця.

10. Визначити сумарний імпульс електронів в прямому провіднику довжиною 500 м, по якому тече струм І = 20А.

11. Котушка довжиною l = 50 см і діаметром d = 5 см вміщує N = 200 витків. По котушці тече струм І= 1А. Визначити: 1) індуктивність котушки; 2)магнітний потік, який пронизує її поперечний переріз.

12. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,1 Тл по колу. Визначити кутову швидкість обертання електрона.

Варіант 5

1. Колесо обертається рівносповільнено. За час t = 2 хв воно змінило частоту обертання від 240 до 60 хв-1. Визначити:

1) кутове прискорення колеса;

2) число повних обертів, зроблених колесами за цей час.

2. З нахиленої площини (α = 300) скочується без ковзання кулька. Нехтуючи тертям визначити час руху кульки по похиленій площині, якщо відомо, що його центр мас при скочуванні понизився на 30 см.

3. Визначити середню густину Землі, якщо відома гравітаційна постійна .

4. Визначити швидкість, при якій релятивістський імпульс частинки перевершує її ньютонівський імпульс в n = 3 рази.

5. Визначити питомі теплоємності Cv i Cp суміші вуглекислого газу масою m 1 = 3 г і азоту масою m 2 = 4г.

6. Визначити показник адіабати  для газової суміші гелію m 1 = 8 г та кисню m 2 = 16 г.

7. Знайти середню довжину вільного пробігу молекул повітря при нормальних умовах. Діаметр молекули повітря прийняти рівним d = 3·10-10м.

8. Яку довжину повинні мати при 00С стальний та мідний стержні, щоб при будь-якій температурі стальний стержень був довший за мідний на 5 см?

9. Однакові заряди Q = 100 нКл розміщені в вершинах квадрата зі стороною а= 10 см. Визначити потенціальну енергію цієї системи.

10. По алюмінієвому провіднику поперечним перерізом S = 0,2 мм2 тече струм I = 0,2 А. Визначити силу, яка діє на окремі вільні електрони з боку електричного поля. Питомий опір алюмінію ρ=26 н Ом.м.

11. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,2 мТл по гвинтовій лінії. Визначити швидкість електрона, якщо радіус гвинтової лінії R = 3 см, а крок h = 9 см.

12. В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,2 Тл рівномірно обертається котушка в якої N = 600 витків, з частотою n = 6с-1. Площа поперечного перерізу котушки S = 100 c м2. Вісь обертання перпендикулярна осі котушки та напрямку магнітного поля. Визначити максимальну Е.Р.С. індукції.

Варіант 6

1 М`яч, кинутий з балкона в вертикальному напрямі, через t = 3с впав на землю. Визначити початкову швидкість, якщо висота балкона над землею дорівнює 14,1 м. Опором повітря знехтувати.

2. В вагоні, який рухається горизонтально з постійним прискоренням

a = 3 м/с2, висить на нитці вантаж масою m = 2 кг. Визначити силу натягу нитки та кут a її відхилення від вертикалі, якщо вантаж нерухомий відносно вагона.

3. Вантаж поміщений на верхній кінець пружини, стискує її на х 0 = 1 мм. На скільки стисне пружину цей же вантаж, кинутий вертикально вниз з висоти h = 0,2м зі швидкістю v = 1 м/с.

4. Тонкий однорідний стержень довжиною l може обертатися навколо горизонтальної осі, яка проходить через кінець стержня перпендикулярно йому. Стержень відхилили на 900 від положення рівноваги і відпустили. Визначити швидкість нижнього кінця стержня в момент проходження положення рівноваги.

5. Знайти молярну масу повітря, вважаючи, що воно складається по масі із однієї частини кисню і трьох частин азоту ( m 1: m 2 = 1:3).

6. Густина суміші азоту та водню при температурі t = 470С і тиску Р = 2 ат дорівнює ρ =3 г/л. Знайти концентрації молекул азоту ( n 1) та водню ( n 2) в суміші.

