asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Варіант №13

Тести 1-б; 2-в.

1. Референдум та плебісцит

Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.

Референдум — засіб вирішення шляхом голосування кардинальних проблем загальнонаціонального і місцевого значення (прийняття конституції, інших важливих законів або внесення до них змін, а також інших рішень з найважливіших питань).

Референдуми за предметом проведення:

• конституційний — на всенародне голосування виноситься проект конституції або конституційні поправки;

• законодавчі — на всенародне голосування виносяться проект закону або чинний закон;

• консультативний — проводиться з метою виявлення громадської думки щодо принципового питанню державного життя.

Референдуми за ступенем обов'язковості проведення:

• обов'язковий — предметом референдуму є питання, віднесені Конституцією до виключного вирішення в результаті всенародного опитування

— факультативний — проводиться з метою виявлення громадської думки щодо конкретного питання, яке цікавить певну частину населення регіону (наприклад, про встановлення вільної економічної зони у Харківській області).

Предметом референдуму можуть бути питання:

— що мають істотне значення для визначення політики держави ззовні (міжнародні-правові питання);

— що мають істотне значення для вдосконалення системи управління

— усередині (адміністративно-правові питання) — вирішення питань управлінського характеру, наприклад, зміна адміністративно-територіального поділу.

Юридичні наслідки зазначених референдумів — різні:

1. Результати конституційного і законодавчого референдумів мають найвищу юридичну силу, не потребують затвердження. Вони є загальнообов'язковими для державних органів, слугують правовим підґрунтям їх правотворчої і правозастосовної діяльності.

2. Результати консультативного референдуму не є обов'язковими для винесення адекватного рішення з опитуваного питання. Вони мають дорадчий характер, розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними органами.

За територією проведення референдум може бути:

1. Загальнонаціональним — проводиться в масштабах усієї країни.

Відповідно до Конституції України (ст. 72) загальнонаціональний, усеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом.

2. Місцевим — проводиться в межах окремих суб'єктів федерації, або адміністративно-територіальних одиниць із метою вирішення найважливіших питань місцевого значення.
2. Лібералізм та неолібералізм

Лібералізм – це політична та ідеологічна течія, яка об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод.

Виникнення лібералізму тісно пов’язане з розвитком капіталістичного способу виробництва.

Основними ідеями лібералізму є:

Установки на обмеженість людського розуму

Індивідуальна свобода є найважливішою умовою реалізації творчого потенціалу людини

Рівність всіх громадян перед законом

Принцип політичного плюралізму

Розподіл влади

Приватна власність, конкуренція, вільне підприємництво

Свобода думок, поглядів, переконань, слова

Ліквідація будь-якої регламентації державою економічного життя

Свобода вибору роду занять

Запровадження загального виборчого права

На початку 20 століття виникає неолібералізм. Неолібералізм характеризують:

Визнання обмежених можливостей ринку, як єдиного регулятора економічних та інших суспільних відносин.

Необхідність збільшення регулюючої функції держави в суспільстві.

Держава розглядається як гарант не лише політичних, але і соціальних прав людини, визначається необхідність партнерства між урядом, бізнесом, працею на всіх рівнях господарського механізму.

Певне поширення лібералізм має і в Україні (укр. Ліберально-демократична партія) обстоює незалежність України, приватної власності, вільне підприємництво, створення правової держави, прихильники цієї партії виступають за парламентську республіку.

Центральними в системі координат Укр. Лібералізму були і такі погляди:

Існування демократичної держави можливе лише за умови політичної свободи.

Домінантою у співвідношенні людина-суспільство-держава є людина. В економічній сфері це приватна власність.

Визнання верховенства права в суспільному житті, верховенство загальнолюдських цінностей.