7. Кисень з об ` ємом 20 л, тиску Р = 100 ат та температурі t 1 = 70 C нагрівають до температури t 2 = 270С. Яку кількість теплоти надано кисню.

8. Яку роботу проти сил поверхневого натягу треба виконати, щоб видути мильну бульбашку радіусом 0,05 м? Чому дорівнює надлишковий тиск в бульбашці.

9. Два точкових позитивних заряди q1і q2 розміщені на відстані l один від одного. Де треба розмістити третій точковий заряд q3 і якого знаку щоб заряди були в рівновазі.

10. Е.Р.С. Е= 12 В. Найбільша сила струму, яку може дати батарея, I max = 5 A . Яка найбільша потужність Р max може бути досягнута в зовнішньому колі.

11. По двох нескінченно довгих паралельних провідниках течуть в протилежних напрямах струми I 1 = I 2 = I = 10А. Відстань між провідниками а = 0,3 м. Визначити магнітну індукцію в точці, яка віддалена від першого на а1 = 0,15 м і від другого а2 = 0,2 м.

12. По довгому соленоїду без магнітного осередя з перерізом S = 5 см2, який вміщує N = 1200 витків, тече струм силою I = 2А. Індукція магнітного поля в соленоїді В = 10 мТл. Визначити його індуктивність.

Варіант 7

1. Аеростат піднімається вгору із швидкістю 10 м/с. В момент, коли він знаходився на висоті h = 1093 м, з нього випав камінь. Знайти час, за який камінь досягне поверхні Землі.

2. По горизонтальній поверхні рухається тіло масою m 1 = 5 кг. На його шляху знаходиться нерухоме тіло масою m 2 = 2,5 кг. Після центрального абсолютно пружного удару друге тіло набуває кінетичної енергії Е2 = 5 Дж. Знайти кінетичну енергію першого тіла до і після удару.

3. Частинка, маса спокою якої m 0 , наближається до іншої частинки, що має таку саму масу спокою. Кожна частинка рухається з швидкістю 0,75 с. (c- швидкість світла в вакуумі). Підрахувати масу однієї частинки в системі відліку іншої.

4. На екваторі планети, період обертання якої навколо своєї осі 2 год. 41,6 хв., тіла важать удвічі менше, ніж на полюсі. Визначити середню густину цієї планети.

5. Яка кількість молекул знаходиться в суміші трьох газів об’ємом 22,4 дм3 при температурі 273,15 К і тиску 1,013·105Па?

6. При температурі 170С і деякому тиску середня довжина вільного пробігу молекул кисню 28 нм. Після ізотермічного стиску об’єм газу зменшився в три рази. Розрахувати середній час між зіткненнями молекул в кінці стиснення.

7. Внаслідок адіабатичного розширення об’єм газу збільшився в два рази, а температура знижується в 1,32 рази. Знайти кількість ступенів вільності молекул цього газу.

8. На скільки нагріється краплина ртуті, утворена при злиті п’яти крапель радіусом 0,1 мм?

9. Між обкладками плоского конденсатора, до яких прикладена напругу U =300 В, знаходиться скляна пластина товщиною d =0,3 см. Визначити густину зв’язаних зарядів на поверхні пластини.

10. Повітря іонізується зовнішнім іонізатором. Знайти концентрацію іонів між пластинами плоского конденсатора ємністю 6 пФ при напрузі 400 В і силі струму 6 мкА. Насичення немає

11. По двох довгих паралельних провідниках, які знаходяться на відстані 10 см один від одного, в протилежних напрямах проходять однакові струми силою 5А кожний. Знайти напруженість магнітного поля в точці на відстані 4 см від одного і 6 см від другого провідника.

12. Визначити індуктивність котушки, якщо при зміні сили струму від 0 до 5 А за 2 с виникає ЕРС в 1 В.следующая страница >>